Spørgsmål og svar vedrørende buskørsel

Sidst opdateret 18/08/2020

Buskørsel definitioner

Ved erhvervsmæssig personbefordring forstås:

 

  • kørsel med personer uden en nærmere tilknytning til den person, der udfører eller lader kørslen udføre,
  • at kørslen udføres mod vederlag (at der tages betaling for kørslen) eller
  • at kørslen udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål (formålet er at transportere nogle personer).

Det er den person i selskabet, der faktisk og vedvarende forestår selskabets buskørsel. Transportlederen skal opfylde lovens krav til faglige kvalifikationer, vandel samt gæld til det offentlige.

 

Vejtransportrådet har truffet beslutning om, at der skal stilles krav om en mindsteløn på 15.000 kr. månedligt til en transportleder i et selskab med 1 bus, og at der ved selskaber med mere end 1 bus foretages en konkret vurdering af, om vederlaget skal være større. Hvis transportlederen tillige er chauffør, skal han ud over overenskomstmæssig chaufførløn mindst have et årligt vederlag for arbejdet som transportleder på 50.000 kr. i selskaber med 1 bus.

Buskørsel tilladelser

Ja, fordi navnet på tilladelsen skal være identisk med den registrerede brugers navn på registreringsattesten og det navn, der står på siden af bussen.

Ja, en buskørselsvirksomhed kan udover at anvende sine egne chauffører også leje chauffører af en chaufførvikarvirksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

 

Der skal ved udlejning af en chauffør udfyldes en speciel blanket, så det sikres, at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne.

 

Du kan finde blanketten for udlejning af chauffører herunder.

Erklæring

Erklæring fra chaufførvikarvirksomheden

Chaufførvikarvirksomheden skal udfylde denne blanket og udlevere den til lejeren af en chaufførvikar mhp. at sikre, at den planlagte kørsel kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne.
Ja, det er ikke muligt at ansætte en transportleder i en personligt ejet virksomhed. Virksomhedens ejer skal selv opfylde alle kvalifikationskrav.

Med en bustilladelse kan du udføre anden erhvervsmæssig personbefordring end rutekørsel med dansk registreret motorkøretøj indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet.
Udfører du rutekørsel, kræves der en særlig tilladelse hertil, kontrakt med et regionalt trafikselskab eller kontrakt med en transportarrangør.

Du skal - for at få udstedt bustilladelse eller få udstedt yderligere tilladelser - have økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt.

 

Ved ansøgninger om indtil 2 tilladelser skal du dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 150.000 kr. Ved ansøgninger om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 40.000 kr. for hver ekstra tilladelse.

 

For personlige virksomheder betyder det, at der skal indsendes en erklæring om opgørelse af virksomhedens egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor eller stilles en garanti.

 

For interessentskaber betyder det, at der skal indsendes en erklæring om opgørelse af egenkapitalen for samtlige interessenter afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor eller stilles en garanti.

 

Selskaber kan dokumentere egenkapitalens størrelse ved seneste reviderede årsregnskab. Ved nystiftede selskaber lægges den egenkapital, der fremgår af åbningsbalancen, til grund.

 

Når det drejer sig om nye ansøgninger fra personligt ejede virksomheder kræver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen først dokumentation for opfyldelse af egenkapitalen, når det er undersøgt, om alle de øvrige krav er opfyldt. Det skyldes, at det er en økonomisk byrde for virksomheden at dokumentere opfyldelse af egenkapitalen.

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse

Her finder du vejledning og blanket til brug for garantistillelse.

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved revisorerklæring

Her finder du vejledning til brug for afgivelse af revisorerklæringer

Ja, fordi der er krav om, at et selskab skal have en godkendt transportleder.

”Universaltilladelsen” er fællesskabstilladelsen udstedt i henhold til forordning nr. 1073/2009. Fællesskabstilladelser udstedt til danske buskørselsvirksomheder gælder både til national kørsel i Danmark og til international kørsel inden for EU.

 

Den originale fællesskabstilladelse skal opbevares i virksomheden og kan ikke anvendes til kørsel. En bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Ja, fordi der skal søges om bustilladelser til den nye virksomhed. En bustilladelse kan kun lovligt anvendes af den virksomhed, den udstedt til og må ikke overdrages.
Nej, det ændrer ikke køretøjets status af bus, at det i én af flere udførelser er ”nedstolet” til højst 9 personer, føreren medregnet.
Nej, det fremgår ikke af udskriften, hvem der er anpartshavere eller aktionærer. Det skal du oplyse i ansøgningsskemaet.

Du skal altid op til prøven. Det er dog muligt at blive fritaget for at deltage i selve kurset efter nogle nærmere fastlagte kriterier, hvis du f.eks. kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en personbefordringsvirksomhed.


Vejledning

Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus

Her finder du retningslinjer for, hvornår en ansøger kan få adgang til prøve uden forudgående kursus.

En privat person, der har en bus, må kun udføre kørsel med personer, som den pågældende har nærmere tilknytning til f.eks. den nærmeste familie eller nære venner. Kravene til føreren af bussen er forskellige alt efter, om der udføres kørsel med den nærmeste familie eller kørsel med øvrige personer med nærmere tilknytning.

Nej - udlån og udleje af en bus kræver tilladelse efter busloven.

 

Ikke-erhvervsdrivende foreninger, klubber og lignende sammenslutninger kan dog tilladelsesfrit udlåne busser til hinanden. Idrætsklubben kan således låne en bus af en anden idrætsklub. Der skal i bussen medbringes en erklæring fra Færdselsstyrelsen om, at der er tale om et låneforhold mellem ikke-erhvervsdrivende foreninger m.v.

Følgende kursusudbydere er godkendt på buskørselsområdet: