Rutekørsel i Danmark

Sidst opdateret 18/08/2020
Her finder du oplysninger om de forskellige typer rutekørsel med bus. Bemærk, at der den 1. juli 2019 er indført nye regler vedrørende fjernbuskørsel.

Rutekørsel er regelmæssig befordring af personer i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- og afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder.

 

Hvis kørslen er åben for alle, er det "almindelig rutekørsel". Når der kun befordres bestemte kategorier af personer, f.eks. skoleelever eller pensionister til dagcenter, er det ”speciel rutekørsel”.

 

Ved speciel rutekørsel skal passagererne have et bestemt fælles formål med at blive befordret, f.eks. at blive befordret til sygehus eller andet behandlingssted, til dagcenter eller til kirke. Om passagererne skal befordres til et og samme behandlingssted er i denne henseende uden betydning, ligesom det også er ligegyldigt, om passagererne er de samme fra tur til tur.

 

Der er forskellige regler for udførelse af fjernbuskørsel og udførelse af lokal og regional rutekørsel:

Beskrivelse af reglerne

På baggrund af en ændring af lov om trafikselskaber har Færdselsstyrelsen udstedt en ny bekendtgørelse om rutekørsel.

Der er med de nye regler tale om en lempelse af kravet for at opnå tilladelse til fjernbuskørsel. Det er vigtigt, at styrelsen nemt kan se ud af ansøgningen, at de nye krav, for at opnå en tilladelse, er opfyldt. Det skal bl.a. klart fremgå, hvilken rute der køres, hvor langt der er mellem de enkelte stoppesteder, og at det ikke er muligt at købe billet til en strækning, der er kortere end 75 km.

Ansøgning om tilladelse til fjernbuskørsel skal indsendes til styrelsen på et særligt ansøgningsskema via virk.dk. Du kan finde et link til ansøgningsskemaet nedenfor.

Hvad er fjernbuskørsel?

Fjernbuskørsel er kørsel, hvor der er mindst 75 kilometer mellem den enkelte passagers på- og afstigning. Dette medfører, at en fjernbusrute godt kan være længere end 75 kilometer og have stop, der er placeret med mindre end 75 kilometers afstand, men at den enkelte passager skal rejse mindst 75 km.

Ved fjernbuskørsel, der er åben for alle (almindelig fjernbuskørsel), skal der udføres mindst én daglig returrejse 5 dage ugentligt på ruten i en periode af mindst 6 måneder. Hvis der er tale om fjernbuskørsel, hvor det udelukkende er en bestemt kategori af passagerer der befordres (speciel fjernbuskørsel), er der ikke sådanne krav.

Alle busvognmænd, der har tilladelse til buskørsel, kan ansøge om og få udstedt tilladelse til fjernbuskørsel, uden at der foretages en vurdering af behovet for den ansøgte kørsel.

Ansøgning

Ved ansøgning om tilladelse til fjernbuskørsel skal man være opmærksom på, at det er et krav, at man medsender en udførlig taksttabel, et retvisende kort over ruten og virksomhedens forretningsbetingelser. En tjekliste omkring udfyldelse af ansøgningsskemaet findes nederst på siden.

Styrelsen vurderer på baggrund af det indsendte, om man opfylder betingelserne for at opnå tilladelse til fjernbuskørsel, herunder hvorvidt det er godtgjort, at der er mindst 75 km mellem den enkelte passagers på- og afstigning.
Lokal og regional rutekørsel er kørsel, der ikke er fjernbuskørsel. Ansøgning om tilladelse til almindelig lokal og regional rutekørsel og ansøgning om tilladelse til speciel lokal og regional rutekørsel skal indsendes til styrelsen på et særligt ansøgningsskema via virk.dk. Du kan finde et link til ansøgningsskemaet nedenfor.

Almindelig lokal- og regional rutekørsel:

Der kræves tilladelse til almindelig lokal -og regional rutekørsel. En ansøgning kan imødekommes, hvis behovet for kørslen ikke er dækket eller vil kunne dækkes ved anvendelse af eksisterende offentlig servicetrafik.

Speciel lokal- og regional rutekørsel:

Der kræves kun tilladelse til speciel lokal og regional rutekørsel, hvis der er tale om skolekørsel, arbejdstagerkørsel og kørsel til og fra færge- og lufthavne. En ansøgning kan imødekommes, hvis behovet for kørslen ikke er dækket eller vil kunne dækkes ved anvendelse af eksisterende offentlig servicetrafik.

Skolekørsel og arbejdstagerkørsel kan udføres uden tilladelse, hvis passagererne er personer med handicap.

Kørsel til konfirmationsforberedelse anses ikke som skolekørsel og kan udføres uden tilladelse.

I de tilfælde, hvor der ikke kræves tilladelse til kørslen, skal der foreligge en skriftlig kontrakt mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren. Kontrakten skal indeholde følgende oplysninger:

 

  • buskørselsvirksomhedens navn og CVR-nr.,
  • transportarrangørens navn og CVR-nr.,
  • beskrivelse af ruten med angivelse af udgangspunkt og endepunkt samt eventuelle steder, hvor der optages og afsættes passagerer,
  • hvilken periode kørslen udføres (driftsperiode),
  • tidspunkter for kørslen og
  • hvilken kategori af passagerer der befordres.

 

Kopi af kontrakten, eventuelt i elektronisk form, skal medbringes under kørslen. Nedenfor kan du finde link til en blanket, der kan anvendes ved indgåelse af kontrakten mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren.

Hvis der anvendes en hjælpevognmand til kørslen, skal hjælpevognmanden have tilladelse til erhvervsmæssig buskørsel i henhold til busloven. Der skal i bussen medbringes kopi af kontrakten mellem transportarrangøren og buskørselsvirksomheden, som hjælpevognmanden udfører kørslen for, samt dokumentation for, at hjælpevognmanden udfører kørslen for buskørselsvirksomheden. Dette kan f.eks. være anført på kopien af kontrakten.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til lokal og regional rutekørsel

Brug denne blanket når du vil søge om tilladelse til lokal og regional rutekørsel
Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til almindelig og speciel fjernbuskørsel

Brug denne blanket, når du søger om tilladelse til fjernbuskørsel i Danmark.
Kontrakt

Kontrakt om speciel rutekørsel

Kontrakt om speciel rutekørsel, der er undtaget fra krav om tilladelse, jf. § 20 i lov om trafikselskaber og § 2 i bekendtgørelse om rutekørsel.
Tjekliste

Tjekliste til ansøgning om fjernbustilladelser

Denne tjekliste kan du bruge, når du skal ansøge om tilladelse til fjernbuskørsel, for at sikre at du får alt med i din ansøgning.

Bekendtgørelse

BEK nr 624 af 20/06/2019

Bekendtgørelse om rutekørsel

Gældende fra

01/07/2019

Regulering om rutekørsel med bus.