Regler og vejledning om køre- og hviletid

Sidst opdateret 27/01/2020
Her finder du information om køre- og hviletidsreglerne. Læs bl.a. om, hvem der er omfattet af reglerne.

Hvem er omfattet?

Sidst opdateret 27/01/2020
Hvor gælder køre– og hviletidsreglerne og hvem gælder de for?

Reglerne om køre– og hviletid er EU-regler, som gælder for alle EU-medlemslande samt Island, Liechtenstein og Norge (EØS-lande) ved kørsel i EU– og EØS-lande.


Du er omfattet af reglerne hvis du:


 • Kører godstransport med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3,5 ton
 • Kører personbefordring med et køretøj, der er konstrueret eller permanent indrettet til at befordre mere end 9 personer inklusive føreren, og er beregnet til dette formål

 

I menuerne til venstre kan du læse mere om reglerne for køre– og hviletid, og kontrol af køre– og hviletid.

 

Køretid og pauser

Sidst opdateret 27/01/2020
Herunder er beskrevet de mest generelle regler omkring køretid og pauser.

En kørselsperiode er den samlede køretid fra det tidspunkt, en fører begynder at køre efter et hvil eller en pause, indtil han indleder et hvil eller en pause. Kørselsperioden kan være sammenhængende eller opdelt.

De generelle regler for køretid er:

 • En uafbrudt køretid/kørselsperiode må ikke overstige 4,5 time.
 • Efter en uafbrudt køretid/kørselsperiode på 4,5 time skal føreren holde en sammenhængende pause på mindst 45 minutter, medmindre han påbegynder et hvil.
 • Pausen på 45 minutter kan erstattes af en opdelt pause på mindst 15 minutter efterfulgt af en pause på mindst 30 minutter fordelt over kørselsperioden. Der kan ikke byttes om på rækkefølgen af disse to pauser.
 • Efter en samlet eller opdelt pause kan en ny kørselsperiode på maksimalt 4,5 time påbegyndes.
 • Den daglige køretid må ikke overstige 9 timer.
 • 2 gange om ugen kan køretiden sættes op til 10 timer.
 • Den ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer.
 • I to på hinanden følgende uger må summen af køretiderne ikke overstige 90 timer.

Hvil

Sidst opdateret 27/01/2020
Et hvil er enhver sammenhængende periode, hvor føreren frit kan disponere over sin tid.
Der skelnes mellem daglig hvil og uge hvil. Både daglig og ugentlig hvil dækker over begreberne regulær og reduceret hvil.

 

De generelle regler for daglig hvil er:

 • Indenfor 24 timer skal du hvile i sammenhængende 11 timer (regulær daglig hvil).
 • Det er tilladt at reducere det daglige hvil til 9 timer (reduceret daglig hvil) - dog højst tre gange mellem to ugentlige hvil.
 • Den daglige hviletid kan deles op i 2 perioder, hvoraf den første skal være mindst 3 sammenhængende timer og den næste skal være mindst  9 sammenhængende timer (3+9 hvil).

De generelle regler for ugentlig hviletid er:

 • Et uge hvil skal være på mindst 45 timer (regulær ugentlig hvil)
 • I en 2 på hinanden følgende uger skal en fører tage mindst:
  • 2 regulære ugentlige hviletider på mindst 45 timer, eller
  • En regulær ugentlig hviletid på mindst 45 timer og en reduceret ugentlig hviletid på mindst 24 timer. Denne reduktion skal dog kompenceres med et tilsvarende hvil, som skal tages samlet inden
 • 3 uger efter udløbet af den pågældende uge.
 • Et uge hvil skal starte senest 6 x 24 timer efter forrige ugehvil.

Hvad sker der, hvis du holder en reduceret ugentlig hviletid?

Hvis du vælger at holde et reduceret uge hvil på mellem 45 og 24 timer, skal forskellen mellem det regulære uge hvil på 45 timer og det afholdte reducerede uge hvil holdes samlet inden 3 uger efter udløbet af den pågældende uge, hvor hviletiden er reduceret, og i forlængelse af et andet hvil på mindst 9 timer.

Flermandsbetjening

Sidst opdateret 27/01/2020
Hvad betyder det, hvis der er flere førere i køretøjet?

