Christoffer Askman

Følgegruppe er nedsat som led i Færdselsstyrelsens arbejde med opdatering af de køretøjstekniske regler

Publiceringsdato: 28/11/2019
På informationsmøderne den 5. november 2019 om forordning 2018/858 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer mv. fik branchen information om dannelsen af en følgegruppe. Efter interessetilkendegivelser fra branchen er følgegruppen nu dannet.
Færdselsstyrelsen arbejder med gennemførslen af forordning 2018/858 for at revidere og modernisere det samlede danske regelsæt på det køretøjstekniske område. Der er i den forbindelse blevet udvalgt en følgegruppe, som indtil forordningen finder anvendelse den 1. september 2020, skal fungere som repræsentanter for deres medlemmer i en løbende dialog med styrelsen.

Færdselsstyrelsen vil gerne takke for den store interesse fra brancheforeninger og virksomheder i forbindelse med oprettelsen af følgegruppen, hvor 26 virksomheder og brancheforeninger har givet tilsagn om deltagelse.

For at få en repræsentativ gruppesammensætning er der lagt vægt på udvælgelse af repræsentanter fra brancheforeninger, der kan dække alle relevante brancheområder. Den store interesse har gjort, at styrelsen har udvidet antallet af medlemmer i følgegruppen fra 8-10 repræsentanter til 13 repræsentanter.

Medlemmer af følgegruppen:

 • Motorcykelimportørforeningen
 • Dansk BilbrancherådForeningen af Vognimportører
 • Dansk Maskinhandelforening
 • De Danske Bilimportører
 • DTL – Danske Vognmænd
 • Foreningen af Tekniske Konsulenter for Vejtransport
 • SKAD
 • AutoConsult
 • Teknologisk Institut
 • SEGES (Landbrug & Fødevarer)
 • Bilsynsbranchen.dk (2 repræsentanter)

Første følgegruppemøde vil blive afholdt i december, hvor temaet vil være opsamling på informationsmøderne den 5. november 2019.

Konkrete spørgsmål til arbejdet med forordning 2018/858 kan sendes til Færdselsstyrelsens hovedpostkasse: info@fstyr.dk.

Forordning

Nr. 2018/858

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning EU 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF

Gældende fra

30/05/2018

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning EU 2018/858 af 30. maj 2018

Forordning

Nr. 167/2013

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer

Gældende fra

22/03/2013

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013

Forordning

Nr. 168/2013

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykle

Gældende fra

22/03/2013

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013