Ombytning af udenlandsk kørekort

Sidst opdateret 27/01/2020
Læs om, hvornår du må køre i Danmark med et udenlandsk kørekort, hvornår det skal ombyttes til dansk kørekort, og om hvordan du ansøger om turistkørekort.

Ombytning af udenlandsk kørekort

Sidst opdateret 27/01/2020
Reglerne, om hvorvidt du skal ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, afhænger bl.a. af, om du har sædvanlig bopæl i Danmark.

Du har som udgangspunkt sædvanlig bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage om året som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning. 

 

Der vil ved vurderingen navnlig kunne lægges vægt på, om du kan siges at være etableret her i Danmark med et varigt hjem, om dine ejendele og din nærmeste familie (f.eks. ægtefælle og børn) befinder sig i Danmark, og om du opholder dig i Danmark, når der ses bort fra midlertidige udrejser som følge af f.eks. forretnings-, studie- eller ferierejser.

 

Hvis du alene opholder dig her i landet med henblik på udførelsen af et tidsbegrænset erhverv eller som led i et uddannelsesforløb og ikke har personlig tilknytning til Danmark, har du som udgangspunkt ikke sædvanlig bopæl i Danmark. 

 

Det samme gælder, hvis du alene har erhvervsmæssig tilknytning til Danmark, og du har din personlige tilknytning til et andet land, som du regelmæssigt vender tilbage til.

 

Det er kommunen, som i forbindelse med ansøgning om udstedelse af kørekort og ansøgning om ombytning af kørekort, vurderer, om ansøger har sædvanlig bopæl i Danmark efter kørekortreglerne. 

 

Hvis du har bopæl i Danmark og erhverver kørekort i udlandet

Dit kørekort kan ombyttes til et dansk kørekort, hvis opholdet i udlandet har været af mere end 6 måneders varighed.

 

Denne begrænsning gælder dog ikke færøske og grønlandske kørekort eller kørekort erhvervet i et EU-land eller EØS-land.

 

Hvis du har udenlandsk kørekort og opholder dig midlertidigt i Danmark

Hvis du ikke har bopæl i Danmark, må du køre i Danmark, hvis du er indehaver af et af følgende kørekort:

 

 1. Kørekortet er udstedt i et EU-land eller et EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein).
 2. Et færøsk kørekort.
 3. Et grønlandsk kørekort.
 4. Et midlertidigt kørekort, som er udstedt i Finland, Island, Norge eller Sverige.
 5. Et udenlandsk kørekort (der ikke er udstedt i et EU-land eller EØS-land) udfærdiget med latinske bogstaver eller ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk. Oversættelsen ska være udført af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget til det.
 6. Et internationalt kørekort som du skal forevise ved siden af dit originale kørekort.

 

Du må køre de samme køretøjer i Danmark, som du må køre i det land, hvor kørekortet er udstedt.

 

Hvis du har brug for et turistkørekort, mens du opholder dig midlertidigt i Danmark

Hvis du ikke har bopæl i Danmark, og du ikke er i besiddelse af fornødent kørekort, kan du få udstedt et turistkørekort.

 

For at ansøge om et turistkørekort skal du henvende dig på en politistation med dokumentation fra dit hjemland om dit kørekort.

 

Hvis du har et udenlandsk kørekort og har fået bopæl i Danmark

Hvis du har fået bopæl i Danmark, skal du i visse tilfælde ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

 

Om du skal ombytte dit udenlandske kørekort, og om du inden ombytningen skal aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve, afhænger af, hvilket land/delstat der har udstedt dit kørekort. Derudover er der forskellige regler for, hvor lang tid du kan vente med at ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

 

Kørekort udstedt i et EU-land eller EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein)

Efter 1. maj 2018 er reglerne om ombytning af EU-kørekort ændret. Der stilles ikke længere krav om ombytning, og du kan føre de samme køretøjer i Danmark, som du må ifølge dit gyldige kørekort fra udstedelseslandet.

 

Det er dog en betingelse, at du opfylder de aldersbetingelser, som gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort (med visse undtagelser for kørekort fra EU- og EØS-lande). 

 

Selv om der ikke er krav om ombytning, kan du søge om det, hvis du ønsker det. Du skal som udgangspunkt ikke aflægge kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytningen.

 

Kørekort udstedt i et land, der er udtrådt af EU eller EØS

Du har ret til at køre med dit kørekort udstedt i et land, der er udtrådt af EU eller EØS, men som på tidspunktet for udstedelsen var medlem af EU eller EØS i op til 180 dage efter, at du har etableret bopæl i Danmark. 

 

Hvis du efter 180 dage, fra du har etableret sædvanlig bopæl i Danmark, fortsat ønsker at køre her, skal du have ombyttet dit kørekort til et dansk.

 

Du skal som udgangspunkt ikke aflægge kontrollerende køreprøve for at få ombyttet dit kørekort. 

 

Kørekort udstedt på Færøerne

Et færøsk kørekort sidestilles i enhver henseende med et dansk kørekort og giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til på Færøerne i den i kørekort angivne gyldighedsperiode, medmindre denne er længere end til indehaverens fyldte 70. år for kørekort til køretøjer i gruppe 2.

 

Selvom der ikke er et krav om ombytning af kørekortet, kan du søge om det, hvis du ønsker det. Du skal som udgangspunkt ikke aflægge kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytningen.

 

Kørekort udstedt på Grønland

Du har ret til at køre med dit gyldige grønlandske kørekort i op til 180 dage efter, at du har etableret bopæl i Danmark. 

 

Det er dog en betingelse, at du opfylder de aldersbetingelser, som gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort. 

 

Hvis du efter 180 dage fra du har etableret sædvanlig bopæl i Danmark, forsat ønsker at køre her, skal du have ombyttet dit grønlandske kørekort til et dansk kørekort. Du skal i den forbindelse aflægge en kontrollerende køreprøve.

 

Det er muligt, at få sidestillet sit grønlandske kørekort med et dansk kørekort uden ombytning. Du kan læse mere om denne ordning under menuen "Grønlandske kørekort".

 

Kørekort udstedt i andre lande, eller kørekort udstedt på baggrund af et sådant kørekort

Hvor længe du har ret til at køre med dit udenlandske kørekort, og om du skal aflægge en kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytning af kørekortet er afhængig af, hvilket land/delstat mv. der har udstedt dit kørekort. Der skelnes i den forbindelse mellem forskellige grupper af lande; Gruppe 1, Gruppe 2 eller øvrige lande.

 

Ombytning af kørekort efter ombytningsbekendtgørelsen nr. 203 af 04/03/2016

Ombytning af flere kørekortkategorier

Udenlandske kørekort, som tilhører enten gruppe 1 eller gruppe 2 lande, kan kun ombyttes til kategori B uden kontrollerende køreprøve. 

 

Hvis du har yderligere kategorier som fx kategori A eller C, og du ønsker at få disse ombyttet, skal du som udgangspunkt til en kontrollerende prøve i kategori B, og du får dermed automatisk ombyttet dine tidligere erhvervede kategorier.

 

Tidspunkt for ombytning

Der er ikke fastsat en bestemt frist for ombytning af dine kategorier. Hvis du eksempelvis 1 år efter ombytningen fortryder ikke at have fået kategori A ombyttet, skal du således op til en kontrollerende køreprøve i kategori B.

 

Skriftlige erklæringer

Erklæringer til underskrift forefindes hos Borgerservice.

 

Gruppe 1-lande

Hvis dit kørekort er udstedt i Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, Jersey, Gibraltar, Guernsey,  kinesisk Taipei (Taiwan), Nordirland, Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Ukraine, Schweiz eller Storbritannien kan du køre med dit udenlandske kørekort i 180 dage fra den dag, hvor du etablerede bopæl i Danmark.

 

Det er dog en betingelse, at dit udenlandske kørekort er gyldigt. Derudover skal kørekortet være udstedt med latinske bogstaver eller være ledsaget af en officiel oversættelse til dansk, engelsk eller fransk.

 

Du skal desuden opfylde de aldersbetingelser, der gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort.

 

Du har ret til at køre på dit udenlandske kørekort i op til 180 dage efter, at du har etableret sædvanlig bopæl i Danmark. Hvis du efter 180 dage fortsat ønsker at køre i Danmark, skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort. 

 

Du skal i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at du ikke har været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

 

Du skal som udgangspunkt ikke aflægge en kontrollerende køreprøve for at få ombyttet dit kørekort til et dansk kørekort, hvis dit kørekort er udstedt i et af de pågældende lande.

 

Gruppe 1-ordningen er beskrevet i Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve.

 

Gruppe 2-lande

Hvis dit kørekort er udstedt i Australien (uden ACT), Bosnien-Herzegovina, Canada, Chile, New Zealand, Israel, USA, Serbien, Singapore eller Øen Man (Isle of Man), kan du køre med dit udenlandske kørekort i op til 180 dage fra den dag, hvor du etablerede sædvanlig bopæl i Danmark. Hvis du herefter fortsat ønsker at køre i Danmark, skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

 

Det vil tillige være en betingelse for ombytning, at du i forbindelse med ansøgningen afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at have haft og gjort brug af din førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste to år, og at du afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om, ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår. 

 

Hvis dit kørekort er udstedt i et land/delstat, hvor køreuddannelsen ikke helt kan sidestilles med den danske, men hvor det generelle færdselssikkerhedsniveau er sammenligneligt med det danske, har du mulighed for at få ombyttet dit kørekort uden at aflægge kontrollerende køreprøve, hvis det pågældende land/delstat er omfattet af denne ordning (gruppe 2-ordningen).

 

Hvis du ikke kan finde det relevante land/delstat i bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, kan du rette henvendelse til landet/delstaten (eventuelt ambassaden/konsulatet) for at høre, om der er ansøgt om optagelse i gruppe 2-ordningen.

 

Deltagelse i ordningen sker på baggrund af en ansøgning fra det pågældende land/delstat.

 

Det er landet/delstaten (eventuelt en ambassade/konsulat), der skal ansøge om at blive omfattet af gruppe 2-ordningen. Til brug for ansøgningen skal landet/delstaten benytte et særligt ansøgningsskema, hvor der skal gives oplysning om de færdselssikkerhedsmæssige forhold i det pågældende land/delstat. 

 

Ansøgningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Færdselsstyrelsen.

 

Færdselsstyrelsen afgør om landet/delstaten kan deltage i gruppe 2-ordningen.

 

Oversigt over gruppe 1 og gruppe 2-lande
 Gruppe 1-lande
 Gruppe 2-lande
 Australien Capital Territory
 Australien (uden ACT)
 Brasilien  Bosnien-Herzegovina
 Gibraltar Canada
 Guernsey  Chile
Japan
Israel
Jersey
New Zealand
 Kinesisk Taipei (Taiwan)
USA
 Nordirland  Serbien
  Republikken Korea (Sydkorea)  Singapore
Rusland  Øen Man (Isle of Man) 

Ukraine


Schweiz 
Storbritannien (England, Skotland, Wales)   

Gruppe 2-ordningen er beskrevet i Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve.

Øvrige lande

Hvis dit kørekort er udstedt i et andet land end de ovenfor omtalte, har du ret til at køre med dit udenlandske kørekort i op til 180 dage efter, at du har etableret sædvanlig bopæl i Danmark.

 

Dette gælder dog kun, hvis dit udenlandske kørekort er gyldigt, og hvis kørekortet er udstedt med latinske bogstaver eller er ledsaget af en officiel oversættelse til dansk, engelsk eller fransk.

 

Du skal desuden opfylde de aldersbetingelser, der gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort.

 

Du skal senest 180 dage efter etablering af bopæl have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark. For at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk, skal du aflægge en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

Bekendtgørelse.

BEK nr 203 af 04/03/2016

Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve

Gældende fra

01/04/2015

BEK nr 203 af 04/03/2016 Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve

Bekendtgørelse.

BEK nr 906 af 27/08/2019

Bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/09/2019

BEK nr 906 af 27/08/2019 Bekendtgørelse om kørekort
Manual
Kørekortmanual

Kørekortmanualen er en vejledning til brug for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ombytning mv. af kørekort

Lovbekendtgørelse

LBK nr 1324 af 21/11/2018

Bekendtgørelse af færdselsloven

Gældende fra

28/11/2018

LBK nr 1324 af 21/11/2018 Bekendtgørelse af færdselsloven. Loven om færdsel.

Sådan ansøger du om ombytning af udenlandsk kørekort

Sidst opdateret 27/01/2020
Dit kørekort kan ombyttes til et dansk kørekort, hvis opholdet i udlandet har været af mere end 6 måneders varighed. Denne begrænsning gælder dog ikke færøske og grønlandske kørekort eller kørekort erhvervet i et EU-land eller et EØS-land.
Hvis du vil ansøge om ombytning af dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, skal du henvende dig til en af landets kommuner. Du kan nedenfor læse, hvad du skal medbringe sammen med din ansøgning.

Dokumentation for hvem du er


Når du indleverer din ansøgning til en af landets kommuner, skal du dokumentere din identitet. Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort af EU-modellen eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har det, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation, samt billedlegitimation. 

Det er vigtigt, at dit personnummer tydeligt fremgår af legitimationen. Ellers skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor dit personnummer tydeligt fremgår. 

Hvis du ikke har fået et personnummer, og din fødselsdato og dit navn ikke tydeligt fremgår af legitimationen, skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor din fødselsdato og dit fødested tydeligt fremgår. 

Hvis dit fulde og anvendte navn ikke fremgår af dine legitimationspapirer, kan du blive anmodet om at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregisteret.

Andre dokumenter du skal medbringe:


 • Dit kørekort.

 • Gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger eller lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

 • Lægeattest, som er udstedt af din egen læge, hvis dit kørekort ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland eller i et EU- eller EØS-land.

 • Foto - se vejledning nedenfor.
 • Hvis du ansøger i gruppe 1-ordningen, skal du i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at du ikke har været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

 • Hvis du ansøger i gruppe 2-ordningen, skal du i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om at have haft og gjort brug af din førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste 2 år og afgive en skriftlig erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

 

Oversættelse af kørekortet 


Du skal være opmærksom på, at kommunen har mulighed for at kræve en oversættelse af dit kørekort i forbindelse med en ombytningssag. Hvis kørekortet er udfærdiget med latinske bogstaver, eller der er tale om et kørekort fra et EU-land eller et EØS-land, vil en oversættelse som udgangspunkt ikke være nødvendig.

Oversættelsen skal være udført af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil.
Vejledning

Vejledning til kørekortsbillede

Vejledning giver en oversigt over de krav, som et kørekortsbillede skal leve op til.

Bekendtgørelse.

BEK nr 906 af 27/08/2019

Bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/09/2019

BEK nr 906 af 27/08/2019 Bekendtgørelse om kørekort
Manual
Kørekortmanual

Kørekortmanualen er en vejledning til brug for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ombytning mv. af kørekort

Cirkulære

CIR1H nr. 9163 af 25/03/2015

Cirkulære om kørekort

Gældende fra

01/04/2015

CIR1H nr 9163 af 25/03/2015 Cirkulære om kørekort

Lovbekendtgørelse

LBK nr 1324 af 21/11/2018

Bekendtgørelse af færdselsloven

Gældende fra

28/11/2018

LBK nr 1324 af 21/11/2018 Bekendtgørelse af færdselsloven. Loven om færdsel.

Kontaktinformationer

Politiets Administrative Center


Telefon: 70 20 14 72
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: 10.00-15.00
Fredag: 10.00-13.00


E-mail: 
Sikker mail via borger.dk og virk.dk

Post:

Politiets Administrative Center (PAC)
Att.: Kørekort
Postboks 1290
7500 Holstebro

Bemærk: Der ikke er mulighed for personlig betjening.

Grønlandske kørekort

Sidst opdateret 03/02/2020
Det bliver muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort at få sidestillet sit grønlandske kørekort med et dansk kørekort.
Det gøres muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort med sædvanlig bopæl i Danmark, at få sidestillet deres grønlandske kørekort med et dansk kørekort. Indehaveren af det grønlandske kørekort skal kunne dokumentere, ved forevisning af en af Færdselsstyrelsen godkendt blanket, at have gennemført 2 lektioner af mindst 45 minutters varighed ved en dansk kørelærer. Lektionerne skal indeholde by-, landevejs- og motorvejskørsel.

Herefter vil det grønlandske kørekort i enhver henseende blive sidestillet med et dansk kørekort og giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i Grønland i den i kørekortet angivne gyldighedsperiode, med mindre denne er længere end til indehaverens fyldte 70. år for kørekort til gruppe 2.

Det er dog stadig muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort med sædvanlig bopæl i Danmark, at få ombyttet kørekortet til et dansk kørekort ved aflæggelse af en kontrollerende køreprøve.

Du skal kontakte en godkendt kørelærer i Danmark for at få kørelektioner.
Erklæring

Blanket til dokumentation for gennemførte lektioner

Brug denne blanket, når du skal dokumentere, at du har gennemført lektioner ifm. sidestilling af dit grønlandske kørekort med et dansk kørekort.
Teoribog

Grønlandsk teoribog på dansk

Her kan du få adgang til den grønlandske teoribog på dansk

Teoribog

Grønlandsk teoribog på grønlandsk

Her kan du få adgang til den grønlandske teoribog på grønlandsk