Forsøgsordninger

Sidst opdateret 18/08/2020
De seneste år er en række nye motoriserede køretøjer - der ikke er omfattet af færdselsloven - blevet introduceret på det danske marked. Gennem en række forsøgsordninger er der nu indført regler for anvendelse af køretøjerne.

Om forsøgsordninger

Sidst opdateret 11/02/2020
Forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer skal sikre en større fleksibilitet og mulighed for, at nye og grønnere transportformer kan vinde frem. Læs mere om de forskellige forsøgsordninger nedenfor.

Forsøgsordningerne bliver årligt evalueret af Færdselsstyrelsen i samarbejde med relevante myndigheder, så udviklingen løbende kan følges. Følgende tre initiativer evalueres:


 • Registrering af eventuelle ulykker:
  Politiets bilinspektører registrer, hvorvidt små motoriserede køretøjer har været involveret ved alvorlige færdselsulykker. Vagtcentralen skal fx indberette alle færdselsulykker, som har involveret små motoriserede køretøjer til Rigspolitiet, der fører en særskilt statistik. Derudover har Rigspolitiet og Vejdirektoratet suppleret kategorierne i Danmarks officielle ulykkesstatistik til at kunne registrere alle ulykker med de nye køretøjer.
 • Brug og udbredelse:
  Færdselsstyrelsen vil undersøge udbredelsen og brugen af de nye køretøjer et år efter lovliggørelsen.
 • Kortlægning af ulykker:
  Ulykkesanalysegruppen ved Odense Universitet vil blandt andet undersøge, hvor mange og hvilke ulykker de nye køretøjer eventuelt er involveret i og vil desuden belyse mulige mørketal i ulykkesstatistikken.
Rapport

Evalueringsrapport om små motoriserede køretøjer

Nærværende evaluering af forsøgsordningerne giver indblik i udbredelse, adfærd, ulykkesbillede og klimaaftryk.

Forsøgsordning for speed pedelecs

Sidst opdateret 27/01/2020
I en ny forsøgsordning bliver det nu lettere at bruge speed pedelecs, som er en hurtigere form for elcykel. Den nye forsøgsordning træder i kraft den 1. juli 2018 og gør det muligt for speed pedelecs at køre på cykelstier.

Nye regler

I forsøgsordningen kan en speed pedelec køre på cykelstien og føres af personer, der er fyldt 15 år. Førere skal bruge cykelhjelm og sikre, at lygterne altid er tændt. Som fører skal du også have en ansvarsforsikring, når du kører på en speed pedelec. Personer under 18 år skal have knallertkørekort eller være omfattet af forsøgsordningen for bilkørekort til 17-årige. Kravet om kørekort vil blive indarbejdet i en ændringsbekendtgørelse.

Desuden bortfalder kravet om, at speed pedelecs skal indregistreres som stor knallert. For at være omfattet af forsøgsordningen må en speed pedelec højst kunne køre 20 kilometer i timen på ren motorkraft.

Forsøgsordningen sker som følge af, at de tidligere regler ikke var hensigtsmæssige, når der tages højde for speed pedelecens øvrige egenskaber sammenlignet med en stor knallert. For eksempel opnår en speed pedelec kun en hastighed, der matcher en stor knallert, når føreren samtidig træder i pedalerne. Derudover er den mere spinkelt konstrueret og ligner dermed udseendemæssigt en cykel.

Kør efter forholdene

Som følge af færdselsloven har førere af speed pedelecs – ligesom øvrige trafikanter – en pligt til at tilpasse hastigheden efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed samt vej-, vejr- og oversigtsforhold. Føreren har også pligt til at udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår farlige situationer på cykelstien.

Selvom nogle speed pedelecs kan køre op til 45 km i timen, kræver det, at føreren for at opnå denne hastighed træder i pedalerne med stor kraft. Batteriet vil dog hurtigt løbe tør for strøm. I praksis vil det derfor ofte ikke være muligt eller tilladt at køre den maksimale hastighed på en cykelsti med mange medtrafikanter.

Førere af speed pedelecs er omfattet af færdselslovens bestemmelser om blandt andet forsikring, spirituskørsel og kørsel under påvirkning af fx bevidsthedspåvirkende stoffer eller sygdom.

