International buskørsel

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du læse om krav og retningslinjer vedrørende international buskørsel samt links til ansøgning om tilladelse til de forskellige typer international buskørsel.

Bus-cabotage

Reglerne om bus-cabotage er fastsat i forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006.

Bus-cabotage er national personbefordring med bus for fremmed regning, som en transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat.

Den danske fortolkning af reglerne, som er gældende fra 1. november 2019, er, at der lovligt kan udføres bus-cabotage i Danmark i syv sammenhængende dage pr. måned.

Fortolkningen gælder ikke cabotage som led i international rutekørsel.

Adgangen til at udføre bus-cabotage er betinget af, at værtsnationens nationale regler overholdes på en række områder, jf. forordning nr. 1073/2009, art. 16.

Erhvervsmæssig kørsel i udlandet

En buskørselsvirksomhed skal være i besiddelse af en fællesskabstilladelse for at udføre international buskørsel.

Fællesskabstilladelse

Fællesskabstilladelser udstedt til danske buskørselsvirksomheder gælder både til national kørsel i Danmark og til international kørsel indenfor EU.

EF-tilladelsen kan anvendes til international buskørsel i EØS-landene (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig).

Tilladelsen kan også anvendes til buskørsel mellem Danmark og et ikke EØS-land for så vidt angår den strækning, som tilbagelægges inden for EØS-området.

EF-tilladelsen kan endvidere anvendes til cabotagekørsel - udførelse af midlertidige nationale transporter (indenrigstransporter) - i et andet land inden for EØS-landene. Adgangen til at udføre cabotagekørsel er betinget af, at værtsnationens nationale regler overholdes på en række områder.

Kørsel der kræver tilladelse

Det kræver særlig tilladelse til at udføre:

  • Rutekørsel, det vil sige personbefordring efter faste tidsintervaller og i en bestemt trafikforbindelse, hvor af- og påstigning kan ske ved forud fastsatte stoppesteder. Rutekørsel kan benyttes af alle, uanset om der eventuelt skal foretages reservation.

  • Ansøgning om rutetilladelse kan ske ved indsendelse af ansøgningsskema til Færdselsstyrelsen, som forefindes nedenfor.

  • Pendulkørsel uden for EØS-området (f.eks. til Hviderusland, Ukraine, Rusland, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Makedonien, Tyrkiet og Moldova). Ved pendulkørsel forstås befordring, hvor der med flere ud- og tilbageture med samme udgangspunkt til samme bestemmelsessted befordres rejsende, som i forvejen er sluttet sammen i grupper. Hver gruppe af rejsende, som har foretaget udturen sammen, bliver ved en senere tur bragt samlet tilbage til udgangspunktet. Den første tilbagetur og den sidste udtur i rækken af pendulkørsler er ture uden passagerer. Transporttjenesten skal ved siden af befordringsydelsen omfatte rejsegruppens indlogering på bestemmelsesstedet under hele opholdet, og passagererne skal betale den samlede pris for rejsen til rejsens arrangør. Ansøgning om tilladelse til pendulkørsel kan ske ved indsendelse af ansøgningsskema til Færdselsstyrelsen, som forefindes nedenfor.

  • Afhentning af passagerer uden for EØS-området (f.eks. i Hviderusland, Ukraine, Rusland, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Makedonien, Tyrkiet og Moldova).

  • Ansøgning om tilladelse indsendes til Færdselsstyrelsen (uden brug af ansøgningsskema).

Kontroldokumenter

Ved international buskørsel, herunder cabotagekørsel - dog ikke rutekørsel - skal medbringes et særligt kontroldokument i bussen.

Ved kørsel inden for EU-området samt til Island og Liechtenstein anvendes EU-kontroldokument.

Der er dog ikke krav om kontroldokument ved kørsel til Finland, Norge og Sverige.

Ved kørsel til andre lande anvendes ASOR-kontroldokument, CEMT-kontroldokument eller Interbus-kontroldokument.

Kontroldokumenter kan købes hos Dansk Persontransport.

Ikke-erhvervsmæssig buskørsel

Foreninger samt kommunale og private institutioner, der udfører ikke-erhvervsmæssig buskørsel til udlandet i egen bus, skal medbringe en såkaldt "gul attest" som dokumentation for, at kørslen er ikke-erhvervsmæssig. Ved ansøgning om gul attest bedes du henvende dig til Færdselsstyrelsen via info@fstyr.dk. Der skal ikke anvendes en ansøgningsblanket til ansøgning om gul attest.  

Sammen med henvendelsen (ansøgningen) skal der indsendes kopi af bussens registreringsattest og oplysning om navnet på den, der er ansvarlig for den virksomhed eller sammenslutning, der ejer bussen.
Vejledning

Vejledning om Interbus-aftalen

Interbus-aftalen gør det muligt at foretage international lejlighedsvis buskørsel for de lande, der er medlemmer af aftalen og EU.

Vejledning

Vejledning om udstationeringsreglerne for buschauffører

Russisk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

РУКОВОДСТВО ПО ПРАВИЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ К КОМАНДИРОВАНИЮ РАБОТНИКОВ

Romænsk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

GHID PRIVIND NORMELE APLICABILE LA DETAȘAREA LUCRĂTORILOR

Tysk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

LEITFADEN ZU DEN VORSCHRIFTEN FÜR DIE ENTSENDUNG VON ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMERN

Polsk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne 23.2.2022

PRZEWODNIK PO ZASADACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW

Vejledning

Litauisk oversættelse af Vejledning om udstationeringsreglerne

GAIRĖS DĖL DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMO TAISYKLIŲ AUTOBUSŲ VAIRUOTOJAMS

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til international lejlighedsvis buskørsel

Brug denne blanket når du søger om tilladelse til lejlighedsvis buskørsel
Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til pendulkørsel

Brug denne blanket når du søger om tilladelse til pendulkørsel til et ikke EU-land
Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til international rutekørsel

Brug denne blanket når du søger om tilladelse til international rutekørsel.