Regler og vejledning om køre- og hviletid

Sidst opdateret 27/01/2020
Her finder du information om køre- og hviletidsreglerne. Læs bl.a. om, hvem der er omfattet af reglerne.

Hvem er omfattet?

Sidst opdateret 27/01/2020
Hvor gælder køre– og hviletidsreglerne og hvem gælder de for?

Reglerne om køre– og hviletid er EU-regler, som gælder for alle EU-medlemslande samt Island, Liechtenstein og Norge (EØS-lande) ved kørsel i EU– og EØS-lande.

Du er omfattet af reglerne hvis du:

 • Kører godstransport med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3,5 ton
 • Kører personbefordring med et køretøj, der er konstrueret eller permanent indrettet til at befordre mere end 9 personer inklusive føreren, og er beregnet til dette formål

 

I menuerne til venstre kan du læse mere om reglerne for køre– og hviletid, og kontrol af køre– og hviletid.

 

Undtagelser fra køre– og hviletidsforordningen

For dig, som kører i EU/EØS, gælder følgende undtagelser:

a)  Køretøjer, der benyttes til rutekørsel med personer, såfremt rutens længde ikke overstiger 50 km. 
aa) Køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, der benyttes til transport af materiel , udstyr eller maskiner, som føreren benytter til udøvelsen af sit erhverv, og som kun benyttes inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted, dog kun på den betingelse, at kørslen af køretøjet ikke er førerens hovedaktivitet.
b)  Køretøjer, hvis højeste tilladte hastighed ikke overstiger 40 km i timen.
c) Køretøjer, der ejes eller lejes uden fører af forsvaret, civilforsvaret, brandvæsenet og ordensmagten, såfremt transporten sker som et led i disse tjenesters  funktioner og er under deres kontrol.
d) Køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer, herunder køretøjer, der anvendes til ikke-kommerciel transport af nødhjælp.
e) Specialkøretøjer, der anvendes til lægelige opgaver.
f) Specialkøretøjer til vejhjælp inden for en radius af 100 km fra deres hjemsted.
g) Køretøjer, der prøvekøres på veje med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, og nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er taget i brug.
h) Køretøjer eller en kombination af køretøjer, med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig varetransport.
i) Erhvervskøretøjer, der har veteranbilstatus i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor der køres i dem og som anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring eller godstransport.

For dig, som kører i Danmark, gælder følgende undtagelser:

a) 

Køretøjer, som offentlige myndigheder ejer eller lejer uden fører for at udføre vejtransporttjenester, som ikke konkurrerer med tjenester, der udføres af private transportvirksomheder.

b)

Køretøjer, som landbrugs-, gartneri-, skovbrugs-, opdræts– og fiskerivirksomheder anvender eller lejer uden fører til som led i deres egen erhvervsmæssige virksomhed at udføre godstransport inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted.

c)

Landbrugs– og skovtrækkere, der benyttes til landbrugs– og skovbrugsaktiviteter, inden for en radius af 100 km fra hjemstedet for den virksomhed, som ejer eller lejer eller leaser køretøjet.

d)

Køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, som benyttes af befordringspligtige virksomheder såsom posttjenester. Disse køretøjer må kun benyttes indenfor en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted og på den betingelse , at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet.

e)

Køretøjer, der udelukkende anvendes på øer med et areal på højest 2.300 km2, som ikke er for bundet med resten af landet med en bro, et vadested eller en tunnel med adgang for motorkøretøjer.

f)

Køretøjer, som anvendes til godstransport inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted og fremdrives ved hjælp af naturgas eller flydende gas eller elektricitet, og hvis største tilladte totalvægt inklusive en påhængsvogn eller sættevogn ikke overstiger 7,5 ton.

g)

Køretøjer, der anvendes til køreundervisning og køreprøve med henblik på erhvervelse af et kørekort eller et kvalifikationsbevis, forudsat at de ikke anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring.

h)

Køretøjer, der benyttes i forbindelse med kloakering, beskyttelse mod oversvømmelse, vedligeholdelse af vand-, gas– og elforsyning, vedligeholdelse og kontrol af veje, husstandsindsamling af husholdningsaffald og bortskaffelse heraf, telegraf– og telefontjenester, radio– og fjernsynstransmission samt pejling af radio– eller tv-sendere eller modtagere.

i)

Køretøjer med mellem 10 og 17 siddepladser (registreret som stor personbil), der udelukkende benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring (ikke-erhvervsmæssig personbefordring og rent privat kørsel).

j)

Specialkøretøjer, der benyttes til transport af cirkus– og tivoliudstyr.

k)

Specialindrettede mobile projektkøretøjer, hvis hovedformål er anvendelse som undervisningslokale, når de holder stille.

l)

Køretøjer, der anvendes til indsamling af mælk fra gårde og transport tilbage til gårde af mælkebeholdere eller mælkeprodukter til foderbrug.

m)

Specialkøretøjer, der transporterer penge og/eller værdigenstande.

n)

Køretøjer, der anvendes til transport af slagteaffald eller dyrekroppe, som ikke er bestemt til konsum.

o)

Køretøjer, der udelukkende anvendes på veje inden for trafikknudepunkter som f.eks. havne, intermodale havne og jernbaneterminaler.

p)

Køretøjer, der anvendes til transport af levende dyr fra gårde til lokale markeder og omvendt eller fra markeder til lokale slagterier inden for en radius på op til 100 km.

