Nye bekendtgørelser om godskørsel og om buskørsel

Publiceringsdato: 05/01/2021
Bekendtgørelse om godskørsel og bekendtgørelse om buskørsel ændres i overensstemmelse med lovændringerne på området. De nye bekendtgørelser træder i kraft den 1. januar 2021.

Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere, m.v. træder i kraft den 1. januar 2021. Bekendtgørelse om godskørsel og bekendtgørelse om buskørsel  ændres derfor i overensstemmelse hermed.

Der er i bekendtgørelserne foretaget rettelser, således at det nu fremgår, at Færdselsstyrelsen kan indhente enhver oplysning fra offentlige myndigheder samt anmode tilladelsesindehaveren om enhver oplysning, som er nødvendig for at vurdere, om kravene, i bl.a. lov om godskørsels § 6, stk. 3 og lov om buskørsels § 18, stk. 2, er opfyldt.

Nærmere regler om overenskomstnævnet fastsættes i bekendtgørelse om godskørsel, herunder hvilke repræsentative arbejdsmarkedsparter, der skal udpege medlemmer til nævnet samt antallet af medlemmer.  

Loven har blandt andet til formål, i lighed med overenskomstnævnet, at lade Vejtransportrådets sammensætning afspejle de til enhver tid værende organisationer på vejtransportområdet ved, at det ikke længere fastsættes i loven, hvilke organisationer, der kan udpege medlemmer.

Transportministeren bemyndiges i stedet til at fastsætte regler herom i en bekendtgørelse. Der fastsættes derfor i bekendtgørelse om godskørsel regler om Vejtransportrådet, herunder udpegningen af medlemmer, antallet af medlemmer og suppleanter for nævnets formand og øvrige medlemmer.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2021.

 

Bekendtgørelse

Nr. 2020/2167

Bekendtgørelse om buskørsel

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021. Bekendtgørelsens § 3 og § 8 har først virkning fra den 1. juli 2021

Bekendtgørelse

Nr. 2020/2168

Bekendtgørelse om godskørsel

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021. Bekendtgørelsens § 17, stk. 1, og § 23 har først virkning fra den 1. juli 2021