Partikelfiltre

Sidst opdateret 27/01/2020
Udover CO2 udleder transportsektoren en række luftforurenende stoffer som fx partikler og NOx, ligesom transportsektoren bidrager med væsentlige støjgener.

Fakta om partikler

Sidst opdateret 27/01/2020
Udover CO2 udleder transportsektoren en række luftforurenende stoffer som fx partikler og NOx, ligesom transportsektoren bidrager med væsentlige støjgener.

Partikeludledning har i mange år udgjort en fare for den almene sundhed. Derfor er der både nationalt og i EU regi blevet fastsat regler og grænser for udledningen fra både tunge og lette køretøjer. Her på siden finder du informationer om reguleringer og tekniske tiltag til begrænsning af bilers udledning af andre stoffer end CO2

 

Betegnelsen partikler dækker en kompleks blanding af faste komponenter, som varierer i både størrelse, overflade, form, kemisk sammensætning m.m. Læs mere nedenfor.

 

Partiklers sammensætning


Partiklerne kan komme fra både naturlige og menneskeskabte kilder. Partikler kan udsendes direkte til luften (primære partikler), eller de kan dannes i luften ud fra andre forureninger (sekundære partikler).

 

De primære partikler kan stamme fra menneskeskabte kilder som trafik, kulfyrede kraftværker, industrianlæg m.m. De kan også stamme fra naturlige kilder som pollen, vindblæst jord m.m.

De sekundære partikler består primært af sulfat, nitrat og forskellige organiske forbindelser, som dannes langsomt, når luftmasser transporteres over lange distancer.

 

Luftens indhold af partikler forekommer typisk i tre tydeligt adskilte størrelsesfraktioner: ultrafine partikler, fine partikler og grove partikler. Nedenstående diagram viser typisk størrelsesfordeling af partikler i luften. 

Diagram: størrelsesfordeling af partikler i luften.
Note: Formen af kurven afhænger af den valgte enhed på den lodrette akse. Hvis enheden er vægt (masse) af partikler, vil den ultrafine del af fordelingen forsvinde. Det samme vil være tilfældet med den grove del af fordelingen, hvis enheden er antal partikler.

De ultrafine partikler stammer typisk fra bilmotorer. De er enten dannet ved høje temperaturer i motorerne eller ved kondensation i udstødningsrøret. De fine partikler dannes typisk, når de ultrafine partikler samler sig, og når der sætter sig gasformigt materiale på dem. De sekundære partikler tilhører også denne gruppe. De grove partikler er typisk mekanisk dannede partikler (vindblæst støv, ophvirvlet vejstøv samt sliddele fra dæk og bremser).

Partikler, der stammer fra bilmotorer, består primært af sod (uforbrændt kulstof), kulbrinter, svovlforbindelser og aske.

Teknikken bag

Sidst opdateret 13/02/2020
Partikelfilteret er opbygget af mange små kanaler af keramik. Filteret er konstrueret, så udstødningsgassen tvinges gennem kanalvæggen, hvor partiklerne bliver fanget.
Partikelfilteret skal jævnligt regenereres (dvs. partiklerne skal brændes af), da de opsamlede partikler i løbet af en vis periode ellers tilstopper filterets kanaler. På grund af for lave temperaturer i udstødningen har alle partikelfiltre indbygget et system, som hjælper til med at afbrænde partiklerne.

Nogle partikelfiltre har en indbygget katalysator, på andre skal der tilsættes et hjælpestof til dieselbrændstoffet, og på atter andre sætter man strøm til filteret. Hvilket system, der er bedst, afhænger meget af, hvilket køretøj man taler om, og hvordan køretøjet bruges.
Billede: Partikelfilter
Efterhånden som filteret ældes opsamles en del ikke-brændbart materiale eller aske i filteret, som skal fjernes. Ophobning af aske vil få modtrykket (trykket efter motoren) til at stige. Rensningen skal foregå efter fabrikantens anvisninger. Den består normalt i, at filterkernen afmonteres og renses med støvsugning eller evt. trykluft i en speciel rensemaskine. Når filteret er blevet renset monteres det oftest igen, men vendt 180°. Det er vigtigt, at der ved serviceringen sikres gode arbejdsmiljømæssige betingelser.

