International godskørsel

Sidst opdateret 27/01/2020
Nedenfor kan du læse om, hvilke regler som gælder ved international godskørsel. Blandt andet om de forskellige tilladelsestyper samt cabotagekørsel, samt ansøgning om turtilladelser.

Om international godskørsel

Sidst opdateret 27/01/2020
Nedenfor kan du læse om, hvilke regler som gælder ved international godskørsel. Blandt andet om de forskellige tilladelsestyper samt cabotagekørsel, samt ansøgning om turtilladelser.
International godskørsel med dansk indregistreret lastbil eller vogntog over 3,5 tons tilladt totalvægt kræver - ud over en national tilladelse - en international tilladelse.

Fællesskabstilladelse

Fællesskabstilladelser udstedt til danske vognmandsvirksomheder gælder både til national kørsel i Danmark og til international kørsel indenfor EU.

Fællesskabstilladelsen kan anvendes til grænseoverskridende transporter i EØS-landene (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig).

Tilladelsen kan også anvendes til transporter til og fra samt i transit gennem Schweiz samt til transporter mellem Danmark og et ikke EØS-land. For strækningen som tilbagelægges uden for EØS-området, kræves som regel en turtilladelse.

CEMT-tilladelse

CEMT står for Den Europæiske Transportminister Konference (Conférence Européenne des Ministres des Transports).

CEMT-tilladelsen kan med enkelte begrænsninger anvendes til transporter til, fra eller gennem alle CEMT-lande (EU-landene samt Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Hviderusland, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland, Schweiz, Serbien, Tyrkiet og Ukraine).

Der findes CEMT tilladelser til EURO IV, EURO V og EURO VI.

Når du søger om en tilladelse, skal du vælge, om tilladelsen skal være gældende i en eller flere af følgende lande - Rusland, Italien, Grækenland og Østrig, hvortil adgangen elllers er begrænset.

Link til International Transport Forum - herunder CEMT's brugervejledning - kan ses nedenfor.

CEMT-flyttetilladelse

CEMT-flyttetilladelsen kan med enkelte begrænsninger anvendes til internationale flyttetransporter til, fra eller gennem alle CEMT-lande (EU-landene samt Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Hviderusland, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Rusland, Schweiz, Serbien, Tyrkiet og Ukraine).

Turtilladelser/Transittilladelser/Tredjelandstilladelser

Turtilladelser/transittilladelser giver ret til én transport til, fra eller gennem det pågældende land inkl. returtransport.

Til udførelse af en tredjelandstransport - dvs. en dansk vognmands kørsel mellem lande, hvor Danmark hverken er på- eller aflæsseland - kræves som udgangspunkt tredjelandstilladelser, der giver ret til kørsel både i på- og aflæsselandet. En tredjelandstilladelse giver ret til udførsel af én tredjelandstransport.

Tilladelser udveksles mellem Danmark og en række ikke EU-lande på bilateral basis. Der er indgået aftale om udveksling af tilladelser med Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Montenegro, Marokko, Nordmakedonien, Rusland, Schweiz (3. landstilladelser), Serbien, Tyrkiet og Ukraine.

Der er etableret en mulighed for, at iranske vognmænd kan ansøge om en turtilladelse til Danmark. Tilladelsen er gyldig i to måneder fra udstedelsesdatoen.

Ordningen er begrænset til 100 tilladelser pr. år. 
Ansøgning

Ansøgning om CEMT-flyttetilladelser

Brug denne blanket når du søger om en CEMT-Flyttetilladelse
Ansøgning

Ansøgning om CEMT-tilladelser

Blanketten skal benyttes til ansøgning om CEMT-tilladelse.
Ansøgning

Ansøgning om TUR-tilladelser til international godskørsel

Brug denne blanket når du skal søge om tilladelse til enkelte ture udenfor EU/EØS samarbejdet

Cabotage

Sidst opdateret 27/01/2020
Nedenfor kan du læse om reglerne vedrørende cabotage
Cabotagekørsel er udførelse af national transport for fremmed regning, der udføres i en begrænset periode inden for EU og EØS-landene på grundlag af en fællesskabstilladelse.

Cabotagekørsel kan kun udføres i tilknytning til en international transport, som giver adgang til inden for 7 dage at udføre op til 3 cabotagekørsler i én medlemsstat, eller 1 cabotagekørsel pr. medlemsstat inden for 3 dage, hvis der køres ind uden last.

Den internationale transport, der går forud for cabotagekørslen, skal have en sådan karakter, at den ikke primært har til formål at give mulighed for at anvende cabotagereglerne.

Adgangen til at udføre cabotagekørsel er betinget af, at værtsnationens nationale regler overholdes på en række områder.

Der kan ikke udføres cabotagekørsel på baggrund af en CEMT-tilladelse eller tilladelser udvekslet bilateralt.

Du finder cabotagevejledningen nedenfor. Se desuden spørgsmål og svar om cabotagekørsel.
Vejledning

Cabotagevejledning

Her findes en vejledning om cabotagereglerne.

