Krav til varebilsvognmænd

Sidst opdateret 11/10/2022

Krav til varebilsvognmænd

Sidst opdateret 15/12/2021
Varebilsvognmænd, der transporterer gods for fremmed regning, skal bl.a. have en uddannelse som varebilsvognmand og en varebilstilladelse. Bemærk: eksisterende vognmænd har mulighed for at blive fritaget fra uddannelse.

Fra den 1. juli 2019 skal varebilsvognmænd, der transporterer gods for fremmed regning, have gennemført og bestået en uddannelse som varebilsvognmand samt have udstedt en varebilstilladelse fra Færdselsstyrelsen.

Kravet gælder for varebiler eller vogntog (varebil med anhænger) over 2.500 kg til og med 3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods for fremmed regning med en samlet vægt på mere end 11 kg. pr. stykgods.


Som eksisterende varebilsvognmand er det muligt at søge om fritagelse fra kravet om uddannelse.  


Varebilstilladelsen kræves kun for vognmandsvirksomheder, der er etableret på dansk område.

Varebilsvognmandsuddannelse og mulighed for fritagelse

Uddannelsen som varebilsvognmand skal sikre, at vognmanden kender de gældende regler for at drive vognmandsvirksomhed.


Uddannelsen indeholder derfor emner som transportkontrakter, arbejdsmarkedsforhold, forsikring, transport af særligt gods samt  trafiksikkerhedsledelse. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve.

Fritagelse fra varebilsvognmandskursus

Som eksisterende varebilsvognmand er det muligt at søge om at blive fritaget for kravet om uddannelse.

 

Du kan blive fritaget, hvis du kan dokumentere nedenstående:

 

 • Du kan fritages fra kravet om at gennemføre uddannelsen, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste tre år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Den afsluttende prøve til uddannelsen skal dog gennemføres og bestås.
 • Dokumentationen kan f.eks. bestå af en erklæring fra arbejdsgiver, hvor det fremgår, hvad du har beskæftiget dig med og i hvilken periode. Vurderingen foretages altid konkret ud fra den indsendte dokumentation. 

Dokumentation for ovenstående skal sendes til Færdselsstyrelsen sammen med en ansøgning om fritagelse for uddannelse. Vær opmærksom på, at der i hver enkelt sag foretages en konkret vurdering på baggrund af det indsendte materiale. Du kan derfor ikke på forhånd få at vide, hvorvidt du lever op til kravene for fritagelse.

 

Udfyld ansøgning om kursusfritagelse i afsnit I. Afsnit II skal udfyldes af din arbejdsgiver med oplysninger om din beskæftigelse. Ansøgningen skal indsendes til Færdselsstyrelsen.

Ansøgning

Ansøgning om fritagelse for kursus, eller kursus og prøve

Udfyld ansøgning om kursusfritagelse i afsnit I. Afsnit II skal udfyldes af din arbejdsgiver med oplysninger om din beskæftigelse. Ansøgningen skal indsendes til Færdselsstyrelsen

 1. Fællesskabstilladelse til international godskørsel over 3,5 tons
 2. Kursusfritagelse – Buskørsel
 3. Kursusfritagelse - Godstransportvirksomhed – køretøjer over 2,5 tons (nationale tilladelser
 4. Kursusfritagelse – Fællesskabstilladelse til international godskørsel over 3 tons
 5. Kursus- og prøvefritagelse – Godstransportvirksomhed – køretøjer over 2,5 tons

Ansøgning om varebilstilladelse

For at få en varebilstilladelse skal varebilsvognmanden eller transportlederen sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen. 

Følgende krav skal opfyldes for at få en varebilstilladelse:

 • Faglige kvalifikationer: Du skal have gennemgået en varebilsvognmandsuddannelse, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve. 
 • Økonomi: Du skal have en egenkapital på mindst 13.350 kr. for den første tilladelse og 6.650 kr. for hver yderligere tilladelse.  
 • Restancer til det offentlige: Der må ikke være ikkepersonlig forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere for hverken virksomheden eller transportlederen. Styrelsen medregner ikke gæld, der er omfattet af en indgået og overholdt betalingsaftale. 
 • Vandel: Færdselsstyrelsen indhenter efter samtykke straffeattest til offentlig brug og eventuelt enkeltstående oplysninger fra Kriminalregisteret til brug ved bedømmelsen af, om en virksomhed,  dennes administrerende direktør eller ansøgende transportleder opfylder vandelskravet. 


Kravene uddybes under ’læs mere om krav til varebilsvognmandsvirksomheder’ nederst på siden.
Før du sender ansøgningen, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan du får et CVR-nr., findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erhvervsstyrelsen.dk. Du kan registrere din virksomhed under ”start virksomhed” på virk.dk.

