Colourbox

EU vedtager forordning vedrørende ukrainske kørekort og chaufføruddannelsesbeviser

Publiceringsdato: 26/07/2022
EU har vedtaget en forordning, som fastsætter midlertidige og specifikke foranstaltninger for ukrainske kørekort og chaufføruddannelsesbeviser. Forordningen gælder for personer, som er under midlertidig beskyttelse grundet situationen i Ukraine.

Som følge af situationen i Ukraine har EU vedtaget en forordning, som skaber en fælles EU-ramme for anerkendelse af kørekort, der er udstedt Ukraine. Samtidig gøres det muligt for ukrainske lastbils- og buschauffører at få udstedt et chaufføruddannelsesbevis.

 

Kørekort

Personer, der i EU er under midlertidig beskyttelse grundet situationen i Ukraine, kan bruge deres gyldige ukrainske kørekort i EU i den tid, den midlertidige beskyttelse varer. Der er ikke krav om, at der skal medbringes en oversættelse af kørekortet, eller at der skal medbringes et internationalt kørekort.

 

De europæiske myndigheder kan til enhver tid kontrollere gyldigheden af ukrainske kørekort. Kørekort udstedt af Ukraine i elektronisk format kan ikke anvendes, hvis det ikke er muligt at kontrollere kørekortets ægthed, integritet og gyldighed.

 

EU-landene kan vælge at udstede særlige kørekort, såfremt det ukrainske kørekort er mistet eller stjålet. Danmark vil udstede sådanne kørekort, når reglerne i dansk ret er klar. Færdselsstyrelsen vil informere mere herom senere.

 

Chaufføruddannelsesbeviser og førerattester

Personer, der i EU er under midlertidig beskyttelse grundet situationen i Ukraine, kan få udstedt et kørekort påført EU-kode 95.01 eller et chaufføruddannelsesbevis påført EU-kode 95.01. Indehavere af et chaufføruddannelsesbevis udstedt af Ukraine har endvidere mulighed for at bevise, at vedkommende besidder de kvalifikationer og uddannelse i form af en førerattest forudsat, at den er påført EU-kode 95.01. 

 

Chaufføruddannelsesbeviser, kørekort og førerattester påført EU-kode 95.01, anses for at opfylde det nødvendige krav om grundlæggende kvalifikationer med henblik på kørsel.

 

De europæiske myndigheder kan til enhver tid kontrollere gyldigheden af ukrainske chaufføruddannelsesbeviser. Chaufføruddannelsesbeviser udstedt af Ukraine i elektronisk format kan ikke anvendes, hvis det ikke er muligt at kontrollere kvalifikationsbevisets ægthed, integritet og gyldighed.

 

Udstedte chaufføruddannelsesbeviser, kørekort eller førerattester, der har påført den særlige midlertidige EU-kode 95.01, har alene en midlertidig gyldighedsperiode og uanset udløbsdatoen, som er påført chaufføruddannelsesbeviset, kørekortet eller førerattesten, vil disse anses som ugyldige, når den midlertidige beskyttelse for fordrevne personer fra Ukraine udløber.

 

Færdselsstyrelsen kan oplyse, at der i Danmark alene udstedes chaufføruddannelsesbeviser, og der kan således ikke i Danmark udstedes kørekort påført kode 95.01, men at disse kan blive udstedt i andre EU-lande.

 

Danmark vil udstede sådanne chaufføruddannelsesbeviser, når reglerne i dansk ret er klar. Færdselsstyrelsen vil informere mere herom senere. Det vil være et krav, at føreren skal gennemføre en obligatorisk supplerende uddannelse inden der kan udstedes chaufføruddannelsesbevis med EU-kode 95.01 i Danmark.

 

Obligatorisk supplerende uddannelse

Inden udstedelse af et chaufføruddannelsesbevis, skal indehaveren gennemgå en obligatorisk supplerende uddannelse, der afsluttes med en prøve med henblik på at kontrollere, at føreren besidder det kundskabsniveau, der følger af bilag I til direktiv 2003/59/EF. Færdselsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom, herunder blandt andet uddannelsens varighed og omfang m.v., og forventer, at de nationale regler vil træde i kraft den 1. november 2022