Efteruddannelse til gods- og buskørsel

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du finde mere information om kvalifikationsuddannelser for bus- og godschauffører.

Om efteruddannelse

Sidst opdateret 20/02/2020
Den 1. januar 2018 lancerede styrelsen en ny model for den obligatoriske efteruddannelse for erhvervschauffører.

Den nye model åbner mulighed for, at efteruddannelsen gennemføres i tre moduler af henholdsvis 2 + 2 + 1 dag(e):

Modul 1 har en varighed af 2 dage og omfatter obligatorisk indhold.
Modul 2 har en varighed af 2 dage og omfatter brancherettet indhold.
Modul 3 har en varighed af 1 dage og omfatter valgfrit indhold.

Alternativt kan efteruddannelsen gennemføres som hidtil i ét modul af 5 dages varighed:

Kurset har en varighed af 5 dage og omfatter en integreret "pakke" af obligatorisk, brancherettet og valgfrit indhold.

De moduler, som indgår i den obligatoriske efteruddannelse, skal sammensættes af kurser godkendt af styrelsen. Du kan se de godkendte efteruddannelseskurser i menuen til venstre.

Som hidtil skal alle nuværende og kommende erhvervschauffører gennemføre efteruddannelse hvert femte år.
Efteruddannelse kan gennemføres enten i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl, eller i det land du arbejder. Efteruddannelsen skal fortsat gennemføres inden for en periode på 12 måneder.

Det nuværende uddannelsesdirektiv tillader ikke, at man integrerer certifikatbærende kurser i efteruddannelsen. Udover de kurser der er nævnt under fanen "Merit i efteruddannelsen".

Brancherettet efteruddannelse - gods

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du finde en liste med godkendte efteruddannelseskurser.

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere og transportere forskellige typer af flyttegods både nationalt og internationalt.

Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder: flyttetekniske hjælpemidler og læssebagsmæk
 • Håndtering af relevante transportdokumenter for nationale og internationale transporter, attester, certifikater, fragtbreve og foranstaltninger ved beskadiget flyttegods
 • Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale -og afvigende transporter
 • Tur og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige flyttegodstyper og vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser
 • Ergonomi-forebyggelse af skader i muskler og led med fokus på tunge løft
 • Lastsikring af flyttegods, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler samt sikkerhedsmæssig korrekt brug af flyttetekniske hjælpemidler og kendskab til nyeste hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering 

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder: fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk
 • Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve og foranstaltninger ved beskadiget gods
 • Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale - og afvigende transporter
 • Typer af sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper og vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
 • Lastsikring af stykgods, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering   

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af temperaturfølsomt gods i kølevogne. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr. Kølekassens opbygning og kølemaskinens ydeevne og af kølemateriellets mærkning og godkendelser
 • Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale - og afvigende transporter
 • Kontrol, eftersyn, service og vedligehold af kølemaskiner og start og indstilling af kølemaskiner
 • Håndtering af driftsstop
 • Godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets tjeklister samt modtage- og afleveringsprocedurer
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
 • Lastsikring af temperaturfølsomt gods samt overvågning under lastning/losning, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af affald.

Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Drifts- og færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøj, containere, flakkøretøjers wire- og kroghejs, komprimatorer, mekanisk og hydraulisk udstyr
 • Typebestemmelse af affald. Miljømæssigt korrekt håndtering af affaldet i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder ved indsamling
 • Vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald, samt om, hvordan mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes. Indsamling og håndtering af olie-og kemikalieaffald samt andet farligt affald
 • Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig. Sikkerhedsbestemmelser ved aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg, miljødepoter og øvrige deponier
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led. Håndtering af tunge eller hyppige løft
 • Lastsikring af forskellige typer af affald, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt 
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af udeleligt gods, der gennemføres som særtransporter på blokvogne. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Blokvognstyper og -opbygninger
 • Drifts- og færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøjer samt mekanisk og hydraulisk udstyr
 • Særtransporttilladelser. Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig.
 • Sikkerhedsbestemmelser samt afmærkning af udragende gods
 • Samarbejde med følgebil
 • Tur- og ruteplanlægning af transporter ad fastlagt rute, herunder brug af GPS stemmestyring m.v. Det særlige vejnet og signaturforklaringer
 • Lastsikring af udeleligt gods, opklodsning, understøtning af blokvogn samt surring af forskellige typer af særtransportgods ved hjælp af spil. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering 
 

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere forskellige typer af kraner monteret på lastbil. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Krantyper og -opbygninger, drifts- og sikkerhedsmæssig kontrol af kraner, forebyggende vedligehold af kran- og anhugningsudstyr. Anmeldelse og kranjournal
 • Udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv. Håndtering af betjeningskonsoller til manuelt- og fjernbetjente kraner
 • Sikkerhedsbestemmelser ved opstilling, håndtering, nedpakning og transport med kraner monteret på lastbil
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Stabilitetsforhold, jordbundsforhold, vurdering af forskellige underlags bæreevne, vind- og vejrforhold. Særlige forhold på byggepladser samt tegningsforståelse
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
 • Lastsikring, opklodsning, understøtning af kranbil samt surring af forskellige typer af gods og udstyr, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
 • Sikkerhedsbestemmelser ved af- og påmontering af ekstraudstyr, eksempelvis fly-jib, læssegrab m.fl.
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser for førercertifikater og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af gods i tankbiler. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Forskellige typer af gods i tankkøretøjer, herunder gods med farlige og/eller miljøskadelige egenskaber, fødevarer, pulver, korn, foderstoffer, slam m.m.
 • Tankbiltyper -opbygninger og udstyr, herunder køretøjer med trykluft, vakuum, pumpe, frit afløb o.lign.
 • Drifts- og sikkerhedsmæssig kontrol af teknisk udstyr på tankkøretøjer, herunder af trykluft, vakuum, pumpe, frit afløb m.m.
 • Kontrol, eftersyn og håndtering af slanger, dæksler, ventiler m.v. Sikkerhedsbestemmelser samt forskellige opslagsværker for afmærkninger
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
 • Lastsikring herunder sikkerhedsbestemmelse ved læsning, transport og aflæsning. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt. Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig
 • Risikoforhold f.eks. i forbindelse med overfyldning og levering til forkert modtagetank. Typiske faciliteter på modtagesteder såvel tekniske som sikkerhedsmæssige
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området, herunder tvangsruter
 • Kundeservice og konflikthåndtering

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere levende dyr i dertil indrettede og - godkendte køretøjer. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Drifts- og færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøjer samt af mekanisk og hydraulisk udstyr
 • Vurdering af transportegnethed af levende dyr
 • Adfærd, roller og ansvarsfordeling imellem chauffør, afsender og transportør
 • Forebyggelse af smitterisiko MRSA
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Køre- og hviletids regler i forbindelse med transport af levende dyr. Forholdsregler under transporten hvis dyr er i fare for at lide unødig overlast – hvad siger lovgivningen?
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
 • Lastsikring og sikker og korrekt drivning af dyr samt forebyggelse af slagmærker på dyr. Forebyggelse af skade på dyr ved sikker og korrekt brug af løftbare dæk på køretøjer med flere etager. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt 
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige former for entreprenørkørsel. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Kontrol af køretøj og udstyr herunder lastbil, påhængskøretøj tippelad, container og andet relevant udstyr
 • Godskendskab, vurdering og typebestemmelse
 • Håndtering af dokumenter, analyser og certifikater i forbindelse med entreprenørkørsel
 • Håndtering af bigbag og storsække o.lign.
 • Sikkerhedsbestemmelser ved pålæsning og aftipning af køretøj med grab
 • Lastsikring af entreprenørgods herunder sten, grus, jord, sand, asfalt, byggematerialer o.lign. Særlige forhold på byggepladser og i grusgrave.
 • Håndtering af forskellige typer rullepresenninger. Vægtberegning af vådt og tørt gods. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led. Håndtering af tunge - eller hyppige løft
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af mælk og mejeriprodukter. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr
 • Fødevaresikkerhed og egenkontrol ved transport af mælk og mejeriprodukter
 • Begrænsning af bakterievækst ved transport af mælk og mejeriprodukter
 • Rengøring og hygiejne i forbindelse med transport af mælk og mejeriprodukter
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Branchekendskab i mejeribruget
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
 • Lastsikring af mælk og mejeriprodukter, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt 
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering   

Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som autohjælpschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Deltageren kan i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 

 • Bugsering og bjærgning af køretøjer, herunder nye køretøjstyper som f.eks. el-, hybrid og brintkøretøjer på grill- og ladvogn
 • Anhugning, lastning og lastsikring af forskellige typer emner (fx campingvogne mv.)
 • Udrykningsbekendtgørelsen
 • Slæbningsbekendtgørelsen
 • Starthjælp, fejlfinding og gældende vilkår for udførelse af småreparationer i forhold til motortyper og elektriske systemer.
 • Udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt udstyr mv. Håndtering af betjeningskonsoller til manuel og fjernbetjent lastning. 
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser for anhugning og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice, konflikthåndtering og situationsbestemt kommunikation

Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse. 

Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til, at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

 

Obligatorisk efteruddannelse - gods

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du finde en liste med godkendte efteruddannelseskurser.

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Færdselsstyrelsens BEK nr. 322 af 30/03/2020 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 22, § 23 og § 24.

Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:

 • Færdselsregler
 • Regler for arbejdstid
 • Køre- og hviletidsregler
 • Trafiksikkerhed
 • Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi,
 • Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
 • Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

Valgfri efteruddannelse - gods

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du finde en liste med godkendte efteruddannelseskurser.

Deltageren får den teoretiske viden for betjening af en el-lastbil og på grundlag af sin viden om forskellige kontrol- og sikkerhedssystemer, samt foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel og foretage evakuering fra køretøj.

Deltageren får teori om de faktorer, der påvirker elforbruget og teori om hvordan man får lastbilen til at regenerere.

Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk anlæg samt manøvreområde/omladningsplads at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog sikkerhedsmæssigt korrekt.

Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På denne baggrund behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under højresving/ svingning i kurver, ved slalomkørsel og dobbelt undvigemanøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastrofeopbremsning på tør vej.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om flakkøretøjets opbygning, virkemåde og kontrolsystemer, aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg og deponier m. m., afsætte container på offentlig vej og foretage aflæsning af forskelligt affald på en både sikker og forsvarlig måde. Arbejdet omfatter drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, vurdering af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig, anvendelse og betjening af forskellige flakkøretøjers wire- og kroghejs samt containertyper på en sikker og driftsmæssig korrekt måde.

Endelig kan deltageren betjene især containertyper til fast affald, foretage elementær vedligeholdelse af det hydrauliske system og af komponenter, hvor der opstår slitage og belastning, foretage bakning og manøvrering på lokaliteter med vanskelige passager og snævre pladsforhold, vejlede kunder i sortering af affald samt anvende personligt sikkerhedsudstyr.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om arbejdsmiljøfaktorer og gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser i dagrenovationen, herunder de fysiske og psykiske påvirkninger, ergonomisk rigtig indretning af arbejdspladsen, forebyggelse af ulykker i virksomheden, anvende den sikreste og ergonomisk mest korrekte arbejdsmetode.

Arbejdet omfatter kundeservice og evt. løsning af konflikter og vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald. Endelig kan deltageren udføre almindelig førstehjælp omfattende typisk forekommende tilskadekomst i dagrenovationen og udføre elementær brandbekæmpelse.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om international logistik og kørselsforhold, færdselsregler samt gældende køre-/hviletidsbestemmelser og arbejdstidsregler, udføre international godstransport og eksportkørsel.

Arbejdet omfatter ruteplanlægning, kontrol og klargøring af køretøjer til toldlukning (TIR), anvendelse af elektronisk betalings-, navigations- og kommunikationsudstyr på grundlag af gældende kvalitetsnormer (fx ISO 9000). I arbejdet indgår kontrol af fragtbreve og leveringsbetingelser, udfyldelse af fragtbreve i henhold til CMR-lovgivning, udfyldelse af kørselsrapport, valutarapport, forsikringsdækning mv.

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, kølekassens opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods.

Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets tjeklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinjer for normale og afvigende transporter.

I arbejdet indgår eftersyn af kølemaskinen, kontrol af mærkning og godkendelser af kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde.

Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter de gældende regler på området samt vejledning til kunder om, hvordan mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes. Endelig kan deltageren vurdere vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimatorer på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forebygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af klinisk risikoaffald samt aflæsningsforhold på anlæg specielt indrettede og godkendt til forbrænding af denne affaldstype, foretage af- og pålæsning og transport på en sikker og forsvarlig måde.

Arbejdet omfatter håndtering af klinisk risikoaffald i henhold til de gældende regler på området, risikovurdering på baggrund af emballageforskrifter, ulykkes- og sygdomsrisici, korrekt adfærd i tilfælde af uheld og ved beskadiget emballage. Endelig kan deltageren træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger/brug af personlige værnemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, tunge eller hyppige løft samt efterleve ADR-forskrifterne generelt og specifikt i klasse 6.2 - smittefarlige stoffer.
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om indsamling, modtagelse, sortering, behandling, forsendelse mv., håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

Endvidere kan deltageren handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt ved brand, ætsning og forgiftning og træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder brug af personlige værne-/hjælpemidler, hvor der skal foretages manuel håndtering med risiko for direkte kontakt, ved tunge eller hyppige løft.

Arbejdet omfatter vurdering af affaldets vigtigste faretyper, sortering i affaldsgrupper, valg og anvendelse af korrekte og godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter, samt ved forsendelser:

Udfærdigelse af transportdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt udlevering af korrekt sikkerhedskort mv. og endvidere kontrol af, hvorvidt chauffører og transportmidler opfylder gældende krav vedr. hhv. uddannelse og udstyr.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.

Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper.

Endelig kan deltageren udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel. 
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods i henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.

Endelig kan deltageren udfylde nationale og internationale fragtbreve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger ved godsets beskadigelse.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse, selvstændigt løse situationer, som kræver målrettet støttende og eller intervenerende indsats.

Ligeledes kan deltageren gennem praktisk forebyggende adfærd kombinere og behandle udstyr og/eller køretøj korrekt, så der ikke opstår uheld i forbindelse med deltagerens anvendelse af udstyr og/eller køretøj. Dette opnås gennem praktiske øvelser med udstyr og køretøj.

I forbindelse med uddannelsen vil deltageren gennemgå en holdningsbearbejdende proces, hvor deltagerens adfærd understøttes, således at denne agerer i forhold til omgivelsernes påvirkninger og forventninger. Samtidig vil deltageren kunne anvende erfaringerne fra uddannelsen og sit daglige arbejde til at bedømme sine muligheder og afgøre hvilke opgaver, som kan varetages forud for det professionelle redningsmandskabs ankomst til skadestedet.
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler.

Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel.

Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Deltageren har gennemført teoretisk og praktisk uddannelse fået indgående viden om følgende emner:

 • lovgrundlag for vintertjeneste,
 • organisering-, metodevalg-, og udførelse af vintertjeneste,
 • meteorologi og varslingssystemer,
 • tømidlers anvendelse og miljøbelastning,
 • diverse plovtypers og saltspreders opbygning, funktion og anvendelse, samt
 • sikkerhed i udførelse af vintertjeneste,

 

Deltageren kan på den baggrund udføre vintertjeneste i overensstemmelse med den nyeste lovgivning, jf. Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, nr. 1103 af 16.09.2010.

Deltageren kan endvidere betjene, samt forestå avanceret af- og påmontering af plove og spredere, læsning og rengøring af spredere, samt betjene styreboks til saltspreder, efter nyeste anbefalinger og regler.


Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med omfangsrige transporter i både højde, bredde og længde, i praksis udføre arbejdsopgaver, der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med omfangsrige transporter, herunder:

 • Planlægge en rute for blokvognskørsel med omfangsrig transport, under hensyntagen til fremkommelighed
 • Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer i forhold til omfangsrigt gods
 • Kunne foretage opmåling af broer og brohøjder i praksis
 • Ansøge om særtransporttilladelse hos Politiet
 • Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af omfangsrigt gods
 • Afmærke omfangsrigt gods efter gældende lovgivning
 • Placering af omfangsrigt gods i forhold til tilladt totalvægt, tilladt akseltryk og dimensioner i øvrigt
 • Lastsikre efter gældende EU norm.

 

Deltageren kan anvende regelgrundlaget, jf. Transportministeriets BEK nr. 1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr. 1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven.

Deltageren kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om emnet.

Deltageren kan handle ud fra kendskab til miljøbelastning og sikkerhed..

Deltageren kan endvidere betjene plove og saltspredere, til større traktorer og lastbiler over 3.500 kg, beregnet til vejbaner.
Deltageren har kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler.

Deltageren kan vurdere ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af reparationsarbejdet, og eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden.

Deltageren kender procedurerne i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje.

Deltageren kan udføre korrekt afmærkning ved arbejde på havarerede motorkøretøjer på motorveje og motortrafikveje.

Deltageren kan arbejde praktisk med anvendelse af afspærringsvogn.

Deltageren kan i praksis:

 • Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde.

 

Deltageren har indsigt i - og kan anvende gældende regler for:

 • Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog.
 • Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv.
 • Det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre.

 

Deltageren har viden om:

 • Hvorledes man holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog.

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af viden på højt niveau om regelgrundlag for blokvognskørsel med tung transport, i praksis udføre arbejdsopgaver der vedrører planlægning og gennemførelse af blokvognskørsel med tung transport.


Deltageren får viden og kendskab til køretøjsopbygninger, der benyttes til tung transport. Endvidere opnås viden og kendskab til hydrauliksystemets opbygning og virkemåde herunder:

 • Planlægge en rute for blokvognskørsel med tung transport, under hensyntagen til fremkommelighed
 • Søge oplysninger om bro- og vejklassificeringer
 • Vælge og anvende korrekt materiel til læsning/losning, placering og fastgørelsen af tungt gods
 • Afmærke tungt gods efter gældende lovgivning
 • Placere tungt gods korrekt i forhold til tilladt totalvægt og tilladt akseltryk
 • Lastsikre efter EU norm EN 12195 og øvrige gældende regler for tungt gods
 • Valg af køretøjer samt opbygning af moduler til tung transport
 • Eftersyn og kontrol af det hydrauliske system samt foretage fejlmelding til værksted

 

Deltageren kan anvende regelgrundlaget, jf. Transportministeriets BEK nr. 1328 af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport, Transportministeriets BEK nr. 577 af 06/06/2011 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) samt Justitsministeriets LBK nr. 1386 af 11/12/2013 Bekendtgørelse af færdselsloven.

 

Brancherettet efteruddannelse - bus

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du finde en liste med godkendte efteruddannelseskurser.

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder, udføre alm. forekommende chaufføropgaver i forbindelse med rutebuskørsel. Deltageren har fået opdateret sin viden om udførsel af rutebuskørsel og befordring af passagerer med størst mulig komfort.

Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:

 • Kundeservice og konflikthåndtering
 • Kommunikation, herunder mikrofonbetjening
 • Trafikselskabernes kvalitetskrav
 • Billettering og regionale takstsystemer
 • Passagervenlig, sikker og skadefri kørsel
 • Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastning
 

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder, udføre de forskellige typer af turistkørsel både nationalt og internationalt. Deltageren har fået sin viden opdateret om de forskellige former for turistkørsel, herunder udfyldelse af relevante papirer ned relation til bus, passagerer og chauffør, som finder anvendelse i Danmark og Europa.
 
Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer der, vedrører:

 • Alm. turistbuskørsel
 • Konflikthåndtering og kundeservice
 • Sikkerhedsinstruktion, herunder præsentationsteknik
 • International lovgivning med relevans for turistbuskørsel
 • Ren- og vedligeholdelse

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder, udføre de forskellige typer af flexkørsel under reglerne for OST. Deltageren har fået sin viden opdateret om de forskellige former for flexkørsel, herunder korrekt kommunikation med de forskellige typer af passagerer, som benytter flextrafik.

Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:

 • Konflikthåndtering
 • Kommunikation og kulturforståelse
 • Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastning
 • Ren- og vedligeholdelse
 • Trafikselskabernes kvalitetskrav
 • Anvendelse af udstyr f.eks., autostole og selepuder
 

Obligatorisk efteruddannelse - bus

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du finde en liste med godkendte efteruddannelseskurser.

Deltageren er blevet ajourført i de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner: 

 • Færdselsregler
 • Regler for arbejdstid
 • Køre- og hviletidsregler
 • Trafiksikkerhed
 • Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi til overvågning af kørsel og køretøjer
 • Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
 • Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan

 

Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører, jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 322 af 30/03/2020 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 22, § 23 og § 24.


Valgfri efteruddannelse - bus

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du finde en liste med godkendte efteruddannelseskurser.

Deltageren kan håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring:

 • Baglæns kørsel omkring hjørner fx til læsseramper eller lignende ved brug af spejle og bakkamera således at farlige situationer og bagendekollisioner undgås.
 • Indstille alle køretøjets spejle korrekt.
 • Indstille alle køretøjets spejle korrekt.
 • Udføre korrekte højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer.
 • Aflæse orienterings- og advarselssystemer.
 • Afværge uheld med modkørende trafikanter.

Deltageren har viden om betjeningen af el-bussen og kan på grundlag af sit kendskab til de forskellige kontrol- og sikkerhedssystemer foretage de eftersyn på bussen, som chaufføren har ansvaret for. 


Deltageren har viden om de faktorer, der påvirker elforbruget under kørslen og kendskab til hvordan man bedst får bussen til at regenerere strømmen under kørslen.


Deltageren kan foretage forebyggelse af ulykker i eller ved køretøjet, og kan foretage:  


 • Alarmering
 • Evakuering fra køretøjet
 • Anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel.
 
Deltageren kan, efter endt uddannelse, arbejde sikkert som chauffør på baggrund af sin viden om kroppens behov for sund kost, sunde arbejdsstillinger, motion og arbejdsbevægelsers indflydelse på livskvalitet og mulighed for at forebygge sygdomme.

Endvidere foregår arbejdet på basis af chaufførens viden om WHO’s definition af sundhed, samt hvilke ernæringsmæssige, fysiologiske og ergonomiske faktorer der påvirker kroppen i positiv og negativ retning.

Endelig foregår arbejdet med indsigt i afspændingsteknikker, som kan bruges i hverdagen til at opnå bedre hvile og søvn, ligesom chaufføren opnår en grundlæggende viden om smerter, hvorfor de opstår, og hvordan smerter kan forebygges og afhjælpes.
Buschaufføren kan, på baggrund af kendskab til handicappedes behov for assistance med hjælpemidler som fx kørestol, rollator og anerkendte hjælpehunde, gennemføre en pålidelig og professionel befordring under hensyn til passagerernes sårbarhed under rejse. 

Buschaufføren har forståelse for de holdnings- og omgivelsesmæssige barrierer, som fysisk og psykisk handicappede står over for, og kan udvise hensigtsmæssig adfærd i befordringsmæssige sammenhænge.

Buschaufføren har kendskab til kommunikationsmetoder i relation til syns- og hørehæmmede passagerer, og kan skelne mellem, hvad passagerer med nedsat mobilitet, kommunikations- og orienteringsevne selv er i stand til at gøre. 

Uddannelsen opfylder uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.
I forbindelse med jobbet som personbefordringschauffør kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter i relation til passagerer og kolleger.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige handicap, sygdom og aldring, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj.

Arbejdet omfatter betjening af trappemaskiner, kommunikation med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.

Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af sit kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab samt de kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører, selvstændigt foretage normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebil. Arbejdet omfatter korrekt udstedelse af billetter samt afregning over for virksomheden, hvilket foregår efter anvisninger fra vognmand og trafikselskab.

Endelig kan deltageren gennemføre en god og kompetent kundebetjening samt en korrekt mikrofonbetjening i forbindelse med kørslen.

Deltageren har, efter gennemført uddannelse, kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab og kender de gældende kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører i den kollektive trafik. På denne baggrund kan deltageren:

 

 • Selvstændigt foretage normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebil.
 • Gennemføre god og kompetent kundebetjening
 • Foretage korrekt afregning over for busselskabet

 

 

Deltageren kan, på baggrund af sit kendskab til de kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører, udføre følgende opgaver i forbindelse med sit arbejde som rutebuschauffør i den kollektive trafik:

 

 • Korrekt mikrofonbetjening
 • Check af rejsehjemmel
 • Korrekt udstedelse af billetter
 • Korrekt anvendelse af billetmaskine og -systemer
 • God og kompetent kundebetjening i forbindelse med billetteringen.
 • Kvalitetskrav

Deltageren har, efter gennemført uddannelse, kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab og kender de gældende kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører i den kollektive trafik. På denne baggrund kan deltageren:

 

 • Selvstændigt foretage normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebil.
 • Gennemføre god og kompetent kundebetjening
 • Foretage korrekt afregning over for busselskabet

Deltageren kan, på baggrund af sit kendskab til de kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører, udføre følgende opgaver i forbindelse med sit arbejde som rutebuschauffør i den kollektive trafik:

 

 • Korrekt mikrofonbetjening
 • Check af rejsehjemmel
 • Korrekt udstedelse af billetter
 • Korrekt anvendelse af billetmaskine og -systemer
 • God og kompetent kundebetjening i forbindelse med billetteringen.
 • Kvalitetskrav
Efter gennemført uddannelse, kan deltageren, på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til og forståelse for andre menneskers forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde, kommunikere med passagererne.

Endvidere kan deltageren identificere kulturbetingede normer og forventninger, kommunikere i et letforståeligt sprog samt anvende internationalt kendt simpelt tegnsprog.

Deltageren kan desuden anvende værktøjer og interkulturelle handlemåder til at definere den tilbudte serviceydelse med henblik på at imødekomme passagerernes befordringskrav og -behov i et flerkulturelt og kulturkomplekst samfund.
Deltageren har, gennem teori og viden om planlægning og informationssøgning, grundlag for at bidrage aktivt til afvikling af turistudflugter for busselskabets passagerer.

Deltageren kan ved afrejse og ankomst til destination, gennem anvendelse af grundlæggende kommunikationsprincipper og præsentationsteknik, formidle praktisk serviceinformation til passagererne, samt samarbejde med lokale guider, hoteller og øvrige samarbejdspartnere.

Deltageren kan organisere og formidle information omkring udflugter, samt effektuere busselskabets serviceydelser og værtskab.

Deltageren har endvidere viden om, hvordan man håndterer reklamation, konflikter, sygdom/dødsfald, samt kontakt til myndigheder og forsikringsselskaber. 
Deltageren har kendskab til lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, samt har viden om regelsættet for offentlig servicetrafik, herunder servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov. Deltageren har kendskab til krav om egen uddannelse og kan agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.

På baggrund af kørselserfaring i erhvervskøretøjer beregnet til erhvervsmæssig personbefordring eller erhvervsmæssig vejgodstransport, kan deltageren anvende tillært teori om de faktorer, der påvirker energiforbruget, i praktisk kørsel.
                 

 • Deltageren kan opnå reduktion i forbruget af brændstof i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel.
 • Deltageren kan anvende avanceret måleudstyr.
 • Deltageren har kendskab til de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes gennem motorens udstødning.
 • Deltageren har viden om, hvilke faktorer, herunder tekniske, fysiske, trafikale og vejrmæssige forhold, som har indflydelse på brændstofforbruget.

Deltageren kan med sin viden om forskellige sygdomme og alderssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation. På baggrund af sin viden om særlige passagerers behov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne gruppe passagerer sikkert og professionelt.

 

Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

Deltageren kan gennem teori om forskellige fysiske handicap betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj indrettet til befordring af fysisk handicappede passagerer.

Deltageren kan betjene trappemaskiner, hydraulisk lift i køretøjer og foretage fastspænding af kørestole og handicappede, korrekt og professionelt under hensyn til gældende regler for arbejdets udførelse. Endelig kan deltageren kommunikere med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.

Deltageren har kendskab til trafikselskabernes kvalitetskrav, organisering og arbejdsfordeling, og kan efter dette kursus samt jobinstruktion selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebus i kollektiv trafik, herunder:

 

 • Anvende reglerne omkring dagligt-/ugentligt hvil
 • Foretage fejlrapportering
 • Udføre sikker og passagervenlig stoppestedskørsel
 • Benytte kommunikationsudstyr i busserne
 • Anvende mikrofonbetjening

 

 

Deltageren kan, på grundlag af instruktioner samt kendskab til redskaber og teknikker, rengøre og vedligeholde såvel busser ind- og udvendigt, herunder:

 

 • Planlægge og gennemføre daglig og grundig rengøring af bussen
 • Udføre sikker rengøring ud fra kendskab til sikkerhedsdatablade samt arbejdsmiljøregler på området
 • Endelig kan deltagerne forestå rengøring af de sanitære forhold i bussen.

Deltageren har kendskab til trafikselskabernes kvalitetskrav, organisering og arbejdsfordeling, og kan efter dette kursus samt jobinstruktion selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebus i kollektiv trafik, herunder:

 

 • Anvende reglerne omkring dagligt-/ugentligt hvil
 • Foretage fejlrapportering
 • Udføre sikker og passagervenlig stoppestedskørsel
 • Benytte kommunikationsudstyr i busserne
 • Anvende mikrofonbetjening

Deltageren kan, på grundlag af instruktioner samt kendskab til redskaber og teknikker, rengøre og vedligeholde såvel busser ind- og udvendigt, herunder:

 

 • Planlægge og gennemføre daglig og grundig rengøring af bussen
 • Udføre sikker rengøring ud fra kendskab til sikkerhedsdatablade samt arbejdsmiljøregler på området
 • Endelig kan deltagerne forestå rengøring af de sanitære forhold i bussen.

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af sin viden om forskellige kontrol- og sikkerhedssystemer, foretage eftersyn, som chaufføren har ansvar for. Arbejdet omfatter manøvrering af køretøjet på en sådan måde, at der ikke opstår ulemper eller skade på øvrige trafikanter og på køretøjet. Endelig kan deltageren, under hensyn til passagerernes komfort og sikkerhed og ud fra trafikale problemstillinger, som anvendelse af det respektive specielle køretøj medfører, foretage rutebuskørsel med en speciel bus. Kurset kan udbydes som henholdsvis ledbus, dobbeltdækkerbus og elbus.

Merit i efteruddannelsen - bus/gods

Sidst opdateret 07/09/2020
Her kan du finde mere information om merit i efteruddannelsen for både bus- og godskørsel.

Kurser der er meritgivende for den ene valgfri dag i efteruddannelsen

Kursusbeviset for det meritgivende kursus må maksimalt være 12 måneder gammelt ved efteruddannelsens afslutning.

Farligt gods (ADR) 


Grundkurser

46905 ADR Grundkursus- Vejtransport af farligt gods i emballage     Varighed 3 dage


Repetitionskurser

47706 ADR Repetition- Grundkursus                                                                      Varighed 1.7 dage
47707 ADR Repetition- Grundkursus + klasse 1                                               Varighed 2.3 dage 
47708 ADR Repetition- Grundkursus + klasse 1 + klasse 7                        Varighed 2.9 dage   
47709 ADR Repetition- Grundkursus + klasse 7                                               Varighed 2.3 dage
47714 ADR Repetition- Grundkursus + Tank                                                       Varighed 2.7 dage
47716 ADR Repetition- Grundkursus + Tank + Klasse 1                               Varighed 3.3 dage

Kombinerede kurser

47694 ADR Grund og specialiseringskursus-Klasse 1                               Varighed 3.6 dage
47695 ADR Grund og specialiseringskursus-Klasse 1+7                          Varighed 4.2 dage
47696 ADR Grund og specialiseringskursus-Tank+ klasse 1                  Varighed 5.4 dage
47700 ADR Grund og specialiseringskursus-Klasse 7                               Varighed 3.6 dage
47701 ADR Grund og specialiseringskursus-Tank                                        Varighed 4.7 dage
47913 ADR Grund og specialiseringskursus-Klasse 1+7+Tank             Varighed    6 dage
47702 ADR Grund og specialiseringskursus-Klasse 7 + Tank                Varighed 5.4 dage  

Dyretransport

 45867 Dyretransport- håndtering på samlesteder                                       Varighed 3 dage
45868 Dyretransport- kompetencebevis                                                            Varighed 2 dage

 

Kursusbeviset for det meritgivende kursus må maksimalt være 12 måneder gammelt ved efteruddannelsens afslutning.


Handicapbevidstgørelse

45266 Befordring af bevægelseshæmmede                                                   Varighed 5 dage

40883 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik                            Varighed 1 dag

 

Valgfri efteruddannelse - tværfaglig bus/gods

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du finde en liste med godkendte efteruddannelseskurser.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker.

Derudover har deltageren kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker. Herunder udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer.

Endvidere kender deltageren betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om gældende køre- og hviletidsregler for godstransport/personbefordring, anvende disse i forhold til en planlagt transportopgave, såvel nationalt som internationalt.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af gældende køre- og hviletidsregler for godstransport/personbefordring, udfylde, anvende og kontrollere diagramark samt føre kontrol med fartskriverens funktioner. 
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, udvælge og anvende de dokumenter, attester og papirer, der kræves ved transport af gods eller befordring af passagerer, nationalt såvel som internationalt.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse med praktisk øvelseskørsel, gennem teori om motorens udstødning, herunder stoffernes skadelige indflydelse på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den bedste udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

Endvidere kan deltageren udnytte køretøjets bevægelsesenergi ved en defensiv køremåde og vurdere de faktorer, som fremmer og hæmmer stress i trafikale situationer.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forsikring, skadestatistikker, færdselsregler mv., udføre såvel forlæns som baglæns manøvrering under vanskelige kørselsforhold, med enten varevogn, bus eller lastbil/vogntog, og er således i stand til at begrænse skader på personer, gods og kørende materiel.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, ud fra viden om arbejdsulykkestyper på transportområdet, hvor store køretøjer er indblandet, ulykkesstatistik samt kendskab til menneskelige, materielle og økonomiske følger, foretage forebyggelse af ulykker i virksomheden, i eller ved køretøjet, samt ved brug af hjælpeudstyr.

Desuden udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, herunder give førstehjælp og kan hjælpe ved almindelige forekommende ulykker, brand og ved pludselige sygdomme.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem viden om hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har indflydelse på helbredet og sikkerheden, hvordan egen adfærd og levevis spiller ind på helbredet, og indvirker på sikkerheden i såvel arbejdet som i trafikken, deltage aktivt i forbedring af sikkerheden, arbejdsmiljøet og sundheden på arbejdspladsen, i trafikken, og af sin egen levevis.

Desuden arbejde aktivt med sundhedsfremme, herunder undgå sygdomme, styrke egne ressourcer og kompetencer til at foretage et bevidst valg om adfærd, levevaner og livsstil, bl.a. i forbindelse med skæve arbejdstider.

Kan arbejde med faktorer, som påvirker det psykiske arbejdsmiljø, herunder stressforebyggende forholdsregler og faktorer, der påvirker det fysiske arbejdsmiljø, gennem viden om hvilke områder der, i det daglige arbejde som chauffør, især kan belaste helbredet, hvordan arbejdspladsen indrettes, hvordan arbejdet udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt indsigt i årsager til arbejdsulykker, og i hvordan disse kan undgås. Ligeledes forholde sig aktivt til sikkerhedsarbejdet på sin arbejdsplads, herunder arbejdspladsvurderinger.
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder.

Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt. 

Erhvervschaufføren kan på baggrund af indsigt i egne vaner og mønstre samt kendskab til væsentlige sundhedsparametre i form af stresssymptomer, søvnrytme, forbrug af alkohol, tobak eller andre stimuli, daglig kost, fysisk træning og kendskab til ergonomi m.v., vurdere egen sundhedssituation, og fokusere på de væsentligste symptomer, der kunne pege på et sundhedsproblem, eller som kunne udvikle sig til et problem for både trafiksikkerheden og chaufførens egen livskvalitet.
I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter.

Er desuden opmærksom på stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet, samt opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

På baggrund af kørselserfaring i erhvervskøretøjer beregnet til erhvervsmæssig personbefordring eller erhvervsmæssig vejgodstransport, kan deltageren anvende tillært teori om de faktorer, der påvirker energiforbruget, i praktisk kørsel. Deltageren kan opnå reduktion i forbruget af brændstof i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel. Deltageren kan anvende avanceret måleudstyr.

 

Deltageren har kendeskab til de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes gennem motorens udstødning. Deltagerne har viden om, hvilke faktorer, herunder teknisk, fysiske, trafikale og vejrmæssige forhold, som har indflydelse på brændstofforbruget.


Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik. 

Deltageren har igennem teori opnået viden om:

 

 • Kørselsdynamik 
 • Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
 • Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.
 • Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå.
 • Stress samt distraktionsfaktorer

Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

 

Øvelser på tør bane:

 

 • Manøvrering
 • Slalomøvelse
 • Bremse øvelse
 • Bremse- og undvigeøvelse
 • Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning

 

Øvelser på glat bane:

 

 • Bremse- og undvigeøvelse
 • Styreøvelse i kurve
 • Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
 • Udskridning ved kørsel nedad
 • Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
 • Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
 • Bremsning på uens friktion

Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik. 

Deltageren har igennem teori opnået viden om:

 • Kørselsdynamik
 • Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
 • Mental køreteknik

Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.


Øvelser på tør bane:

 

 • Slalomøvelse
 • Bremse øvelse
 • Bremse- og undvigeøvelse 
 • Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning

 

Øvelser på glat bane:

 

 • Bremse- og undvigeøvelse
 • Styreøvelse i kurve
 • Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
 • Udskridning ved kørsel nedad
 • Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
 • Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
 • Bremsning på uens friktion

Deltageren kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret lastbil/bus high fidelity simulator, handle hensigtsmæssigt i forhold til sin viden om: 

 

 • Udsyn fra førerpladsen
 • Pladsforhold
 • Køretøjets manøvreegenskaber
 • Vurdering af øvrige risikoforhold
 • Energiøkonomisk kørsel

Deltageren kan, i køretøj over 3.500 kg tilladt totalvægt, indstille og anvende køretøjets spejle samt bakkamera således at risiko for kollisioner begrænses. Deltageren kan, foretage korrekt orientering samt sikre at der er tilstrækkeligt udsyn fra førerpladsen. Deltageren kan, forebygge brand i køretøj og gods, og kan i tilfælde af brand anvende brandslukningsudstyr.

Deltageren kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high fidelity), vurdere og bedømme forekommende køretekniske, mekaniske og fysiske faktorer, som f.eks vedrører lastsikring, vægtfordeling/tyngdepunkt og brændstofoptimering, samt foretage korrekt risikovurdering, således at deltageren kan reagere hensigtsmæssigt og undgå trafikskader i  forskellige brancherettede kørselssituationer, som f.eks.: internationale transporter, transport med særlige godsarter, modulvogntog, grundlæggende udrykningskørsel, personbefordring, kørsel i 3-akslede busser samt transport af levende dyr.


Deltageren kan håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring:

 • baglæns kørsel omkring hjørner fx til læsseramper eller lignende ved brug af spejle og bakkamera således at farlige situationer og bagendekollisioner undgås
 • indstille alle køretøjets spejle korrekt 
 • udføre korrekte højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer 
 • aflæse orienterings- og advarselssystemer
 • afværge uheld med modkørende trafikanter