Colourbox

Færdselsstyrelsen går i dialog med branchen omkring typegodkendelser

Publiceringsdato: 04/02/2022
Færdselsstyrelsen indkalder om kort tid til møder, hvor et bredt udsnit af branchen kan komme med input til ny kommende ordning for nationale individuelle køretøjer.

Færdselsstyrelsen er i gang med en opdatering af reglerne for godkendelse af køretøjer i Danmark. Det sker på baggrund af  EU forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer(forordning 2018/858).

Formålet med forordningen er at sikre, at de danske regler for godkendelse af køretøjer er i overensstemmelse med de fælleseuropæiske regler og i øvrigt tidssvarende og hensigtsmæssige. Der er stor vægt på sikkerhed, beskyttelse af sundhed og miljø samt fair konkurrence.

Projektet har i en periode været sat i bero, da vurderingen var, at den foreslåede ordning ikke i tilstrækkelig grad havde fundet den rette balance mellem dels at sikre overensstemmelse med reglerne  og dels hensynet til at skabe bæredygtige og fleksible løsninger for aktørerne på det køretøjstekniske marked.

Nyt forslag tidligst i 2023
Færdselsstyrelsen ønsker fortsat en god dialog med transportbranchen. Derfor indkalder styrelsen branchen til møder i løbet af februar og marts måned, med henblik på en god dialog om projektets videre forløb. Formålet med dialogen er at skabe en fornuftig balance mellem implementeringen og samtidig imødekomme branchens bekymringer.

Den overgangsordning, der i 2020 blev indført i synsloven for nationale individuelle motorkøretøjer og påhængskøretøjer, vil blive videreført, indtil der er fundet en ny løsning.

Færdselsstyrelsen forventer, at en ny ordning tidligst vil være på plads sommeren 2023.