Ansøgning om kørekort

Sidst opdateret 27/01/2020

Ansøgning om kørekort

Sidst opdateret 24/09/2020
Under dette punkt findes information om hvilke betingelser, der skal opfyldes, hvis man vil ansøge om udstedelse af kørekort indenfor de forskellige kørekortkategorier.

Ansøgning

Ansøgning om kørekort skal afleveres til et af landets kommuner. 

 

Er du under 18 år skal forældremyndighedsindehaver(e)give samtykke til, at der kan udstedes kørekort til kategori B. Kommunen vurderer, om betingelserne for udstedelse af kørekort er opfyldt, berammer køreprøver og opkræver betaling.

Dokumentation for hvem du er

Når du indleverer din ansøgning til en af landets kommuner, skal du dokumentere din identitet. Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har det, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation samt billedlegitimation.

Det er vigtigt, at dit personnummer tydeligt fremgår af legitimationen. Ellers skal du medbringe et legitimationspapir, hvor dit personnummer tydeligt fremgår. Legitimationspapiret skal være udstedt af en offentlig myndighed.

Hvis du ikke har fået et personnummer, og din fødselsdato og dit navn ikke tydeligt fremgår af legitimationen, skal du medbringe et legitimationspapir, hvor din fødselsdato og dit fødested tydeligt fremgår. Legitimationspapiret skal være udstedt af en offentlig myndighed. Hvis dit fulde og anvendte navn ikke fremgår af dine legitimationspapirer, kan du blive anmodet om at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregisteret.  

 

Andre dokumenter du skal medbringe

  Når du afleverer din ansøgning om kørekort, skal du huske at vedlægge:

 • Foto (se alle krav til billedet illustreret med billedeksempler nedenfor)
 • Lægeattest, som er udstedt af din egen læge (lægeattesten må ikke være over 6 måneder gammel på indleveringstidspunktet). (Gælder ikke ansøgninger om kørekort til lille knallert).
 • Bevis for gennemført kursus i færdselsrelateret førstehjælp. (Gælder ikke ansøgninger om kørekort til lille knallert, hvis du er 18 år eller derover).
 • Opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, og du ikke lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.


Kommunen kan bede dig om at fremskaffe yderligere dokumentation. Dette kan f.eks. ske, hvis kommunen skønner, at det er nødvendigt at dokumentere, at du har bopæl i Danmark.

Vejledning

Vejledning til kørekortsbillede

Vejledning giver en oversigt over de krav, som et kørekortsbillede skal leve op til.

Betingelser for at få kørekort

For at få udstedt et kørekort skal du have bopæl i Danmark. Du skal også opfylde krav til alder og helbred. 

Hvis du ikke tidligere har fået udstedt et kørekort, eller hvis du vil udvide dit kørekort til en ny kategori, skal du gennemføre et uddannelsesforløb til den ønskede kørekortkategori hos en godkendt kørelærer og bestå en køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

De forskellige kørekortkategorier

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udstedt kørekort til følgende kategorier:

 • AM – stor knallert
 • A1 – lille motorcykel
 • A2 – mellemstor motorcykel
 • A – stor motorcykel
 • B – almindelig bil
 • C1 – lille lastbil
 • C – lastbil
 • D1 – lille bus
 • D – stor bus
 • E – stor påhængskøretøj
 • B/E – almindelig bil med stort påhængskøretøj
 • C1/E - lille lastbil med stort påhængskøretøj 
 • C/E - lastbil med stort påhængskøretøj
 • D1/E – lille bus med stort påhængskøretøj
 • D/E – stor bus med stort påhængskøretøj

Hvis du har et kørekort til almindelig bil, og du har brug for at køre med et vogntog, der er større end det tilladte, har du også mulighed for at gennemføre en særlig køreuddannelse og aflægge en praktisk prøve, der giver mulighed for at køre med et vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke overstiger 4.250 kg (B+). Herudover kan du få kørekort til lille knallert, traktor/motorredskab og til erhvervsmæssig personbefordring.

Alderskrav

Kategori
Alderskrav

Kategori T/M
(traktor/motorredskab)

16 år

Kategori LK
(lille knallert)

15 år

Kategori AM
(stor knallert)


18 år


Kategori A1
(lille motorcykel)

18 år
Kategori A2
(mellemstor motorcykel)


20 år

Særlige regler vedr. alderskrav

Du kan tage kørekort til en mellemstor motorcykel når du er fyldt 18 år, hvis du er mekaniker el. lign. Eller under uddannelse hertil, eller hvis du er i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige beredskab.


Kategori A
(stor motorcykel)

24 år

Særlige regler vedr. alderskrav

Du kan tage kørekort til en stor motorcykel når du er 20 år hvis du er mekaniker eller lign. eller under uddannelse hertil, og du har minimum to års erfaring på en mellemstor motorcykel.

Du kan tage kørekort til en stor motorcykel når du er 21 år hvis du er i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller du alene ønsker at føre trehjulede motorcykler og biler med en motoreffekt over 15 kW.

Du kan tage kørekort til stor motorcykel når du er 22 år hvis du har mindst to års erfaring på en mellemstor motorcykel.

Kategori B (almindelig bil)
17 år (trehjulede motorcykler og biler med en motoreffekt over 15 kW kræver dog, at du er fyldt 21 år)


Kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj)

18 år

Kategori C1 (lille lastbil)


18 år

Kategori C1/E (lille lastbil med stort påhængskøretøj)


18 år
Kategori C (stor lastbil)

21 år

Særlige regler vedr. alderskrav

Du kan tage kørekort til stor lastbil når du er 18 år hvis det er som led i kvalifikationsuddannelsen, eller hvis du er i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller hvis du er mekaniker eller lign. eller under uddannelse hertil.

Kategori C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj)

21 år

Særlige regler vedr. alderskrav

Du kan tage kørekort til stor lastbil med stort påhængskøretøj når du er 18 år hvis det er som led i kvalifikationsuddannelsen, eller du er i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab.
Kategori D1 (lille bus)

21 år

Kategori D1/E (lille bus med stort påhængskøretøj)

21 år
Kategori D (stor bus)

24 år

Særlige regler vedr. alderskrav

 

Du kan tage kørekort til stor bus når du er 21 år hvis det er som led i kvalifikationsuddannelsen, hvis du er i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller hvis du er mekaniker eller lign. eller under uddannelse hertil.

 

Kategori D/E (stor bus med stort påhængskøretøj)

24 år

Særlige regler vedr. alderskrav

Du kan tage kørekort til stor bus med stort påhængskøretøj når du er 21 år, hvis det er som led i kvalifikationsuddannelsen, hvis du er i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige beredskab.

Hvis du vil udvide dit kørekort

Du kan udvide dit kørekort til at gælde andre kørekortkategorier, hvis du gennemfører et uddannelsesforløb til den ønskede kørekortkategori hos en kørelærer og består en køreprøve til kategorien.

Du skal samtidig opfylde de øvrige krav for at få kørekort, herunder de aldersmæssige og helbredsmæssige krav til den pågældende kategori.

Det bemærkes, at det ved visse udvidelser af kørekortet kræves, at du allerede har erhvervet kørekort til andre kategorier:

 

 • Kørekort til kategori B/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B
 • Kørekort til kategori C1 og C kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B
 • Kørekort til kategori C1/E og C/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til henholdsvis kategori C1 og C
 • Kørekort til kategori D1 og D kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B
 • Kørekort til kategori D1/E og D/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til henholdsvis kategori D1 og D

Bekendtgørelse.

BEK nr 906 af 27/08/2019

Bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/09/2019

BEK nr 906 af 27/08/2019 Bekendtgørelse om kørekort
Manual
Kørekortmanual

Kørekortmanualen er en vejledning til brug for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ombytning mv. af kørekort

Kørekort til 17-årige

Sidst opdateret 27/01/2020
Den 1. januar 2017 trådte 'forsøgsordning om kørekort til 17-årige' i kraft. Ordningen indebærer blandt andet, at den 17-årige skal have en ledsager, der selv har gyldigt kørekort, med under kørslen.
Når du har taget kørekort som 17-årig, og frem til du er fyldt 18 år, er du omfattet af forsøgsordningen om kørekort til 17-årige. Det betyder, at du er underlagt særlige regler for kørsel, herunder krav om, at du kun må køre sammen med en ledsager, ligesom du kun må køre bil i Danmark.

I forbindelse med ansøgning om kørekort til 17-årige, skal forældremyndighedsindehaveren/forældremyndighedshaverne give samtykke til, at der kan udstedes kørekort til kategori B. Samtykke meddeles i form af en samtykkeblanket, som du finder i kolonnen til højre.

Når du har bestået teori- og køreprøven til almindelig bil, får du udstedt et kørekort i EU-format til kategori B. Kørekortet påføres kode 141, hvilket betyder, at du indtil det fyldte 18. år kun må køre bil, hvis du har en ledsager med i bilen. Du skal samtidig være opmærksom på at førerretten kun gælder i Danmark. Ledsageren skal opfylde de krav, som stilles i forsøgsordningen om kørekort til 17-årige.

Når du fylder 18 år, vil kodens funktion automatisk blive ophævet, og du skal ikke længere have en ledsager med for at køre bil. Du får som udgangspunkt ikke et nyt kørekort, og koden vil derfor stadig fremgå af dit kørekort, men idet koden er betinget af din alder, vil koden ikke længere have en praktisk betydning. Det er en mulighed efter det fyldte 18. år, at få udstedt et duplikatkørekort uden koden. Udgifterne hertil afholdes af dig selv.

Den 3-årige forsøgsordning om kørekort til 17-årige startede den 1. januar 2017. Bekendtgørelsen har ingen udløbsdato. Det betyder, at forsøgsordningen fortsat er gældende, når der den 1. januar 2020 er gået tre år. 17-årige kan herefter stadig få udstedt kørekort efter de regler, der er fastsat i forsøgsordningen.

Forsøgsordningen vil være gældende indtil det eventuelt besluttes, at der skal gælde andre regler på området.

Særligt vedrørende ledsagere

Det er dit ansvar som fører af bilen, at din ledsager er klar over, hvilke krav der stilles til ham/hende. I forbindelse med en eventuel straffesag, skal du kunne dokumentere, at du har oplyst ledsageren om de krav, han/hun skal opfylde. Du kan læse mere om kravene på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside. Du finder linket nederst på siden.

Da du selv skal kunne dokumentere, at du har informeret ledsageren, om de krav til der stilles til ham/hende, er det en god ide, at I sammen udfylder og underskriver en særlig ledsagerblanket forud for kørslen. Det vil være din dokumentation for, at du har oplyst ledsageren om kravene, og at ledsageren er oplyst om kravene til ham/hende. Du kan finde blanketten i kolonnen til højre.

Du bør udfylde blanketten en gang for hver ledsager, som du har med i bilen. Blanketten kan herefter opbevares i bilen eller af dig som fører af bilen.

For at fungere som ledsager er det et krav, at ledsageren skal være indehaver af et dansk kørekort, som vedkommende har haft i 10 år eller mere. Grunden til kravet om et dansk kørekort er, at politiet skal have mulighed for at kontrollere, om kørekortet har været frakendt i perioden. Politiet har ikke umiddelbart mulighed for at kontrollere udenlandske kørekort, herunder EU/EØS kørekort.

Bekendtgørelse.

BEK nr 1594 af 15/12/2016

Bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige

Gældende fra

01/01/2017

Bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige.

Knallertkørekort

Sidst opdateret 03/02/2020
Nedenfor kan du læse mere om, hvornår der kræves kørekort til lille og stor knallert, og hvilke betingelser du skal opfylde for at erhverve disse kørekort.

Kørekort til lille knallert

Kørekort til lille knallert giver ret til i Danmark at føre en knallert med konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.

Fra den 19. januar 2013 kan du kun køre på lille knallert, hvis du har erhvervet kørekort til lille knallert (kategori LK).

Du er dog undtaget fra kravet om kørekort til lille knallert i følgende tilfælde:

 

 • Du har allerede kørekort til stor knallert, bil eller motorcykel,
 • Du var fyldt 18 år, inden de nye reglers ikrafttræden den 19. januar 2013,
 • Du har et gyldigt knallertbevis, som er erhvervet før den 19. januar 2013,
 • Du har kørekort til traktor/motorredskab, som er erhvervet før den 19. januar 2013.

 

Selvom du er omfattet af en af undtagelserne ovenfor, kan du ansøge om kørekort til lille knallert, hvis du ønsker det.

 

Kørekort til lille knallert udstedes i EU-format (kreditkortmodellen) til kategori LK.

 

Du skal være fyldt 15 år for at få udstedt kørekort til lille knallert. De øvrige krav afhænger af din alder.

 

Hvis du er 15, 16 eller 17 år

Hvis du er 15, 16 eller 17 år, skal du gennemføre en køreuddannelse til lille knallert. Køreuddannelsen udbydes af ungdomsskolerne. Uddannelsen afsluttes med en køreprøve, som består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Du skal også gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere.

 

Ansøgningen om kørekort til lille knallert skal i disse tilfælde indgives til den kommune, hvor du har bopæl.

Du kan kontakte ungdomsskolen eller kommunen for at høre nærmere om, hvordan du skal gøre i din kommune.

Hvis du er fyldt 18 år efter den 19. januar 2013

Hvis du er fyldt 18 år efter den 19. januar 2013, skal du bestå en teoriprøve for at få kørekort til lille knallert. Teoriprøven afholdes af politiet. Der er ikke krav om, at du skal gennemgå køreundervisning eller bestå en praktisk prøve. Du skal heller ikke gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Ansøgningen om kørekort til lille knallert kan i disse tilfælde indgives til alle kommuner.


Hvis du er fyldt 18 år før den 19. januar 2013

Hvis du er fyldt 18 år før den 19. januar 2013, kan du uden yderligere krav om køreuddannelse eller aflæggelse af køreprøve få udstedt et knallertkørekort til lille knallert. Du kan ligeledes få udstedt et knallertkørekort til lille knallert, hvis du har erhvervet knallertbevis eller kørekort til traktor/motorredskab før den 19. januar 2013.

Hvis du opfylder én af ovenstående betingelser for udstedelse af knallertkørekort, har du ligeledes ret til at føre lille knallert uden først forinden at have fået udstedt et kørekort til lille knallert.


Kørekort til stor knallert

Stor knallert er et to- eller trehjulet køretøj, der maksimalt kan køre 45 km/t.

Den 19. januar 2013 blev kørekort til stor knallert (kategori AM) en selvstændig kategori på kørekortet. Du skal have kørekort til stor knallert, hvis du ikke allerede har erhvervet kørekort til bil eller motorcykel. Du kan tidligst få kørekort til stor knallert, når du fylder 18 år.

Kørekort til stor knallert udstedes i EU-format (kreditkortmodellen) til kategori AM (stor knallert).

For at få kørekort til stor knallert skal du gennemføre en køreuddannelse og en køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Køreuddannelsen til stor knallert ligner på mange områder uddannelsen til motorcykel. Du kan høre mere om dette hos din kørelærer.

Ansøgning om kørekort til stor knallert skal indgives til en af landets kommuner. Husk at ansøgningen skal vedlægges en lægeattest, og at du skal gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpekursus.

Hvis du begår overtrædelser, når du kører på stor knallert, kan du blive straffet med klip, frakendelse, kørselsforbud mv. på samme måde som ved overtrædelser med bil eller lignende.

Her kan du læse mere

Du kan læse mere om knallertundervisning til lille knallert på Rådet for Sikker Trafik's hjemmeside.

Du kan læse mere om frakendelse af førerretten, kørselsforbud og retten til at føre lille knallert på politiets hjemmeside.

Kontaktinformation

Spørgsmål vedrørende sagsbehandling m.v. i sager om udstedelse af kørekort bedes rettet til en af landets kommuner.

Bekendtgørelse.

BEK nr 906 af 27/08/2019

Bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/09/2019

BEK nr 906 af 27/08/2019 Bekendtgørelse om kørekort
Manual
Kørekortmanual

Kørekortmanualen er en vejledning til brug for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ombytning mv. af kørekort

Lovbekendtgørelse

LBK nr 1324 af 21/11/2018

Bekendtgørelse af færdselsloven

Gældende fra

28/11/2018

LBK nr 1324 af 21/11/2018 Bekendtgørelse af færdselsloven. Loven om færdsel.