Colourbox

Høring: Ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Publiceringsdato: 02/06/2020
Færdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer i offentlig høring. Høringsfristen er den 29. juni 2020.

Ændringerne i bekendtgørelsen om godkendelse og syn af køretøjer bliver udstedt med hjemmel i lovforslag om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (L151), som blev fremsat for Folketinget den 26. marts 2020. 

Hensigten med lovforslaget er blandt andet at opdatere den retlige ramme for reglerne om godkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder med henblik på at sikre en høj grad af sikkerhed og beskyttelse af sundhed og miljø. 

Bekendtgørelsesudkastet indeholder en række mindre ændringer og konsekvensrettelser som følge af den forestående gennemførelse af følgende forordninger i dansk ret (herefter typegodkendelsesforordningerne):

 

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler

 

I bekendtgørelsesudkastet bliver det foreslået, at den danske standardtypegodkendelse og processen for anmeldt EF-typegodkendelse bortfalder, idet de to ordninger ikke er i overensstemmelse med typegodkendelsesforordningerne.

 

Der bliver samtidig foreslået en række mindre ændringer i den gældende synsbekendtgørelse, hvor det blandt andet sikres, at et nyt køretøj, der er typegodkendt komplet eller færdiggjort komplet eller individuelt EU-godkendt i henhold til en af typegodkendelsesforordningerne, kan tages i brug uden krav om registreringssyn.


Det bliver endvidere foreslået, at bekendtgørelsen konsekvensrettes, så den er i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der sendes i høring på baggrund af L151.