Colourbox

Bekendtgørelse om nye udstationeringsregler samt ændringer af køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Publiceringsdato: 01/02/2022
Som led i implementeringen af Vejpakken har Færdselsstyrelsen udarbejdet en ny bekendtgørelse om vilkår for udstationering af førere i Danmark. Implementeringen af Vejpakken ændrer desuden i køre- og hviletidsbekendtgørelsen.

Nye udstationeringsregler ved udstedelse af bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport 

Færdselsstyrelsen implementerer dele af direktiv 2020/1057 i bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilateral international transport.

Den nye bekendtgørelse fastsætter hovedsageligt vilkår for virksomheder, der er etableret i andre EU-medlemslande, som udstationerer førere i Danmark. Endvidere er der en enkelt bestemmelse, der vedrører danske virksomheder, som har udstationeret førere i andre EU-medlemslande. 

Reglerne indebærer bl.a.:


En anmeldelsespligt forud for udstationeringens start for virksomheder, der er etableret i andre EU-medlemslande.
En oplysningspligt under og efter udstationeringen for virksomheder, der er etableret i andre EU-medlemslande.
Vilkår for aflønning af føreren efter en fast minimumstimesats for en virksomhed, der er etableret i et andet EU-medlemsland.
Danske virksomheders pligt til at indgive oplysninger til Færdselsstyrelsen på baggrund af manglende overholdelse af oplysningspligten til myndighederne i et andet EU-medlemsland, hvor virksomheden har udstationeret førere.

Færdselsstyrelsen har i samarbejde med politiet aftalt at håndhæve de nye udstationeringsregler for udstationerede førere i Danmark med en vejledningsperiode, der løber fra den 2. februar 2022 til den 30. april 2022.

Udstedelse af ændringsbekendtgørelsen om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 

Med direktiv 2020/1057 ændres kontroldirektivet (direktiv 2006/22/EF). Som led i implementeringen ændres bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport.

Ændringerne indebærer bl.a.:

Fastsættelse af Færdselsstyrelsen som koordinerende organ i henhold til kontroldirektivet.
Fastsættelse af at føreren i forbindelse med en vejkontrol kan tage kontakt til virksomhedens hovedkontor, transportleder eller anden relevant person eller enhed ved manglende dokumentation.
Beskrivelse af et risikoklassificeringssystem.
Ligeledes bliver det i bekendtgørelsen præciseret, at den dokumentation, der skal opbevares, jf. artikel 8, stk. 8 a, 1. og 2. afsnit i forordning 561/2006 (køre- og hviletidsforordningen), fremadrettet skal opbevares i to år.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 2. februar 2022.

 

Læs bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel 

 

Læs bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport