Køre og hviletid ved Brexit

Sidst opdateret 08/01/2021
Her kan du få information om reglerne for køre og hviletid efter Brexit.

Under forudsætning af, at aftalen mellem EU og UK bliver endelig vedtaget vil en fører være omfattet af reglerne om køre- og hviletid samt skulle anvende takograf, såfremt denne udfører transport i et køretøj:

 

a) hvor køretøjets største tilladte totalvægt, inklusive påhængsvogn eller sættevogn, overstiger 3,5 ton

eller

 

b) fra den 1. juli 2026, hvor køretøjets største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 2,5 ton.

 


Og transporten omfatter:

 

a) lastede transporter med et køretøj fra etableringspartens område til den anden parts område og omvendt med eller uden transit gennem et tredjelands område


b) lastede transporter med et køretøj fra etableringspartens område til den samme parts område med transit gennem den anden parts område

 

c) lastede transporter med et køretøj til eller fra etableringspartens område med transit gennem den anden parts område

d) kørsel uden last med et køretøj i forbindelse med de i litra a) til c) omhandlede transporter.

 

Undtaget kørsel

Som fører er man ikke omfattet af reglerne om køre- og hviletid, såfremt man udfører følgende former for transport:


a) køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, der benyttes til:


i) transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter til udøvelsen af sit erhverv, eller


ii) levering af varer, der er fremstillet ved håndværksmæssig fremgangsmåde, inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted, og på den betingelse, at kørslen af køretøjet ikke er førerens hovedaktivitet og at transporten ikke udføres mod vederlagb) køretøjer, hvis højeste tilladte hastighed ikke overstiger 40 km i timen


c) køretøjer, der ejes eller lejes uden fører af forsvaret, civilforsvaret, brandvæsenet og ordensmagten, såfremt transporten sker som led i disse tjenesters funktioner og er under deres kontrol


d) køretøjer, der anvendes i nødsituationer eller redningsaktioner


e) specialkøretøjer, der anvendes til lægelige opgaver


f) specialkøretøjer til vejhjælp inden for en radius af 100 km fra deres hjemsted


g) køretøjer, der prøvekøres på veje med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, og nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er taget i brug


h) køretøjer med en størst tilladt totalvægt, inklusive påhængsvogn eller sættevogn, på over 2,5 ton, men ikke over 3,5 ton, som bruges til godstransport, hvor transporten ikke udføres mod vederlag, men for virksomhedens eller førerens egen regning, og hvor kørsel ikke udgør hovedaktiviteten for føreren af køretøjet


i) erhvervskøretøjer, der har veteranbilstatus i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor der køres i dem, og som anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring eller godstransport.

 


Det fremgår af aftalen, at EU og UK kan aftale at lignende undtagelser af visse af de undtagelser som findes i køre- og hviletidsforordningens artikel 13, kan finde anvendelse på transport i UK. Det forudsætter dog, at dette først skal aftales mellem parterne.

 

Køre- og hviletidsregler

Hvis man som fører foretager en af ovenstående transporter med et køretøj som overstiger vægtgrænsen – og som ikke er undtaget efter én af undtagelsesbestemmelserne – gælder der som udgangspunkt de samme køre- og hviletidsregler, som de der gælder i EU, for enhver vejtransportoperation, der udføres af denne fører på EU/UK’s territorier og mellem medlemsstaterne.

Det er dog AETR-reglerne som finder anvendelse, såfremt der er tale om en international vejtransportoperation, der delvis gennemføres uden for EU/UK, under hele rejsen.

Download af data

Som transportvirksomhed har man fortsat en forpligtelse til at sikre, at data fra takografen og førerkortet bliver udlæst. Det fremgår af aftalen, at den maksimale periode, inden for hvilken de relevante data skal downloades, er 90 dage for data fra køretøjets takograf og 28 dage for data fra førerkortet.

 

Anvendelse af førerkort

Det er de samme regler som i takografforordningen, der finder anvendelse, hvorfor føreren fortsat er forpligtet til bl.a. at udfylde diagramark og anvende førerkort samt anvende takografens indstillingsanordning korrekt.


Som fører er man stadig forpligtet til at anvende førerkort, man må ikke have mere end et gyldigt førerkort og man må kun anvende sit eget personlige førerkort. En fører må endvidere ikke bruge et førerkort, der er defekt, eller som er udløbet.


En fører har fortsat mulighed for at ”køre på strimmel” i tilfælde af at førerkortet bliver beskadiget, uanvendeligt, bortkommer eller stjæles.

Udstedelse af førerkort

Et førerkort udstedt i f.eks. Danmark, vil fortsat kunne anvendes i UK, henset til at det af aftalen nu fremgår, at hver part accepterer førerkort udstedt af den anden part. Ydermere fremgår det, at bestilling af førerkort skal indgives til den kompetente myndighed i EU/UK, hvor føreren har sin normale bopæl.

Medbringelse af data

Som ved kørsel i EU skal en fører også i UK medbringe diagramark og udskrifter m.v. for de forudgående 28 dage.

Takografer i køretøjerne

Som en følge af aftalen vil det være tilsvarende bilag, som de der findes i bl.a. forordning nr. 3821/85 og nr. 2016/799, som også finder anvendelse i UK, dog således at der aftalemæssigt visse steder i bilagene vil være en tilretning af disse for UK.