Spørgsmål og svar

Sidst opdateret 11/03/2020
Vi har samlet en række spørgsmål, som vi ofte modtager, og givet det samme svar som vi giver via mail eller opkald.

Spørgsmål og svar om kørekortsreglerne mv.

En kontrollerende køreprøve består af en TEORIPRØVE og en PRAKTISK PRØVE.

 

Du skal op til en kontrollerende køreprøve, hvis du har fået frakendt kørekortet. En kontrollerende køreprøve skal her som udgangspunkt aflægges i en almindelig bil, men hvis prøven er begrundet i vedkommendes kørsel med en anden kategori, kan politiet træffe afgørelse om, at den kontrollerende køreprøve skal aflægges i den kategori, som har givet anledning til prøven.

 

Du skal ligeledes op til en kontrollerende køreprøve, hvis du ønsker at forny en kørekortkategori, som har været udløbet i 3 år eller mere. Hvis dit kørekort til gruppe 2 køretøjer (lastbil, bus, stort påhængskøretøj) har været udløbet i mere end tre år, skal du aflægge en kontrollerende køreprøve i hver af de kategorier, du ønsker fornyet, også selvom dit kørekort til gruppe 1 køretøjer (knallert, motorcykel og bil) ikke er udløbet.

 

I visse tilfælde skal du også aflægge en kontrollerende køreprøve ved ombytning af et udenlandsk kørekort.

Ved ubetinget frakendelse

Du skal aflevere en ansøgning P23 (ansøgning om kørekort) på borgerservice i din kommune.

 

Herefter vil du modtage en accept af, at din ansøgning er modtaget hos Politiet.

 

Ansøgningen skal medbringes til borgerservice, som herefter bestiller tid til den kontrollerende køreprøve.

Ved betinget frakendelse

Du bliver indkaldt til en kontrollerende køreprøve af Politiet.

 

Herefter skal du henvende dig hos borgerservice og ansøge om at aflægge den kontrollerende køreprøve, som du er blevet indkaldt til. Hertil skal du medbringe indkaldelsesbrevet fra Politiet.

 

Den kontrollerende køreprøve skal afholdes senest seks måneder herefter.

 

Politiet kan i ganske særlig tilfælde dispensere tidsfristen dvs. forlænge den.

Du bliver indkaldt til en vejledende helbredsmæssig køretest, hvis Politiet vil have evalueret din føreregnethed.

 

Køretesten afholdes for at vurdere, om du kan erhverve, forny eller bevare kørekort.

 

Det bliver vurderet:


  • om der bør ske tekniske og indretningsmæssige tilpasninger af køretøjet,
  • om du fortsat er i besiddelse af en tilfredsstillende helbredstilstand, f.eks. hvis du som følge af alder eller sygdom bliver lægeligt vurderet til ikke at have evne til at føre køretøjer, der kræver kørekort.

 

Køretesten har normalt en varighed af ca. 30 minutter.

Vejledning

Vejledning om vejledende helbredsmæssig køretest

Vejledningen giver et overblik over reglerne omkring indkaldelse til helbredsmæssig køretest

Ved telefonisk henvendelse til Færdselsstyrelsen, kan du blive oplyst om hvor langt din sag er.

Hvis du vil klage over en teoriprøve eller en praktisk køreprøve, skal du i første omgang klage til politiet i den kreds, hvor du har været til køreprøve. Klagefristen er 4 uger fra du har fået meddelt afgørelsen, dvs. den dag du var til prøve.

 

Politikredsen vil herefter gennemgå sagen med den prøvesagkyndige og efterfølgende fremsende dig en afgørelse. Denne afgørelse kan du påklage til Færdselsstyrelsen.

Borgerservice kan påføre forskellige påtegningskoder på et kørekort, hvilket vil fremgå nederst på bagsiden af kørekortet.

 

Hvis du f. eks ikke lever op til de gældende synskrav uden anvendelse af briller/ kontaktlinser, vil borgerservice i disse tilfælde påføre en kode, som betyder, at ansøger skal anvende briller eller kontaktlinser under kørsel. Det kan også være en kode for særlig indretning af bilen.

 

De nuværende påtegningskoder kan du læse om i bekendtgørelse om kørekort, bilag 8.

Bekendtgørelse.

BEK nr 906 af 27/08/2019

Bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/09/2019

BEK nr 906 af 27/08/2019 Bekendtgørelse om kørekort
Manual
Kørekortmanual

Kørekortmanualen er en vejledning til brug for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med udstedelse, fornyelse, ombytning mv. af kørekort

Den begrænsede gyldighedstid er med til at sikre kørekortet mod forfalskning.

 

Kørekort til gruppe 1 er gyldige højst 15 år

(stor knallert, motorcykel, bil, påhængskøretøj til bil og traktor)

 

Kørekort til gruppe 2 er gyldige højst 5 år

(lastbil, bus, påhængskøretøj til lastbil/ bus og erhvervsmæssig personbefordring til taxa og bus).

 

Fornyelse af kørekort til gruppe 2 kræver lægeattest, så det kan undersøges, om man fortsat opfylder de helbredsmæssige betingelser.

 

Disse gyldighedstider for de to kørekortgrupper er fastsat og har været gældende fra d. 19. januar 2013.

Pr. 1. januar 2007 overgik flere af politiets kørekort-opgaver til kommunerne.

 

Det er derfor ved borgerservice at kørekortsager starter, og det er derfor også til borgerservice, at spørgsmål om blandt andet ansøgning om fornyelse, udvidelse og generhvervelse af kørekort, udstedelse/bestilling af kørekort, udstedelse og forlængelse af midlertidigt kørekort, udstedelse af erstatningskørekort og internationalt kørekort skal rettes.

 

Det er ligeledes borgerservice, som booker køreprøver (både teori og praktisk) og opkræver gebyrer i kørekortsager.

Politiet har udarbejdet informationsark om de nye kørekortregler, der gælder fra 19. januar 2013.

 

  • Kørsel med motorcykel, bil og påhængskøretøj
  • Kørsel med lastbil eller bus

Alderskrav fremgår også.

 

Som følge af et EU-direktiv trådte nye regler om kørekort i kraft den 19. januar 2013.

 

Reglerne medfører blandt andet ændringer i reglerne om kørekort til motorcykel, bil og påhængskøretøj.