Spot en speed pedelec

En speed pedelec afgiver ikke nævneværdig støj og kan derfor være svær at høre i trafikken. Som cyklist eller en anden trafikant bør du derfor altid orientere dig med andet end høresansen for at tjekke, om der er nogle hurtigt kørende og lydløse køretøjer i nærheden.

Speed pedelecs skal være udstyret med et lydsignal, som ved anvendelse let kan høres af andre trafikanter. Kravet om at en speed pedelec altid skal køre med lys, er også med til at øge synligheden af speed pedelecen på både kort og lang afstand. Anvendelsen af lygter kan derfor være medvirkende til at minimere risikoen for eksempelvis højresvingsulykker og ulykker med buspassagerer eller gående, der stiger ud på cykelstien. Et godt råd til førere af speed pedelecs er, at huske reflekser der kan bidrage til en større synlighed i trafikken.

Evaluering af forsøgsordningen

Forsøgsordningen vil løbende blive evalueret af Færdselsstyrelsen i samarbejde med relevante myndigheder, så det er muligt at følge og tilpasse udviklingen. Følgende tre initiativer evalueres:

 • Registrering af eventuelle ulykker:
  Politiets bilinspektører registrer nu, hvorvidt speed pedelecs har været involveret ved alvorlige færdselsulykker. Vagtcentralen skal fx indberette alle færdselsulykker, som har involveret speed pedelecs til Rigspolitiet, der fører en særskilt statistik. Derudover har Rigspolitiet og Vejdirektoratet suppleret kategorierne i Danmarks officielle ulykkesstatistik til at kunne registrere alle ulykker med de nye køretøjer.
 • Brug og udbredelse af speed pedelecs:
  Et uafhængigt projekt der blandt andet skal belyse, hvor meget og hvordan de nye køretøjer bruges.
 • Kortlægning af ulykker:
  Ulykkesanalysegruppen ved Odense Universitet er ved at se på et forslag til et uafhængigt projekt, som blandt andet skal undersøge, hvor mange og hvilke ulykker de nye køretøjer eventuelt er involveret i.
Faktaark

Faktaark Speed Pedelec

Forsøgsordningen for speed pedelecs træder i kraft den 1. juli 2018 og gør det lettere at bruge speed pedelecs, som er en hurtigere form for elcykel.

Bekendtgørelse

BEK nr 878 af 25/06/2018

Bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs

Gældende fra

01/07/2018

BEK nr 878 af 25/06/2018 Bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs
Faktaark
Faktaark Speed Pedelec

Forsøgsordningen for speed pedelecs træder i kraft den 1. juli 2018 og gør det lettere at bruge speed pedelecs, som er en hurtigere form for elcykel.

Forsøgsordning for motoriserede løbehjul

Sidst opdateret 27/01/2020
Den 17. januar 2019 træder en ny forsøgsordning for motoriserede løbehjul i kraft. Du kan her læse om, hvilke regler der gælder for motoriserede løbehjul i forsøgsperioden.

Regler for motoriserede løbehjul i forsøgsperioden:

 • Alderskrav: Du skal være fyldt 15 år for at køre på et motoriseret løbehjul. Hvis du er under 15 år, kan du anvende køretøjet under ledsagelse og kontrol af en myndig person eller på skiltede lege- og opholdsområder.
 • Anvendelsesområde: Du skal køre efter reglerne for cykler. Det betyder, at du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge cyklistsignaler og –skiltning.
 • Lys og reflekser: Du skal køre med lys på det motoriserede løbehjul hele døgnet. Lygterne skal sidde på køretøjet, og det er et krav, at der er mindst én hvid eller gul forlygte og én rød baglygte, som skal kunne ses på mindst 300 meters afstand.  Løbehjulet skal være udstyret med reflekser, så der er mindst én hvid foran, én rød bagpå og én gul eller hvid på begge sider af løbehjulet.
 • Forsikring: Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er omvendt ikke forsikringspligt for køretøjer, der er privatejede.
 • Fart: Det motoriserede løbehjul må maksimalt kunne køre 20 km/t ved egen kraft.
 • Tekniske krav: Det motoriserede løbehjul skal være CE-mærket efter maskindirektivet.
 • Vægt og dimensioner: Det motoriserede løbehjul må højst have en vægt på 25 kg., en længde på højest 2 meter og en bredde på 0,70 meter.

Du kører på et motoriseret løbehjul:

Vær opmærksom på, at du er en ny trafikanttype, der ikke afgiver nævneværdig støj og kan køre hurtigere, end dine medtrafikanter nødvendigvis forventer.

Sørg derfor for at være synlig i trafikken. Det gør du for eksempel ved at sikre dig, at du får øjenkontakt med svingende bilister og ved at være tydelig i din tegngivning, så andre trafikanter ved, hvad du vil foretage dig.
Du skal også altid – ligesom øvrige trafikanter – tilpasse din hastighed efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed samt vej-, vejr- og oversigtsforhold. Ligesom du har pligt til at udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår farlige situationer.

Husk også, at du er omfattet af færdselslovens bestemmelser om spirituskørsel og kørsel under påvirkning af for eksempel bevidsthedspåvirkende stoffer eller sygdom.

Du ledsager et barn på et motoriseret løbehjul:

Hvis du gerne vil ledsage et barn under 15 år på et motoriseret løbehjul, skal du være myndig og kunne overskue trafikken på vegne af barnet.

Det er din opgave at give råd og vejledning til barnet. Du skal derfor befinde dig tæt på barnet – enten foran, bagved eller ved siden af. Husk at sikre dig, at din placering ikke er til gene for øvrige trafikanter.

Fordelen ved at ledsage et barn under 15 år er, at det bidrager til en større trafiksikkerhed. Når barnet er under ledsagelse, kan det nemlig opnå erfaring i at køre på det motoriserede løbehjul, inden det selv lovligt kan køre i trafikken.

Som ledsager har du ikke ansvar for barnets handlinger. Vær dog opmærksom på, at du afhængig af omstændighederne kan have et erstatningsansvar for dine handlinger som ledsager efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Du møder et motoriseret løbehjul i trafikken:

Et motoriseret løbehjul er en ny køretøjstype i trafikken, der kan køre hurtigere end andre løbehjul. For eksempel må et motoriseret løbehjul køre op til 20 km/t ved egen kraft, hvilket svarer til hastigheden for cyklister. Du kan derfor blive overrasket over farten på dine nye medtrafikanter.

Vær også opmærksom på, at et motoriseret løbehjul ikke afgiver nævneværdig støj, og det kan derfor være svært at høre. Du bør derfor altid orientere dig med andet end høresansen for at tjekke, om der er nogle lydløse køretøjer i nærheden.

Du kan blandt andet spotte motoriserede løbehjul ved, at de skal køre med lys døgnet rundt og være udstyret med reflekser, så de er lettere at få øje på i trafikken og kan ses på længere afstand. Dermed kan du bedre nå at reagere, hvis du møder et motoriseret løbehjul i trafikken.

Faktaark

Ny forsøgsordning om motoriserede løbehjul

Faktaarket vedrører reglerne for forsøgsordning for motoriserede løbehjul

Bekendtgørelse

BEK nr 40 af 14/01/2019

Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul

Gældende fra

14/01/2019

BEK nr 40 af 14/01/2019 Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul

Må jeg anvende et el-løbehjul, der kan køre 25 km/t, men som kan begrænses til 20 km/t via en app/menu?

Hastighedsbestemmelsen i bekendtgørelsen indebærer en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 20 km/t, hvilket betyder, at det skal kræve en væsentlig konstruktiv forandring af køretøjet, herunder motor, transmission eller styreenhed, at få køretøjet til at køre hurtigere end 20 km/t på ren motorkraft.

En indstilling af hastigheden via eksempelvis en menu eller app, som vil udgøre en form for elektronisk begrænsning af hastigheden, men som enhver bruger kan ændre uden brug af særligt udstyr/værktøj anses således ikke som værende en væsentlig konstruktiv forandring, og lever derfor ikke op til hastighedsbestemmelsen i bekendtgørelsen.

Forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards

Sidst opdateret 27/01/2020
Den 17. januar 2019 træder en ny forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer – som for eksempel segboards og uniwheels - og motoriserede skateboards i kraft. Du kan her læse om, hvilke regler der gælder for køretøjerne i forsøgsperioden.

Regler for selvbalancerende køretøjer eller motoriserede skateboards i forsøgsperioden:

 • Alderskrav: Du skal være fyldt 15 år for at køre på et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard. Hvis du er under 15 år, kan du anvende køretøjet under ledsagelse og kontrol af en myndig person eller på skiltede lege- og opholdsområder.
 • Anvendelsesområde: Du skal som udgangspunkt køre efter reglerne for cykel. Du må dog kun køre på strækninger, hvor der er cykelsti og skal følge cyklistsignaler og –skiltning. Hvis du kører på en strækning inden for tættere bebygget område, som har en hastighedsgrænse på højest 50 km/t, må køretøjerne dog føres på vejen, hvis der ikke er anlagt cykelsti.
 • Lys og reflekser: Du skal køre med lys hele døgnet. Lygterne skal sidde på køretøjet eller på dig som fører, og det er krav, at der anvendes mindst én hvid eller gul forlygte og én rød baglygte, som skal kunne ses på mindst 300 meters afstand. Køretøjet eller føreren skal være udstyret med reflekser, så der er mindst én hvid foran, én rød bagpå og én gul eller hvid, der er synlig fra begge sider.
 • Forsikring: Der er ikke forsikringspligt for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards.
 • Fart: Køretøjerne må maksimalt kunne køre 20 km/t ved egen kraft.
 • Tekniske krav: Køretøjerne skal være CE-mærket efter maskindirektivet.
 • Vægt og dimensioner: Køretøjerne må højst have en vægt på 25 kg., en længde på højest 1,2 meter og en bredde på 0,70 meter.

Du kører på et selvbalancerende køretøj eller motoriseret skateboard:

Vær opmærksom på, at du er en ny trafikanttype, der ikke afgiver nævneværdig støj og kan køre hurtigere, end dine medtrafikanter nødvendigvis forventer.

Sørg derfor for at være synlig i trafikken. Det gør du for eksempel ved at sikre dig, at du får øjenkontakt med svingende bilister og ved at være tydelig i din tegngivning, så andre trafikanter ved, hvad du vil foretage dig.
Når du kører på et motoriseret skateboard, har du desuden mulighed for at vende dig under kørsel. Er lygterne placeret på dig, bør du være særlig opmærksom på, at det kan skabe tvivl om kørselsretningen, hvis lyset vender en anden vej.

Du skal også altid – ligesom øvrige trafikanter – tilpasse din hastighed efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed samt vej-, vejr- og oversigtsforhold. Ligesom du har pligt til at udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår farlige situationer.

Husk også, at du er omfattet af færdselslovens bestemmelser om spirituskørsel og kørsel under påvirkning af fx bevidsthedspåvirkende stoffer eller sygdom.

Du ledsager en fører på et selvbalancerende køretøj eller motoriseret skateboard:


Hvis du gerne vil ledsage et barn under 15 år på et selvbalancerende køretøj eller motoriseret skateboard, skal du være myndig og kunne overskue trafikken på vegne af barnet.

Det er din opgave at give råd og vejledning til barnet. Du skal derfor befinde dig tæt på barnet – enten foran, bagved eller ved siden af. Husk at sikre dig, at din placering ikke er til gene for øvrige trafikanter.

Fordelen ved at ledsage et barn under 15 år er, at det bidrager til en større trafiksikkerhed. Når barnet er under ledsagelse, kan det nemlig opnå erfaring i at køre på det motoriserede løbehjul, inden det selv lovligt kan køre i trafikken.

Som ledsager har du ikke ansvar for barnets handlinger. Vær dog opmærksom på, at du afhængig af omstændighederne kan have et erstatningsansvar for dine handlinger som ledsager efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Du møder et selvbalancerende køretøj eller motoriseret skateboard i trafikken:


Selvbalancerende køretøjer eller motoriserede skateboards er nye køretøjstyper i trafikken, der kan opnå en fart på op til 20 km/t ved egen kraft, hvilket svarer til hastigheden for cyklister. Du kan derfor blive overrasket over farten på dine nye medtrafikanter.

Vær også opmærksom på, at køretøjerne ikke afgiver nævneværdig støj, og de kan derfor være svære at høre. Du bør derfor altid orientere dig med andet end høresansen for at tjekke, om der er nogle lydløse køretøjer i nærheden.

Du kan blandt andet spotte køretøjerne ved, at de skal køre med lys døgnet rundt og være udstyret med reflekser, så de er lettere at få øje på i trafikken og kan ses på længere afstand. Dermed kan du bedre nå at reagere, hvis du møder dem i trafikken.
Faktaark

Ny forsøgsordning om selvbalancerende køretøjer

Faktaarket vedrører reglerne for forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards

Bekendtgørelse

BEK nr 41 af 14/01/2019

Bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard

Gældende fra

14/01/2019

BEK nr 666 af 01-07-2019 Bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard

Forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Sidst opdateret 27/01/2020
I forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer varetager Færdselsstyrelsen vejledning, godkendelse og tilsyn med assessorer.

