Uddannelsen som kørelærer

Sidst opdateret 27/01/2020
Nedenfor findes information omkring, hvad det indebærer at blive kørelærer, og hvordan kørelærergodkendelsen vedligeholdes.

Kørelæreruddannelse

Sidst opdateret 27/01/2020
Du kan få kørelærergodkendelse til kategori A (stor motorcykel), til kategori B (almindelig bil) og til kategori C, D og E (lastbil, bus og stort påhængskøretøj).

Formelle krav

Du skal være fyldt 24 år for at kunne uddanne dig til kørelærer.

 

Du skal have erhvervet førerret, og du må ikke i de seneste to år have været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt.

 

Hvis du er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan du ikke få en kørelærergodkendelse.

 

For at blive kørelærer, skal du opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66, stk. 1, om alder, førerret, uddannelse, prøve samt om straf.

 

Kørelærerkategorier

Du kan blive kørelærer til følgende kategorier:

 

 1. kategori A (stor motorcykel)
 2. kategori B (almindelig bil)
 3. kategori C, D og E (lastbil, bus og stort påhængskøretøj).

 

Du skal først godkendes som kørelærer til kategori B, før du kan udvide din kørelærergodkendelse til kategori A og/eller til kategori C, D og E.

 

Kørelærerkategori B giver dig ret til at virke som kørelærer til almindelig bil samt traktor.

 

Kørelærerkategori A giver dig ret til at virke som kørelærer til stor knallert, lille motorcykel, mellemstor motorcykel, stor motorcykel og motorcykel med sidevogn.

 

Kørelærerkategori C, D og E giver dig ret at virke som kørelærer til lille og stor lastbil, lille og stor bus, stort påhængskøretøj samt traktor.

 

Hvornår kan jeg starte på en kørelærerskole?

Ansøgere, der ønsker at påbegynde kørelæreruddannelsen på en kørelærerskole, skal forinden opfylde følgende krav:

 

 1. Erhvervet førerret til kategori A (stor motorcykel), B (almindelig bil), C (stor lastbil) og C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj). Hvis ansøgeren ønsker at aflægge kørelærerprøve til kategori C, D og E, skal ansøgeren have erhvervet førerret til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D.
 2. Gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af transport-, bygnings- og boligministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen, og som er særligt målrettet undervisning af voksne. Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsessted, der godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point.

 

Kan jeg få merit for mine uddannelsesmæssige forudsætninger?

Hvis en ansøger ikke opfylder betingelserne om et pædagogisk undervisningsforløb, jf. ovenfor under pkt. 2), men som finder at have tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med det godkendte pædagogiske undervisningsforløb, kan man ansøge Færdselsstyrelsen om godkendelse heraf. Færdselsstyrelsen vil til brug for afgørelsen anmode ansøgeren om at indsende dokumentation for ansøgerens faglige kvalifikationer.

 

Det pædagogiske undervisningsforløb kan f.eks. være en almen voksenpædagogisk grunduddannelse. Dette undervisningsforløb har blandt andet følgende læringsmål:

 

 • planlægge deltagerorienterede undervisningsforløb,
 • beskrive formål og læringsmål samt udvælge relevante indholdspunkter,
 • målrette budskab til forskellige målgrupper,
 • variere undervisning med brug af forskellige metoder, principper og forståelsesværktøjer,
 • forstå hvilke faktorer der fremmer og hæmmer læring,
 • tage hensyn til deltageres forskellige måder at lære på,
 • skabe befordrende læringsmiljøer,
 • håndtere modstand og barrierer i undervisningsrummet,
 • skabe værdige relationer og kommunikere i øjenhøjde, kommunikation,
 • give og modtage konstruktiv anerkendende feedback og reflektere over egen rolle, ressourcer og udviklingsområder.

 

En ansøger, der ønsker merit for et andet gennemført pædagogisk undervisningsforløb, skal derfor kunne dokumentere, at ovenfor nævnte læringsmål er opnået.

 

Ved tilmeldingen til kørelærerprøven, vil det blandt andet blive kontrolleret, at du opfylder kravet til erhvervelsen af førerret til kategori B, C, C/E og erhvervsmæssig personbefordring til kategori D, og at du har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af transport-, bygnings- og boligministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen.

 

Uddannelsen

For at blive kørelærer, skal du gennemgå en kørelæreruddannelse. Uddannelsen skal følge en fastsat undervisningsplan. En godkendt kørelærer skal foretage selve undervisningen. Det betyder, at underviseren skal være særligt godkendt til den kategori, der ønskes kørelærergodkendelse til, og skal have gennemgået et af Færdselsstyrelsen godkendte kurser. Det er dog muligt at anvende en person, der har særlige faglige kompetencer til dele af undervisningen.

 

Formålet med undervisningsforløbet er, at du skal opnå følgende:

 

 1. indgående viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,
 2. færdighed i at undervise køreelever inden for rammerne af undervisningsplanerne,
 3. viden om færdselslovgivning, køretøjsteknik og køreteknik ud over rammerne i undervisningsplanerne i det omfang, undervisningsmæssige hensyn gør det påkrævet,
 4. viden om trafikkultur, færdselspsykologi og -sociologi i det omfang, undervisningsmæssige hensyn gør det påkrævet, og
 5. viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen samt arbejdsmiljø, virksomhedsøkonomi og -drift i det omfang, driften af en køreskole gør det påkrævet.

 

Du kan få undervisning hos private kørelærerskoler. Undervisningen har en varighed af ca. otte måneder. Du betaler selv for undervisningen.

 

Kørelærerprøven

Prøven består af en skriftlig forprøve og en afsluttende mundtlig og praktisk prøve. Prøverne afholdes to gange om året for prøvekommissionen.

 

Tilmelding til kørelærerprøvens forprøve og afsluttende prøve kan indsendes til:

Kuverten bedes mærket "Prøvekommissionen".

 

Skriftlige henvendelser til prøvekommissionen, skal sendes digitalt. Borgerhenvendelser skal sendes via sendes via Borger.dk (med NemID) og virksomhedshenvendelser skal sendes via Virk.dk (med NemID).

 

Indholdet af kørerlærerprøven er reguleret i kørelærerbekendtgørelsen. Se nedenfor.

 

Rigspolitiet har udstedt retningslinjer for kørelærerprøver - udstedt 12. juni 2015. Se nedenfor.

 

Ændringer i dit kørekort

Når du har bestået kørelærerprøven, kan du få påtegnet kørelærergodkendelsen til den valgte kategori i dit kørekort. Du skal dog opfylde de almindelige betingelser for at få udstedt kørekort. Bemærk at du også skal opfylde de helbredsmæssige betingelser for at få udstedt kørekort. Ved henvendelsen til kommunens borgerservicecenter skal du medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge.

 

Kørelærergodkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe du har kørekort.

Kontaktinformationer

Har du spørgsmål vedr. kørelæreruddannelsen skal du enten kontakte kommunernes borgerservicecentre eller Færdselsstyrelsen.


Kontakt Færdselsstyrelsen på nedenstående mailadresse.

Vejledning

Retningslinjer for kørelærerprøver

Rigspolitiet har udstedt en vejledning med retningslinjer for kørelærerprøver.

Bilag

Bilag til 'Retningslinjer for kørelærerprøven' - Dumpeprocenter for kørelærerprøvens forprøve 2010-2016

Statistisk over dumpeprocenter for kørelærerprøvens forprøve 2010-2016.

Bilag

Bilag til 'Retningslinjer for kørelærerprøven' - Dumpeprocenter for kørelærerprøvens afsluttende prøve 2010-2016

Statistisk over dumpeprocenter for kørelærerprøvens afsluttende prøve 2010-2016.

Bilag

Bilag til 'Retningslinjer for kørelærerprøven' - Antal aspiranter til kørelærerprøven 2006-2016

Statistik over antallet af aspiranter til kørelærerprøven i 2006-2016.

Bekendtgørelse.

BEK nr 191 af 20/02/2015

Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen

Gældende fra

01/03/2015

BEK nr 191 af 20/02/2015 Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen

Bekendtgørelse.

BEK nr 99 af 29/01/2015

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Gældende fra

01/02/2015

BEK nr 99 af 29/01/2015 Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Forprøver til kørelæreruddannelsen

Sidst opdateret 03/02/2020
Under uddannelsen til kørelærer skal du bestå en skriftlig forprøve og en afsluttende mundtlig og praktisk prøve. Færdselsstyrelsen har samlet en række tidligere forprøver til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Forprøver til kørelærerkategori A

Oversigt
Forprøve kategori A juni 2021

Facitliste
Rettemaske kategori A juni 2021

Oversigt
Forprøve kategori A april 2021

Facitliste
Rettemaske kategori A april 2021

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori A (august 2020)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Facitliste
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori A (august 2020)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori A (december 2019)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Facitliste
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori A (december 2019)

Facitliste til forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori A (juni 2019)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori A (juni 2019)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori A (december 2018)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori B (december 2018)

Kørekort

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori A (juni 2018)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori A (juni 2018)

Facitliste tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori B (december 2017)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori B (december 2017)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori A (juni 2017)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori A (december 2016)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori A (december 2016)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori A (juni 2016)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori A (juni 2016)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Forprøver til kørelærerkategori B

Oversigt
Forprøve kategori B juni 2021

Facitliste
Rettemaske kategori B juni 2021

Oversigt
Forprøve kategori B april 2021

Facitliste
Rettemaske kategori B april 2021

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori B (august 2020)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Facitliste
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori B (august 2020)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori B (december 2019)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori B (december 2019)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori B (juni 2019)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori B (juni 2019)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori B (december 2018)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori B (december 2018)

Kørekort

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori B (juni 2018)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori B (juni 2018)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori B (december 2017)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori B (december 2017)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori B (juni 2017)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori B (juni 2017)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori B (december 2016)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori B (december 2016)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori B (juni 2016)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori B (juni 2016)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Forprøver til kørelærerkategori CDE

Oversigt
Forprøve kategori CDE juni 2021

Facitliste
Rettemaske kategori CDE juni 2021

Oversigt
Forprøve kategori CDE april 2021

Facitliste
Rettemaske kategori CDE april 2021

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori CDE (august 2020)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Facitliste
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori CDE (august 2020)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori CDE (december 2019)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori CDE (december 2019)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori CDE (juni 2019)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori CDE (juni 2019)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori CDE (december 2018)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori CDE (december 2018)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori CDE (juni 2018)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori CDE (juni 2018)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori CDE (december 2017)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori CDE (december 2017)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori CDE (juni 2017)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori CDE (juni 2017)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori CDE (december 2016)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori CDE (december 2016)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Oversigt
Forprøver til kørelærerkategori CDE (juni 2016)

Eksempel på tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven.

Oversigt
Facitliste til forprøver til kørelærerkategori CDE (juni 2016)

Facitliste til tidligere forprøve til kørelæreuddannelsen, som du kan bruge som forberedelse til prøven

Fornyelse af kørelærergodkendelsen

Sidst opdateret 27/01/2020
Læs om kravene til at få fornyet din godkendelse som kørelærer og om den nødvendige efteruddannelse.

Fornyelse af kørelærergodkendelsen

Godkendelsen kan fornyes, hvis du opfylder følgende krav:

 1. førerretten har ikke i de seneste 2 år været frakendt ubetinget eller inddraget administrativt,
 2. har gennemført et obligatorisk efteruddannelseskursus og
 3. ikke er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer.

Hvis indehaveren af en kørelærergodkendelse i de seneste 2 år forud for tidspunktet for fornyelse har været frakendt førerretten betinget, fornyes kørelærergodkendelsen, på vilkår af, at kontrollerende køreprøve bestås, og at de øvrige vilkår, som fastsættes ved afgørelsen om frakendelse, overholdes.

Efteruddannelse

For at få kørelærergodkendelsen fornyet, skal du gennemgå et særligt efteruddannelseskursus på et af Færdselsstyrelsen godkendt efteruddannelsescenter. Efteruddannelsen skal sikre, at kørelæreren fortsat er i besiddelse af teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen.

Efteruddannelsen sigter mod:

 

 1. at kørelæreren har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder, så kørelæreren kan gennemføre undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver,
 2. at kørelæreren kan planlægge egen undervisning samt kan detailplanlægge en undervisningslektion,
 3. at sikre kørelærerens viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi,
 4. at kørelæreren har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,
 5. at kørelæreren har viden om relevante love og bekendtgørelser, og
 6. at kørelæreren har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen.

 

Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe kørelæreren viden om og/eller færdighed i et af følgende valgfrie emner:

 

 1. køretøjsteknik og køreteknik,
 2. energi- og miljørigtig køreteknik til den pågældende kategori,
 3. arbejdsmiljø i det omfang det er relevant for drift af en køreskole, og
 4. virksomhedsøkonomi med fokus på drift af en køreskole.

 

Undervisningen skal følge undervisningsplanen for efteruddannelse af kørelærere.

