Colourbox

Vejsidesynsbekendtgørelsen og anden bekendtgørelse sendes i høring

Publiceringsdato: 15/07/2020
Færdselsstyrelsen har sendt udkast til vejsidesynsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om ændring af synsbekendtgørelsen, samt cirkulære om ophævelse af cirkulære om gennemførelse af vejsidesyn i høring. Høringsfristen er den 17. august 2020.

Udkast til bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden fastsætter de nærmere rammer for, hvordan Færdselsstyrelsen i praksis kan udøve beføjelsen til at anvise og ledsage erhvervskøretøjer uden politiets bistand, samt udføre vejsidesyn generelt. 


Derudover samles reglerne om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden i én bekendtgørelse.


Derfor bliver §§ 34 a og 35, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer og cirkulære nr. 9334 af 16. maj 2018 om samarbejde mellem politiet og Færdselsstyrelsen om gennemførelsen af syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samtidig ophævet.


Bekendtgørelsens indhold 


Udkast til bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden indeholder blandt andet bestemmelser om: 


  • Inspektørers anvisnings- og ledsagelsesret
  • Krav til inspektører, der udfører syn ved vejsiden
  • Udvælgelse af køretøjer til syn ved vejsiden 
  • Kontrol af fastgørelse af last
  • Håndtering af konstaterede mangler
  • Risikoklassificeringssystem
  • Samarbejde og udveksling af oplysninger 
  • Straffebestemmelser m.m.

Færdselstsyrelsen vurderer, at bekendtgørelsesudkastet vil medføre enkelte mindre ændringer i forhold til nuværende praksis, herunder navnlig i forhold til den ændrede opgavefordeling mellem Færdselsstyrelsen og politiet i forbindelse med udførelse af syn ved vejsiden.