Hertil vejledes der i forbindelse med godkendelse af køretøjer til forsøg med selvkørende motorkøretøjer om registreringsgrundlaget for køretøjerne. Henvendelser herom bedes rettet til Færdselsstyrelsen på nedenstående adresse/mailadresse.

 

Link til bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer, vejledningsmateriale samt ansøgningsskema findes herunder. 

 

Vejdirektoratet varetager godkendelse af forsøg med selvkørende motorkøretøjer og vejledningen herom.

 

Henvendelser som ikke relaterer sig til godkendelse af køretøjer eller assessorordningen bedes derfor rettes til Vejdirektoratet. Ønsker du at læse om hvad en selvkørende bil er, kan du læse mere nedenfor.

Mere information om selvkørende biler

En selvkørende bil er et køretøj der helt eller delvist kan køre uden assistance fra en fører.

Selvkørende biler defineres også som automatiserede biler, således kan kørslen være helt eller delvist automatiseret afhængigt af hvilke systemer der er aktive, samt hvilke forhold køretøjet befinder sig under.

Selvkørende biler opdeles i 6 niveauer jf. standarden SAE J3016, niveauerne beskrives i nedenstående SAE model:
Se komplet model med beskrivelse nedenfor.

Der kan læses mere om standarden SAE J3016 på SAE Internationals hjemmeside.

I oktober 2016 sendte Trafik- Bygnings- og Boligministeriet lovforslag om selvkørende motorkøretøjer høring.

Formålet med lovforslaget er at tillade forsøg med selvkørende motorkøretøjer på det offentlige vejnet i Danmark, når dette kan ske færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det forslås, at der etableres en forsøgsordning, der kan danne grundlag for forskelligartede forsøg. Der indføres på den baggrund en ny § 92 f i færdselsloven.

Det er hensigten, at forsøgsordningen kan lede til forsøg med forskellige typer af motorkøretøjer under forskellige trafikale forhold, dvs. vejtyper, i by og på land, med og uden nærhed af bløde trafikanter, forskellige vejrlig og forskellige tidspunkter på dagen.

En forsøgsordning skal i alle tilfælde sikre, at forsøg med selvkørende motorkøretøjer efter færdselsloven alene tillades i det omfang, dette kan ske trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

I lovforslagets bemærkninger beskrives automationsniveauet for køretøjer i henhold de 6 SAE niveauer.

”SAE’s seks automatiseringsniveauer går fra 0 til 5, hvor føreren i Niveau 0, 1 og 2 varetager sine opgaver i overensstemmelse med førerens roller i færdselslovens forstand. Forsøg med automatisering på disse tre niveauer på offentlig vej i Danmark vil derfor ikke forudsætte en ansøgning efter lovforslaget. Kørsel på Niveau 0, 1 og 2 inden for den geografiske afgrænsning af et forsøg, som forudsætter tilladelse fra transport- og bygningsministeren, skal anføres i ansøgningen, selvom denne kørsel sker inden for rammerne af færdselslovens almindelige bestemmelser.

Førerens rolle på Niveau 3 og 4 har en karakter, der indebærer, at den ikke er i overensstemmelse med førerens roller efter færdselsloven, hvorfor forsøg på offentlig vej i Danmark forudsætter tilladelse fra transport- og bygningsministeren. En ansøgning om tilladelse til Transport- og Bygningsministeriet forudsættes bl.a. at indeholde oplysninger om forsøgets geografiske udstrækning på strækningsniveau med en klar angivelse af, på hvilke strækninger der ønskes gennemført forsøg med kørsel på henholdsvis Niveau 3 og 4.

Ved en Niveau 3 forsøgsstrækning forstås, at den tekniske indretning er i stand til at føre køretøjet på strækningen. Det er imidlertid en forudsætning, at der er en fysisk fører, som under de givne forhold på et hvert tidspunkt under kørslen har køretøjet inden for synsvidde, og som er parat til at foretage alle nødvendige manøvrer, der kan sikre, at kørslen sker trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. Den tekniske indretning af køretøjet kan altså undtagelsesvist få behov for, at den fysiske fører overtager kontrollen med køretøjet under kørsel på forsøgsstrækningen.