Forordning

Nr. 1072/2009

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1072/2009 af 21.oktober 2009

Gældende fra

14/11/2009

Om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel. Regulering vedr. adgang til markedet for godskørsel for fremmed regning.

Spørgsmål og svar om cabotage

Cabotagekørsel er godskørsel for fremmed regning mellem to punkter i Danmark, som udføres af en lastbil eller varebil, som ikke er registreret i Danmark.
Cabotageture må kun udføres i tilknytning til en international transport.
 
Cabotageturen skal udføres med den samme trækkende enhed, som blev brugt til den internationale transport.

Når slutdestinationen for den internationale transport er Danmark, må der udføres cabotageture, når alt gods fra den internationale transport er blevet leveret. Maximum tre cabotageture er tilladt. De skal udføres inden for syv dage fra leveringen af godset fra den internationale transport.
 
Når slutdestinationen for den internationale transport er et andet land end Danmark, kan der maximalt udføres én cabotagetur i Danmark inden for tre dage efter, at den tomme lastbil er kørt ind i Danmark. Cabotageturen skal udføres inden for syv dage fra godset fra den internationale transport er blevet leveret.

Dokumentation skal foreligge ved standsningen af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Det betyder, at dokumentationen skal kunne forevises inden for rimelig tid efter standsningen af køretøjet. Elektronisk fremsendelse af dokumentation til bilen inden for ganske kort tid accepteres. Fremskaffelse af dokumentationen må dog ikke medføre en væsentlig forsinkelse af politiets kontrol. Der er tale om følgende dokumentation:

  • Dokumentation for den internationale transport (uanset hvilken medlemsstat denne er afsluttet i).
  • Dokumentation for hver efterfølgende cabotagekørsel, der er udført i Danmark. Kravet om dokumentation gælder også ved kørsel med tomme sættevogne, tomme containere og returemballage i Danmark.
 
Der er tale om to cabotageture, idet en cabotagetur kun må bestå af flere læssesteder eller flere lossesteder. I eksemplet er der flere læsse- og lossesteder.
Du kan se reglerne om cabotage i forordning nr. 1072/2009 af 21.oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har også udarbejdet en cabotagevejledning, som du finder på siden om cabotage.

Forordning

Nr. 1072/2009

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1072/2009 af 21.oktober 2009

Gældende fra

14/11/2009

Om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel. Regulering vedr. adgang til markedet for godskørsel for fremmed regning.
Vejledning

Cabotagevejledning

Her findes en vejledning om cabotagereglerne.

Den internationale transport er en forudsætning for cabotagekørsel.

Transport af tomme containere og returemballage (paller, blomsterbure eller lignende) ind i Danmark giver ikke adgang til lovligt at udføre cabotagekørsel, hvis der ved transporten af de tomme containere og returemballage ikke er tale om en reel transport.
Udenlandske transportvirksomheders transport af tomme containere, tomme sættevogne og returemballage (paller, blomsterbure eller lignende) i Danmark anses for transport af varer og tæller som en cabotagetur.

Det bemærkes, at transport af tomme containere, tomme sættevogne og returemballage i forbindelse med en international transport til Danmark ikke anses for at være cabotagekørsel. Hvis der f.eks. udføres transport af en container med varer fra Tyskland til Danmark, vil den tomme container efter levering af varerne kunne køres til bestemmelsesstedet efter fragtaftalen.
Det er én cabotagetur, da den tomme returkørsel anses for at indgå i cabotageturen.

Kombineret transport

Sidst opdateret 07/01/2021
Nedenfor kan du læse om reglerne vedrørende kombineret transport.

Anvendelsesområde

Reglerne om kombineret transport gælder for virksomheder, der er etableret i et EØS-land, og som udfører godskørsel for fremmed regning eller firmakørsel ved kombineret godstransport mellem EØS-landene.

Kombineret transport kan udføres på baggrund af en fællesskabstilladelse, når dette kræves i medfør af EU-lovgivningen.

Reglerne er beskrevet i en bekendtgørelse, som gennemfører dele af direktivet om kombineret godstransport. Du kan finde bekendtgørelsen og direktivet ved hjælp af linket nedenfor.

Definitionen af kombineret transport

Kombineret transport er transport af varer mellem EØS-landene uagtet varernes oprindelse eller endelige destination, når transporten af varerne sker ad vej til den indledende eller afsluttende strækning og til den resterende strækning anvender jernbane, indre vandveje eller søvejen, når denne strækning er over 100 km i lige linje.

Den indledende eller afsluttende vejstrækning skal tilbagelægges enten:

  1.  mellem det sted, hvor godset læsses, og den nærmeste egnede indladningsbanegård, for så vidt angår den indledende strækning,
  2. mellem den nærmeste egnede udladningsbanegård, og det sted, hvor godset losses, for så vidt angår den afsluttende strækning, eller
  3. inden for en radius på 150 km i lige linje fra laste- eller lossehavnen.


Transporten af varer på den indledende eller afsluttende vejstrækning, på jernbane, ad indre vandveje eller ad søvejen skal ske i en lastbil, påhængsvogn, sættevogn med eller uden trækkende køretøj, et veksellad eller en container på 20 fod og derover.

Varernes oprindelse eller endelige destination

Varernes oprindelse eller endelige destination har ikke betydning for, om der er tale om kombineret transport.

Det betyder, at det ikke er et krav, at varernes oprindelse eller endelige destination er en medlemsstat, og disse kan således være et tredjeland.

Der vil altid være krav om en international kombineret transport mellem EØS-landene, uanset om varernes oprindelse eller endelige destination er et tredjeland, for at transporten kan udføres efter reglerne om kombineret transport.

Eksempler:

  • Transport af varer i en container med fx skib fra Kina til Danmark, som herefter skal transporteres ad vej til en slutdestination i Danmark, kan ikke udføres efter reglerne om kombineret transport.
  • Transport af varer med fx skib fra Kina til Rotterdam i Holland, hvorefter varerne transporteres i en container med skib fra Rotterdam til Danmark, og som herefter skal transporteres ad vej til en slutdestination i Danmark, kan udføres efter reglerne om kombineret transport.

Kørsel med tomme lasteenheder

En tom påhængsvogn, sættevogn, veksellad eller container kan alene transporteres ad vej efter reglerne om kombineret transport, når transporten af den tomme lasteenhed ad vej udgør den indledende vejstrækning eller den afsluttende vejstrækning i den kombinerede transport.

Det betyder, at den tomme lasteenhed reelt skal udgøre varen i den kombinerede transport, som er bestilt og betalt for, og derfor skal den tomme lasteenhed transporteres som kombineret transport, dvs. ved anvendelse af flere transportformer, mellem medlemsstaterne.

Transporten af tomme påhængsvogne, sættevogne, veksellad eller containere før og efter transport af varer betragtes ikke som en del af en kombineret transport, medmindre transporten af den tomme lasteenhed sker som enten den indledende vejstrækning eller den afsluttende vejstrækning i en kombineret transport mellem medlemsstaterne og er genstand for omsætning dokumenteret ved et transportdokument.

Det betyder, at repositionering ikke er muligt efter reglerne om kombineret transport.

Tomkørsel mellem to punkter i Danmark, som ikke kan udføres efter reglerne om kombineret transport, vil blive betragtet som cabotagekørsel, hvis kørslen udføres af en udenlandsk virksomhed.

Anmeldelse i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark

Udenlandske virksomheder, som udfører cabotage eller vejdelen af kombineret transport, skal anmelde sig i Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark.

Bekendtgørelse

BEK nr 531 af 24/05/2018

Bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport

Gældende fra

01/07/2018

Regulering om visse former af kombineret godstransport.

Direktiv

Nr. 92/106/EØF

Rådets Direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

Gældende fra

17/12/1992

Rådets Direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne.

Spørgsmål og svar om kombineret godstransport

Transport af en tom container betragtes alene som en del af en kombineret transport, hvis den tomme container er genstand for omsætning dokumenteret ved et transportdokument.

Den tomme container kan således kun transporteres ad vej efter reglerne om kombineret transport, når transporten af den tomme container ad vej udgør den indledende vejstrækning eller den afsluttende vejstrækning i den kombinerede transport. Det vil sige, at den tomme container reelt skal udgøre varen i den kombinerede transport, og dermed skal den tomme container transporteres som kombineret transport mellem medlemsstaterne.

Transport af en tom container før og efter transport af varer betragtes ikke som en del af en kombineret transport. Denne kørsel betragtes derfor som cabotagekørsel, såfremt transporten udføres af en udenlandsk virksomhed mellem to punkter i Danmark.

 

Eksempler:


  • En virksomhed kan som den indledende vejstrækning i en kombineret transport køre en tom container fra Rødovre til kombiterminalen i Høje Taastrup, såfremt containeren er genstand for omsætning dokumenteret ved et transportdokument, og den tomme container fra Høje Taastrup skal transporteres ad jernbane til en anden medlemsstat.
  • En virksomhed kan ikke som kombineret transport transportere en tom container, efter en afsluttet kombineret transport, fra Rødovre til kombiterminalen i Høje Taastrup med henblik på læsning af nye varer. Denne tomkørsel vil, hvis den udføres af en udenlandsk virksomhed, blive betragtet som cabotagekørsel.
Nej. Kun gods, som kommer til Danmark i en lastbil, påhængsvogn, sættevogn med eller uden trækkende køretøj, et veksellad eller en container på 20 fod og derover, kan blive kørt efter reglerne om kombineret transport.
Hvis det ikke er muligt at få stempel fra en virksomhed på havnen, kan andet bevis for, at der er tale om en kombineret transport, anvendes. Det kan f.eks. være en bon fra færgeoverfarten eller andre transportdokumenter.