Colourbox

Færdselsstyrelsen sender nye regler om brug af aerodynamiske anordninger i offentlig høring

Publiceringsdato: 05/11/2020
De nye regler om brug af aerodynamiske anordninger skal sikre, at brugen heraf ikke er til unødig fare for chaufføren og andre trafikanter.

Færdselsstyrelsen sendte den 14. juli 2020 dimensionsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer i offentlig høring med det formål at fastsætte krav til godkendelse af motorkøretøjer med forlængede førerhuse samt for aerodynamiske anordninger og udstyr. 


Det foreslås nu, at brugen af aerodynamiske anordninger i udfoldet tilstand begrænses til kørsel på motor- og motortrafikveje. Begrænsningen fastsættes med henblik på at reducere potentielle negative påvirkninger fra kørsel med længere lastbiler, busser og vogntog i byer og på øvrige vejstrækninger, hvor bløde trafikanter kan forventes at færdes.


Færdselsstyrelsen vurderer desuden, at det er nødvendigt at begrænse brugen af aerodynamiske anordninger i forbindelse med særtransporter. Særtransport vedrører kørsel med store køretøjer, der ikke kan holdes inden for rammerne af dimensionsbekendtgørelsen, og dermed som udgangspunkt ikke er egnede til kørsel på danske veje. Kørsel i medfør af særtransportbekendtgørelsen bør derfor udføres, så overskridelsen af de tilladte vægte og dimensioner bliver mindst mulig.


Yderligere begrænses anvendelsen af aerodynamiske anordninger ved kørsel med modulvogntog, såfremt den største tilladte længde overskrides. Kørsel med modulvogntog er en national forsøgsordning. Færdselsstyrelsen har vurderet, at kørsel med udfoldede aerodynamiske anordninger på modulvogntog på motortrafikveje ikke er hensigtsmæssigt, idet der kan være en praktisk og planlægningsmæssig udfordring for chaufførerne. Udfordringen gælder herunder at sikre, at anordninger, der skal håndteres manuelt, kan anvendes på disse veje og særligt at anordningerne er slået ind inden det erkendes at strækningen forlades. Brugen af aerodynamiske anordninger for modulvogntog begrænses derfor til kørsel på motorvej.