Forskelligt driftsmønster stiller forskellige krav til filtret

Nogle driftsmønstre medfører lave temperaturer på udstødningsgassen. Dette gælder f.eks. nogle distributionskøretøjer og renovationsbiler. Her skal man i samarbejde med filterleverandøren sikre sig, at betingelserne for afbrænding af de opsamlede partikler er til stede. Andre køretøjer, som f.eks. busser, har et driftsmønster, der er egnet til de fleste filtertyper.
Diagram: Udstødningstemperatur for en bybus
Diagram: Udstødningstemperatur for renovationsvogn
Figuren illustrerer dels den markante forskel mellem driftsmønsteret for en bus og en renovationsbil, dels at udstødningstemperaturen sjældent eller aldrig kommer op i området omkring 250-300°C på en renovationsbil.

Det er derfor meget vigtigt at kende køretøjets driftsmønster, når filtertypen bestemmes. Det er hensigtsmæssigt at foretage målinger af køretøjets udstødningstemperatur, f.eks. over en uges tid, for at afgøre, om temperaturen er tilstrækkeligt høj.

Køretøjer med partikelfilter kan kun køre på diesel med et lavt svovlindhold (50 ppm). I Danmark er det meste diesel på markedet lavsvovl, som ikke giver problemer. Hvis køretøjet anvendes internationalt, kan der være problemer i en række lande – eksempelvis har mange lande i Østeuropa dieselolie med højere svovlindhold.

Gode råd før du køber partikelfilter

Sidst opdateret 18/08/2020
Alle filtre fungerer ikke på alle køretøjer og under alle driftsforhold. Derfor er det nødvendigt at sikre, at bil (motor, vedligeholdelsesstand), driftsmønster og filter passer sammen.

Det gøres bedst ved, at filterfabrikanten eller dennes repræsentant afgiver en erklæring om, at kombinationen er i orden. I tvivlstilfælde kan det være hensigtsmæssigt at foretage målinger af køretøjets udstødningstemperatur, f.eks. over en uges tid, for at afgøre om temperaturen passer til filteret.

 

Køretøjet skal være i orden

Motoren skal være fornuftig vedligeholdt, før man monterer et partikelfilter. Et partikelfilter kan ikke håndtere meget store mængder sod og kan i værste fald blive tilstoppet og ødelagt efter nogle få timers kørsel, hvis motoren soder kraftigt. Man skal derfor ikke glemme at vedligeholde motoren - heller ikke efter filteret er monteret. Motoren kan i løbende drift kontrolleres ved at måle røgtætheden før partikelfilteret.

 

Det er vigtigt, at filterfabrikanten forelægges de relevante oplysninger om køretøjet. Eksempelvis er olieforbruget af stor betydning for mængden af partikler. Hvis filterfabrikanten ikke kender olieforbruget, er det ikke muligt at foretage en korrekt vurdering af filterets egnethed for køretøjet.

 

Filteret skal passes

Modtryksalarmen hjælper med til at overvåge filteret og motoren – og det er vigtigt at reagere, hvis modtryksalarmen viser fejl.

 

Filteret skal serviceres efter fabrikantens forskrifter og i passende intervaller. Husk at få vejledninger fra leverandøren både mht. servicering og arbejdsmiljø mv. Sørg for, at vejledningerne udleveres til vognmanden.

 

I løbende drift kan filterets funktion kontrolleres ved at måle røgtætheden efter filteret. Røgtætheden skal være så lav som muligt. Hvis røgtætheden overstiger 0,2 m-1, er filteret ikke funktionsdygtigt.

 

Erklæring for eftermontering

Efter montering af et partikelfilter på et tungt køretøj, skal der udfyldes en erklæring. Denne skal du medbringe til syn.

 

Ordliste

Sidst opdateret 05/03/2020
Her finder du en ordliste over de ord, der oftest bliver brugt i forbindelse med partikelfiltre.

Additiv:

Et stof der tilsættes brændstoffet for at hjælpe med at afbrænde partiklerne (regenerere). Additivet skal tilsættes automatisk til brændstoffet ved bilens drift, med mindre bilen har separat tankningsanlæg.

 

CO:

Kulilte. En reguleret emission, der stammer fra ufuldstændig forbrænding i motoren.

 

Direktiv:

Et direktiv er lovgivning, der er vedtaget i EU.

 

Emission:

Udledning af forurenende stoffer.

 

Fine partikler:

Fine partikler er partikler med en diameter mellem 0,1 og 2,5 mikrometer (1 mikrometer=0,000001 meter). Fine partikler dannes af ultrafine partikler og gasformigt materiale, der sætter sig på dem.

Grove partikler:

Grove partikler er partikler med en diameter over 2,5 mikrometer (1 mikrometer=0,000001 meter). Grove partikler stammer primært fra vindblæst støv, ophvirvlet vejstøv og sliddele fra dæk og bremser.

 

HC:

Kulbrinter. En reguleret emission, der stammer fra ufuldstændig forbrænding af brændstof. Visse kulbrinter er kræftfremkaldende. Derudover bidrager kulbrinterne til ozondannelse og drivhuseffekt.

 

K-værdi:

K-værdien er et udtryk for røgtætheden.

 

Lavsvovl diesel:

Diesel med et svovlindhold på under 50 ppm, dvs. under 0,0050% af vægten i brændstoffet. Dette er den mest solgte i Danmark, men markedsføres ikke i alle lande.

 

Modtryk:

Modtrykket er trykket efter motoren. Når der monteres partikelfilter, stiger modtrykket. Hvis modtrykket bliver for højt, vil motoren ikke have korrekte funktionsbetingelser, der vil medføre forhøjede emissioner og brændstofforbrug, hvilket er dårligt for partikelfilteret.

 

Modtryksalarm:

For at kontrollere om modtrykket bliver for højt, bør der monteres en modtryksalarm, så filteret ikke bliver ødelagt.

 

Monolit:

Filterkernen kaldes også en monolit. Den består af små kanaler af keramik, som kan fange partiklerne og lade luften passere.

 

NO2:

Nitrogendioxid. I nogle filtersystemer bruges NO2 til at afbrænde partiklerne. (se også NOx).

 

NOx:

Nitrogenoxider. Består af både NO og NO2. En reguleret emission, der stammer fra forbrændingsprocessen. NOx påvirker luftvejene og giver miljøskadelige effekter.

 

Partikler:

Partikler fra dieselbilers udstødning består af sod (uforbrændt kulstof), kulbrinter, svovlforbindelser og aske.

 

PM 10:

En måleenhed for grove partikler. PM 10 er udtryk for den samlede vægt af partikler med diameter under 10 mikrometer (1 mikrometer=0,000001 meter).

 

PM 2,5:

En måleenhed for fine og ultrafine partikler. PM 2,5 er udtryk for den samlede vægt af partikler med diameter under 2,5 mikrometer (1 mikrometer=0,000001 meter).

 

Regenerere:

Når partiklerne i filteret brændes af, kaldes det, at filteret regenererer. Nogle filtersystemer har passiv regenerering (dvs. den sker af sig selv), andre har aktiv regenerering (dvs. den kræver hjælp til at brænde partiklerne af - fx. ved at sætte strøm til). Den passive regenerering sker typisk gennem et hjælpestof, fx. NO2 eller et additiv.

 

Regulerede emissioner:

De emissioner i udstødningen, der er sat grænseværdier for. For dieselbiler er det NOx, HC, CO og partikler.

 

Røgtæthed:

Røgtæthed er et mål for, hvor mange partikler der er i udstødningen. Røgtætheden måles ved at sende lys ind i udstødningsgassen og måle, hvor meget af lyset der absorberes af partiklerne. Måleenheden for røgtæthed er m-1.

 

Ultrafine partikler:

Ultrafine partikler er partikler mindre end 0,1 mikrometer (1 mikrometer=0,000001 meter). Ultrafine partikler stammer primært fra bilmotorer. Ultrafine partikler menes at være de mest skadelige partikler. På grund af den lille størrelse kan de ultrafine partikler bevæge sig helt ud i de yderste forgreninger af lungerne.

Tidligere udstedte principgodkendelser

Sidst opdateret 14/02/2020
De principgodkendelser, der findes på denne liste, kan af flere grunde være gjort inaktive og flyttet til listen over tidligere udstedte principgodkendelser. Enten fordi importøren/godkendelsesindehaveren ikke længere sælger det pågældende produkt, eller fordi oplysningerne i godkendelsen ikke er opdaterede vedrørende fx service og vedligehold.

Det er bilejerens ansvar at sikre, at partikelfilteret serviceres og vedligeholdes korrekt efter fabrikantens forskrifter, og det er derfor vigtigt altid at anvende den senest opdaterede udgave af en principgodkendelse.

Tidligere principgodkendte partikelfiltre

Gå til oversigt over tidligere principgodkendte partikelfiltre.

Kontrol af partikelfiltre

Sidst opdateret 27/01/2020

Færdselsstyrelsen har udarbejdet to rapporter i forbindelse med kontrol af partikelfiltre:

 

 1. Analyse af defekt partikelfilter fra Operation X udsendelsen
 2. Kortlægning af røgtæthed ved syn af tunge køretøjer

 

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde yderligere oplysninger og publikationer vedrørende miljøzoner i ind- og udlandet samt udstyr til måling af emissioner fra tunge køretøjer.

På Trafikudvalgets hjemmeside findes desuden Miljøstyrelsens og Færdselsstyrelsens notat vedr. partikelfiltre til tunge køretøjer.

Rapport

Testrapport

Testrapport om defekt partikelfilter.

Vejledning

Kortlægning af røgtæthed ved syn af tunge køretøjer

Formålet med undersøgelsen er at belyse niveauet for røgtæthed for køretøjer med og uden partikelfilter. Kortlægningen skal bl.a. danne baggrund for en vurdering af, om grænseværdien for røgtæthed ved syn kan skærpes

Godkendelse af partikelfiltre

Sidst opdateret 27/01/2020

Ansøgning om principgodkendelse af et partikelfiltersystem skal sendes til Teknologisk Institut.

 

Filterfabrikanten selv eller dennes repræsentant kan søge om godkendelse ved brug af nedenstående ansøgningsskema. 

 • Teknologisk Institut                  

  Center for Forbrændings- og Motorteknik

  Kongsvang Allé 29

  8000 Århus C

Ansøgning

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Brug denne blanket, når du skal ansøge om principgodkendelse af et partikelfiltre.
Kun fabrikanter af partikelfiltre kan opnå principgodkendelse. Fabrikanten kan dog vælge at lade sig repræsentere af et handelsselskab i forbindelse med ansøgningen, under forudsætning af at fabrikanten bidrager med tekniske oplysninger og dokumentation.

En fabrikant anses som en person eller organisation, som er ansvarlig overfor Færdselsstyrelsen og Teknologisk Institut for godkendelsesprocessen i enhver henseende samt for den løbende produktionskontrol.

Fabrikanten skal have teknisk ekspertise til at kunne garantere for partikelfilterets konstruktion og produktion. Et handelsselskab kan således ikke accepteres som en fabrikant. Det er dog ikke et krav, at fabrikanten er direkte involveret i alle trin af konstruktionen eller produktionen af det partikelfilter, der søges godkendt.

Hvis dele af dokumentationsmaterialet ikke er udarbejdet af fabrikanten, eller ikke er udarbejdet til fabrikanten, skal den der har udarbejdet de originale dokumenter afgive en erklæring om, at fabrikanten har tilladelse til at benytte ovennævnte materiale i forbindelse med principgodkendelsen.

For at blive godkendt skal Teknologisk Institut godkende, at filtersystemet overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation. For nye teknologier (ikke keramiske filtre) er der yderligere dokumentationskrav, specielt med henblik på holdbarhed.

Principgodkendelsen gælder et partikelfiltersystem. Den kan derved gælde for flere filterstørrelser. Der skal kun indsendes flere ansøgninger, såfremt der er teknologisk forskel på filtrene.

Ansøgning og dokumentation for at filtersystemet overholder kravspecifikationen sendes til Teknologisk Institut. Dokumentationen kan bestå af relevant materiale, prøvningsrapporter samt fabrikanterklæringer. Prøvninger skal være udført af anerkendte prøvningslaboratorier. Yderligere oplysninger om hvilken dokumentation der kræves til de enkelte punkter – se kravspecifikationen nedenfor. Teknologisk Institut kan efterfølgende kræve yderligere dokumentation.

Hvis der sker ændringer i forhold til de indberettede oplysninger om partikelfilteret eller produktionen, skal dette indberettes til Teknologisk Institut, der på den baggrund afgør, om der skal udstedes tillæg.

Kravspecifikation til godkendelse af partikelfiltre

Her kan du se kravene, som principgodkendte filtre overholder:

 • Partikelfilteret skal erstatte den eksisterende lyddæmper og skal yde mindst samme støjdæmpning.

Kravet anses for overholdt såfremt test af kørselsstøj på motor med for filteret maksimal tilladelig effekt giver støjmåling på mindre end den i Detailforskrifter for Køretøjer krævede værdi udfra motorstørrelsen. Målingen skal ske på det største filter der søges godkendelse for.

 • Filteret må maksimalt yde et modtryk på 20 kPa ved motorens maksimale effekt.

 

Kravet anses for overholdt ved fremlæggelse af dokumentation for modtryksmåling på motor med for filteret maksimal tilladelig effekt.

 • Filteret skal være konstrueret og monteret, således at der ikke under drift og regenerering opstår fare for antændelse af omgivelser.

Teknologisk Institut vurderer filterets konstruktion og monteringsvejledning.

 

 • Filteret skal reducere mindst 80 % af partikelemissionen, målt i fortyndingstunnel ifølge EØF 88/77 (stationær 13-mode test) på en Euro 1 motor (direktiv 88/77 ændret ved 91/542 niveau A). Der anvendes referencebrændstof med et maksimalt svovlindhold på 50 ppm. De målte emissioner skal være repræsentative for emissionerne ved praktisk anvendelse.

En reduktion på 80 % svarer til størrelsesordenen for skærpelsen fra Euro 3 til Euro 4. Prøvningen skal dog ske på en Euro 1 motor for samtidig at sikre, at filteret fungerer ved høje emissioner. Der kan accepteres måling på anden motor, hvis resultatet forventes tilsvarende efter Teknologisk Instituts vurdering.

Der skal tillige vedlægges måleresultater for CO, HC, NOx og NO2.

 • Filterfabrikanten fastsætter en maksimal grænseværdi for røgtætheden målt ved fri acceleration, hvor filteret vil være funktionsdygtigt. Filteret skal være forsynet med måleudtag før filteret, således at motorens vedligeholdelsestilstand kan overvåges.

Fabrikanten kan angive flere krav til røgtæthed, såfremt den varierer med fx. filter- eller motorstørrelse.

 • Ved løbende drift må røgtætheden efter filteret, målt ved fri acceleration som nærmere beskrevet for det periodiske syn, ikke overstige en K-værdi på 0,2 m-1.

Fabrikanten indsender erklæring.

 • Filterets tilstand skal løbende overvåges. Dette skal ske i form af en kontrollampe ved førerpladsen, der advarer mod for stort modtryk.

 

Fabrikanten indsender relevant materiale.

 • Såfremt filtersystemets funktion medfører forøgede emissioner under drift eller regenerering, skal disse forhold være belyst.

Fabrikanten indsender relevant materiale.

 • Filteret skal være konstrueret med henblik på at være funktionsdygtig i bilens normale levetid, når såvel filter som motor serviceres efter fabrikantens almindelige serviceforskrifter.

Fabrikanten indsender erklæring.

 • Der skal være udarbejdet en detaljeret servicevejledning, der også indeholder en arbejdsmiljøbeskrivelse, der lever op til Arbejdstilsynets anbefalinger. Der skal desuden foreligge en vejledning i forbindelse med bortskaffelse.

Arbejdsmiljøet ved servicering af partikelfiltre er meget vigtigt. Det kræves derfor, at fabrikanten udarbejder en detaljeret vejledning under hensyntagen til Arbejdstilsynets anbefalinger.

 • Det forudsættes, at der anvendes brændstof med et svovlindhold på maksimalt 50 ppm. Kræver et filtersystem tilsætning af særlige hjælpestoffer i brændstoffet, skal disse tilsættes automatisk under bilens normale drift. Undtaget fra dette krav er køretøjer i en vognpark, hvor brændstofpåfyldning alene sker fra eget tankanlæg.

Såfremt der anvendes additiver, foretager Teknologisk Institut en vurdering af tilsætningssystemet med henblik for sikkerhed for tilsætning af korrekt dosering med additiv.

Principgodkendte partikelfiltre

Sidst opdateret 31/01/2020
Sammen med Teknologisk Institut har Færdselsstyrelsen iværksat en frivillig ordning for principgodkendelse af partikelfiltre til tunge køretøjer.

Godkendelsen sikrer, at filtersystemet overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation. Dvs., at filteret effektivt fjerner partikler, at filterets tilstand løbende overvåges, at filteret ikke giver anden forurening, og at filterfabrikanten har taget højde for arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med serviceringen af filteret.

I februar måned 2013 er alle aktive principgodkendelser blevet opdaterede mht. detaljerede oplysninger om service og vedligehold. Det er bilejerens ansvar at sikre, at partikelfilteret serviceres og vedligeholdes korrekt jf. fabrikantens anvisninger, og det skal være muligt for bilejeren at få serviceret og vedligeholdt et partikelfilter hos en vilkårlig virksomhed - på samme måde som en bilejer kan få serviceret en bil på et vilkårligt autoværksted.

Ordningen har været finansieret af trafikpuljen. På grund af at interessen for at opnå principgodkendelse har været større end forventet, er de bevilgede midler sluppet op. Det er dog fortsat muligt at få principgodkendelse, men udgiften skal betales af fabrikanterne af filtrene.

 

Principgodkendte partikelfiltre

Gå til oversigt over principgodkendte partikelfiltre.

Partikelfiltre til person- og varebiler

Sidst opdateret 27/01/2020
Alle ejere af dieseldrevne personbiler og dieseldrevne varebiler, som er registreret første gang efter den 18. marts 2009, skal betale et partikeludledningstillæg på 1.000 kroner årligt, hvis bilen ikke er udstyret med et partikelfilter.
Formålet med partikeludledningsafgiften er at reducere mængden af skadelige partikler fra dieselbiler. Ifølge loven bortfalder tillægget, hvis man eftermonterer et partikelfilter. Det er Færdselsstyrelsen, der er ansvarlig for at udforme de regler, et eftermonteret partikelfilter skal overholde.

Krav til et eftermonteret partikelfilter til person- og varebiler

Her kan du læse, hvilke krav et eftermonteret partikelfilter skal opfylde. Kravene er fastsat i bekendtgørelse om partikelfilter til eftermontering på person- og varebiler. Bekendtgørelsen trådte i kraft 24. december 2009. Du kan finde bekendtgørelsen nederst på siden.

Som udgangspunkt ligger kravene op ad de tyske regler, som har været gældende i flere år. Det betyder blandt andet, at eftermonterede partikelfiltre til personbiler som minimum skal reducere partikeludladningen med 30 %, mens udslippet fra store varebiler skal reduceres med minimum 50 %.

Filteret skal være godkendt og mærket efter reglerne i den tyske Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung eller tilsvarende ordninger. Du kan læse mere de tyske bestemmelser om personbiler og varebiler nederst på siden.

Et eftermonteret partikelfilter skal godkendes ved syn. For et tysk godkendt partikelfilter medbringes følgende to dokumenter til syn:


 • ABE (Allgemeines Betriebserlaubnis)
 • Liste hvor det fremgår, at partikelfilteret er godkendt til den specifikke bilvariant

 

Du kan se eksempler på dokumenterne i vejledning om syn af køretøjer. Link til vejledningen findes nedenfor.

Er et eftermonteret partikelfilter ikke godkendt i henhold til de tyske regler, skal det dokumenteres over for Færdselsstyrelsen, at filteret opfylder tilsvarende krav.

Et eftermonteret partikelfilter vil også kunne godkendes, hvis man kan dokumentere, at bilen herefter svarer til en bil af samme model og type med fabriksmonteret partikelfilter, der har en partikeludledning, der ikke overstiger 5 mg/km.

Syn og godkendelse

Når synsvirksomheden har godkendt det eftermonterede partikelfilter, får du udleveret en attest, som du skal medbringe til motorkontoret, hvor du får ændret din registreringsattest, hvorefter du er fritaget for at betale partikeludledningsafgift.

Bekendtgørelse.

BEK nr 1474

Bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter

Gældende fra

24/12/2009

Bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter.

Partikelfiltre - tunge køretøjer

Sidst opdateret 18/08/2020
Færdselsstyrelsen er den myndighed, der godkender partikelfiltre til tunge køretøjer.

Fakta om partikler

Partikler er skadelige for helbredet. Biler udleder mange fine og ultrafine partikler ved forbrænding af diesel, som giver luftforureningsproblemer især i byerne. Du kan læse flere fakta om partikler her på siden.

Partikelfiltre – effekt og virke

Partikelfiltre fjerner over 80 % af partiklerne fra udstødningsgassen. Filtrene monteres på bilens udstødning og fjerner på den måde alle størrelser af partikler – både de fine og de ultrafine. Du kan læse mere om teknikken bag partikelfiltre her.

 

Gode råd, når du skal købe partikelfiltre

Ved at købe et principgodkendt filter sikrer du dig, at systemet fungerer. Men da forskellige filtersystemer fungerer ved forskellige temperaturer og driftsvilkår, er det ikke alle filtre, der fungerer på alle køretøjer. Som køber skal du derfor sikre dig, at filtersystemet passer til dit køretøj.

Når du køber et principgodkendt filter, får du:

 

 1. dokumentation for at filteret er principgodkendt
 2. vejledning for servicering, arbejdsmiljø og bortskaffelse
 3. oplysninger om fabrikantens krav til køretøjet, for at filteret kan fungere

Hvis du vil videre mere, før du køber et filter, så læs "Gode råd før du køber filter".

 

Godkendte partikelfiltre

Det er Færdselsstyrelsen, der godkender partikelfiltre til tunge køretøjer. Godkendelsen sikrer, at filtret lever op til kravene om effektivitet, at det ikke giver anledning til forurening, og at der er taget højde for arbejdsmiljøet i forbindelse med servicering af filtret. 


Du kan læse mere om godkendelse af partikelfiltre under 'Godkendelse af partikelfiltre' og se listen over principgodkendte partikelfiltre under 'Principgodkendte partikelfiltre'.

Erklæring for eftermontering

Efter montering af et partikelfilter på et tungt køretøj, skal der udfyldes en erklæring. Denne skal du medbringe til syn.