Synsrapporten

Sidst opdateret 27/01/2020
Krav vedrørende synsrapporten.

En synsrapport er køretøjsejerens dokumentation for, at køretøjet har været fremstillet til syn hos en synsvirksomhed. Synsrapporten skal indeholde oplysninger om køretøjets identitet, hvilket syn der er foretaget, hvor, hvornår og hos hvem synet er gennemført samt resultatet af synet.

 

Rapporten skal også oplyse ejeren om fejl på køretøjet, medmindre køretøjet er fejlfrit, og hvad ejeren skal gøre i den forbindelse, herunder klagevejledning.

 

Synsvirksomheden har i øvrigt mulighed for at skrive bemærkninger af servicemæssig karakter til køretøjsejeren.

 

En synsrapport skal - jf. bilag 2 i BEK nr. 1718 af 19. december 2017 - mindst indeholde følgende oplysninger:

 1. Køretøjets identifikationsnummer (VIN eller stelnummer).
 2. Køretøjets nummerpladenummer og registreringslandets nationalmærke.
 3. Tid og sted for prøvning.
 4. Kilometertællerens stand på prøvningstidspunktet, hvis tilgængelig.
 5. Køretøjsklasse, hvis tilgængelig.
 6. Påviste mangler med angivelse af alvorsgrad.
 7. Resultatet af den tekniske kontrol.
 8. Datoen for næste tekniske kontrol eller datoen for den nuværende rapports udløbstidspunkt, hvis denne oplysning ikke fremgår på anden vis.
 9. Prøvningsorganisationens eller synsvirksomhedens navn og underskrift eller identifikation af den prøvningsansvarlige inspektør.
 10.  Øvrige spørgsmål:
  Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til:
  -    Den medarbejder, der har udført synet,
  -    Lederen på synsstedet, eller
  -    (om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person

 Der udover skal der på synsrapporten fremgå disse oplysninger:

 1. Hvilken synsart, der er foretaget (f.eks. periodisk syn, registreringssyn, registreringssyn uden dataændring eller § 2- syn, kontrolsyn eller særligt registreringssyn).
 2. Synstypen (første syn, omsyn, eller genfremstilling).
 3. SynsID tildelt af eSyn ved indberetningen.
 4. Hvis køretøjet kan godkendes efter omsyn, skal det også anføres, om det kan ske i en syns- eller omsynsvirksomhed, eller om det kun kan ske i en synsvirksomhed.
 5. Konsekvenserne af synsresultatet for kunden. Det kan f.eks. være, at der skal foretages omsyn inden for 33 kalenderdage (inkl. synsdatoen), at køretøj med fejl ikke er lovligt, før det er repareret, eller om der er udstedt køreforbud.
 6. Såfremt køretøjet kan godkendes efter omsyn, skal der på synsrapporten indsættes følgende seks navngivne felter/linjer til (om)synsvirksomheden, der foretager omsynet: Tilladelsesnr. / Omsynsstedets adresse / Firmastempel / Godkendelsesdato / Medarbejder / Underskrift.
 7. En klagevejledning til publikum, f.eks.:

  Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 516 af den 1. juni 2012, med senere ændringer. Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan ske efter § 74 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.

   

  Gem synsrapporten

  Synsrapporten kan anvendes som dokumentation til andre myndigheder.

 8. Synsrapport fra tidligere syn udskrevet via eSyn skal udskrives på neutralt papir uden logo, såfremt (om)synet er foretaget i en anden virksomhed.
 9. Når eSyn har meddelt, at et køretøj er udtaget til kontrolsyn, skal det fremgå af synsrapporten, at

  "Køretøjet er udtaget til kontrolsyn.
  Færdselsstyrelsen har den dd-mm-åå, kl. tt:mm, udtaget køretøjet til kontrolsyn. Det betyder, at en inspektør fra Færdselsstyrelsen om et øjeblik vil ankomme til synshallen for at tjekke, om køretøjet er korrekt synet eller omsynet. Køretøjet skal blive på synsstedet, indtil kontrolsynet er gennemført, dog højst en time fra udtagelsen.
  Fjernes køretøjet fra synshallen, inden kontrollen er gennemført, bliver synet ikke registreret, og synsrapporten vil ikke være gældende. Det betyder, at køretøjet skal møde til fornyet syn eller omsyn, inden en eventuel synsfrist udløber."

  Tekst med aktuel dato og tid oplyses af eSyn ved indberetningen.

 

Synsrapporter

Eksempler på synsrapporter

Systemnedbrud eller strømsvigt

Hvis synsvirksomheden anvender elektronisk udstyr til udarbejdelse og udskrift af synsrapporter, skal synsvirksomheden sikre sig mulighed for på anden vis at kunne udfærdige synsrapporter under strømsvigt, nedbrud el. lign.
Attest

Synsrapport nødblanket

Brug denne blanket, hvis du som synsvirksomhed oplever strømsvigt, nedbrug el. lign., hvor det elektroniske udstyr ikke kan anvendes.