 

Praktiske oplysninger om efteruddannelsesforløbet

Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år og afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendelsesperioden.

 

Efteruddannelsen indeholder ikke eksamen, men der skal lægges vægt på deltagernes aktive deltagelse som betingelse for at modtage et kursusbevis.

 

Efteruddannelsen af kørelærere skal have en varighed på 5 undervisningsdage (8 timer pr. dag). Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage.

 

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af 1 dag, og undervisningen i afsnit 7 skal tillige have en varighed af 1 dag.

 

Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i 2 moduler. Efteruddannelsen kan gennemføres således:

 

 1. 5 dage, svarende til 1 modul
 2. 4 dage og 1 dag, svarende til 2 moduler eller
 3. 3 dage og 2 dage, svarende til 2 moduler.

 

Ansøgning om fornyelse skal indgives til et af kommunernes borgerservicecentre.

 

Efteruddannelsescenter

En ansøger kan godkendes som efteruddannelsescenter, såfremt ansøgeren med hensyn til sine økonomiske forhold og omstændighederne i øvrigt vurderes at have de nødvendige forudsætninger for at drive efteruddannelsesvirksomhed på en sådan måde, at kravene til efteruddannelsen opfyldes. Der kan knyttes vilkår til godkendelsen.

 

Efteruddannelsescenteret skal optage kursister uanset disses eventuelle organisatoriske tilhørsforhold.

 

Der henvises til Færdselsstyrelsens vejledning om efteruddannelse af kørelærere (se nedenfor).

 

Der kan endvidere udskrives en formular til brug ved ansøgning om godkendelse som efteruddannelsescenter (se nedenfor).

 

I kørelæreruddannelsen til kategori C, D og E indgår også C1, D1, C1/E, D1/E og B/E (B+).

 

Oversigt over de efteruddannelsescentre Færdselsstyrelsen har godkendt, finder du nedenfor.

 

Hvis betingelserne for fornyelse af kørelærergodkendelse ikke er opfyldt

Har du fået afslag på ansøgning om fornyelse af din kørelærergodkendelse, kan du alligevel få ny kørelærergodkendelse til tidligere erhvervede kategorier, hvis du består prøven til kategori B.

 

Har du tidligere alene været godkendt som kørelærer til kategori A, skal du bestå en kørelærerprøve til kategori A.


Udenlandsk kørelærergodkendelse

Et lovreguleret erhverv er et erhverv, hvor man kun må arbejde, hvis man har bestemte kvalifikationer. I Danmark er kørelærererhvervet et lovreguleret erhverv

 

Hvis du vil arbejde inden for et lovreguleret erhverv, skal du have autorisation fra den kompetente myndighed i Danmark. Det vil sige, at du skal have dine kvalifikationer anerkendt af den ansvarlige myndighed, før du må gå i gang med arbejdet.

 

Kommer du fra et EU/ EØS-land eller Schweiz?

Inden for EU er der indført særlige regler, som skal lette adgangen til de lovregulerede erhverv. Du er omfattet af EU-reglerne, hvis disse to betingelser er opfyldt:

 

 1. Du er statsborger i et EU/EØS-land (inkl. Island, Norge, Liechtenstein) eller Schweiz
 2. Du er etableret i et af de nævnte lande og er fuldt kvalificeret til at udøve det samme erhverv dér, som du nu ønsker at udøve i Danmark.

 

Hvis du ansøger om autorisation efter EU-reglerne, har du krav på en afgørelse fra den kompetente myndighed senest tre måneder efter, at myndigheden har modtaget alle de nødvendige dokumenter. I nogle tilfælde kan fristen dog forlænges med en måned.

 

En dansk myndighed skal behandle din ansøgning i overensstemmelse med EU's Adfærdskodeks. Du kan læse EU's Adfærdskodeks enten på dansk eller engelsk (se link nedenfor).

 

Kompetent myndighed for kørelærere er:


Ansøgning

Ansøgning om godkendelse som efteruddannelsescenter

Brug denne blanket, når du skal ansøge om at blive efteruddannelsescenter.
Adfærdskodeks

Adfærdskodeks vedtaget af koordinatorgruppen for Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

National administrativ praksis, der falder ind under direktiv 2005/36/EF

Adfærdskodeks

Code of Conduct approved by the group of coordinators for the Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications

National administrative practices falling under Directive 2005/36/EC

Vejledning

Vejledning om efteruddannelse af kørelærere

Vejledningen beskriver kravet om efteruddannelse af kørelærere.

