Lovlisteside

Resultat: 14

Direktiv

2020/1057/EU

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2020/1057/EU af 15. juli 2020

Gældende fra

02/02/2022

om fastsættelse af særlige regler med hensyn til (EF) 96/71 og (EU) 2014/67 om udstationering af førere i vejtransportsektoren og om ændring af (EF) 2006/22, for så vidt angår håndhævelseskravene, og af forordning (EU) 1024/2012.

Direktiv

Nr. 2020/1057

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/1057 af 15. juli 2020

Gældende fra

08/01/2020

Direktiv

2014/45/EU

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014

Gældende fra

20/05/2018

Om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF
Vejledning

Synguiden

Færdselsstyrelsens guide til syn efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (Periodesynsdirektivet)

Direktiv

2014/47/EU

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/47/EU af 3. april 2014

Gældende fra

20/05/2018

Om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF

Direktiv

2014/32/EU

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/32/EU af 26. februar 2014

Gældende fra

26/02/2014

om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
(omarbejdning)
(EØS-relevant tekst)

Direktiv

2010/61/EU

Kommissionens Direktiv 2010/61/EU af 2. september 2010

Gældende fra

30/06/2011

Om den første tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt

Direktiv

Nr. 2006/126/EF

Europa-parlamentets og rådets direktiv 2006/126/EF

Gældende fra

20/12/2006

Direktivet beskriver EU-reglerne om kørekort.

Direktiv

2002/7/EF

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/7/EF af 18. februar 2002

Gældende fra

09/03/2004

Om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet

Direktiv

2009/149/EF

Kommissionens Direktiv 2009/149/EF af 27. november 2009

Gældende fra

18/06/2000

Om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF for så vidt angår fælles sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til beregning af omkostningerne ved ulykker