Spørgsmål og svar

Sidst opdateret 24/01/2023
Her finder du de oftest stillede spørgsmål vedrørende godskørsel.

Spørgsmål og svar vedrørende godskørsel

Ja, det er ikke muligt at ansætte en transportleder i en personligt ejet virksomhed. Virksomhedens ejer skal selv opfylde alle kvalifikationskrav.
Det er den person i selskabet, der faktisk og vedvarende forestår selskabets godskørsel. Transportlederen skal opfylde lovens krav til faglige kvalifikationer, vandel og gæld til det offentlige.

Vejtransportrådet har truffet beslutning om, at der skal stilles krav om en mindsteløn på 15.000 kr. månedligt til en transportleder i et selskab med 1 lastbil, og at der ved selskaber med mere end 1 lastbil foretages en konkret vurdering af, om vederlaget skal være større. Hvis transportlederen tillige er chauffør, skal han ud over overenskomstmæssig chaufførløn mindst have et årligt vederlag for arbejdet som transportleder på 50.000 kr. i selskaber med 1 lastbil.
”Universaltilladelsen” er fællesskabstilladelsen udstedt i henhold til forordning nr. 1072/2009. Fællesskabstilladelser udstedt til danske vognmandsvirksomheder gælder både til national kørsel i Danmark og til international kørsel inden for EU.

Den originale fællesskabstilladelse skal opbevares i virksomheden og kan ikke anvendes til kørsel. En bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.
Ja, en vognmandsvirksomhed kan udover at anvende sine egne chauffører også leje chauffører af en chaufførvikarvirksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. 

Der skal ved udlejning af en chauffør udfyldes en speciel blanket, så det sikres, at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufførvikaren/chaufføren i overensstemmelse med køre- og hviletidsbestemmelserne.
Erklæring

Erklæring fra chaufførvikarvirksomheden

Chaufførvikarvirksomheden skal udfylde denne blanket og udlevere den til lejeren af en chaufførvikar mhp. at sikre, at den planlagte kørsel kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne.
Du skal altid op til prøven. Det er dog muligt at blive fritaget for at deltage i selve kurset efter nogle nærmere fastlagte kriterier, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godskørselsvirksomhed.
Vejledning

Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)

Her finder du retningslinjer for, hvornår en ansøger kan få adgang til prøve uden forudgående kursus.

Nej, det fremgår ikke af udskriften, hvem der er anpartshavere eller aktionærer. Det skal du skrive i ansøgningsskemaet.
Hvis køretøjet er specielt indrettet til at udføre redningsopgaver, og det kun anvendes til transport i direkte tilslutning til sædvanligt redningsarbejde, kræves der ikke tilladelse. Det betyder, at hvis det havarerede køretøj på grund af ulykken holder til gene for afviklingen af trafikken, så kræves der ikke tilladelse. Er der derimod tale om et køretøj, der ikke holder til gene for trafikken eller ikke har været involveret i en ulykke, men blot skal til værksted, vil der være tale om vognmandskørsel, der kræver tilladelse.
Renovationskørsel, der udføres af en kommune med kommunens egne køretøjer, kræver ikke tilladelse. Udføres renovationskørslen mod vederlag af private firmaer, der udgør selvstændige juridiske enheder, kræves der tilladelse. Selvstændige juridiske enheder (selskaber), som ejes af kommunen, og fælleskommunale virksomheder (§ 60 virksomheder) skal således have tilladelse.
Kørsel med sneplov kræver ikke godstilladelse, når der alene er tale om at pløje sneen væk.

Bortkørsel af sne, hvor sneen læsses på lastbiler eller vogntog over 3,5 tons tilladt totalvægt, kræver derimod godstilladelse.
Spredning af salt/kemiske væsker/grus med henblik på bekæmpelse af glatføre kræver godstilladelse, medmindre den pågældende, som har fået opgaven at sprede grus m.v., selv ejer gruset.
Du skal - for at kunne få udstedt godstilladelse eller få udstedt flere tilladelser - have økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt.

Ved første ansøgning skal virksomheden dokumentere en egenkapital/sikkerhedsstillelse på i alt mindst 66.950 kr.  Ved ansøgninger om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med  37.200 kr. for hver ekstra tilladelse.

For personlige virksomheder betyder det, at der skal indsendes en erklæring om opgørelse af virksomhedens egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor eller stilles en garanti.

For interessentskaber betyder det, at der skal indsendes en erklæring om opgørelse af egenkapitalen for samtlige interessenter afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor eller stilles en garanti.

Selskaber kan dokumentere egenkapitalens størrelse ved seneste reviderede årsrapport. Ved nystiftede selskaber lægges den egenkapital, der fremgår af åbningsbalancen, til grund.

Når det drejer sig om nye ansøgninger fra personligt ejede virksomheder, kræver Færdselsstyrelsen først dokumentation for opfyldelse af egenkapitalen, når det er undersøgt, om alle de øvrige krav er opfyldt. Det er fordi, at det er en økonomisk byrde for virksomheden at dokumentere opfyldelse af egenkapitalen.
Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse

Her finder du vejledning og blanket til brug for garantistillelse.

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved revisorerklæring

Her finder du vejledning til brug for afgivelse af revisorerklæringer

Nej, i henhold til godskørselslovens § 6, stk. 2, skal en tilladelse udnyttes af den virksomhed, der har opnået denne, og den kan hverken helt eller delvis overgå til andre.

Godstilladelsen er personlig og må ikke med eller uden motorkøretøj overgå til andre ved udleje, udlån, bortforpagtning, salg, pantsætning, arv, kreditorforfølgning eller lignende.
Ja, da navnet på tilladelsen skal være identisk med den registrerede brugers navn på registreringsattesten og det navn, der står på siden af bilen.
Ja, der skal ansøges om godstilladelser til den nye virksomhed. En godstilladelse kan kun lovligt anvendes af den virksomhed, den er udstedt til, og må ikke overdrages.
Transport af materialer, der til brug for et arbejdes udførelse indgår i en samlet entreprise, som en entreprenør måtte have påtaget sig, f.eks. grus og sand til et vejbyggeri, kan udføres som firmakørsel og dermed uden godstilladelse. Transporten er her af underordnet betydning i forhold til det samlede entreprisearbejde, der er aftalt.
Ja, fordi der er krav om at et selskab skal have en godkendt transportleder.
Med en tilladelse til godskørsel kan du udføre godskørsel for fremmed regning med motorkøretøj eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt på over 3,5 tons.

Godskørsel for fremmed regning er al kørsel, der ikke kommer ind under begrebet firmakørsel.

Firmakørsel er kørsel med motorkøretøj eller vogntog, hvor der kun transporteres gods, der tilhører den, der er registreret som bruger af køretøjet. Eller hvor der transporteres gods som brugeren af køretøjet  lejer, udlejer, låner, udlåner eller har i sin besiddelse med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation.

Godskørslen må kun være en hjælpefunktion i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter og skal udføres af en chauffør ansat hos brugeren af køretøjet.

Kørsel her i landet kan også udføres af en chauffør lejet fra et chaufførvikarbureau, som er godkendt af Færdselsstyrelsen.