Ansøgning om varebilstilladelser (førstegangs ansøgning)

Blanketten skal benyttes til ansøgning om varebilstilladelser (førstegangs ansøgning). Virksomheden skal udfylde ansøgningen.

Pris og gyldighed

Varebilstilladelsen udstedes for en 10-årig periode, hvorefter den skal fornyes.

Hvis du allerede har vognmandstilladelser til lastbiler eller vogntog >3.500 kg, kan du ved indsendelse af din ansøgning oplyse, hvorvidt du ønsker, at varebilstilladelsen skal have den samme udløbsdato som dine vognmandstilladelser.

Færdselsstyrelsen opkræver et gebyr på 2.530 kr. (pr. tilladelse) for at behandle samt udstede eller forny en varebilstilladelse.

Færdselsstyrelsen opkræver et gebyr efter regning, på 500 kr. pr. påbegyndt time for ændringer til allerede udstedte varebilstilladelser. Der betales også for sagsbehandlingen i tilfælde af afslag på det ansøgte.

Registrering af varebil og varebilstilladelse

Når du har fået en tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebil, skal du registrere, hvilken varebil eller vogntog (varebil med anhænger), du anvender tilladelsen til. Det gør du ved at registrere varebilens registreringsnummer via Virk.dk.

Du kan selv ændre registreringen, hvis du ønsker at benytte tilladelsen i en anden varebil. Vær dog opmærksom på, at tilladelsen kun kan anvendes til én varebil ad gangen, og at du skal registrere varebilen, inden kørslen påbegyndes.

Registrering af varebil

Du skal tillige registrere den eller de varebiler, som du ønsker at benytte til godskørsel for fremmed regning. Det gør du ved at henvende dig til en nummerpladeoperatør og fremvise din varebilstilladelse.

Registrering af varebilstilladelse til varebil

For at slette en registrering anvendes samme blanket på virk.dk, som når man ønsker at foretage en registrering. Blanketten udfyldes med tilladelsesnummer og i stedet for et registreringsnummer indtastes 7 nuller (0000000). For yderligere information se under ’Ofte stillede spørgsmål om varebilskrav.

Læs mere om krav til varebilsvognmandsvirksomheder

Hvis varebilsvognmandsvirksomheden drives som en ’personligt ejet virksomhed’, skal varebilsvognmanden opfylde kravene til faglige kvalifikationer, økonomi, restancer samt vandel og god skik for at få en varebilstilladelse.

Hvis varebilsvognmandsvirksomheden drives som et aktieselskab, anpartsselskab eller interessentskab mv., skal varebilstilladelserne ansøges af og udstedes til selskabet. Selskabet skal opfylde kravene om økonomi, restancer og god skik. Selskabet skal tillige have ansat en transportleder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens godskørsel for fremmed regning. Der skal foreligge en ansættelseskontrakt for transportlederen, hvor det fremgår, at vedkommende er transportleder samt aflønning heraf.

Transportlederen skal opfylde kravene om faglige kvalifikationer, restancer til det offentlige samt vandel og god skik.

Ejer transportlederen ikke samtlige anparter/aktier i virksomheden, skal ansættelseskontrakten mellem transportlederen og selskabet indsendes til Færdselsstyrelsen sammen med din ansøgning om at få en varebilstilladelse.


Det skal fremgå af ansættelseskontrakten:


 • At den pågældende ansættes som transportleder
 • At transportlederen får et vederlag på minimum 10.000 kr. om måneden. Bemærk: Hvis transportlederen også er chauffør, skal den pågældende i stedet have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover modtage et vederlag for arbejdet som transportleder på minimum 35.000 kr. om året.
En indehaver af en varebilstilladelse, der har ansat chauffører, skal sikre, at chaufførernes løn- og arbejdsvilkår følger de bestemmelser, som er fastsat i en af de kollektive overenskomster for chauffører.
For at få en varebilstilladelse skal du inden for de seneste 10 år have gennemgået en varebilsvognmandsuddannelse, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve.

For at få en varebilstilladelse skal varebilsvognmandsvirksomheden have en egenkapital på mindst 13.500 kr. for den første tilladelse og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse.

Færdselsstyrelsen gør opmærksom på at sagsbehandlingen ikke påbegyndes før dokumentation for egenkapital foreligger.

Du kan dokumentere egenkapitalkravet på følgende måder:


 • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
 • Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
 • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
 • Virksomhedens åbningsbalance i de tilfælde hvor virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab

En varebilsvognmandsvirksomhed kan ikke få en varebilstilladelse, hvis virksomheden eller transportlederen har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere. Er du i tvivl om, hvorvidt du har restancer, eller hvad den samlede størrelse af restancen er, bedes du kontakte Gældsstyrelsen.

Hvis virksomheden eller transportlederen har indgået og overholder en betalingsaftale, medregner Færdselsstyrelsen ikke gælden ved opgørelse af forfalden gæld. 

Færdselsstyrelsen indhenter oplysninger om forfalden gæld til det offentlige hos Skattestyrelsen.

For at få en varebilstilladelse skal varebilsvognmanden være vandelsmæssigt kvalificeret. Det betyder, at du ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af varebilsvognmandsvirksomheden.

Færdselsstyrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra Kriminalregisteret for at bedømme din vandel. Ved behov for udskrift af domme vil du blive bedt om selv at indsende disse til sagen. Eksempelvis kan en dom for smugleri eller alvorlig straf for spirituskørsel føre til, at der ikke kan udstedes varebilstilladelser. Overtrædelser vil dog forældes efter et vist tidsrum.

Du skal desuden sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for transportbranchen.

Færdselsstyrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis du tidligere:


 • Har drevet vognmandsvirksomhed med lastbiler eller varebiler, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling, og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige
 • Igennem en længere periode har udført ulovlig godskørsel for fremmed regning.

Færdselsstyrelsen foretager i hver enkelt sag en konkret vurdering af, om de økonomiske vanskeligheder har været undskyldelige.


Eksempler på ikke-undskyldelige økonomiske vanskeligheder er:


 • Almindelig afmatning inden for transportbranchen eller en bestemt sektor for eksempel bygge- og anlægsbranchen
 • Store reparations- og vedligeholdelsesudgifter, dårligt materiel
 • Kørselsaftaler, der ikke har kunnet dække omkostningerne ”underbud”
 • Investeringer på tidspunkter hvor konjunkturudviklingen burde have vist, at investeringerne var uforsvarlige
 • Dårlig bistand fra revisorer, advokater og lign.
 • Fejlinvesteringer i aktiviteter der ligger uden for transportbranchen


Eksempler på undskyldelige økonomiske vanskeligheder er:


 • Uforskyldt tab af større kørselskunde
 • Svigtende kørsel på grund af transportkunders indstilling af virksomheden (fx ved konkurs eller som følge af strejke)
 • Tab på debitorer, herunder kunders konkurs

Styrelsen foretager en samlet vurdering af, om varebilsvognmandsvirksomheden kan drives på forsvarlig måde. Det er styrelsens praksis, at alle virksomheder, som er indehavere af tilladelser efter godskørselsloven, anses for at være transportvirksomhed, uanset om virksomhedens primære erhverv er godstransport eller ej.

Reglerne om transport af farligt gods gælder også for varebiler.

Du kan læse mere om regler og retningslinjer for transport af farligt gods på Færdselsstyrelsens hjemmeside.
Reglerne om cabotagekørsel gælder også for varebiler.

Cabotagekørsel er godskørsel for fremmed regning mellem to punkter i Danmark, som udføres af en varebil, som ikke er registreret i Danmark.

Overenskomstforhold

Sidst opdateret 11/10/2022
Ved ansøgning om en varebilstilladelse skal du oplyse, om du er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst.
Som indehaver af en varebilstilladelse skal vognmandsvirksomheden overholde de gældende løn- og arbejdsvilkår, som findes i de kollektive overenskomster for chauffører, der udfører godskørsel. Ved ansøgning om en varebilstilladelse skal du derfor oplyse, om du er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst.
 

De kollektive overenskomster har blandt andet fokus på følgende forhold:

 

 • Løn, herunder bestemmelser om løn under sygdom
 • Pension
 • Arbejdstid og overarbejde
 • Feriefridage
 • Betalt frihed til uddannelse og betaling for lovpligtig efteruddannelse
 • Opsigelse og fratrædelse
 • Orlovsordninger


Færdselsstyrelsen kan ikke rådgive dig om, hvordan du skal fortolke overenskomsterne. I stedet skal du hente hjælp hos dine egne rådgivere, hvis du har spørgsmål til den enkelte overenskomst.

Der er ikke krav om, at virksomheden skal være medlem af en arbejdsgiverforening, ligesom der heller ikke er krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening.

Nedenfor kan du blandt andet læse mere om, hvordan Færdselsstyrelsen kontrollerer, at varebilsvognmænd overholder overenskomstforholdene.

Hvis du er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst

Hvis du er medlem af en arbejdsgiverforening indenfor transportområdet, eller hvis du har en tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund på transportområdet, skal du oplyse det i ansøgningsskemaet, når du ansøger om en varebilstilladelse.

Færdselsstyrelsen kontrollerer oplysningerne ved forespørgsel til arbejdsgiverforeningen/fagforbundet.

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst

Hvis du hverken er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund, skal du oplyse, hvilken af de pågældende kollektive overenskomster for chauffører på transportområdet du vil følge.

Læs mere nedenfor om forskellen ved førstegangsudstedelse og fornyelse af varebilstilladelse.

Ved førstegangsudstedelse af en varebilstilladelse

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst, vil du ca. ét år efter udstedelsen af din tilladelse blive bedt om at indsende ansættelseskontrakter og lønsedler med lønspecifikationer (timesedler, køresedler, ugerapporter eller lign.) for 10 procent af virksomhedens chauffører - dog mindst for én chauffør.

Færdselsstyrelsen vil foretage sin vurdering af, om løn- og ansættelsesvilkårene for dine chauffører følger de vilkår, der findes i de kollektive overenskomster på transportområdet efter høring af de relevante arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

I de tilfælde hvor overenskomstparterne udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår i de kollektive overenskomster for chauffører på transportområdet, vil Færdselsstyrelsen høre Overenskomstnævnet. Inden da beder styrelsen om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen fra overenskomstparterne.

Hvis Overenskomstnævnet udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen.

Færdselsstyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for en sanktion over for din virksomhed. Hvis vi finder, at løn- og ansættelsesvilkårene for dine chauffører er mangelfulde i forhold til de gældende kollektive overenskomster på området, kan der blive tale om følgende sanktioner:


 • Meddelelse af skærpet tilsyn
 • Tildeling af advarsel
 • Tilbagekaldelse af tilladelserne

 

Ved fornyelse af varebilstilladelse


Hvis du ikke er medlem af en arbejdsgiverforening på transportområdet eller har en tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund på transportområdet, skal du sammen med ansøgningsskemaet om fornyelse indsende ansættelseskontrakter og lønsedler med lønspecifikationer (timesedler, køresedler, ugerapporter eller lign.) for 10 procent af virksomhedens chauffører - dog mindst for én chauffør.

Vurderingen af, om løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører følger de, der findes i de kollektive overenskomster på transportområdet, foretages af Færdselsstyrelsen efter høring af de relevante arbejdsgiver- og arbejdstagerforeninger.

I de tilfælde hvor overenskomstparterne udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for chaufførerne ikke lever op til lovens krav, hører Færdselsstyrelsen Overenskomstnævnet. Inden da beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen fra overenskomstparterne.

Hvis Overenskomstnævnet udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen.

Færdselsstyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for en sanktion over for din virksomhed. Hvis vi finder, at løn- og ansættelsesvilkårene for dine chauffører er mangelfulde i forhold til de gældende kollektive overenskomster på området, kan der blive tale om følgende sanktioner:

 

 • Meddelelse af skærpet tilsyn
 • Tildeling af advarsel
 • Nægtelse af fornyelse af tilladelserne


Hvis Færdselsstyrelsen ikke kan nå at færdigbehandle din fornyelsesansøgning, inden dine tilladelser udløber, udsteder vi midlertidige tilladelser til dig, indtil sagen er færdigbehandlet.

Udlejning af varebilschaufførvikarer

Sidst opdateret 11/10/2022
Har du en varebilstilladelse, kan du ansøge om godkendelse til at drive varebilschaufførvikarvirksomhed. Godkendelsen giver dig mulighed for at udleje chaufførvikarer til varebilsvognmandsvirksomheder.

Hvis du allerede er godkendt til at udleje chaufførvikarer til lastbiler og bus, er du automatisk godkendt til at udleje varebilschaufførvikarer.

 

Sådan søger du om godkendelse

For at få en godkendelse til at udleje varebilschaufførvikarer skal du have en varebilstilladelse. Du skal desuden være opmærksom på følgende:

 • Særligt for personligt drevne virksomheder
  Godkendelsen tillader kun udlejning af ansatte chauffører. Ejeren i en personlig drevet virksomhed kan derfor ikke udleje sig selv.

 • Økonomi
  Der er ikke yderligere krav til egenkapital for etablering af en varebilschaufførvikarvirksomhed end det eksisterende krav for varebilstilladelser.

Ansøgning om godkendelse som udlejer af varebilschaufførvikarer’ finder du under menupunktet 'Blanketter'. 

Godkendte varebilschaufførvikarvirksomheder

For oplysninger omkring danske virksomheder, som er godkendt til drift af varebilschaufførvikarvirksomhed henvises der til styrelsens hjemmeside, www.fstyr.dk under ’Find transportvirksomhed’.