International varebilskørsel for fremmed regning i varebil

Sidst opdateret 08/08/2022
Her kan du læse mere om de krav, der er til vognmænd som vil udføre international varebilskørsel for fremmed regning i varebiler.
Du skal have en international varebilstilladelse, hvis du vil transportere gods for andre med en varebil eller et vogntog med en samlet totalvægt mellem 2.500 kg og 3.500 kg.

Fra den 21. maj 2022 kræves der tilladelse til international varebilskørsel for fremmed regning med varebiler. Tilladelsen udstedes som en fællesskabstilladelse med særlig markering af, at der er tale om godskørsel for fremmed regning i varebiler.
En fællesskabstilladelse udstedt iht. forordning nr. 1072/2009 udstedes som udgangspunkt for en 10-årig periode, hvorefter den skal fornyes. Tilladelsen gælder kun til international godskørsel i varebiler.

Spørgsmål og svar

Færdselsstyrelsen har samlet en række svar til hyppigt stillede spørgsmål. Du finder oversigten over svarene ved at trykke her.

Ansøg om international varebilstilladelse

Der er to forskellige blanketter, som skal anvendes i forskellige situationer:


 1. Hvis du allerede har en tilladelse til godskørsel: En bekræftet kopi af tilladelsen kan anvendes til international fra den 21. maj 2022. Man skal dog stadig opfylde egenkapitalkravet for køretøjer over 3.500 kg. Fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen i køretøjet.

 2. Hvis du ikke i forvejen har en godskørselstilladelse og ønsker at udføre international varebilskørsel for fremmed regning
Ansøgning

Ansøgning om yderligere internationale varebilstilladelser

Hvis du har en godskørselstilladelse og har behov for yderligere tilladelser til international varebilskørsel, kan du søge om det her
Ansøgning

Ansøgning om nye internationale varebilstilladelser

Hvis du ikke i forvejen har en godskørselstilladelse og ønsker at udføre international varebilskørsel for fremmed regning, skal du søge om tilladelse. Du kan søge om det her
En bekræftet kopi af tilladelsen kan anvendes til international fra den 21. maj 2022. Man skal dog stadig opfylde egenkapitalkravet for køretøjer over 3.500 kg. Fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen i køretøjet.
Ansøgning

Ansøgning om godkendelse af ny transportleder

 (godskørsel, buskørsel, busudlejning)

For at få en vognmandstilladelse skal følgende krav være opfyldt:

 • Etableringskrav
 • Egenkapital
 • Faglige kvalifikationer
 • Restancer til det offentlige
 • Vandel

Etableringskrav

For at opfylde etableringskravet skal nedenstående betingelser være opfyldt:

Driftscentral

Virksomheden skal have en driftscentral, hvorfra virksomhedens hovedaktiviteter administreres og hvor virksomheden opbevarer sin originale fællesskabstilladelse.

Dokumentkrav

På virksomhedens forretningssted skal der være adgang til de originale udgaver af virksomhedens kernedokumenter. Det kan være i enten elektronisk eller andet format.

Dokumenterne er bl.a.:


 • Transportkontrakter
 • Dokumenter vedrørende de køretøjer, som virksomheden råder over
 • Regnskaber
 • Ansættelseskontrakter
 • Dokumenter vedr. personaleforvaltning
 • Socialsikringsdokumenter
 • Dokumenter med oplysninger om afsendelse og udstationering af førere
 • Dokumenter med oplysninger om køre- og hviletider
 • Eventuelle andre dokumenter, som Færdselsstyrelsen skal have adgang til for at kunne kontrollere, om virksomheden opfylder kravene.

Skattepligt og momsregistrering

Virksomheden skal være skattepligtig af indtægter og være momsregistreret. Virksomheden skal som udgangspunkt være momsregistreres for at drive virksomheden, medmindre den årlige omsætning er mindre end 50.000 kr.

Køretøjer og fører

Virksomheden skal råde over ét eller flere køretøjer. Det gælder uanset om køretøjet er ejet, leaset, lejet eller andet. Det betyder, at virksomheden skal være registreret som ejer eller bruger af de køretøjer, som virksomheden anvender til vejtransport. Virksomheden skal have indregistreret et antal køretøjer, svarende til det antal tilladelser som virksomheden har tilladelser til.

Virksomheden kan højst få udstedt én tilladelse pr. køretøj, som er registreret til virksomheden. Virksomheden skal løbende råde over et antal køretøjer og fører, der står i forhold til omfanget af virksomhedens transportaktiviteter.

Administrativt apparatur

Virksomheden skal effektivt og vedvarende udføre sine administrative og kommercielle aktiviteter med det hensigtsmæssige udstyr og de hensigtsmæssige faciliteter i lokaler beliggende i medlemsstaten og effektivt og vedvarende forvalte sine transporter ved hjælp af de køretøjer med det hensigtsmæssige tekniske udstyr, der befinder sig i medlemsstaten.

Køretøjets tilbagevenden hver 8. uge (return of the vehicle).

Virksomheden skal planlægge sine aktiviteter sådan, at køretøjer der er anvendt til international transport, vender tilbage til en af virksomhedens driftscentraler senest 8 uger efter at køretøjet har forladt landet. Det krav går under betegnelsen ”Return of the vehicle”.

Ved international transport, er det vigtigt, at Færdselsstyrelsen kan få et indblik i, hvordan virksomheden er indrettet med hensyn til return of the vehicle. Virksomheden skal derfor sende en redegørelse til Færdselsstyrelsen, hvor der oplyses om forhold som f.eks. antallet af forventede internationale transporter, transporternes varighed, det tekniske udstyr til overblik over køretøjerne m.v.

Egenkapital

Virksomheden skal dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier svarende til det samlede krav for det antal tilladelser, der ansøges om.

Størrelsen af egenkapitalkravet/sikkerhedsstillelsen bestemmes af, hvor mange tilladelser virksomheden ønsker. Kravet gælder i hele tilladelsesperioden. Virksomheden skal dokumentere en egenkapital/sikkerhedsstillelse på 13.350 kr. for den første tilladelse og herefter 6.650 kr. for hver yderligere tilladelse.

Kravet til opfyldelse af økonomi kan dokumenteres ved:


 1. virksomhedens åbningsbalance ved nyetablerede virksomheder, som endnu ikke har skullet afgive sin første årsrapport
 2. virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
 3. erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller
 4. garanti stillet af et forsikringsselskab eller pengeinstitut med et indhold, der er fastsat af Færdselsstyrelsen


Revisorerklæring og garanti skal udfærdiges med en særlig tekst, som fremgår af styrelsens vejledning om revisorerklæring og vejledning om garantistillelse.


Vi gør opmærksom på, at der ved ansøgning om vognmandstilladelser, skal vedhæftes dokumentation for egenkapital.

Hvis du allerede har fået udstedt tilladelser, har du mulighed for at stille en ny dokumentation for egenkapital og få den tidligere sikkerhedsstillelse frigivet. Det sker ved anmodning til Færdselsstyrelsen.

Udpegning af transportleder

Virksomheden skal udpege en transportleder, der faktisk og vedvarende skal forestå ledelsen af virksomhedens godskørsel. Transportlederen skal have en reel tilknytning til virksomheden, og derudover opfylde betingelser om faglige kvalifikationer, restancer til det offentlige og vandel. 

Der skal foreligge en ansættelseskontrakt for en ansat transportleder, hvoraf det fremgår, at vedkommende er transportleder, samt aflønningen herfor. Det skal af ansættelseskontrakten fremgå, at den pågældende er ansvarlig for virksomhedens transportledelse, og får et vederlag på minimum 10.000 kr. om måneden. Er transportlederen tillige chauffør, skal den pågældende i stedet have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover modtage et vederlag for arbejdet som transportleder på minimum 35.000 kr. om året.

Hvis den udpegede transportleder er ansat som direktør i virksomheden, så er ansættelseskontrakten for direktørstillingen tilstrækkelig til opfyldelse af kravet til transportlederens ansættelseskontrakt.

Hvis transportlederen overtager ansvaret for transportledelsen i virksomheden på baggrund af en tjenesteydelseskontrakt, er der særlige krav til kontraktens indhold. Kontrakten skal specificere transportlederens opgaver og ansvar, og det skal præciseres, at opgaverne udføres udelukkende i virksomhedens interesse og ansvaret udøves uafhængigt af de virksomheder, som den pågældende virksomhed udfører transporter for.
 
I tilfælde, hvor transportlederen ikke er ansat i virksomheden, fordi beskæftigelsen udøves som selvstændig erhvervsvirksomhed, skal der ikke foreligge en kontrakt.


Transportlederen skal kunne kontaktes indenfor almindelig arbejdstid fra kl. 10-14.

Faglige kvalifikationer

Transportlederen skal have gennemgået et godsvognmandskursus, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Ansøgere der kan fremlægge dokumentation for, at de vedvarende i en periode på ti år før den 20. august 2020 har ledet en virksomhed, der udfører international godskørsel for fremmed regning i varebiler, fritages for gennemførelse af vognmandskurset og prøven som fremgår af bekendtgørelse om godskørsel.

Kursusudbydere der er godkendt af Færdselsstyrelsen kan give merit svarende til et gennemført og bestået kursus i henhold til bekendtgørelse om godskørsel.

Drives virksomheden som en enkeltmandsvirksomhed, skal ejeren være transportleder og kunne godkendes hertil.

Fritagelse for kursus på baggrund af tidligere beskæftigelse

Ansøgere, der kan fremlægge dokumentation for, at de i de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed, kan fritages for kursusdeltagelse efter ansøgning. Prøven skal bestås. Udfyld ansøgningen om kursusfritagelse.

Fritagelse for kursus og prøve 

Ansøgere, der kan fremlægge dokumentation for, at de vedvarende i en periode på ti år før den 20. august 2020 har ledet en virksomhed, der udfører international godskørsel for fremmed regning i varebiler, kan fritages for gennemførelse af vognmandskurset og prøven.

 

Ved ansøgning om kursus- og prøvefritagelse, skal arbejdsgivererklæringen i ansøgningsblankettens afsnit II udfyldes med oplysninger om beskæftigelsen i de seneste 10 år forud for 20. august 2020. Erklæringen skal udfyldes og underskrives af arbejdsgiveren.

 

I tilfælde, hvor der er flere arbejdsgivere, skal der udfyldes flere arbejdsgivererklæringer. Hvis beskæftigelsen er udført på anden måde end ved lønmodtagerbeskæftigelse, indsendes oplysninger herom, eventuelt vedlagt dokumentation.

Tro- og loveerklæring

Tro- og loveerklæringen i ansøgningens afsnit III skal udfyldes med oplysninger om de perioder i årene 2010 til 2020, hvor virksomheden har udført international transport. Hvis det er muligt, skal erklæringen vedlægges dokumentation for én international transport, eventuelt en faktura eller et fragtbrev.

 

Ansøgningen skal indsendes til Færdselsstyrelsen udfyldt i afsnit I, afsnit II og afsnit III.

 

Fritagelsen for kursus og prøve er alene gældende for transportledere i virksomheder, som har tilladelser til godskørsel i internationale varebiler. Fritagelsen er således ikke gyldig ved virksomhedens senere ansøgning om tilladelser til godskørsel i køretøjer eller vogntog med tilladt totalvægt over 3.500 kg. 

Udfyld ansøgning om kursusfritagelse i afsnit I. Afsnit II skal udfyldes af din arbejdsgiver med oplysninger om din beskæftigelse. Ansøgningen skal indsendes til Færdselsstyrelsen
Ansøgning

Ansøgning om fritagelse for kursus, eller kursus og prøve

Udfyld ansøgning om kursusfritagelse i afsnit I. Afsnit II skal udfyldes af din arbejdsgiver med oplysninger om din beskæftigelse. Ansøgningen skal indsendes til Færdselsstyrelsen

 1. Fællesskabstilladelse til international godskørsel over 3,5 tons
 2. Kursusfritagelse – Buskørsel
 3. Kursusfritagelse - Godstransportvirksomhed – køretøjer over 2,5 tons (nationale tilladelser
 4. Kursusfritagelse – Fællesskabstilladelse til international godskørsel over 3 tons
 5. Kursus- og prøvefritagelse – Godstransportvirksomhed – køretøjer over 2,5 tons

Ansættelseskontrakt

For en ansat transportleder skal ansættelseskontrakten indsendes til styrelsen. Det skal af ansættelseskontrakten fremgå, at den pågældende ansættes som transportleder og får et vederlag på minimum 10.000 kr. om måneden.

Er transportlederen tillige chauffør, skal den pågældende i stedet have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover modtage et vederlag for arbejdet som transportleder på minimum 35.000 kr. om året.

Er virksomhedens ansatte direktør også transportleder, skal ansættelseskontrakten mellem direktøren og selskabet indsendes til styrelsen.

Løn- og arbejdsvilkår for virksomhedens chauffører

En ansøger eller en indehaver af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, jf. godskørselslovens § 6, stk.4.

En kollektiv overenskomst er en aftale mellem parter om løn- og arbejdsforhold, der skal gælde for ansatte i virksomheden eller branchen.

Færdselsstyrelsen kan ikke rådgive dig om fortolkning af overenskomsterne – du må hertil hente råd og vejledning hos dine egne rådgivere, hvis du har spørgsmål til den enkelte overenskomst.

Hvad sker der med din henvendelse?

Når vi har modtaget ansøgningen, indhenter vi straffeoplysninger på virksomheden, transportlederen, og de(n) administrerende direktør(er). Der indhentes også oplysninger om forfalden gæld til det offentlige på både ansøgende transportleder og virksomheden samt eventuelt tilknyttede virksomheder med tilladelser.

Hvad kan du forvente?

Det er styrelsens mål, at du kan forvente at få en skriftlig afgørelse senest 8 uger efter, at styrelsen har modtaget din ansøgning om tilladelser. Hvis du allerede har tilladelser og ansøger om yderligere tilladelser, kan du forvente en sagsbehandlingstid på ca. 2 uger fra sagen er fuldt oplyst. Du må i øjeblikket forvente en forlænget sagsbehandlingstid, ligesom nogle sager kræver længere tid at behandle. Dette er eksempelvis tilfældet ved behov for indhentning af yderligere oplysninger, eller hvis sagen er særligt kompliceret og/eller principiel.

Hvis du får afslag på din ansøgning, får du en begrundelse. Du kan ikke klage over afgørelsen til andre myndigheder. Du kan dog altid henvende dig til os igen, hvis du mener, at der er grundlag for at få sagen genoptaget.

Når du er blevet vognmand

Som vognmand skal du i hele gyldighedsperioden for dine tilladelser fortsat opfylde kravene til etablering, faglige kvalifikationer, egenkapital, restancer til det offentlige og vandel. Færdselsstyrelsen fører løbende tilsyn med, at alle ovenstående krav er opfyldt.