Cabotage og vejdelen af kombineret transport

Sidst opdateret 01/06/2021
Fra den 1. januar 2021 gælder nye regler for aflønning af udstationerede chauffører, herunder, når udenlandske virksomheder udfører cabotagekørsel i Danmark, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg.

Dokumentationskrav

Sidst opdateret 01/06/2021
På denne side kan du læse mere om dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel og vejdelen af kombineret transport i Danmark.

Som chauffør skal du, på vegne af virksomheden, kunne forevise følgende dokumentation til Politiet eller Færdselsstyrelsen i forbindelse med kontrol.


 1. Anmeldelse i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark
 2. Din ansættelseskontrakt som chauffør i virksomheden
 3. Lønsedler eller anden dokumentation med tilsvarende oplysninger, hvor det er muligt at se metoden for udregningen af løn for transporten for de perioder, hvor du som chauffør for virksomheden har udført cabotagekørsel med gods, buscabotagekørsel eller kombineret transport inden for det seneste år
 4. Din arbejdstidsopgørelse som chauffør eller anden tilsvarende dokumentation for samme periode, som dokumentationen for aflønning og lønudbetaling
 5. Fragtdokumenter, transportkontrakter eller kontroldokumenter for samme periode som dokumentation for aflønning
   

Registreringspligt

Sidst opdateret 01/06/2021
På denne side kan du læse mere om, hvordan anmeldelse og registreringer af cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport skal ske til Erhvervsstyrelsen gennem VIRK.dk, for Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark.

Senest, samtidig med kørsel i forbindelse med cabotage eller vejdelen af kombineret transport påbegyndes, skal virksomheden anmelde følgende til Erhvervsstyrelsen i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark: 


 1. Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger
 2. Oplysninger om transportform
 3. Registreringsnummer på det trækkende køretøj
 4. Dato for påbegyndelse og afslutning af kørsel
 5. Identiteten af- og kontaktoplysninger på de chauffører, der udfører den pågældende kørsel
 6. Hvilken type kørsel der udføres

Udfører du international transport, skal du ikke anmelde din kørsel til Erhvervsstyrelsen.

Registrering af kørsel foretages i Erhvervsstyrelsens onlineløsning, Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark, som findes på www.virk.dk. Har du spørgsmål til registeret, skal henvendelse ske til Erhvervsstyrelsen på tlf. nr. +45 70 80 90 88.

Timesatser

Sidst opdateret 01/06/2021
Når der udføres cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport i Danmark, skal virksomheder aflønne deres chauffører efter en minimumssats. Her kan du læse mere om hvilke timesatser, der gælder.

En virksomhed skal aflønne chauffører efter en minimumstimesats for kørslen, når der udføres cabotagekørsel, buscabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport i Danmark.

Timesatsen for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel med gods eller vejdelen af kombineret transport, udgør per 1. marts 2021 minimum 168,56 kr.

Timesatsen for aflønning af chauffører, der udfører buscabotagekørsel, udgør den 1. marts 2021 minimum 168,31 kr.

Timesatsen for aflønning af chauffører, der udfører turistkørsel, udgør per 1. marts 2021 minimum 173,65 kr.

Timesatserne opdateres minimum en gang årligt.

Tilsyn

Sidst opdateret 01/06/2021

På denne side kan du læse mere om, hvordan der føres tilsyn
og kontrol med de nye regler for lønvilkår. 

Færdselsstyrelsen fører i samarbejde med Politiet tilsyn, som skal sikre, at kravene per 1. januar 2021 om registrering af kørslen, dokumentationskravet samt aflønningskravet bliver overholdt

 

Færdselsstyrelsen vil være til stede på vejen sammen med Politiet, og vil også føre administrativt tilsyn, om virksomheden aflønner deres chauffører ud fra de fastsatte minimumstimesatser.

 

Ved manglende anmeldelse af cabotage eller vejdelen af kombineret transport i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark på Virk.dk, eller, hvis du som chauffør ikke kan forevise den nødvendige dokumentation, har Færdselsstyrelsen og Politiet bemyndigelse til at udstede bøder til virksomhederne.

 

Den vejledende bødetakst i førstegangstilfælde, hvor virksomheder foreviser mangelfuld dokumentation eller har udeladt anmeldelse i Register for Udenlandsk Transportkørsel i Danmark inden kørslen påbegyndes, er som udgangspunkt 10.000 kr. Bøden til virksomheden fordobles ved gentagende overtrædelse af registreringspligten.

 

Det er anklagemyndigheden, som fastlægger bødens omfang for den virksomhed, som overtræder aflønningskravet. Den vejledende beløbsstørrelse i 2021 er 35.000 kr.

Ofte stillede spørgsmål

Sidst opdateret 01/06/2021

Fra den 1. januar 2021 skal reglerne for aflønning af udstationerede chauffører følges, når virksomheder udfører cabotagekørsel med gods, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg., buscabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport i Danmark.

Reglerne gælder for virksomheder, der udfører cabotagekørsel med gods, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg., buscabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport i Danmark.

Nej. Du skal kun kunne dokumentere lønforholdene for de perioder, hvor der er foretaget cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport i Danmark.

Nej. Du skal kun kunne dokumentere lønforholdene for de perioder, hvor der er foretaget cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport i Danmark.

Ja, men skal ændringer til anmeldelsen skal foretages i registeret eller til Erhvervsstyrelsen på tlf. nr. +45 70 80 90 88.

 

Nej. Idet aflønningskravet alene påhviler arbejdsgiveren for den chauffør, der udfører transporten, omfatter anmeldelsespligten alene virksomheder med ansatte, hvorimod selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte ikke er omfattet anmeldelsespligten.
Dokumentationen skal kunne forevises inden for rimelig tid efter standsningen af køretøjet. Elektronisk fremsendelse af dokumentation til køretøjet inden for ganske kort tid godkendes også. Fremskaffelse af dokumentationen må dog ikke medføre en væsentlig forsinkelse af kontrollen.

Registrering af kørsel foretages i Erhvervsstyrelsens onlineløsning Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark, som findes på www.virk.dk. Ved spørgsmål til registeret skal henvendelse ske til Erhvervsstyrelsen på tlf. nr. +45 70 80 90 88.

De gældende timesatser fremgår af Færdselsstyrelsens hjemmeside under ”Timesatser” på siden Cabotage og vejdelen af kombineret transport.

En kørsel skal anmeldes senest, når den påbegyndes.

Senest når kørslen påbegyndes, skal virksomheden anmelde følgende til Erhvervsstyrelsen gennem Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark på Virk.dk: 

 

 1. Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.
 2. Oplysninger om transportform
 3. Registreringsnummer på det trækkende køretøj.
 4. Dato for påbegyndelse og afslutning af kørsel.
 5. Identiteten af og kontaktoplysninger på de chauffører, der udfører den pågældende kørsel. 
 6. Hvilken type kørsel, der udføres.

Ved vejsidetilsyn vil det være chaufføren, der på vegne af virksomheden skal forevise følgende dokumentation til Politiet eller Færdselsstyrelsen: 

 

 1. Anmeldelse i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark.
 2. Din ansættelseskontrakt som chauffør i virksomheden.
 3. Lønsedler eller anden dokumentation med tilsvarende oplysninger, hvor det er muligt at se metoden for udregningen af løn for transporten for de perioder, hvor du som chauffør for virksomheden har udført cabotagekørsel med gods, buscabotagekørsel eller kombineret transport inden for det seneste år.
 4. Din arbejdstidsopgørelse som chauffør eller anden tilsvarende dokumentation for samme periode, som dokumentationen for aflønning og lønudbetaling. 
 5. Fragtdokumenter, transportkontrakter eller kontroldokumenter for samme periode som dokumentation for aflønning.
Ja. Elektronisk fremsendelse af dokumentation til køretøjet inden for ganske kort tid godkendes også.
Dokumentationen skal ud over dets originalsprog også kunne forevises på dansk eller engelsk. 

Andre sprog

Sidst opdateret 01/06/2021
Informationen om de nye regler per 1. januar 2021 for udførelse af godscabotage, buscabotage og vejdelen af kombineret transport i Danmark findes på flere sprog.
Informationer om nye regler for udførelse af godscabotage, buscabotage og vejdelen af kombineret transport i Danmark findes på polsk, tysk og russisk. Klik på det ønskede sprog herunder for at downloade informationerne i en PDF-fil. 

Informationer om nye regler for udførelse af godscabotage

Russisk/ Russian

Informationer om nye regler for udførelse af godscabotage

Tysk/ German

Informationer om nye regler for udførelse af godscabotag

Polsk/ Polish