Klagesager

Sidst opdateret 27/01/2020
Læs i dette afsnit mere om, hvordan og hvornår du kan klage over en afgørelse om kørekort.

Hvem behandler din kørekortsag?

Når du ønsker at starte en kørekortsag, hvad enten der er tale om nyerhvervelse, fornyelse eller ombytning mv., skal ansøgningen om kørekort indgives til borgerservice. Det er herefter kommunen, der som udgangspunkt træffer afgørelse i din sag. Hvis der er særlige forhold i sagen videresender kommunen sagen til et af politiets administrative centre, ACØ eller ACV, som vil træffe afgørelse. Disse forhold kan blandt andet være af helbredsmæssig karakter, men det kan også være forhold i ombytningssager, hvor der rejses tvivl om ægtheden af det kørekort, som ønskes ombyttet. Strafferetlige afgørelser om eksempelvis din førerret, frakendelser af kørekort og lignende behandles ligeledes af politiets administrative centre.

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om kommunernes og politiets sagsbehandling af kørekortsager samt kørekortreglerne, kan du finde dette i Kørekortmanualen (se nedenfor).

Når enten kommunen eller politiet har truffet afgørelse i en kørekortsag efter reglerne i kørekortbekendtgørelsen, kan afgørelsen påklages til Færdselsstyrelsen. Der vil normalvis fremgå en klagevejledning af politiets eller kommunens afgørelse, hvori der står, at afgørelsen i første omgang skal påklages til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politiet vil i den forbindelse gennemgå sagens akter og fremsende dem sammen med en udtalelse og din klage til Færdselsstyrelsen. Du skal være opmærksom på, at klagefristen er 4 uger, som regnes fra den dag, afgørelsen blev meddelt dig fra kommunen eller politiet.

Når Færdselsstyrelsen har modtaget sagen fra kommunen eller politiet, vil du få fremsendt et kvitteringsbrev med information om den forventede sagsbehandlingstid.

Færdselsstyrelsens sagsbehandlingstid

Færdselsstyrelsen har i øjeblikket en sagsbehandlingstid på ca. 6 måneder, regnet fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger er modtaget af styrelsen, hvorved klagesagen er klar til behandling.

Nogle sager kan dog kræve en længere sagsbehandlingstid. Det kan eksempelvis være hvis sagen er særligt kompliceret og/eller principiel.

Sagsbehandlingstiden kan også blive længere, hvis styrelsen i en periode modtager mange klagesager.

Du vil blive orienteret, hvis behandlingen af din sag trækker væsentligt ud.

Kontakt til Færdselsstyrelsen om klagesager

Hvis du har spørgsmål til din klagesag eller ønsker at indsende yderligere oplysninger til brug for sagens behandling, kan du rette henvendelse til Færdselsstyrelsen på nedenstående adresse:
 emnefeltet skal du angive 'Ang. klage over afg. om kørekort'.

Du bedes angive sagsnummeret i forbindelse med din henvendelse. Sagsnummeret findes øverst i det kvitteringsbrev du modtog fra Færdselsstyrelsen i forbindelse med, at styrelsen fik oversendt din klagesag fra kommunen eller det administrative center, som traf afgørelse i din sag i første instans.

Kontaktinformationer

Politiets Administrative Center


Telefon: 70 20 14 72
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: 10.00-15.00
Fredag: 10.00-13.00


E-mail: 
Sikker mail via borger.dk og virk.dk

Post:

Politiets Administrative Center (PAC)
Att.: Kørekort
Postboks 1290
7500 Holstebro

Bemærk: Der ikke er mulighed for personlig betjening.
Fuldmagt

Fuldmagt ved behandling af din sag hos Færdselsstyrelsen

Fuldmagt til brug ved behandling af din sag hos Færdselsstyrelsen.
Manual

Kørekortmanual

Kørekortmanualen er en vejledning til brug for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ombytning mv. af kørekort