Oversigt

Oversigt over godkendte efteruddannelsescentre

Listen viser en oversigt over de centre der er godkendt til at forny kørelæreruddannelsen

Bekendtgørelse.

BEK nr 192 af 20/02/2015

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Gældende fra

01/03/2015

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere.

Kursus for særligt godkendte kørelærere

Sidst opdateret 27/01/2020
Færdselsstyrelsen vil efter ansøgning frem til udgangen af år 2021 godkende privat udbudte kurser, hvor man kan blive uddannet som særlig godkendt kørelærer.

Ansøgningsprocedure

Ansøgere, der ønsker at få godkendt et kursus for særligt godkendte kørelærere, skal følge den nedenfor beskrevne ansøgningsprocedure.

Der kan søges om godkendelse af 1 kursus af ad gangen.

Ansøgerne skal fremsende en ansøgning til Færdselsstyrelsen via info@fstyr.dk

Ansøgningen skal vedlægges relevante bilag, jf. nedenfor. Derudover skal der af ansøgningen fremgå en beskrivelse af kurset, hvoraf følgende skal fremgå:

 

 • Beskrivelse af kurset, dvs. kursusplan, jf. nedenfor
 • Dato for kursets afholdelse samt sted
 • Navn på kursusleder, der skal være særlig godkendt kørelærer. Der skal fremsendes dokumentation for, at kursuslederen er særlig godkendt kørelærer
 • Navn på underviserne og dokumentation for undervisernes erfaringer. Underviserne, inklusiv den ansvarlige kursusleder, skal have pædagogisk uddannelse svarende til minimum AVG

 

Det skal derudover fremgå af materialet, at der er mødepligt til kurset, og at kursisten efter endt kursus får tilsendt et kursusbevis, hvoraf fremgår, at kursisten har deltaget i et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus for særligt godkendte kørelærere.

Kursusplan/indholdet af kurset:


Kurset skal have en varighed på minimum 20 lektioner af 45 minutters varighed, eksklusiv pauser.

Kurset skal indeholde følgende elementer:

 • Kørelæreruddannelsens mål, opbygning og krav til uddannelsen, herunder undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, systematikken og definitioner heri
 • Prøvekrav, herunder forprøve og afsluttende prøve, bedømmelsen heraf
 • Undervisningslære, herunder planlægning og tilrettelæggelse af undervisning og gennemførelse af undervisning, med særlig fokus på de forhold, der gør sig gældende for kørelærererhvervet
 • Undervisningsfærdighed, evaluering og overvågning, med særlig vægt på den pædagogiske del af undervisningen
 • Køreteknik
 • Regelgrundlaget for køreuddannelsen
 • Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og –sociologi, afsnit 8 i undervisningsplanerne
 • Supplerende viden i de forskellige kategorier samt færdselsregler
 • Arbejdsmiljø

Det skal i kursusplanens opbygning fremgå, hvorledes de forskellige emner vægtes i undervisningen på kurset, og hvordan undervisningen planlægges gennemført.

Undervisningen i afsnit 8 i undervisningsplanerne skal vægtes højt, hvorimod den supplerende viden i de forskellige kategorier bør fylde en mindre del på kurset.

Efterfølgende godkendelse som særlig godkendt kørelærere


Efter deltagelse i et kursus for særligt godkendte kørelærere fremsendes kursusbevis og dokumentation for, at man er godkendt som kørelærer til den pågældende kategori. Færdselsstyrelsen vil derefter fremsende bevis på, at man er særlig godkendt kørelærer, og derfor kan undervise ansøgere, der ønsker at indstille sig til kørelærerprøven eller ønsker at udvide kørelærergodkendelsen med yderligere kategorier.

Kurser for særligt godkendte kørelærere

Storkøbenhavns Kørelærerskole

20. – 22. december 2021

 

KØRELÆRER.NU

1. – 3. november 2021

 

Midtjysk Kørelærer Uddannelse

9. - 11. august 2021

 

Storkøbenhavns Kørelærerskole 

23. juni – 25. juni 2021

 

Storkøbenhavns Kørelærerskole

21. – 23. december 2020

 

Midtjysk Kørelærer Uddannelse

22. – 24. november 2020

 

Alliance Køreskole

30. oktober – 1. november 2020

 

Lisbeths Køreskole

26. – 28. oktober 2020

 

DEKRA køreuddannelser

23. – 25. oktober 2020

 

Storkøbenhavns Kørelærerskole

1. - 3. april 2020