Du er taxi-chauffør

Sidst opdateret 11/10/2021

Du vil fortsætte som taxichauffør

Sidst opdateret 08/06/2021

Du kan fortsætte som taxichauffør med dit eksisterende førerkort eller chaufførkort, indtil det udløber.

Førerkortet eller chaufførkortet skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt så forsiden er synlig for passagererne. Det er tilladt at skjule sit navn på førerkortet eller chaufførkortet. Kortets øvrige oplysninger skal fortsat være synlige.


Færdselsstyrelsen udsteder et midlertidigt chaufførkort i forbindelse med indgivelse af ansøgning om fornyelse af chaufførkort, eller i forbindelse med sagsbehandlingen heraf, efter anmodning fra dig. Det midlertidige chaufførkort udstedes på baggrund af en konkret vurdering foretaget i styrelsen og vil have en gyldighed på mellem 1 og 3 måneder. Det midlertidige chaufførkort udløber dog senest, når der er truffet endelig afgørelse vedrørende ansøgningen om fornyelse af chaufførkort.


Det midlertidige chaufførkort skal medbringes under kørslen og giver adgang til at fortsætte den kørsel man hidtil har udført. Hvis du for eksempel ansøger om fornyelse på baggrund af et sygetransportførerkort, kan du med et midlertidigt chaufførkort alene fortsætte med denne kørsel.

OBS! – Praksisændring

Færdselsstyrelsen har ved en fejl udstedt enkelte midlertidige chaufførkort til personer, som har indsendt en ansøgning om fornyelse på baggrund af et kvalifikationsbevis alene.

Disse ansøgere har dermed ikke været kvalificerede til at køre erhvervsmæssigt på ansøgningstidspunktet, da der kræves enten et gyldigt førerkort eller et gyldigt chaufførkort, før man må køre erhvervsmæssigt. Styrelsen skal hermed meddele, at denne praksis ændres, så styrelsens praksis bringes i overensstemmelse med gældende regler for udstedelse af midlertidige chaufførkort.


Det betyder, at man enten skal have et gyldigt førerkort eller et gyldigt chaufførkort på ansøgningspunktet, før styrelsen kan udstede et midlertidigt chaufførkort under sagens behandling.
For personer, der udfører offentlig servicetrafik (OST), skal man have en gyldig kode 400 eller 450 på ansøgningstidspunktet, før man er berettiget til at køre erhvervsmæssigt, og før man kan få udstedt et midlertidigt chaufførkort.

Du skal stadig anmode om et midlertidigt chaufførkort ved at skrive til info@fstyr.dk og henvise til dit sagsnummer, og styrelsen vurderer herefter, om der kan udstedes et midlertidigt chaufførkort til dig.

Sådan fornyer du dit førerkort eller chaufførkort

Sidst opdateret 08/06/2021

Hvis du vil forny dit førerkort eller chaufførkort, kan det tidligst ske 6 måneder før dit førerkort eller chaufførkort udløber.

Vi anbefaler, at du ansøger om fornyelse 3 måneder før det udløber. Du fornyer dit førerkort eller chaufførkort via styrelsens digitale ansøgningsformular. Vær opmærksom på at du også skal fremsende dokumenter til styrelsen.

 1. Ansøg om fornyelse via styrelsens ansøgningsformular.

  Du skal bruge NemID for at få adgang.


  Bemærk:

  Vi er blevet opmærksomme på, at den digitale ansøgningsformular automatisk ”zoomer ind” på siden på nogle computere, så nogle felter ikke kan ses på skærmbilledet.

  Når du har valgt, at du gerne vil forny dit kort, skal du også trykke på knappen ”Næste”, før du kan komme videre med ansøgningen. Hvis knappen ikke er synlig for dig, kan du derfor prøve at zoome ud på din computer ved at trykke på Ctrl og – (minusknappen) samtidig.

 2. Vedhæft en kopi af både for- og bagsiden af dit førerkort.


  Bemærk:

  Hvis du ikke har et førerkort, fordi du tidligere har kørt offentlig service trafik (OST-kørsel), skal du i stedet indsende en scannet kopi af dit kursusbevis fra efter 1. september 2001 og en arbejdsgivererklæring som dokumentation for, at du udfører kørsel for en offentlig myndighed.
 3. Vedhæft en kopi af både for- og bagsiden af dit kørekort

 4. Vedhæft et digitalt pasfoto

  Vedhæft et digitalt foto. Fotoet skal leve op til Rigspolitiets krav om pasfoto.
 5. Bestil tid hos din egen læge, få et helbredstjek og fremsend lægeattesten.


  Bemærk:
  Der skal indsendes en ansøgning, inden lægeattesten registreres på sagen. 
 6. Herefter behandles ansøgningen

Midlertidigt chaufførkort i fornyelsessager

Sidst opdateret 08/06/2021
Såfremt du ønsker et midlertidigt chaufførkort ved ansøgning om fornyelse af chaufførkort, førerkort eller på baggrund af et kvalifikationskursus eller i forbindelse med sagsbehandlingen heraf, skal du rette henvendelse til info@fstyr.dk. Herefter skal der foretages en konkret vurdering af, om det kan udstedes.

Bemærk:
Du kan først anmode om et midlertidigt chaufførkort i forbindelse med udløb af førerkort, erhvervskørekort (B-EP) eller chaufførkort. Du skal forinden have indsendt ansøgning om fornyelse. 

Foto

Sidst opdateret 02/12/2022

Du skal fremsende et digitalt pasfoto sammen med ansøgningen. Du skal derfor have et pasfoto klar på din computer til at uploade, når du vil ansøge.

Et digitalt pasfoto kan man få lavet hos en fotohandler. Fotoet må ikke fylde mere 10 MB, og du kan indsende disse typer af billedfiler: .jpg, .jpeg, .png, .gif og bmp.

Det vedhæftede foto skal leve op til Rigspolitiets krav til pasfoto.

Hvis fotoet ikke lever op til kravene, vil din ansøgning blive afvist.

 

Se kravene til pasfoto


Gode råd:

 

 • Billedet skal være nyt og vellignende
 • Du skal ikke tage et billede af et billede
 • Du skal ikke indsende et selfie (se kravene fra politiet i linket ovenover)
 • Der må ikke være andre med på billedet (se kravene fra politiet i linket ovenover)

Helbred

Sidst opdateret 05/12/2022

Ved behandlingen af din sag foretager styrelsen en vurdering af, om du opfylder de helbredsmæssige betingelser for at få udstedt et chaufførkort.

I den forbindelse er det nødvendigt at få foretaget et helbredstjek hos din læge, hvis du vil være chauffør til erhvervsmæssig persontransport. Helbredstjekket skal blandt andet undersøge dit syn og din hørelse. Oplysninger om sygdomme, der kan påvirke din evne til sikkert at køre erhvervsmæssigt persontransport, vil også indgå. 

Hvis du har helbredsmæssige forhold på din lægeattest, kan det betyde, at sagsbehandlingstiden forlænges ud over den almindelige sagsbehandlingstid, da styrelsen skal vurdere, om du opfylder kravene til fysisk og psykisk egnethed.

Hvis styrelsen vurderer, at der er brug for yderligere oplysninger, kan det være relevant at anmode dig om at indsende blandt andet speciallægeerklæringer og lægelige udtalelser vedrørende ét eller flere forhold, hvilket kan forlænge sagsbehandlingstiden yderligere. 

Du skal selv afholde eventuelle udgifter til at fremskaffe speciallægeerklæringer og lægelige udtalelser.

I forbindelse med behandlingen af din sag indhenter styrelsen udtalelse fra den til styrelsen tilknyttede lægefaglige konsulent vedrørende dine helbredsoplysninger til brug for behandlingen af din sag. Såfremt du har helbredsmæssige forhold, der udgør, at du ikke fuldt ud opfylder de fastsatte helbredskrav oplistet i taxibekendtgørelsens bilag 1, kan chaufførkortet udstedes med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning og med øvrige vilkår som eksempelvis brille-/linsepåbud, påbud om høreapparat m.v.

Husk lægeattesten

Sidst opdateret 11/06/2021

Udover ansøgning om fornyelse af dit førerkort eller chaufførkort, skal du indsende en lægeattest. Det er vigtigt, at du først indsender lægeattesten efter, du har indsendt ansøgningen og givet samtykke til, at vi må behandle dine helbredsmæssige oplysninger.


Formålet med lægeattesten er, at gøre styrelsen i stand til at vurdere, om du opfylder de helbredsmæssige betingelser for at få udstedt et chaufførkort.

Lægeattesten skal udfyldes af din læge. Har du diabetes, der behandles med medicin, der kan give for lavt blodsukker, skal lægen udfylde en supplerende lægeattest om diabetes.

Lægeattesten indeholder en række spørgsmål i afsnit A i lægeattesten, som du bedes besvare inden selve lægeundersøgelsen, hvor lægen besvarer lægeattestens afsnit B. Du skal være opmærksom på, at du skal forevise fotolegitimation - pas eller kørekort - inden lægen udfylder og underskriver lægeattesten.


Når lægen har færdiggjort den fysiske lægeattest, kan lægen indscanne og sende den underskrevne lægeattest digitalt til Færdselsstyrelsen. Det kræver NemID medarbejdersignatur.

Hvis dette ikke er muligt, skal du eller lægen sende lægeattesten i en lukket kuvert til Færdselsstyrelsen,Sorsigvej 35, 6760 Ribe.


 • Kuverten skal have lægens oplysninger trykt eller stemplet på
 • Hvis du selv sender kuverten med lægeattesten ind til os med post, skal den lægges ind i en anden kuvert, hvor frimærker, afsender og adresse kan påføres.
Attest

Lægeattest til ansøgning om chaufførkort

 

Erklæring

Hent lægeattest om diabetes ved ansøgning om chaufførkort

 

Vandel og god skik

Sidst opdateret 05/12/2022

Vandel og god skik

I forbindelse med behandlingen af din sag foretager styrelsen en vurdering af, om du opfylder kravene til vandel og god skik. Vandel betyder, at du ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med dit arbejde som chauffør.

Når du indsender din ansøgning, giver du samtidig dit samtykke til, at styrelsen må indhente en fuldstændig straffeattest og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister for at vurdere din vandel. Den offentlige straffeattest indeholder forhold, der går mindst 10 år tilbage i modsætning til den private straffeattest, som du som privatperson kan få udstedt, hvor de strafbare forhold hurtigere slettes fra.

Hvis du har strafbare forhold på din offentlige straffeattest, kan det betyde, at sagsbehandlingstiden forlænges ud over den almindelige sagsbehandlingstid, da styrelsen skal vurdere, om du opfylder kravene til vandel og god skik. Hvis styrelsen vurderer, at der er brug for yderligere oplysninger, kan det blive relevant at anmode dig om at indsende et domsudskrift vedrørende ét eller flere forhold, hvilket kan forlænge sagsbehandlingstiden yderligere.

Du skal selv afholde eventuelle udgifter til at fremskaffe et eller flere domsudskrifter.

Styrelsen foretager en konkret vurdering i hver eneste sag af, om vandelskravet er opfyldt. Du er derfor ikke automatisk afskåret fra at få udstedt et chaufførkort, hvis du har strafbare forhold på din straffeattest. I vurderingen inddrager styrelsen blandt andet oplysninger om det strafbare forholds karakter, om der er gentagelsestilfælde, gerningsmandens personlige forhold og om den tid, der er gået siden det strafbare forhold blev begået.

Eksempelvis kan flere tilfælde af grov vold efter omstændighederne føre til, at du ikke kan få udstedt chaufførkort.

Styrelsen behandler ikke anmodninger om forhåndsgodkendelser af vandelskravet, og du skal derfor indsende alle oplysninger, før styrelsen kan foretage en vurdering af, om vandelskravet er opfyldt.


Bemærk:

Hvis du har eller har haft bopæl i udlandet, skal du selv kontakte politimyndighederne i dine tidligere opholdslande og anmode om, at de fremsender et originalt eksemplar af din udenlandske straffeattest direkte til styrelsen pr. post. Du må ikke selv have haft straffeattesten i dine egne hænder.

Ansøgningsprocessen

Sidst opdateret 09/06/2021

Når alle betingelser er opfyldt og godkendt

Hvis du opfylder alle betingelser for at blive chauffør, du har indsendt alle de nødvendige dokumenter korrekt og styrelsen har behandlet og endelig godkendt din ansøgning, vil du modtage oplysning om betaling af gebyr sammen med et midlertidigt chaufførkort.

Når din betaling er registreret, vil du efter 2-3 uger modtage et chaufførkort med posten.
 

Omkostninger ved ansøgning

Der opkræves et gebyr ved udstedelse af et chaufførkort. Hvis styrelsen vurderer, at der er behov for yderligere oplysninger til brug for behandlingen af din sag, eksempelvis i form af speciallægeerklæringer, lægelige udtalelser eller domsudskrifter, vil der opstå yderligere omkostninger i forbindelse hermed.

Du skal også selv afholde udgifterne i forbindelse med fornyelse af chaufførkort. Dette omfatter både faste såvel som ekstraudgifter. 

Der opkræves et gebyr for chaufførkort. Se størrelsen på gebyret.