Køretid og pauser

Sidst opdateret 27/01/2020
Herunder er beskrevet de mest generelle regler omkring køretid og pauser.
En kørselsperiode er den samlede køretid fra det tidspunkt, en fører begynder at køre efter et hvil eller en pause, indtil han indleder et hvil eller en pause. Kørselsperioden kan være sammenhængende eller opdelt.

De generelle regler for køretid er:

 • En uafbrudt køretid/kørselsperiode må ikke overstige 4,5 time.
 • Efter en uafbrudt køretid/kørselsperiode på 4,5 time skal føreren holde en sammenhængende pause på mindst 45 minutter, medmindre han påbegynder et hvil.
 • Pausen på 45 minutter kan erstattes af en opdelt pause på mindst 15 minutter efterfulgt af en pause på mindst 30 minutter fordelt over kørselsperioden. Der kan ikke byttes om på rækkefølgen af disse to pauser.
 • Efter en samlet eller opdelt pause kan en ny kørselsperiode på maksimalt 4,5 time påbegyndes.
 • Den daglige køretid må ikke overstige 9 timer.
 • 2 gange om ugen kan køretiden sættes op til 10 timer.
 • Den ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer.
 • I to på hinanden følgende uger må summen af køretiderne ikke overstige 90 timer.

Hvil

Sidst opdateret 27/01/2020
Et hvil er enhver sammenhængende periode, hvor føreren frit kan disponere over sin tid.
Der skelnes mellem daglig hvil og uge hvil. Både daglig og ugentlig hvil dækker over begreberne regulær og reduceret hvil.

De generelle regler for daglig hvil er:

 • Indenfor 24 timer skal du hvile i sammenhængende 11 timer (regulær daglig hvil).
 • Det er tilladt at reducere det daglige hvil til 9 timer (reduceret daglig hvil) - dog højst tre gange mellem to ugentlige hvil.
 • Den daglige hviletid kan deles op i 2 perioder, hvoraf den første skal være mindst 3 sammenhængende timer og den næste skal være mindst  9 sammenhængende timer (3+9 hvil).

De generelle regler for ugentlig hviletid er:

 • Et uge hvil skal være på mindst 45 timer (regulær ugentlig hvil).
 • I en 2 på hinanden følgende uger skal en fører tage mindst:
  • 2 regulære ugentlige hviletider på mindst 45 timer, eller
  • En regulær ugentlig hviletid på mindst 45 timer og en reduceret ugentlig hviletid på mindst 24 timer. Denne reduktion skal dog kompenceres med et tilsvarende hvil, som skal tages samlet inden 3 uger efter udløbet af den pågældende uge.
 • Et uge hvil skal starte senest 6 x 24 timer efter forrige ugehvil.

Hvad sker der, hvis du holder en reduceret ugentlig hviletid?


Hvis du vælger at holde et reduceret uge hvil på mellem 45 og 24 timer, skal forskellen mellem det regulære uge hvil på 45 timer og det afholdte reducerede uge hvil holdes samlet inden 3 uger efter udløbet af den pågældende uge, hvor hviletiden er reduceret, og i forlængelse af et andet hvil på mindst 9 timer.

Flermandsbetjening

Sidst opdateret 27/01/2020
Hvad betyder det, hvis der er flere førere i køretøjet?

Hvis der er 2 førere om at skiftes til at betjene et køretøj, skal hver fører have en daglig hviletid på mindst 9 sammenhængende timer indenfor 30 timer efter afslutningen af det foregående daglige eller ugentlige hvil.

 

Ved flermandsbetjening er tilstedeværelsen af en eller flere andre førere valgfri den første time, men obligatorisk resten af tiden.

 

Rutekørsel

Sidst opdateret 27/01/2020
Har et eller flere af virksomhedens køretøjer foretaget rutekørsel med personer, hvor rutens længde ikke overstiger 50 km, er kørslen undtaget fra køre– og hviletidsbestemmelserne.

Rutekørsel er personbefordring efter faste tidsintervaller og  i en bestemt trafikforbindelse, hvor på– og afstigning kan ske ved forud fastsatte stoppesteder.
Special rutekørsel er rutekørsel med bestemte kategorier af passagerer,  hvorved andre passagerer udelukkes.

