Plume chasing-teknologi på Færdselsstyrelsens tilsynsbiler skal være med til at sikre fair konkurrence og renere luft til danskerne

Publiceringsdato: 03/04/2023
Danmark er det første land i EU, der bruger såkaldt plume chasing-teknologi til at måle tunge køretøjers NOx-udledning, mens de kører på vejene.
Teknologien bruges blandt andet til at udvælge køretøjer til vejsidesyn, og så skal den være med til at skabe renere luft og fair konkurrence.

Det skal være slut med tunge køretøjer, der forurener for meget og udleder sundhedsskadelige gasser. Fremadrettet vil alle Færdselsstyrelsens tilsynsbiler derfor blive udstyret med plume chasing-teknologien, der kan opsnuse de køretøjer, der udleder for mange NOx-gasser.

Færdselsstyrelsen har i efteråret 2021 som det første land i EU monteret plume chasing-teknologien på to af styrelsens biler. Udstyret skulle hjælpe styrelsen med at udvælge hvilke køretøjer, der skulle holde ind til vejsidesyn. Allerede dengang var resultaterne tydelige: plume chasing-teknologien er en effektiv måde for Færdselsstyrelsens inspektører at måle udlednin-gen af NOx-gasser i de tunge køretøjers udstødning, mens de kører på vejene. 

Nu har Færdselsstyrelsen evalueret anvendelsen af plume chasing i forbindelse med håndhæ-velsen af reglerne igen for at verificere resultaterne, og der er fortsat ingen tvivl. Plume cha-sing-teknologien kan være et effektivt redskab i jagten på renere luft til danskerne. 

Måleudstyret indikerer nemlig om køretøjets udledning af NOx-gasser er lavt eller højt. Er sidst-nævnte tilfældet, anviser Færdselsstyrelsens inspektører køretøjet til vejsidesyn, hvor køretø-jets emissionsbegrænsende udstyr vil blive undersøgt. Hvis udstyret er defekt, sendes køretø-jet direkte på værksted, men hvis udstyret er manipuleret, kontaktes politiet. 

Derfor påbegynder Færdselsstyrelsen det indledende arbejde med at få plume chasing-teknologien monteret på resten af Færdselsstyrelsens tilsynsbiler.
 

Snyd og manipulation forvrænger konkurrencen

Evalueringen har udover at bidrage til en blåstempling af plume chasing-teknologien også givet et lille indblik i, hvor udbredt problemet med for høj udledning af de farlige NOx-gasser er blandt tunge køretøjer.

Færdselsstyrelsens evaluering indikerer, at omkring 1% af det samlede antal lastbiler, der kører på de danske veje, har manipuleret udstyr, mens 11% kører rundt med defekt emissionsbe-grænsende udstyr. 

De defekte systemer kan forurene lige så meget som de manipulerede, og så kan begge dele skabe konkurrenceforvridning. Men også her er plume chasing-teknologien et fordelagtigt red-skab.

Plume chasing-teknologien gør altså ikke kun Færdselsstyrelsens vejsidesyn effektive. Den medvirker også til at skabe fair konkurrence og, på sigt, forhåbentligt renere luft for danskerne.

FAKTA:

Plume chasing – sådan foregår det

Plume chasing er en metode til at måle forureningsudledning fra et forankørende køretøj. 

Til formålet er der monteret små rør forrest på hver side af Færdselsstyrelsens bil. Rørene, der på sin vis ligner sugerør, leder udstødningsgassen til bagagerummet, hvor gassen bliver analyseret. En monitor i kabinen viser måleresultaterne.

Måleudstyret viser først, hvornår Færdselsstyrelsens bil ligger i den udstødningssky, som køretøjet foran udleder. Når det er tilfældet, bliver der foretaget en indledende måling, som i første omgang måler, om udledningen ser ud til at være normal eller høj.

Viser målingen herefter, at udledningen fra et tungt køretøj fortsat er høj, vil køretøjet blive anvist til et vejsidesyn, som vurderer hvilke konsekvenser det i så fald vil få.

Hvis udstyret er defekt, sendes køretøjet direkte på værksted, men hvis udstyret er manipuleret, kontaktes politiet.

Vognmænd kan undgå for høj udledning af NOx-gasser ved at vedligeholde deres køretøjers emissionsbegrænsende udstyr eller udstødningssystemet.

Danmark er det første land i EU, der anvender plume chasing-teknologien som en del af metoden til udvælgelse til vejsidesyn. Danmark og Færdselsstyrelsen har været med til at inspirere andre lande til at overveje brugen af teknologien

NOx: sundheds- og miljøskadelige gasser


Dieselmotorer i lastbiler kører langt på literen og udnytter brændstoffet effektivt – men en stor ulempe ved dem er, at de udleder kvælstofilte; de såkaldte NOx-gasser.

NOx er giftige gasser, som udledes ved kvælstof- og iltforbrænding under højt tryk og høje temperaturer, og biler, lastbiler, traktorer og andre køretøjer er den største menneskeskabte kilde til udledningen.

NOx påvirker menneskers helbred både direkte og indirekte. De kan blandt andet forårsage vejrtrækningsproblemer, hovedpine, kronisk nedsat lungefunktion, øjenirritation og tab af appetit. Og hertil kommer negativ påvirkning af klima og miljø.

Rapport

Notat: Plume Chasing Evalueringen

Evaluering af plume chasing-teknologien som led i udvælgelsen af køretøjer til vejsidesyn (engelsk)