Genåbning af køreskoler

Sidst opdateret 23/07/2021
I takt med genåbningen af samfundet efter coronanedlukningen i starten af 2021, har Færdselsstyrelsen samlet relevante regler og anbefalinger for genåbningen af køreskolerne.
Transportministeriet har udstedt bekendtgørelse om genåbning, restriktioner og krav coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19. Seneste opdatering af reglerne er gældende fra søndag 1. august 2021. 

Bekendtgørelse

Nr. 2021/1572

Bekendtgørelse om genåbning, restriktioner og krav om coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19

Gældende fra

08/07/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. juli 2021.

Hvornår gælder regler og anbefalinger fra?

Reglerne gælder fra 1. august 2021. Det betyder, at køreskoler, der i en periode har været helt eller delvist lukket, genåbnes. Dette er med undtagelse af, at køreskolen er omfattet af et geografisk område, som er undtaget fra genåbning.

 

Der kan dog som hidtil foretages undervisning, der er rettet direkte mod at bidrage til erhvervsmæssig transport af gods eller personer, eller mod at bidrage til et effektivt beredskab. 

Hvem gælder reglerne for?

Samtlige landets køreskoler, køretøjer og lokaler, hvortil der er offentlig adgang, og herunder:

 

 • personer, der deltager i praktisk eller teoretisk køreundervisning
 • personer, der deltager i praktiske eller teoretiske køreprøver
 • personer, der deltager i vejledende helbredsmæssige køretest
 • personer, der deltager i skriftlige forprøver eller afsluttende prøver i forbindelse med godkendelse som kørelærer
 • øvrige personer over 12 år, der er til stede i et lokale eller køretøj, hvorfra der foretages teoretisk eller praktisk køreundervisning eller hvorfra der foretages teoretisk eller praktisk prøver, vejledende helbredsmæssige prøver, eller skriftlige forprøver eller afsluttende kørelærerprøver.

Køreskoler, der udfører kørelæreruddannelse, er også omfattet af reglerne.

I det omfang undervisningsstedet er omfattet af anden regulering, herunder Undervisningsministeriets regulering og regulering af ungdomsskoleundervisning, skal denne følges.

Coronapas

Med coronapas skal elever og prøvetagere dokumentere følgende over for undervisere, den prøvesagkyndige eller andre personer tilknyttet lokalet eller køretøjet:

 

 1. negativt resultat af en antigentest, der er højst 72 timer gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
 2. negativt resultat af en PCR-test, der er højst 96 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen er blev foretaget
 3. positiv resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 12 måneder gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
 4. gennemført vaccinationsforløb mod covid-19
 5. påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, eller
 6. nr. 1, 2, 3 eller 4 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "Gyldigt i Danmark" kombineret med bevægelige elementer på skærmen eller verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser "Gyldigt i Danmark"

 

Ved covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test eller en antigentest. 

 

Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reactiontest. 

 

Ved antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). 

 

Krævet et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses vaccinationen for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis.

 

Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses vaccinationen for gennemført 14 dage efter denne ene dosis. 

 

Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis. 

 

Dokumentationen efter nr. 1-5 kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

 

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Dette gælder dog ikke for dokumentation efter nr. 6, samt i sundhedsmyndighedernes app "Minsundhed" med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering af appen.

 

For yderligere information om coronapas, henvises der til sundhedsmyndighedernes information herom. 

 

Coronapasset skal forevises ved ankomst til et lokale eller køretøj, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over og hvortil offentligheden har adgang:

 

 • Lokaler og køretøjer, hvorfra der afvikles teoretisk køreundervisning, praktisk køreundervisning, teoretiske køreprøver, praktiske køreprøver eller vejledende helbredsmæssig køretest
 • Lokaler eller køretøjer, hvorfra der afvikles forprøver eller afsluttende prøver

Til og med den 30. juni 2021 er der ikke krav om coronapas i følgende tilfælde:

 

 • Børn under 15 år
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test

 

Fra den 1. juli 2021 er der ikke krav om coronapas i følgende tilfælde: 

 • Børn under 16 år
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

 

Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identifikationskort. 

 

De kommunale borgerservicecentre udsteder dokumentationen til personer, der sammen med medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. 

 

Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen. 

Pligter for underviseren

Underviseren skal forinden afviklingen af undervisningen og prøverne vejlede eleverne om reglerne om coronapas mm., herunder at manglende overholdelse af reglerne betyder, at eleverne skal bortvises. 

 

Derudover skal det sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 

Bortvisning

Bortvisning skal ske, hvis der ikke kan fremvises gyldigt coronapas.

Indretning af lokaler mv. 

Arealkrav:

I lokaler, der anvendes til undervisning eller prøveafholdelse, og hvortil der er offentlig adgang, må der maksimalt tillades adgang for 1 elev eller prøvedeltager pr. 2 m2 gulvareal. 


Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar. 


Ved indgang til lokalet skal der opsættes information om, hvor mange personer, der maksimalt må være i lokalet.

 

Informationsmateriale:

Der skal i eller ved lokalet opsættes informationsmateriale om kravene om coronapas, og at manglende overholdelse medfører bortvisning.

 

Der skal derudover opsættes informationsmateriale offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

Informationsmaterialet skal også være i eller ved køretøjet.

 

Derudover skal det sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 

 

Indretning:

Lokalerne skal så vidt muligt indrettes, så smittefare minimeres, herunder med mulighed for at holde afstand.

 

Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for eleverne og prøvetagerne både i lokalerne. I køretøjerne skal der være håndsprit tilgængeligt.

 

Påbud og straf

Straf:

Den, der holder en køreskole åbent i et geografisk område, som er undtaget fra åbning straffes med bøde.

 

Den eller de, der har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, der anvendes til undervisning eller prøver, kan straffes med bøde, hvis kravene om opsættelse af informationsmateriale om coronapas samt arealkravet og indretning af lokaler ikke er opfyldt.

 

Endvidere kan der pålægges straf, hvis lokalerne ikke opfylder kravene om opsætning af informationsmateriale om krav om coronapas, om regler for bortvisning og om håndtering af personer med symptomer, tilfælde hvor håndsprit eller vand ikke er tilgængeligt samt hvis der tillades adgang for personer, der ikke opfylder kravene om coronapas.

 

Med bøde straffes den eller de, som har rådighed over køretøjer, hvortil offentligheden har adgang, der anvendes til undervisning eller prøver, der ikke opfylder kravene om information i eller ved køretøjerne om krav om coronapas, om regler for bortvisning og om håndtering af personer med symptomer, og hvis krav om tilgængeligt håndsprit ikke er opfyldt, samt hvis der tillades adgang for personer, der ikke opfylder krav om coronapas.

 

Derudover kan personer, der ikke forlader et lokale eller et køretøj, efter at være blevet afvist som følge af manglende overholdelse af reglerne om coronpas pålægges bøde.

 

Påbud:

Politiet kan påbyde at lokaler skal holde lukket i en nærmere bestemt periode, hvis reglerne om arealkrav, indretning, opsætning af informationsmateriale, overholdelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd samt reglerne om at der skal være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for eleverne og prøvetagerne er overtrådt, og der efter politiets skøn ikke er udsigt til, at den eller de, der har rådighed over lokalerne, vil overholde bestemmelserne.

 

Den, der undlader at efterkomme et påbud, straffes med bøde.

 

Generelle anbefalinger for smitteforebyggende tiltag

Ved praktisk køreundervisning bør der sikres udluftning med gennemtræk i 5-10 minutter før og efter undervisning samt rengøring eller desinfektion af overflader, særligt fælles kontaktpunkter som rat, gearstang, håndbremse mv. Hvis vejret tillader det, kan vinduerne i bilen rulles ned under køretimen eller køreprøven med henblik på at sikre kontinuerligt luftskifte. Alternativt kan der tændes for bilens ventilationsanlæg, hvis dette tager ny luft ind og ikke recirkulerer luften i bilen.

 

Ved teoretisk køreundervisning bør der ske udluftning af lokalet en gang i timen i 5 til 10 minutter med gennemtræk, alternativt ventilationsanlæg med luftskifte i lokalet samt rengøring af fælles kontaktpunkter og andre overflader.

 

Personer med symptomer og personer, som er nær kontakt til en smittet, bør informeres om ikke at møde op til nogen form for fysisk undervisning eller prøve, men i stedet selvisolere og blive testet efter gældende anbefalinger.

 

Der er ikke krav om at undervisere eller øvrige ansatte på skolerne fremviser coronpas, men det anbefales, at personalet lader sig teste 2 gange om ugen.