Hvis der er 2 førere om at skiftes til at betjene et køretøj, skal hver fører have en daglig hviletid på mindst 9 sammenhængende timer indenfor 30 timer efter afslutningen af det foregående daglige eller ugentlige hvil.

 

Ved flermandsbetjening er tilstedeværelsen af en eller flere andre førere valgfri den første time, men obligatorisk resten af tiden.

 

Rutekørsel

Sidst opdateret 27/01/2020
Har et eller flere af virksomhedens køretøjer foretaget rutekørsel med personer, hvor rutens længde ikke overstiger 50 km, er kørslen undtaget fra køre– og hviletidsbestemmelserne.

Rutekørsel er personbefordring efter faste tidsintervaller og  i en bestemt trafikforbindelse, hvor på– og afstigning kan ske ved forud fastsatte stoppesteder.

Special rutekørsel er rutekørsel med bestemte kategorier af passagerer,  hvorved andre passagerer udelukkes.

 

Uanset hvilken type rutekørsel der udføres, må rutens længde ikke overstige 50 km mellem rutens endestationer (start– og slutsted).

 

Mener du som vognmand, at et eller flere at dine køretøjer udfører rutekørsel, skal du såfremt du bliver indkaldt til virksomhedskontrol, indsende dokumentation herfor.

 

Hvilken dokumentation skal jeg sende ind?

Du skal indsende:

 • Kopi af rutetilladelser (fra Færdselsstyrelsen/Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)
 • Kopi af kontrakt om rutekørsel
 • Ruteplaner som angiver ruternes længde
 • Oversigt over/beskrivelse af hvilke chauffører og hvilket køretøj der kører ruterne, og på hvilke dage og tidspunkter de kører

 

Nedenfor findes en skabelon til brug ved rutekørsel, den kan med fordel udfyldes løbende.

 

Hvis din virksomhed ikke selv har rutetilladelse, men udfører rutekørsel for en anden virksomhed med tilladelse, skal du indsende kopi af rutetilladelse og kopi af kontrakt /aftale med den virksomhed du kører for.

 

Du kan læse mere om reglerne for rutekørsel i "Vejledning om undtagelser fra køre– og hviletidsforordningen", som du finder under "Regler og vejledninger".

Skema

Rutekørsel under 50 km

Skema til udfyldelse ved rutekørsel under 50 km.
Vejledning

Dokument vedrørende rutekørsel og fortolkning af artikel 3, litra a i Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006

Af køre- og hviletidsforordningens artikel 3 fremgår, at vejtransport med en række nærmere anførte køretøjer er undtaget fra forordningens regler. Artikel 3, litra a, angiver undtagelsen vedrørende rutekørsel under 50 km.

Færgeregel

Sidst opdateret 27/01/2020
Hvis du som fører har ledsaget et køretøj ombord på færge eller tog i forbindelse med afholdelse af hvil, kan du muligvis anvende færgereglen.

Færgereglen betyder, at en regulær daglig hviletid kan afbrydes højst 2 gange i forbindelse med ombord– og frakørsel til/fra færge eller tog. Afbrydelserne må sammenlagt højst være 1 time.

 

I tilfælde, hvor den samlede afbrydelse af den regulære daglige hviletid er længere end tilladt, kan færgereglen ikke anvendes, og forholdet skal bedømmes efter de almindelige regler om daglig hviletid

 

Hvis du som fører har ledsaget et køretøj ombord på færge eller tog i forbindelse med afholdelse af en regulær daglig hviletid, skal virksomheden indsende dokumentation herfor, fx i form af kopi af færgebillet

 

Du kan læse mere om færgereglen i "Køre– og hviltidsforordningen", som du finder under "Regler og vejledninger".

 

Arbejdsgivers og førers ansvar

Sidst opdateret 27/01/2020
Er du fører eller vognmand, er der nogle regler du skal leve op til i forhold til køre– og hviletidsreglerne.

Som udgangspunkt er det vognmanden, i hvis interesse køretøjet er anvendt, som er ansvarlig for, at køre– og hviletidsreglerne bliver overholdt.

