Visse registreringssyn er ugyldige

Publiceringsdato: 15/11/2021
Registreringssyn foretaget på en række køretøjer siden 1. januar 2021 er ugyldige, da reglerne om synene ved en fejl er ophævet.

Færdselsstyrelsen er - i forbindelse med overvejelser om en revision af synsbekendtgørelsen - blevet opmærksom på, at der siden den 1. januar 2021, ikke har været hjemmel til at foretage registreringssyn på en række køretøjstyper.

Da disse registreringssyn er ugyldige, vil Transportministeriet søge en hastebehandling af et lovforslag om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer med henblik på at genetablere hjemmelsgrundlaget.

Med lovforslaget vil der samtidig blive lagt op til, at de syn, der er foretaget siden 1. januar 2021, får gyldighed i overensstemmelse med deres indhold. De involverede køretøjsejere skal derfor ikke på ny fremstille køretøjerne i en synsvirksomhed for at få gennemført et nyt registreringssyn. De allerede foretagne registreringssyn vil blive gyldige, når hastelovforslaget – forudsat vedtagelse i Folketinget – træder i kraft, hvilket i givet fald forventes at ske inden udløbet af november måned 2021.

Problemstillingen vedrører følgende typer af køretøjer: nye to- eller trehjulede køretøjer, quadricykler eller påhængskøretøjer dertil, traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr dertil, ibrugtagne og konstruktivt ændrede motorkøretøjer eller påhængskøretøjer dertil, samt ibrugtagne motorkøretøjer, to- eller trehjulede køretøjer, quadricykler, traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr, der er importeret fra udlandet.

Køretøjer, der er godkendt ved periodisk syn, er ikke berørte heraf.

Færdselsstyrelsen beklager meget, at vi har skabt gener for en række borgere på grund af en fejl, der var undgåelig under normale omstændigheder. Borgerne skal kunne være sikre på, at styrelsen udfører vores arbejde på en ordentlig måde og at vi har hjemmel til at foretage vores opgaver. Det har desværre ikke været tilfældet i denne sag og det beklager vi. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at der ikke fremadrettet kan ske sådanne fejl.

Konsekvenser for færdselssikkerheden

Med lov nr. 1063 af 30. juni 2020 om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (synsloven) blev synsloven ændret således, at der ikke var hjemmel til at fastsætte nye regler om godkendelse af køretøjer, som ikke er omfattet af typegodkendelsesforordningerne. Man indførte dog en overgangsbestemmelse i lovens § 2, stk. 2, som sikrede, at køretøjer, der ikke er omfattet af typegodkendelsesforordningerne, kunne godkendes ved registreringssyn efter de hidtil gældende regler, dvs. den dagældende synsbekendtgørelse, indtil den blev erstattet af nye regler.

Lov nr. 1063 af 30. juni 2020 trådte i kraft den 1. september 2020. Problemstillingen med manglende hjemmel til ovennævnte registreringssyn fra den 1. januar 2021 skyldes, at Færdselsstyrelsen i efteråret 2020, foretog en sammenskrivning og nyudstedelse af synsbekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. januar 2021. Idet Færdselsstyrelsen udstedte en ny bekendtgørelse, var det ikke længere muligt at anvende overgangsbestemmelsen i § 2, stk. 2, i lov nr. 1063 af 30. juni 2020, som grundlag for synsbekendtgørelsen, og dermed var der ikke hjemmel til at fastsætte regler om national individuel godkendelse på førnævnte køretøjer efter 1. januar 2021.

De køretøjer, der har fået foretaget en national individuel godkendelse/registreringssyn fra 1. januar 2021 og frem, er blevet gennemgået i synsvirksomhederne, som om reglerne var gyldige. Køretøjerne opfylder dermed de facto alle relevante krav, og derfor er det vurderingen, at den manglende hjemmel ikke har haft konsekvenser for køretøjernes tekniske stand og dermed for færdselssikkerheden.

Midlertidige konsekvenser

Konsekvensen af den manglende hjemmel er, at synsvirksomhederne, indtil loven træder i kraft, ikke kan foretage registreringssyn af følgende køretøjer:

Nye to- eller trehjulede køretøjer, quadricykler eller påhængskøretøjer dertil, traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr der kommer til registreringssyn og ibrugtagne konstruktivt ændrede motorkøretøjer eller påhængskøretøjer dertil, samt ibrugtagne motorkøretøjer, to- eller trehjulede køretøjer, quadricykler, traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr, der er importeret fra udlandet.

Endvidere vil disse køretøjer, der er omfattet af periodisk syn, hvor det ved periodisk syn konstateres, at der er lavet ændringer, der er omfattet af kravet om en national godkendelse/registreringssyn, indtil andet oplyses heller ikke kunne blive registreringssynet, dvs. opnå en national godkendelse af de konstaterede ændringer, i synsvirksomhederne.

Eventuelle verserende bødesager mod køretøjsejere mv., der vedrører de ugyldige registreringssynsregler, vil blive opgivet. Politiet er endvidere ved at undersøge, om der er blevet udstedt bødeforelæg eller idømt bøder til de nævnte køretøjsejere mv. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, men skulle det være tilfældet, vil de konkrete køretøjsejere blive kontaktet, og der vil blive foretaget de nødvendige skridt med henblik på at få bøderne omgjort.

Som nævnt søger Transportministeriet Folketingets tilslutning til hastebehandling af et lovforslag, der skal tilvejebringe den nødvendige hjemmel for at genetablere retstilstanden for registreringssyn. Under forudsætning af vedtagelse af ændringsloven, vil der igen kunne foretages de omhandlede registreringssyn fra lovens ikrafttræden; forventeligt inden udgangen af november måned.

Styrelsen vil informere på vores hjemmeside, www.fstyr.dk, når det igen bliver muligt at få registreringssynet ovennævnte køretøjer.

Synsvirksomheder informeret

Den 15. november 2021 har Færdselsstyrelsen sendt en meddelelse ud til alle landets synsvirksomheder om, at der mangler hjemmel til at foretage registreringssyn af overstående køretøjer. Færdselsstyrelsen vil orientere synsvirksomhederne, når der igen er hjemmel til at foretage registreringssyn af de ovenstående køretøjer.