Colourbox

Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Publiceringsdato: 01/04/2020
23. maj 2020 træder en række ændringer i kraft. Der er blandt andet ændringer i forbindelse med efteruddannelse, IKT-værktøjer og chaufføruddannelsesbeviset. Læs overblik over alle ændringerne.

Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til visse fører af køretøjer i vejtransport som en konsekvens af ændringsdirektiv 2018/645. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. maj 2020.

Nye undtagelser til bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen implementerer flere undtagelser til, hvornår man er omfattet af bekendtgørelsen som en konsekvens af ændringsdirektivet.

Efteruddannelsen

På efteruddannelsen kan afsluttet specifik uddannelse, som kræves efter anden EU-lovgivning, medregnes på den sidste valgfri dag. 

Der gives nu mulighed for, at dagene i efteruddannelsen, som har en varighed på syv timer, kan fordeles på to på hinanden følgende dage. Det vil sige, at en kursusdag som før skulle have en varighed på syv timer, nu kan deles op i for eksempel 3,5 timer på to på hinanden følgende dage.

Ændringer på førerattesten og ophævelse af nationale beviser

En chauffør, som ikke er statsborger i et andet land inden for EU eller EØS, men som er ansat eller benyttes af en virksomhed, der er etableret inden for EU eller EØS, og som udfører godstransport eller personbefordring på vej, skal kunne dokumentere at have den uddannelse og de kvalifikationer, som foreskrives i bekendtgørelsen. 

Chauffører, der udfører godstransport, skal godtgøre dette ved forevisning af en førerattest, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel. Førerattesten skal nu være forsynet med EU-kode 95 i den del af attesten, der er forbeholdt anmærkninger. 

Chauffører, der udfører personbefordring, kan ikke længere godtgøre deres uddannelse og kvalifikationer ved forevisning af et nationalt bevis. 

Krav til erhvervschaufførers kvalifikationer og uddannelse

§ 7, stk. 2 i bekendtgørelsen tilrettes således, at det nu er muligt for varebilschauffører, der er i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj, og som er ved at gennemføre en uddannelse som nævnt i § 59 som led i en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet, at udføre indenlandsk godstransport, selvom de pågældende endnu ikke har afsluttet uddannelse og bestået den i § 59, stk. 4 nævnte prøve. 

IKT-værktøjer

Uddannelsescentrene kan anvende IKT-værktøjer på dele af uddannelsen. Anvendes IKT-værktøjer, skal der sikres en pålidelig brugeridentifikation og passende kontrolforanstaltninger. Undervisning med e-læring på efteruddannelsen må højest vare tolv timer. Fjernundervisning kan anvendes til relevante emner og i et begrænset omfang efter forudgående godkendelse hos Færdselsstyrelsen. 

Tilretning i emnelisten i bilag 1

Emnelisten er ajourført blandt andet med henblik på at holde trit med den teknologiske udvikling.

Der er i emnelisten tilføjet et nyt mål, 1.3a, om evnen til at forudse, vurdere og tilpasse sig risici i trafikken. 


Det nye emne skal styrke kravet til chaufførens kompetence til at føre køretøjer under ekstreme vejr- og førerforhold. 

Chaufføruddannelsesbeviset

På bagsiden af chaufføruddannelsesbeviset er nr. 10 ændret fra Fællesskabskode til EU-kode. 

Chaufføruddannelsesbeviser, der er udstedt før den 23 maj 2020, er gyldige indtil deres udløbsdato.

Særligt om varebilschaufføruddannelsen

For at sikre vareforsyningen i forbindelse med coronakrisen blev reglerne om kvalifikationskrav og uddannelse af varebilschauffører midlertidigt ophævet med virkning fra den 17. marts 2020. 

Dette er stadig gældende og indføres igen senest med dennebekendtgørelse, som træder i kraft 23. maj 2020.