 

Det er også vognmandens ansvar at al data bliver korrekt og forsvarligt downloadet og opbevaret

 

Det er vognmandens opgave at alle førere bliver instrueret i reglerne om køre– og hviletid, og kontrollere at de bliver fulgt.

 

Som fører af et køretøj har man også et ansvar for at reglerne om køre– og hviletid bliver overholdt, og kan, såfremt man overtræder disse, blive dømt for disse overtrædelser.

Ændringer pr. 20. august 2020

Sidst opdateret 14/09/2020
Her kan du læse mere om ændringer på køre- og hviletidsområdet (Vejpakken) gældende fra 20. august 2020, og om vores første fortolkningsbidrag.

Europa-Parlamentet og Rådet har som led i Vejpakken vedtaget en række ændringer på køre- og hviletidsområdet, der er trådt i kraft den 20. august 2020.

 

Vores vejledninger på området vil snarest muligt blive opdateret med ændringerne, og vil herefter blive offentliggjort på vores hjemmeside.


Ønsker du at holde dig opdateret, anbefaler vi, at du enten følger med på vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.


Her følger et kort overblik over de ændringer, der som led i Vejpakken allerede er trådt i kraft, og vores første fortolkningsbidrag, som vedrører de nye forpligtelser for transportvirksomheden i forhold til førerens indkvartering og de skærpede krav til transportvirksomhedens arbejdstilrettelæggelse.

 

Udvidelse af undtagelse - "håndværkerreglen"

Undtagelsen for køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, der benyttes til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter til udøvelsen af sit erhverv inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted, forudsat at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet, udvides til også at omfatte levering for egen regning af varer, der er fremstillet ved håndværksmæssig fremgangsmåde.

 

Registrering af andet arbejde

Køre- og hviletidsforordningens artikel 6, stk. 5, præciseres ved, at alt ”andet arbejde” skal registreres i takografen, hvis takografens andre funktioner ikke kan bruges.

 

Pause ved flermandsbetjening

I køre- og hviletidsforordningens artikel 7 præciseres, at en fører, der deltager i flermandsbetjening, kan tage en pause på 45 minutter i et køretøj, som køres af en anden fører, forudsat at den fører, der tager pausen, ikke assisterer den fører, der kører køretøjet.

 

Ugehvil ved international godstransport

I international godstransport kan føreren nu afholde et reduceret ugehvil to uger i træk, forudsat at hvilene påbegyndes uden for arbejdsgiverens etableringsmedlemsstat og førerens bopælsland, og at føreren i fire på hinanden følgende uger afholder mindst fire ugehvil, hvoraf mindst to skal være regulære ugehvil.

 

I så fald skal føreren dog umiddelbart forud for den næste ugentlige hviletid afholde en hviletid som kompensation for de to reducerede ugehvil.


Afholder en fører flere ugehvil end det minimum, der kræves ifølge forordningen, skal de yderligere reducerede ugehvil ikke kompenseres, ligesom de ingen indflydelse har på kompensationsforpligtelsen. I sådanne tilfælde er det ugehvilet, der er afholdt tættest på udløbet af ”6 x 24-timers perioden”, der skal kompenseres.


En fører kan f.eks. inden for referenceperioden på fire uger afholde de påkrævede ugehvil i kombination med yderligere ugehvil i følgende rækkefølge:


Uge 1: 45 timer (f.eks. lørdag-mandag)


Uge 2: 24 timer (senest søndag-mandag)


Uge 3: 24 timer (f.eks. onsdag-torsdag) og 27 timer (senest søndag-mandag)


Uge 4: 21+18 timer (fredag-søndag) + 45 timer (senest søndag-tirsdag) (hvilene på 21 timer og 18 timer er kompensation for de to reducerede ugehvil, der er afholdt i uge 2 og uge 3 (søndag-mandag), mens det ekstra ugehvil, der er afholdt i uge 3 (onsdag-torsdag) ikke skal kompenseres.

 

Forbud mod "lange" hvil i køretøjet og førerens indkvartering

Ordlyd:

 

De regulære ugentlige hviletider og ugentlige hviletider på mere end 45 timer, der afholdes som kompensation for tidligere reducerede ugentlige hviletider, må ikke afholdes i et køretøj.

 

De skal afholdes i egnet og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold.


Alle omkostninger til indkvartering uden for køretøjet dækkes af arbejdsgiveren.Færdselsstyrelsens fortolkning:

 

Har en fører ikke uden videre mulighed for at afholde sit ”lange” hvil på egen bopæl, skal transportvirksomheden sikre sig, at føreren kan afholde hvilet i egnet og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold samt med plads til privatliv for hver enkelt fører, herunder dække alle omkostninger hertil.

 

Det behøver ikke at være indkvartering eksempelvis på hotel eller motel, men kan også være i lokaler, som virksomheden ejer eller lejer, som har tilsvarende faciliteter, ligesom indkvartering i et privat hjem eksempelvis hos familiemedlemmer ol. vil kunne opfylde kravene.


Relevant dokumentation kan være en hotelregning, en lejekontrakt eller en erklæring fra et familiemedlem om, at føreren har overnattet hos den pågældende under egnet indkvartering.

Europa-Parlamentet og Rådet har som led i Vejpakken vedtaget en række ændringer på køre- og hviletidsområdet, der er trådt i kraft den 20. august 2020.

 

Vores vejledninger på området vil snarest muligt blive opdateret med ændringerne, og vil herefter blive offentliggjort på vores hjemmeside.


Ønsker du at holde dig opdateret, anbefaler vi, at du enten følger med på vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.


Her følger et kort overblik over de ændringer, der som led i Vejpakken allerede er trådt i kraft, og vores første fortolkningsbidrag, som vedrører de nye forpligtelser for transportvirksomheden i forhold til førerens indkvartering og de skærpede krav til transportvirksomhedens arbejdstilrettelæggelse.

 

Udvidelse af undtagelse - "håndværkerreglen"

Undtagelsen for køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, der benyttes til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter til udøvelsen af sit erhverv inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted, forudsat at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet, udvides til også at omfatte levering for egen regning af varer, der er fremstillet ved håndværksmæssig fremgangsmåde.

 

Registrering af andet arbejde

Køre- og hviletidsforordningens artikel 6, stk. 5, præciseres ved, at alt ”andet arbejde” skal registreres i takografen, hvis takografens andre funktioner ikke kan bruges.

 

Pause ved flermandsbetjening

I køre- og hviletidsforordningens artikel 7 præciseres, at en fører, der deltager i flermandsbetjening, kan tage en pause på 45 minutter i et køretøj, som køres af en anden fører, forudsat at den fører, der tager pausen, ikke assisterer den fører, der kører køretøjet.

 

Ugehvil ved international godstransport

I international godstransport kan føreren nu afholde et reduceret ugehvil to uger i træk, forudsat at hvilene påbegyndes uden for arbejdsgiverens etableringsmedlemsstat og førerens bopælsland, og at føreren i fire på hinanden følgende uger afholder mindst fire ugehvil, hvoraf mindst to skal være regulære ugehvil.

 

I så fald skal føreren dog umiddelbart forud for den næste ugentlige hviletid afholde en hviletid som kompensation for de to reducerede ugehvil.


Afholder en fører flere ugehvil end det minimum, der kræves ifølge forordningen, skal de yderligere reducerede ugehvil ikke kompenseres, ligesom de ingen indflydelse har på kompensationsforpligtelsen. I sådanne tilfælde er det ugehvilet, der er afholdt tættest på udløbet af ”6 x 24-timers perioden”, der skal kompenseres.


En fører kan f.eks. inden for referenceperioden på fire uger afholde de påkrævede ugehvil i kombination med yderligere ugehvil i følgende rækkefølge:


Uge 1: 45 timer (f.eks. lørdag-mandag)


Uge 2: 24 timer (senest søndag-mandag)


Uge 3: 24 timer (f.eks. onsdag-torsdag) og 27 timer (senest søndag-mandag)


Uge 4: 21+18 timer (fredag-søndag) + 45 timer (senest søndag-tirsdag) (hvilene på 21 timer og 18 timer er kompensation for de to reducerede ugehvil, der er afholdt i uge 2 og uge 3 (søndag-mandag), mens det ekstra ugehvil, der er afholdt i uge 3 (onsdag-torsdag) ikke skal kompenseres.

 

Forbud mod "lange" hvil i køretøjet og førerens indkvartering

Ordlyd:

 

De regulære ugentlige hviletider og ugentlige hviletider på mere end 45 timer, der afholdes som kompensation for tidligere reducerede ugentlige hviletider, må ikke afholdes i et køretøj.

 

De skal afholdes i egnet og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold.


Alle omkostninger til indkvartering uden for køretøjet dækkes af arbejdsgiveren.Færdselsstyrelsens fortolkning:

 

Har en fører ikke uden videre mulighed for at afholde sit ”lange” hvil på egen bopæl, skal transportvirksomheden sikre sig, at føreren kan afholde hvilet i egnet og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold samt med plads til privatliv for hver enkelt fører, herunder dække alle omkostninger hertil.

 

Det behøver ikke at være indkvartering eksempelvis på hotel eller motel, men kan også være i lokaler, som virksomheden ejer eller lejer, som har tilsvarende faciliteter, ligesom indkvartering i et privat hjem eksempelvis hos familiemedlemmer ol. vil kunne opfylde kravene.


Relevant dokumentation kan være en hotelregning, en lejekontrakt eller en erklæring fra et familiemedlem om, at føreren har overnattet hos den pågældende under egnet indkvartering.

Europa-Parlamentet og Rådet har som led i Vejpakken vedtaget en række ændringer på køre- og hviletidsområdet, der er trådt i kraft den 20. august 2020.

 

Vores vejledninger på området vil snarest muligt blive opdateret med ændringerne, og vil herefter blive offentliggjort på vores hjemmeside.


Ønsker du at holde dig opdateret, anbefaler vi, at du enten følger med på vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.


Her følger et kort overblik over de ændringer, der som led i Vejpakken allerede er trådt i kraft, og vores første fortolkningsbidrag, som vedrører de nye forpligtelser for transportvirksomheden i forhold til førerens indkvartering og de skærpede krav til transportvirksomhedens arbejdstilrettelæggelse.

 

Udvidelse af undtagelse - "håndværkerreglen"

Undtagelsen for køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, der benyttes til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter til udøvelsen af sit erhverv inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted, forudsat at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet, udvides til også at omfatte levering for egen regning af varer, der er fremstillet ved håndværksmæssig fremgangsmåde.

 

Registrering af andet arbejde

Køre- og hviletidsforordningens artikel 6, stk. 5, præciseres ved, at alt ”andet arbejde” skal registreres i takografen, hvis takografens andre funktioner ikke kan bruges.

 

Pause ved flermandsbetjening

I køre- og hviletidsforordningens artikel 7 præciseres, at en fører, der deltager i flermandsbetjening, kan tage en pause på 45 minutter i et køretøj, som køres af en anden fører, forudsat at den fører, der tager pausen, ikke assisterer den fører, der kører køretøjet.

 

Ugehvil ved international godstransport

I international godstransport kan føreren nu afholde et reduceret ugehvil to uger i træk, forudsat at hvilene påbegyndes uden for arbejdsgiverens etableringsmedlemsstat og førerens bopælsland, og at føreren i fire på hinanden følgende uger afholder mindst fire ugehvil, hvoraf mindst to skal være regulære ugehvil.

 

I så fald skal føreren dog umiddelbart forud for den næste ugentlige hviletid afholde en hviletid som kompensation for de to reducerede ugehvil.


Afholder en fører flere ugehvil end det minimum, der kræves ifølge forordningen, skal de yderligere reducerede ugehvil ikke kompenseres, ligesom de ingen indflydelse har på kompensationsforpligtelsen. I sådanne tilfælde er det ugehvilet, der er afholdt tættest på udløbet af ”6 x 24-timers perioden”, der skal kompenseres.


En fører kan f.eks. inden for referenceperioden på fire uger afholde de påkrævede ugehvil i kombination med yderligere ugehvil i følgende rækkefølge:


Uge 1: 45 timer (f.eks. lørdag-mandag)


Uge 2: 24 timer (senest søndag-mandag)


Uge 3: 24 timer (f.eks. onsdag-torsdag) og 27 timer (senest søndag-mandag)


Uge 4: 21+18 timer (fredag-søndag) + 45 timer (senest søndag-tirsdag) (hvilene på 21 timer og 18 timer er kompensation for de to reducerede ugehvil, der er afholdt i uge 2 og uge 3 (søndag-mandag), mens det ekstra ugehvil, der er afholdt i uge 3 (onsdag-torsdag) ikke skal kompenseres.

 

Forbud mod "lange" hvil i køretøjet og førerens indkvartering

Ordlyd:

 

De regulære ugentlige hviletider og ugentlige hviletider på mere end 45 timer, der afholdes som kompensation for tidligere reducerede ugentlige hviletider, må ikke afholdes i et køretøj.

 

De skal afholdes i egnet og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold.


Alle omkostninger til indkvartering uden for køretøjet dækkes af arbejdsgiveren.Færdselsstyrelsens fortolkning:

 

Har en fører ikke uden videre mulighed for at afholde sit ”lange” hvil på egen bopæl, skal transportvirksomheden sikre sig, at føreren kan afholde hvilet i egnet og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold samt med plads til privatliv for hver enkelt fører, herunder dække alle omkostninger hertil.

 

Det behøver ikke at være indkvartering eksempelvis på hotel eller motel, men kan også være i lokaler, som virksomheden ejer eller lejer, som har tilsvarende faciliteter, ligesom indkvartering i et privat hjem eksempelvis hos familiemedlemmer ol. vil kunne opfylde kravene.


Relevant dokumentation kan være en hotelregning, en lejekontrakt eller en erklæring fra et familiemedlem om, at føreren har overnattet hos den pågældende under egnet indkvartering.

Europa-Parlamentet og Rådet har som led i Vejpakken vedtaget en række ændringer på køre- og hviletidsområdet, der er trådt i kraft den 20. august 2020.

 

Vores vejledninger på området vil snarest muligt blive opdateret med ændringerne, og vil herefter blive offentliggjort på vores hjemmeside.


Ønsker du at holde dig opdateret, anbefaler vi, at du enten følger med på vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.


Her følger et kort overblik over de ændringer, der som led i Vejpakken allerede er trådt i kraft, og vores første fortolkningsbidrag, som vedrører de nye forpligtelser for transportvirksomheden i forhold til førerens indkvartering og de skærpede krav til transportvirksomhedens arbejdstilrettelæggelse.

 

Udvidelse af undtagelse - "håndværkerreglen"

Undtagelsen for køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, der benyttes til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter til udøvelsen af sit erhverv inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted, forudsat at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet, udvides til også at omfatte levering for egen regning af varer, der er fremstillet ved håndværksmæssig fremgangsmåde.

 

Registrering af andet arbejde

Køre- og hviletidsforordningens artikel 6, stk. 5, præciseres ved, at alt ”andet arbejde” skal registreres i takografen, hvis takografens andre funktioner ikke kan bruges.

 

Pause ved flermandsbetjening

I køre- og hviletidsforordningens artikel 7 præciseres, at en fører, der deltager i flermandsbetjening, kan tage en pause på 45 minutter i et køretøj, som køres af en anden fører, forudsat at den fører, der tager pausen, ikke assisterer den fører, der kører køretøjet.

 

Ugehvil ved international godstransport

I international godstransport kan føreren nu afholde et reduceret ugehvil to uger i træk, forudsat at hvilene påbegyndes uden for arbejdsgiverens etableringsmedlemsstat og førerens bopælsland, og at føreren i fire på hinanden følgende uger afholder mindst fire ugehvil, hvoraf mindst to skal være regulære ugehvil.

 

I så fald skal føreren dog umiddelbart forud for den næste ugentlige hviletid afholde en hviletid som kompensation for de to reducerede ugehvil.


Afholder en fører flere ugehvil end det minimum, der kræves ifølge forordningen, skal de yderligere reducerede ugehvil ikke kompenseres, ligesom de ingen indflydelse har på kompensationsforpligtelsen. I sådanne tilfælde er det ugehvilet, der er afholdt tættest på udløbet af ”6 x 24-timers perioden”, der skal kompenseres.


