Overenskomstforhold

Sidst opdateret 19/01/2021
Her kan du læse om, hvilke krav der stilles til indehavere af en vognmandstilladelse, vedrørende overenskomstforhold.

Pr. 1. januar 2021 er nye regler for lønvilkår trådt i kraft. Det medfører, at vognmænd, der opererer i henhold til en dansk tilladelse til gods- eller buskørsel, skal iagttage et omkostningsniveau som ikke afviger væsentligt og entydigt fra de omkostningsniveauer der findes i de retningsgivende overenskomster. Loven skal bidrage til udviklingen af sunde konkurrencevilkår og lige arbejdsvilkår for chauffører og til at fremme færdselssikkerheden.

Lov

Nr. 2020/870

Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Gældende fra

01/01/2021

Loven træder i kraft den 1. januar 2021. I bestemte tilfælde træder loven først i kraft den 1. juli 2021.

Løn- og arbejdsvilkår for chauffører

En indehaver af en vognmandstilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de retningsgivende kollektive overenskomster for chauffører. Der er ikke krav om, at virksomheden skal være medlem af en arbejdsgiverforening, men chaufførernes løn og ansættelsesvilkår må ikke afvige væsentligt og entydigt fra de retningsgivende kollektive overenskomster for chauffører.

 

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke oplysninger Færdselsstyrelsen har brug for til behandling af din ansøgning – afhængig af, om du følger et omkostningsniveau, er omfattet af en retningsgivende overenskomst eller om du er omfattet af en anden overenskomst for chauffører. 

 

Hvad er en retningsgivende overenskomst

Det beror på en konkret vurdering hvilke overenskomster på transportområdet der skal anses for at være de retningsgivende overenskomster for chauffører. Vurderingen tager blandt andet udgangspunkt i hvor mange medlemmer den pågældende lønmodtagerorganisation, som er part i overenskomsten, har, samt hvor mange der er dækket af den pågældende lønmodtagerorganisations overenskomster. 

 

De retningsgivende overenskomster danner grundlaget for det omkostningsniveau virksomheder, der udfører kørsel på gods- eller bus-kørselstilladelser, ikke må afvige væsentligt og entydigt fra.

 

Ansøgninger

Afhængigt af de oplysninger du angiver i din ansøgning, er der forhold du skal være opmærksom på. Dem kan du læse mere i om i afsnittene nedenfor.

 

1. Du oplyser at følge et omkostningsniveau

 

Hvis du angiver at følge et omkostningsniveau, som ikke afviger væsentligt og entydigt fra de omkostningsniveauer, der findes i de retningsgivende overenskomster for chauffører, skal du oplyse det i ansøgningsskemaet. I ansøgningen vil du blive bedt om at vedlægge dokumentation, der dokumenterer at du på baggrund af en samlet vurdering lever op til omkostningsniveauerne i de retningsgivende overenskomster. Denne dokumentation kan være ansættelseskontrakter og lønsedler med lønspecifikationer (lønsedler, køresedler, ugerapporter eller lign.).

 

2. Du oplyser at være omfattet af en af de retningsgivende overenskomster

 

Hvis du er medlem af en arbejdsgiverorganisation/fagforbund som har indgået en af de retningsgivende overenskomster, og dermed omfattet af den pågældende overenskomst, skal du oplyse det i ansøgningsskemaet. Færdselsstyrelsen kontrollerer dine oplysninger ved forespørgsel til arbejdsgiverforeningen/fagforbundet.

 

3. Du oplyser at være omfattet af en anden overenskomst for chauffører end en retningsgivende

 

Hvis du er medlem af en arbejdsgiverforening, som har indgået en anden overenskomst for chauffører end en ”retningsgivende overenskomst”, og du dermed er omfattet af den pågældende overenskomst, skal du angive det i ansøgningsskemaet. Færdselsstyrelsen kontrollerer dine oplysninger ved forespørgsel til arbejdsgiverforeningen/fagforbundet.

 

Har Færdselsstyrelsen tidligere vurderet, at en overenskomst for chauffører ikke afviger væsentligt og entydigt fra de retningsgivende overenskomster, vil den fremgå af oversigten for overenskomster på godskørselsområdet, der er godkendt som svarende til retningsgivende overenskomster.

 

Ved behandlingen ansøgninger som lægger en af disse overenskomster til grund, vil sagsbehandlingen foregå på samme vis som ved ansøgninger, der har lagt en af de retningsgivende overenskomster til grund.

 

Såfremt der i ansøgningen henvises til en overenskomst, som Færdselsstyrelsen ikke tidligere har taget stilling til, vil der skulle ske høring af Overenskomstnævnet forinden ansøgningen kan færdigbehandles. Overenskomstnævnet vil skulle høres om den pågældende overenskomst afviger væsentligt og entydigt fra de retningsgivende overenskomster for chauffører.

 

Medfører høringen forlænget sagsbehandlingstid, vil der, såfremt ansøgningen i øvrigt kan imødekommes, blive udstedt tilladelser på baggrund af et agterbrev, indtil din ansøgning kan blive færdigbehandlet. I tilfælde af at Færdselsstyrelsen vurderer at den pågældende overenskomst afviger væsentligt og entydigt fra de retningsgivende overenskomster, vil det betyde du på anden måde skal leve op til omkostningsniveauet i de retningsgivende overenskomster.

 

Nyansøgning

Som ansøger af nye tilladelser skal du i ansøgningsskemaet angive om du enten følger et omkostningsniveau, er omfattet af en af de retningsgivende overenskomster eller om du er omfattet af en anden overenskomst for chauffører. I alle tilfælde er det en forudsætning for udstedelse af godskørselstilladelser, at løn- og arbejdsvilkår ikke afviger væsentligt og entydigt fra de retningsgivende overenskomster.

 

Vurderingen af, om løn- og ansættelsesvilkår for dine chauffører ikke afviger væsentligt og entydigt fra de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster på transportområdet, foretages af styrelsen efter høring af de relevante arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. I de tilfælde hvor overenskomstparterne udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster på transportområdet, hører styrelsen Overenskomstnævnet. Forinden beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen fra overenskomstparterne.

 

Hvis Overenskomstnævnet udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende retningsgivende overenskomster, beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen. Færdselsstyrelsen vurderer herefter grundlaget for udstedelse af tilladelser og er der allerede udstedt tilladelser, om der er grundlag for en reaktion over for din virksomhed.

 

Hvis vi finder, at løn- og ansættelsesvilkårene for dine chauffører er mangelfulde i forhold til de gældende retningsgivende overenskomster på området, kan der blive tale om følgende sanktioner:

 

  • Meddelelse af skærpet tilsyn
  • Tildeling af advarsel
  • Tilbagekaldelse af tilladelserne

Fornyelse

Når du søger om fornyelse af dine tilladelser, skal du sammen med ansøgningsskemaet indsende ansættelseskontrakter og lønsedler med lønspecifikationer (lønsedler, køresedler, ugerapporter eller lign.) for 10 % af virksomhedens chauffører, dog mindst for én chauffør.

 

Vurderingen af, om løn- og ansættelsesvilkår for dine chauffører følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, foretages af styrelsen efter høring af de relevante arbejdsgiver- og arbejdstagerforeninger. I de tilfælde hvor overenskomstparterne udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for chaufførerne ikke lever op til lovens krav, hører styrelsen Overenskomstnævnet. Forinden beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen fra overenskomstparterne.

 

I tilfælde hvor Overenskomstnævnet udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen. Styrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for en reaktion over for din virksomhed.

 

Hvis vi finder, at løn- og ansættelsesvilkårene for dine chauffører er mangelfulde i forhold til de gældende kollektive overenskomster på området, kan der blive tale om følgende sanktioner:

 

  • Meddelelse af skærpet tilsyn
  • Tildeling af advarsel
  • Nægtelse af fornyelse af tilladelserne

Hvis styrelsen ikke kan nå at færdigbehandle din fornyelsesansøgning, inden dine tilladelser udløber, udsteder vi midlertidige tilladelser til dig, indtil sagen er færdigbehandlet.

 

Overenskomster på buskørselsområdet og andre overenskomster

Nedenfor finder du en oversigt over retningsgivende overenskomster på buskørselsområdet og andre overenskomster, som Færdselsstyrelsen har anerkendt til anvendelse i forbindelse med buskørselstilladelser.

 

Nr. 2019/1 LSF 185

Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Forslag fremsat

29/04/2020

Forslag er fremsat den 29. april 2020 af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard)
I lovens bemærkninger er det fastlagt, at på nuværende tidspunkt anses følgende overenskomster som de retningsgivende overenskomster på buskørselsområdet:
Overenskomst

Turistoverenskomst 2020-2023

Dansk Erhverv Arbejdsgiver Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening TA og 3F.

Overenskomst

Rutebilkørsel i Provinsen 2020-2023

DIO I Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik AKT og 3F.

Overenskomst

Tillægsoverenskomst 2020-2023

DIO I Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik AKT og 3F.

Overenskomst

Turistoverenskomst 2020-2023

DIO I Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd ATV og 3F.

Overenskomst

Den Tværfaglige Overenskomst 2019-2022 - Kristelig Arbejdsgiverforening

Denne overenskomst er landsdækkende og er gældende for medarbejdere ansat i virksomheder,
der gennem medlemskabet af Kristelig Arbejdsgiverforening, herefter KA, er overenskomstforpligtede

Derudover anses følgende andre overenskomster for chauffører for ikke at afvige væsentligt og entydigt fra de retningsgivende overenskomster, og kan derfor lægges til grund for en ansøgning om buskørselstilladelser:

Under sagsbehandling

Færdselsstyrelsen kan ikke rådgive dig om fortolkning af overenskomsterne. Du må derfor hente hjælp hos dine egne rådgivere, hvis du har spørgsmål til den enkelte overenskomst.