Regler for vejtransport ved Brexit

Sidst opdateret 08/01/2021
Her kan du få nærmere information om situationen efter overgangsperiodens udløb.

Godstransport

EU-operatører:

Kan udføre godstransport på deres fællesskabstilladelse.

Efter en endt transport til UK, må der udføres to cabotageture inden for en periode på syv dage.

 

UK-operatører:

Skal have udstedt en EU-tilladelse. Der ses ikke at være en overgangsperiode i aftalen, hvor de nuværende fællesskabstilladelser kan anvendes til transport fra den 1. januar 2021.

 

Efter en endt international transport til et EU-land, må UK transportøren udføre op til to ture inden for EU's område før der returneres til UK, herunder både cabotage og grænseoverskridende ture, dog maksimalt en cabotagetur.

 

Passagertransport

Aftalen indeholder også regler omkring passagertransport i bus. Styrelsen vil i starten af januar følge op herop i vejledningen.

 

EU-operatører:

International buskørsel

Det er fortsat muligt at udføre international buskørsel til og fra Storbritannien efter indgåelse af Brexit-aftalen.

 

Det følger af Brexit-aftalen, at international lejlighedsvis buskørsel til og fra Storbritannien skal foretages efter de regler, der gælder i Interbus-aftalen.

 

Det betyder, at der ved udførelse af buskørsel til og fra Storbritannien skal skelnes mellem liberaliseret og ikke-liberaliseret international lejlighedsvis kørsel i henhold til Interbus-aftalen.

 

Det vil ikke længere være muligt alene at anvende fællesskabstilladelser til kørsel til/fra og internt i Storbritannien.

 

Ved udførsel af liberaliseret international lejlighedsvis buskørsel til Storbritannien skal EU-operatører i tillæg til sin fællesskabstilladelse udfylde et kontroldokument.

 

Ved udførsel af ikke-liberaliseret international lejlighedsvis buskørsel skal EU-operatører ansøge Færdselsstyrelsen om tilladelse hertil.

 

International rutekørsel

International rutekørsel til/fra eller med transit igennem Storbritannien kan fortsat lade sig gøre, men ikke længere baseret på EU-tilladelse til international rutekørsel. Der skal udstedes en ny type tilladelse i henhold til Brexit-aftalen. Tilladelsen udstedes efter ansøgning af Færdselsstyrelsen.

 

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt for en transportvirksomhed, der er etableret i EU at opnå tilladelse til en rute, der har både afgangs- og endestation inden for Storbritanniens grænser og omvendt.

 

Vilkårene og betingelserne for ansøgning om tilladelse til international rutekørsel er meget lig de tilsvarende EU-regler på området, men vær opmærksom på, at der kan være op til 6 måneders sagsbehandlingstid på en ansøgning om international rutekørsel mellem EU og UK.

 

Det er ikke længere muligt at udføre buscabotagekørsel på Storbritanniens område. Der er dog undtagelser til dette udgangspunkt for kørsel mellem Republikken Irland og Nordirland.

UK-operatører:

Fællesskabstilladelsen for buskørsel udgår for UK-operatører. Disse skal have udstedt en ny type tilladelse, hvor de skal leve op til krav der ligner EU-kravene til opnåelse af fællesskabstilladelsen.

 

UK-operatører vil ligeledes skulle følge reglerne fremsat i Interbus-aftalen, og der er ikke længere mulighed for buscabotagekørsel på EU’s område. Der er undtagelser til dette udgangspunkt for

UK-operatører, der ønsker at køre inden for Republikken Irlands område.

 

UK-operatører kan fortsat udføre international rutekørsel til/fra EU’s område, men skal ligeledes have udstedt en anden type tilladelse. Der kan ikke udføres cabotagekørsel i forbindelse med international rutekørsel.

Vejledning

Vejledning om Interbus-aftalen

Interbus-aftalen gør det muligt at foretage international lejlighedsvis buskørsel for de lande, der er medlemmer af aftalen og EU.

Spørgsmål og svar

Som en følge af Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af forordningen som fastsætter midlertidige foranstaltninger til regulering af vejgods- samt persontransport mellem EU og Storbritannien, vil det fortsat være EU’s køre- og hviletidsregler som finder anvendelse i Storbritannien.


Det fremgår af forordningens artikel 2, at der ved ”tilladt godstransport” forstås:

a) kørsel med et læsset køretøj fra Unionens område til Det Forenede Kongeriges område eller omvendt, med eller uden transit gennem en eller flere medlemsstater eller et eller flere tredjelande


b) efter en kørsel med et læsset køretøj fra Det Forenede Kongeriges område til Unionens område som omhandlet i dette nummers litra a), gennemførelsen inden for syv dage fra aflæsning på Unionens


c) område af op til to yderligere læsnings- og aflæsningsoperationer på Unionens område i en periode på to måneder fra den første anvendelsesdag for denne forordning som omhandlet i artikel 12, stk. 2,


d) første afsnit, og en operation inden for syv dage fra aflæsningen på Unionens område i løbet af de følgende tre måneder


 e) kørsel med et læsset køretøj fra Det Forenede Kongeriges område til Det Forenede Kongeriges område med transit gennem Unionens område


f) kørsel uden last i forbindelse med de former for transport, der er omhandlet i litra a) og c)Samt at der ved ”tilladt passagertransport med bus” forstås:


a) kørsel med bus med henblik på at yde passagertransport fra Unionens område til Det Forenede Kongeriges område eller omvendt, med eller uden transit gennem en eller flere medlemsstater eller et eller flere tredjelande


b) kørsel med bus med henblik på at yde passagertransport fra Det Forenede Kongeriges område til Det Forenede Kongeriges område med transit gennem Unionens område


c) kørsel uden passagerer i forbindelse med de former for transport, der er omhandlet i litra a) og b)


d) medtagning og afsætning af passagerer i grænseregionen i Irland i forbindelse med international rutekørsel og speciel rutekørsel mellem Irland og Nordirland


I artikel 3 fremgår det, at vejgodstransportvirksomheder fra EU kan udføre tilladt godstransport på de betingelser, der er fastsat ved forordningen og i artikel 4 fremgår det, at busselskaber fra EU kan på de betingelser der er oplistet i forordningen udføre passagertransport med bus i forbindelse med rutekørsel og speciel rutekørsel.

Det fremgår af forordningens artikel 6, at udføres der tilladt godstransport eller passagertransport med bus, så skal bl.a. køre- og hviletidsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006), takografforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014) samt arbejdstidsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF) overholdes.

Ovenstående regler finder anvendelse indtil dagen før datoen for den midlertidige anvendelse af en international aftale om vejtransport mellem EU og Storbritannien.


Med undtagelse af den i artikel 2, nr. 3), litra d), omhandlede passagertransport med bus ophører bestemmelserne i forordningen, der finder anvendelse på passagertransport med bus, med at finde anvendelse ved midnat på dagen før den dato, hvor protokollen til Interbus-aftalen vedrørende almindelig og speciel international rutekørsel med bus træder i kraft for EU og Storbritannien.


Forordningens regler ophører under alle omstændigheder med at finde anvendelse senest den 30. juni 2021.

 

Efter Brexit vil UK ikke længere være omfattet af EU’s regler for gensidig anerkendelse af kørekort. 

Færdselsstyrelsen har ikke grundlag for at vurdere UK’s regler for anvendelse af kørekort fra Danmark eller andre EU-lande ved kørsel i UK efter Brexit. Det anbefales derfor, at din virksomhed følger udviklingen hos de britiske myndigheder. 

Din virksomhed kan anvende chauffører med midlertidigt ophold i Danmark, selvom chaufførens kørekort skulle være udstedt i UK, da det i Danmark er bestemt, at kørekort, som er udfærdiget med latinske bogstaver, eller som er ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk, kan bruges til kørsel i Danmark.

Det samme gør sig ikke nødvendigvis gældende i de øvrige EU-lande. Det betyder, at hvis din virksomhed anvender britiske chauffører til at udføre kørsel i et andet EU-land end Danmark, så kan det blive nødvendigt for den britiske chauffør at erhverve et internationalt kørekort, som skal bæres sammen med det almindelige kørekort. 

Hvis en chauffør er bosat i Danmark og har et kørekort udstedt i UK, vil det være nødvendigt at ombytte kørekortet. Fremgangsmåden herfor afhænger af, hvornår det britiske kørekort er udstedt. Hvis det er udstedt før Brexit den 1. januar 2021 vil chaufføren kunne ombytte sit britiske kørekort uden krav om kontrollerende køreprøve. Hvis kørekortet omvendt er udstedt efter den 1. januar 2021, skal det ombyttes efter de almindelige regler for tredjelande, hvor der krav om kontrollerende køreprøve. Chaufføren kan køre på sit britiske kørekort indtil 180 dage efter Brexit den 1. januar 2021, eller indtil 180 dage fra den dag vedkommende får bopæl i Danmark. 

 

UK vil ikke længere være en medlemsstat efter de EU-regler, som kræver, at erhvervschauffører skal gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse for at kunne udøve deres erhverv i EU. Det betyder, at kvalifikationsbeviser udstedt i UK vil være ugyldige efter 31. december 2020.

 

Samtidig har UK og EU den 24. december 2020 indgået en aftale, der regulerer det fremtidige forhold mellem EU og UK. Aftalen regulerer blandt andet krav til kvalifikationer for chauffører, der transporterer gods. Aftalen regulerer derimod ikke krav til buschauffører.

 

Færdselsstyrelsen forstår aftalen således, at danske godschauffører kan køre på danske CUB beviser i UK efter Brexit.

 

En britisk chauffør, der ønsker at udøve sit erhverv i Danmark og resten af EU, skal som udgangspunkt gennemføre en EU-kvalifikationsuddannelse i Danmark eller et af de øvrige EU-lande. Kører chauføreren på en CEMT-tilladelse, er vedkommende underlagt retningslinjerne i et særligt kvalitetscharter, som er vedtaget i CEMT-regi, og som bl.a. stiller visse krav til chaufførernes uddannelse.

 

Færdselsstyrelsen opfordrer til, at både gods- og buschauffører ombytter deres britiske kvalifikationsbeviser. 

En ansøgning om ombytning af et britisk udstedt kvalifikationsbevis skal modtages af Færdselsstyrelsen senest den 31. december 2020.

Ansøgningen skal indsendes til info@fstyr.dk med Digital Post via Virk.dk eller Borger.dk.

Ansøgningen kan også sendes til Færdselsstyrelsens adresse Sorsigvej 35, 6760 Ribe. 

 

Selvom en ansøgning om ombytning er modtaget rettidigt, kan chaufføren fra den 1. januar 2021 frem til modtagelse af det ombyttede kvalifikationsbevis ikke køre på sit britiske kvalifikationsbevis, da beviset vil være ugyldigt fra denne dato. 

 

Har en chauffør ikke ansøgt om ombytning sit britiske kvalifikationsbevis inden 1. januar 2021, skal der gennemføres EU-efteruddannelse for kunne få udstedt et nyt kvalifikationsbevis.”

 

Følgende områder er undtaget kravet om fællesskabstilladelse:


  • Transport af post
  • Afhentning/reparation af nedbrudte køretøjer
  • Køretøjer på under 3,5 tons (indtil 20-02-2022)
  • Køretøjer under 2,5 tons (efter 20-02-2022)
  • Transport af medicin og medicinaludstyr i forbindelse med nødhjælp
  • Firmakørsel
  • Køretøjer med en max hastighed på 40 km/t.