Ved en Niveau 4 forsøgsstrækning er det ligeledes den tekniske indretning, som er i stand til at føre køretøjet på strækningen. Den tekniske indretning kan på et hvert tidspunkt foretage en korrekt tolkning af trafikken omkring køretøjet og kan foretage alle nødvendige manøvrer, der sikrer, at kørslen sker trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder ultimativt i en uforudset situation bringe køretøjet til sikker standsning på en måde, som er forsvarlig i forhold til trafiksikkerheden.

Ved en Niveau 4 forsøgsstrækning forudsættes det i forsøgsordningen, at den tekniske indretning kort efter en sådan uforudset situation overdrager føringen til enten en fysisk fører, som har køretøjet inden for synsvidde, eller til en operatør, som ikke behøver at have køretøjet inden for synsvidde. Overdragelsen af føringen til en fysisk fører eller til en operatør sker efter at køretøjet er bragt til sikker standsning. I det tilfælde at føringen overdrages til en operatør skal denne være en fysisk person, som har adgang i realtid til detaljeret information om køretøjets omgivelser gennem tekniske hjælpemidler såsom kamera, mikrofon, GNSS, radar, lidar (afstandsmåling med laser) eller andre typer sensorer.

Baggrunden for forsøgsordningens krav om, at der på Niveau 4 forsøgsstrækninger skal være en fysisk fører eller operatør, der er stand by, er hovedsageligt et hensyn til, at der efter en sikker standsning ofte kan opstå behov for en dialog med myndighedspersoner eller andre om, hvor køretøjet skal parkeres hensigtsmæssigt i forhold til den øvrige færdsel. Det kan f.eks. være i forbindelse med et færdselsuheld, som køretøjet ikke selv er impliceret i. Det gælder for både fører og operatør, at de skal have erhvervet kørekort til den pågældende køretøjskategori.

Automatiseret kørsel på Niveau 5 er et stadium, hvor den nye teknologi er fuldt udviklet og fungerer trafiksikkert under alle tænkelige trafikale forhold. Transport- og bygningsministeren bemyndiges med forslaget ikke til at give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkørertøjer på Niveau 5.”


Færdselsstyrelsen deltager i arbejdet med at afdække køretøjstekniske forhold, godkendelser og kontrolordninger i forbindelse med lovforslaget.

Endeligt henvises der til Vejtransportrådets udviklingsplan ”En ny vej frem” hvori der blandt andet gives en status på automatisering i vejgodstransporterhvervet.
Udviklingsplanen kan findes på Transport- og Boligministeriets hjemmeside.

Herudover skriver vejdirektoratet om selvkørende biler og deres indflydelse på vejnettet på deres hjemmeside.
Ansøgning

Ansøgningsskema for godkendelse af assessorer til forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Ansøgningsskema for godkendelse af assessorer til forsøg med selvkørende motorkøretøjer

For assessorer gælder følgende

Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 789 af den 16. juni 2017, om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer, finder anvendelse på virksomheder eller dele af virksomheder, der skal virke som assessor i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer. Assessor skal afgive en kvalificeret vurdering af konsekvenserne for færdselssikkerheden ved gennemførelse af et konkret forsøg.

En assessor er en virksomhed eller dele af en virksomhed, der ønsker at beskæftige sig med vurdering af forsøg med selvkørende motorkøretøjer.

En assessor skal godkendes af Færdselsstyrelsen. Assessorordningen i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer er tilrettelagt således, at assessor godkendes til at fungere som assessor på et konkret forsøg med selvkørende motorkøretøjer. Der er således ikke tale om en generel godkendelse af assessorer.

Registreringsgrundlag for køretøjer til anvendelse i forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Til forsøget kan der anvendes 3 typer køretøjsgodkendelser; EU-typegodkendte, ombyggede EU-typegodkendte og specialbyggede køretøjer med en Dansk National enkeltstyks godkendelse. Den nærmere proces for disse godkendelser fremgår af Vejledningen om syn af køretøjer.

Køretøjer anvendt i forsøget forudsættes ikke at være EU-typegodkendte. De kan således opnå en national godkendelse ved at være undersøgt og vurderet af en godkendt prøvningsinstans for deres sikkerhed i forhold til gældende regler. Anvendes der i forsøget køretøjer baseret på EU-typegodkendte køretøjer, men ombygget til selvkørende funktion i niveau 3, 4 eller 5, lægges det som udgangspunkt til grund, at de mekaniske og tekniske krav til køretøjet fortsat er opfyldt. Køretøjer bygget specifikt til forsøget kontrolleres i deres helhed af en godkendt prøvningsinstans. Se evt. mere herom i lovforslagets bemærkninger, side 6. 

Det betyder at køretøjer, som ikke er typegodkendt skal undersøges i sin helhed af en godkendt prøvningsinstans. At køretøjet skal undersøges i sin helhed, betyder at køretøjet skal undersøges, som komplet færdig opbygget køretøj. Findes der delafprøvning fra en anerkendt prøvningsinstans, kan prøvningsinstansen lade disse indgå i deres undersøgelse. Idet der i forsøgsordning formodentligt vil blive anvendt ny teknologi som anvendes i ikke færdigudviklede køretøjer, kan der i visse tilfælde være behov for dispensationer fra nogle af de tekniske krav til køretøjers indretning og udstyr. En sådan dispensation skal søges hos Færdselsstyrelsen, og søges på baggrund af prøvningsinstansen undersøgelse af køretøjet, i henhold til de danske regler, som fremgår af Detail forskrifter for køretøjer og nærmere beskrevet i Vejledning om syn af køretøjer. 

Ønsker du vejledning herom, er du velkommen til at rette henvendelse til Færdselsstyrelsen.
Rapport

Evaluering af forsøgsordningen for selvkørende motorkøretøjer

Ved lov nr. 696 af 8. juni 2017 blev transport- og boligministeren med en ændring af færdselsloven bemyndiget til at give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer.

Bekendtgørelse

BEK nr 789 af 16/06/2017

Bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Gældende fra

01/07/2017

BEK nr 789 af 16/06/2017 Bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer
Vejledning
Vejledning om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2017 om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer fastlægger de nærmere krav for godkendelse som assessor til et forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Forsøg med selvkørende enheder

Sidst opdateret 30/06/2021
Færdselsstyrelsen varetager behandling af ansøgninger om forsøg med selvkørende enheder samt tilsyn med dem.

Forsøgsordningen for selvkørende enheder giver mulighed for at køre med en ny type af køretøj med henblik på at udvikle teknologien på transportområdet således, at det er til gavn for både miljø og trængsel. Bekendtgørelse om forsøg for selvkørende enheder skaber rammerne for disse køretøjstypers anvendelse på færdselslovens område således, at anvendelse af de nye selvkørende enheder kan ske færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

Det betyder, at disse køretøjer efter tilladelse fra Færdselsstyrelsen må anvendes på færdselslovens område på strækninger, hvor der alene er begrænset færdsel. Det er alene muligt for erhvervsdrivende, forsknings- og undervisningsinstitutter og offentlige myndigheder at få tilladelse.

 

Det er et krav for at udføre forsøg med selvkørende enheder, at der meddeles tilladelse hertil af Færdselsstyrelsen.

 

Nedenfor kan du finde vejledningen til ansøgning om forsøg med selvkørende enheder.

Ansøgning 

Ansøgning med tilhørende bilag bedes fremsendt til Færdselsstyrelsen via e-mail til info@fstyr.dk.

 

Ansøgningen kan også fremsendes digitalt via e-boks eller fysisk til:

Færdselsstyrelsen

Sorsigvej 35

6760 Ribe

Vejledning

Vejledning til ansøgning om godkendelse af forsøg med selvkørende enheder

Læs mere om, hvordan du kan ansøge om godkendelse med selvkørende enheder.

Bekendtgørelse

Nr. 2021/941

Bekendtgørelse om forsøg med selvkørende enheder

Gældende fra

01/07/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Selvanmelderordning for små motoriserede køretøjer

Sidst opdateret 18/08/2020
Hvis du sælger små motoriserede køretøjer, så kan du anmelde køretøjerne til Færdselsstyrelsen, hvis de lever op til de tekniske krav, som er fastsat i forsøgsordningerne.
Den nye selvanmelderordning skal bidrage til, at forbrugere let kan få et overblik over, hvilke små motoriserede køretøjer der lever op til kravene i forsøgsordningerne.


Køretøjer du kan anmelde

Du anmelde et køretøj, hvis det lever op til de tekniske krav, der er fastsat i forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer.

 

Du finder de tekniske krav til køretøjerne ovenfor.

 

Vær opmærksom på, at det til enhver tid er dit ansvar, at de anmeldte køretøjer lever op til forsøgsordningernes krav.

Sådan anmelder du et køretøj

Du skal udfylde nedenstående selvanmeldelseskema og sende det til Færdselsstyrelsen.

Offentliggørelse af selvanmeldte køretøjer

Færdselsstyrelsen vil løbende offentliggøre de selvanmeldte køretøjer på Færdselsstyrelsens hjemmeside.
Skema

Selvanmelderskema til små motoriserede køretøjer

Brug denne blanket, hvis du sælger små motoriserede køretøjer, som du ønsker skal fremgå af en oversigt
over køretøjer, der lever op til de tekniske krav fastsat i forsøgsordninger.

Bekendtgørelse

BEK nr 40 af 14/01/2019

Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul

Gældende fra

14/01/2019

BEK nr 40 af 14/01/2019 Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul

Bekendtgørelse

BEK nr 41 af 14/01/2019

Bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard

Gældende fra

14/01/2019

BEK nr 666 af 01-07-2019 Bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard

Spørgsmål og svar

Sidst opdateret 08/10/2021
Her finder du oftest stillede spørgsmål og svar til de forskellige forsøgsordninger.

Spørgsmål og svar

Hastighedsbestemmelserne indebærer en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 20 km/t for køretøjet, og der er således ikke tale om en hastighedsgrænse, som man kender det fra biler, men derimod en hastighed, som køretøjet ikke må kunne overskride på ren motorkraft.


Det betyder ligeledes, at det skal kræve en væsentlig konstruktiv forandring af køretøjet, herunder motor, transmission eller styreenhed, at få køretøjet til at køre hurtigere end 20 km/t på ren motorkraft. En indstilling af hastigheden i en menu eller app, som enhver bruger kan ændre uden brug af særligt udstyr/værktøj anses således ikke som værende en væsentlig konstruktiv forandring.

Et motoriseret løbehjul må ikke være udstyret med en siddeplads, pedaler eller lignende. Det følger endvidere af harmoniserede regler i Europa, at det ikke er muligt tillade et elektrisk løbehjul med sæde, medmindre det overholder reglerne for en knallert.


Hvis et el-løbehjul udstyres med et sæde, vil det skulle leve op til de tekniske krav, herunder krav om typegodkendelse, der stilles til en lille knallert hvis det kan køre op til 30 km i timen og stor knallert hvis det kan køre op til 45 km i timen. Det vil betyde, at den skal registreres og udstyres med nummerplade og føreren skal leve op til de regler, der er for knallert i forhold til hjelm, kørekort og placering på vej.

Fra 1. januar 2022 er det et lovkrav, at man under kørsel skal anvende en fastspændt cykelhjelm når man anvender et motoriseret løbehjul/skateboard eller et selvbalancerende køretøj.

Forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer, herunder motoriserede løbehjul, selvbalancerende køretøjer, motoriserede skateboards og speed pedelecs, har som udgangspunkt ingen fastsat udløbsdato, men der foretages løbende evalueringer af forsøgsordningerne med henblik på, at skabe de mest færdselssikkerhedsmæssige forsvarlige rammer for brugen af køretøjerne på færdselslovens område.

 

Forsøgsordningerne blev i foråret 2020 evalueret og denne evaluering kan findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside under publikationer.

 

Det forventes at forsøgsordningerne igen i efteråret 2021 skal evalueres.

Som udgangspunkt skal et motoriseret løbehjul være forsynet med mindst én forlygte, der afgiver hvidt eller gult lys, og mindst én baglygte, der afgiver rødt lys.

 

For- og baglygten skal afgive lys, der er tydelig synligt på mindst 300 meters afstand. For- og baglygter kan afgive blinkende lys, såfremt blinkfrekvensen er mindst 120 blink pr. minut.

 

Under kørsel på motoriseret løbehjul skal de påbudte lygter holdes tændt. Forruden de lygter, der er anført i kan et motoriseret løbehjul være udstyret med andre lygter. Disse lygter må kun afgive hvidt eller gult lys og må ikke være bagudrettede. Lygterne må ikke blænde den øvrige trafik.