En fører kan f.eks. inden for referenceperioden på fire uger afholde de påkrævede ugehvil i kombination med yderligere ugehvil i følgende rækkefølge:


Uge 1: 45 timer (f.eks. lørdag-mandag)


Uge 2: 24 timer (senest søndag-mandag)


Uge 3: 24 timer (f.eks. onsdag-torsdag) og 27 timer (senest søndag-mandag)


Uge 4: 21+18 timer (fredag-søndag) + 45 timer (senest søndag-tirsdag) (hvilene på 21 timer og 18 timer er kompensation for de to reducerede ugehvil, der er afholdt i uge 2 og uge 3 (søndag-mandag), mens det ekstra ugehvil, der er afholdt i uge 3 (onsdag-torsdag) ikke skal kompenseres.

 

Forbud mod "lange" hvil i køretøjet og førerens indkvartering

Ordlyd:

 

De regulære ugentlige hviletider og ugentlige hviletider på mere end 45 timer, der afholdes som kompensation for tidligere reducerede ugentlige hviletider, må ikke afholdes i et køretøj.

 

De skal afholdes i egnet og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold.


Alle omkostninger til indkvartering uden for køretøjet dækkes af arbejdsgiveren.Færdselsstyrelsens fortolkning:

 

Har en fører ikke uden videre mulighed for at afholde sit ”lange” hvil på egen bopæl, skal transportvirksomheden sikre sig, at føreren kan afholde hvilet i egnet og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold samt med plads til privatliv for hver enkelt fører, herunder dække alle omkostninger hertil.

 

Det behøver ikke at være indkvartering eksempelvis på hotel eller motel, men kan også være i lokaler, som virksomheden ejer eller lejer, som har tilsvarende faciliteter, ligesom indkvartering i et privat hjem eksempelvis hos familiemedlemmer ol. vil kunne opfylde kravene.


Relevant dokumentation kan være en hotelregning, en lejekontrakt eller en erklæring fra et familiemedlem om, at føreren har overnattet hos den pågældende under egnet indkvartering.

Europa-Parlamentet og Rådet har som led i Vejpakken vedtaget en række ændringer på køre- og hviletidsområdet, der er trådt i kraft den 20. august 2020.

 

Vores vejledninger på området vil snarest muligt blive opdateret med ændringerne, og vil herefter blive offentliggjort på vores hjemmeside.


Ønsker du at holde dig opdateret, anbefaler vi, at du enten følger med på vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.


Her følger et kort overblik over de ændringer, der som led i Vejpakken allerede er trådt i kraft, og vores første fortolkningsbidrag, som vedrører de nye forpligtelser for transportvirksomheden i forhold til førerens indkvartering og de skærpede krav til transportvirksomhedens arbejdstilrettelæggelse.

 

Udvidelse af undtagelse - "håndværkerreglen"

Undtagelsen for køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, der benyttes til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter til udøvelsen af sit erhverv inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted, forudsat at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet, udvides til også at omfatte levering for egen regning af varer, der er fremstillet ved håndværksmæssig fremgangsmåde.

 

Registrering af andet arbejde

Køre- og hviletidsforordningens artikel 6, stk. 5, præciseres ved, at alt ”andet arbejde” skal registreres i takografen, hvis takografens andre funktioner ikke kan bruges.

 

Pause ved flermandsbetjening

I køre- og hviletidsforordningens artikel 7 præciseres, at en fører, der deltager i flermandsbetjening, kan tage en pause på 45 minutter i et køretøj, som køres af en anden fører, forudsat at den fører, der tager pausen, ikke assisterer den fører, der kører køretøjet.

 

Ugehvil ved international godstransport

I international godstransport kan føreren nu afholde et reduceret ugehvil to uger i træk, forudsat at hvilene påbegyndes uden for arbejdsgiverens etableringsmedlemsstat og førerens bopælsland, og at føreren i fire på hinanden følgende uger afholder mindst fire ugehvil, hvoraf mindst to skal være regulære ugehvil.

 

I så fald skal føreren dog umiddelbart forud for den næste ugentlige hviletid afholde en hviletid som kompensation for de to reducerede ugehvil.


Afholder en fører flere ugehvil end det minimum, der kræves ifølge forordningen, skal de yderligere reducerede ugehvil ikke kompenseres, ligesom de ingen indflydelse har på kompensationsforpligtelsen. I sådanne tilfælde er det ugehvilet, der er afholdt tættest på udløbet af ”6 x 24-timers perioden”, der skal kompenseres.


En fører kan f.eks. inden for referenceperioden på fire uger afholde de påkrævede ugehvil i kombination med yderligere ugehvil i følgende rækkefølge:


Uge 1: 45 timer (f.eks. lørdag-mandag)


Uge 2: 24 timer (senest søndag-mandag)


Uge 3: 24 timer (f.eks. onsdag-torsdag) og 27 timer (senest søndag-mandag)


Uge 4: 21+18 timer (fredag-søndag) + 45 timer (senest søndag-tirsdag) (hvilene på 21 timer og 18 timer er kompensation for de to reducerede ugehvil, der er afholdt i uge 2 og uge 3 (søndag-mandag), mens det ekstra ugehvil, der er afholdt i uge 3 (onsdag-torsdag) ikke skal kompenseres.

 

Forbud mod "lange" hvil i køretøjet og førerens indkvartering

Ordlyd:

 

De regulære ugentlige hviletider og ugentlige hviletider på mere end 45 timer, der afholdes som kompensation for tidligere reducerede ugentlige hviletider, må ikke afholdes i et køretøj.

 

De skal afholdes i egnet og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold.


Alle omkostninger til indkvartering uden for køretøjet dækkes af arbejdsgiveren.Færdselsstyrelsens fortolkning:

 

Har en fører ikke uden videre mulighed for at afholde sit ”lange” hvil på egen bopæl, skal transportvirksomheden sikre sig, at føreren kan afholde hvilet i egnet og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold samt med plads til privatliv for hver enkelt fører, herunder dække alle omkostninger hertil.

 

Det behøver ikke at være indkvartering eksempelvis på hotel eller motel, men kan også være i lokaler, som virksomheden ejer eller lejer, som har tilsvarende faciliteter, ligesom indkvartering i et privat hjem eksempelvis hos familiemedlemmer ol. vil kunne opfylde kravene.


Relevant dokumentation kan være en hotelregning, en lejekontrakt eller en erklæring fra et familiemedlem om, at føreren har overnattet hos den pågældende under egnet indkvartering.

Lovstof og vejledningsmateriale

Sidst opdateret 17/02/2020
Reglerne om køre– og hviletid sikrer en sund konkurrence mellem aktørerne og bidrager til trafiksikkerheden.
Færdselsstyrelsen skaber grundlaget for sikker kørsel i Danmark. Det betyder at vi kontrollerer virksomheder for overholdelse af reglerne om køre– og hviletid.

Køre– og hviletidsreglerne indeholder regler om, hvor lang tid en fører må køre, hvornår og hvordan der skal holdes pauser og hvor længe der skal hviles.

Herunder finder du links til aktuelle vejledninger og forskrifter på køre– og hviletidsområdet.
Vejledning

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen.

Vejledning

Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet

Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet

BEMÆRK: Vejledningen er under opdatering og indeholder derfor endnu ikke ændringerne fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1054 af 15. juli 2020

Bekendtgørelse.

BEK nr 328 af 28/03/2007

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Gældende fra

11/04/2007

BEK nr 328 af 28/03/2007 Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport
Færdselsstyrelsen skaber grundlaget for sikker kørsel i Danmark. Det betyder at vi kontrollerer virksomheder for overholdelse af reglerne om køre– og hviletid.

Køre– og hviletidsreglerne indeholder regler om, hvor lang tid en fører må køre, hvornår og hvordan der skal holdes pauser og hvor længe der skal hviles.

Herunder finder du links til aktuelle vejledninger og forskrifter på køre– og hviletidsområdet.

Forordning

Forordning nr. 561/2006

Køre- og hviletidsforordningen

Gældende fra

20/08/2020

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006. Dette er den konsolideret udgave fra 20. august 2020.

Forordning

Nr. 165/2014

Takografforordningen

Gældende fra

31/07/2020

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014. Dette er den konsolideret udgave fra 31. juli 2020.

Forordning

Nr. 3821/85

Kontrolapparatforordningen

Gældende fra

29/09/1986

Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport.