Lovlisteside

Resultat: 10

Direktiv

2020/1057/EU

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2020/1057/EU af 15. juli 2020

Gældende fra

02/02/2022

om fastsættelse af særlige regler med hensyn til (EF) 96/71 og (EU) 2014/67 om udstationering af førere i vejtransportsektoren og om ændring af (EF) 2006/22, for så vidt angår håndhævelseskravene, og af forordning (EU) 1024/2012.

Direktiv

Nr. 2020/1057

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/1057 af 15. juli 2020

Gældende fra

08/01/2020

Direktiv

2010/61/EU

Kommissionens Direktiv 2010/61/EU af 2. september 2010

Gældende fra

30/06/2011

Om den første tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt

Direktiv

2002/7/EF

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/7/EF af 18. februar 2002

Gældende fra

09/03/2004

Om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet

Direktiv

2009/149/EF

Kommissionens Direktiv 2009/149/EF af 27. november 2009

Gældende fra

18/06/2000

Om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF for så vidt angår fælles sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til beregning af omkostningerne ved ulykker

Direktiv

96/53/EF

Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996

Gældende fra

25/07/1996

Om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet

Direktiv

92/106/EØF

Rådets Direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992

Gældende fra

17/12/1992

Om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

Direktiv

Nr. 92/106/EØF

Rådets Direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

Gældende fra

17/12/1992

Rådets Direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne.

Direktiv

89/459/EØF

Rådets direktiv 89/459/EØF af 18. juli 1989

Gældende fra

01/06/1991

Om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende mønsterdybden på dæk til visse klasser af motorkøretøjer og påhængskøretøjer til disse.