 

Uanset hvilken type rutekørsel der udføres, må rutens længde ikke overstige 50 km mellem rutens endestationer (start– og slutsted).

 

Mener du som vognmand, at et eller flere at dine køretøjer udfører rutekørsel, skal du såfremt du bliver indkaldt til virksomhedskontrol, indsende dokumentation herfor.

 

Hvilken dokumentation skal jeg sende ind?

 • Kopi af rutetilladelser (fra Færdselsstyrelsen/Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)
 • Kopi af kontrakt om rutekørsel
 • Ruteplaner som angiver ruternes længde
 • Oversigt over/beskrivelse af hvilke chauffører og hvilket køretøj der kører ruterne, og på hvilke dage og tidspunkter de kører

 

Nedenfor findes en skabelon til brug ved rutekørsel, den kan med fordel udfyldes løbende.

 

Hvis din virksomhed ikke selv har rutetilladelse, men udfører rutekørsel for en anden virksomhed med tilladelse, skal du indsende kopi af rutetilladelse og kopi af kontrakt /aftale med den virksomhed du kører for.

 

Du kan læse mere om reglerne for rutekørsel i "Vejledning om undtagelser fra køre– og hviletidsforordningen", som du finder under "Regler og vejledninger".

Skema

Rutekørsel under 50 km

Skema til udfyldelse ved rutekørsel under 50 km.
Vejledning

Dokument vedrørende rutekørsel og fortolkning af artikel 3, litra a i Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006

Af køre- og hviletidsforordningens artikel 3 fremgår, at vejtransport med en række nærmere anførte køretøjer er undtaget fra forordningens regler. Artikel 3, litra a, angiver undtagelsen vedrørende rutekørsel under 50 km.

Færgeregel

Sidst opdateret 27/01/2020
Hvis du som fører har ledsaget et køretøj ombord på færge eller tog i forbindelse med afholdelse af hvil, kan du muligvis anvende færgereglen.

Færgereglen betyder, at en regulær daglig hviletid kan afbrydes højst 2 gange i forbindelse med ombord– og frakørsel til/fra færge eller tog. Afbrydelserne må sammenlagt højst være 1 time.

 

I tilfælde, hvor den samlede afbrydelse af den regulære daglige hviletid er længere end tilladt, kan færgereglen ikke anvendes, og forholdet skal bedømmes efter de almindelige regler om daglig hviletid

 

Hvis du som fører har ledsaget et køretøj ombord på færge eller tog i forbindelse med afholdelse af en regulær daglig hviletid, skal virksomheden indsende dokumentation herfor, fx i form af kopi af færgebillet

 

Du kan læse mere om færgereglen i "Køre– og hviltidsforordningen", som du finder under "Regler og vejledninger" i menuen til venstre.

 

Arbejdsgivers og førers ansvar

Sidst opdateret 27/01/2020
Er du fører eller vognmand, er der nogle regler du skal leve op til i forhold til køre– og hviletidsreglerne.

Som udgangspunkt er det vognmanden, i hvis interesse køretøjet er anvendt, som er ansvarlig for, at køre– og hviletidsreglerne bliver overholdt.

 

Det er også vognmandens ansvar at al data bliver korrekt og forsvarligt downloadet og opbevaret

 

Det er vognmandens opgave at alle førere bliver instrueret i reglerne om køre– og hviletid, og kontrollere at de bliver fulgt.

 

Som fører af et køretøj har man også et ansvar for at reglerne om køre– og hviletid bliver overholdt, og kan, såfremt man overtræder disse, blive dømt for disse overtrædelser.

Lovstof og vejledningsmateriale

Sidst opdateret 17/02/2020
Reglerne om køre– og hviletid sikrer en sund konkurrence mellem aktørerne og bidrager til trafiksikkerheden.
Færdselsstyrelsen skaber grundlaget for sikker kørsel i Danmark. Det betyder at vi kontrollerer virksomheder for overholdelse af reglerne om køre– og hviletid.

Køre– og hviletidsreglerne indeholder regler om, hvor lang tid en fører må køre, hvornår og hvordan der skal holdes pauser og hvor længe der skal hviles.

Herunder finder du links til aktuelle vejledninger og forskrifter på køre– og hviletidsområdet.
Vejledning

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning

Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet

Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet

Bekendtgørelse

BEK nr 328 af 28/03/2007

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Gældende fra

11/04/2007

BEK nr 328 af 28/03/2007 Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

International lovgivning

Forordning

Forordning nr. 561/2006

Køre- og hviletidsforordningen

Gældende fra

01/05/2006

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006.

Forordning

Nr. 165/2014

Takografforordningen

Gældende fra

02/03/2015

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014.

Forordning

Nr. 3821/85

Kontrolapparatforordningen

Gældende fra

29/09/1986

Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport.