Partikelfiltre

Sidst opdateret 09/01/2022
Folketinget vedtog i maj 2019 skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i de danske miljøzoner. De nye regler trådte i kraft 1. juli 2020. 

Fra denne dato er det Miljøstyrelsen, der har ansvaret for håndhævelsen af miljøzonerne. Kontrollen med miljøzonerne er baseret på automatisk check af nummerplader med kamera. 


Du kan læse mere om miljøzoner på Miljøstyrelsens hjemmeside her (åbner i nyt vindue). 
Færdselsstyrelsen administrerer reglerne for partikelfiltre, som du kan læse mere om nedenfor.

Eftermontering af partikelfiltre

Sidst opdateret 18/08/2020
Færdselsstyrelsen er den myndighed, der godkender partikelfiltre til tunge køretøjer.

Hvis du vil eftermontere et partikelfilter på et tungt køretøj, skal partikelfilteret opfylde følgende krav:

 

 1. Partikelfilteret yder et maksimalt modtryk på 20 kPa ved motorens maksimale effekt
 2. Partikelfilteret reducerer mindst 80 pct. af partikelemissionen
 3. Røggastætheden efter filteret målt ved fri acceleration ikke overstiger en K-værdi på 0,2 m-1'
 4. Partikelfilteret er forsynet med en modtryksalarm, der giver signal til føreren ved forhøjet modtryk
 5. Lydniveauet må ikke øges
 6. Den øvrige regulerede emission må ikke forøges

Eksempler på filtrer der som overholder reglerne kan findes i bilag 2 i Miljø-og Fødevareministeriets tekniske miljøzonebekendtgørelse, her (åbner i nyt vindue).

 

Såfremt du ønsker at montere et partikelfilter på dit tunge køretøj, skal det overholde ovenstående specifikationer, og yderligere skal du have monteringen godkendt ved et syn af køretøjet.

 

Forud for synet skal du fremsende bilag 1 i Miljø- og Fødevareministeriets tekniske miljøzonebekendtgørelse til Miljøstyrelsen som vil forsyne bilaget med et nummer.

 

Dette bilag med nummeret skal medbringe til syn. Du kan finde bilag 1 her.

Principgodkendte partikelfiltre

Sidst opdateret 31/01/2020
Sammen med Teknologisk Institut har Færdselsstyrelsen iværksat en frivillig ordning for principgodkendelse af partikelfiltre til tunge køretøjer.

Godkendelsen sikrer, at filteret effektivt fjerner partikler, at filterets tilstand løbende overvåges, at filteret ikke giver anden forurening, og at filterfabrikanten har taget højde for arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med serviceringen af filteret.


Det er bilejerens ansvar at sikre, at partikelfilteret serviceres og vedligeholdes korrekt i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, og det er muligt for bilejeren at få serviceret og vedligeholdt et partikelfilter hos en vilkårlig virksomhed - på samme måde som en bilejer kan få serviceret en bil på et vilkårligt autoværksted.

Principgodkendte partikelfiltre

Gå til oversigt over principgodkendte partikelfiltre.

Tidligere udstedte principgodkendelser

Sidst opdateret 14/02/2020
Sammen med Teknologisk Institut har Færdselsstyrelsen iværksat en frivillig ordning for principgodkendelse af partikelfiltre til tunge køretøjer.

Godkendelsen sikrer, at filteret effektivt fjerner partikler, at filterets tilstand løbende overvåges, at filteret ikke giver anden forurening, og at filterfabrikanten har taget højde for arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med serviceringen af filteret.


Det er bilejerens ansvar at sikre, at partikelfilteret serviceres og vedligeholdes korrekt i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, og det er muligt for bilejeren at få serviceret og vedligeholdt et partikelfilter hos en vilkårlig virksomhed - på samme måde som en bilejer kan få serviceret en bil på et vilkårligt autoværksted.

Tidligere principgodkendte partikelfiltre

Gå til oversigt over tidligere principgodkendte partikelfiltre.

Partikelfiltre til person- og varebiler

Sidst opdateret 27/01/2020
Alle ejere af dieseldrevne personbiler og dieseldrevne varebiler, som er registreret første gang efter den 18. marts 2009, skal betale et partikeludledningstillæg på 1.000 kroner årligt, hvis bilen ikke er udstyret med et partikelfilter.
Formålet med partikeludledningsafgiften er at reducere mængden af skadelige partikler fra dieselbiler. Ifølge loven bortfalder tillægget, hvis man eftermonterer et partikelfilter. Det er Færdselsstyrelsen, der er ansvarlig for at udforme de regler, et eftermonteret partikelfilter skal overholde.

Krav til et eftermonteret partikelfilter til person- og varebiler

Her kan du læse, hvilke krav et eftermonteret partikelfilter skal opfylde. Kravene er fastsat i bekendtgørelse nr. 1474 af 21. december 2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter, med senere ændringer. Bekendtgørelsen trådte i kraft 24. december 2009.

 

 • Et partikelfilter på en dieseldrevet personbil skal opfylde reglerne i bekendtgørelsens § 2.
 • Et partikelfilter på en dieseldrevet varebil skal opfylde reglerne i bekendtgørelsens § 3.

 

Følgende partikelfiltre kan monteres uden at dokumentation skal indsendes til Færdselsstyrelsen til godkendelse:

 

 • Partikelfiltre der er godkendt og mærket efter reglerne i den tyske Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung (StVZO)
 • Partikelfiltre der er godkendt og mærket efter reglerne i bekendtgørelse nr. 2669 af 28. december 2021 om visse eftermonterede partikelfiltre
 • Partikelfiltre, hvor der forelægger dokumentation for at bilen efter montering svarer til en bil af samme model og type med fabriksmonteret partikelfilter, der har et partikeludslip, der ikke overstiger 5 mg/km

Monteres et partikelfilter, som er godkendt og mærket i henhold til tilsvarende regler i et andet EU-land, EØS-Land eller Tyrkiet er det dog et krav, at dokumentation indsendes til Færdselsstyrelsen til godkendelse.

 

Du kan finde bekendtgørelsen nederst på siden.

 

Fremstilling til syn

Monteringen af partikelfilteret skal godkendes og registreres ved syn. Når køretøjet er synet og du har fået registeret dit køretøj med eftermonteret partikelfilter i DMR vil du være fritaget for partikeludledningsafgiften.

 

For et tysk godkendt partikelfilter medbringes følgende to dokumenter til syn:


 • ABE (Allgemeines Betriebserlaubnis)
 • Liste hvor det fremgår, at partikelfilteret er godkendt til den specifikke bilvariant

For et partikelfiltre efter bekendtgørelse nr. 2669 af 28. december 2021 om visse eftermonterede partikelfiltre medbringes en af følgende dokumenter til syn:

 

 • Dokumentation for at partikelfilteret opfylder kravene i bekendtgørelsens bilag 1 og er verificeret eller prøvet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsens bilag 1
 • En erklæring i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 2. hvoraf det fremgår at partikelfilteret er monteret efter fabrikantens anvisninger
 • Liste hvor det fremgår, at partikelfilteret er godkendt til den specifikke bilvariant

For et partikelfilter der er godkendt og mærket i henhold til tilsvarende regler i et andet EU-land, EØS-Land eller Tyrkiet medbringes følgende dokumenter til syn:

 

 • Færdselsstyrelsens godkendelse

 

For et partikelfiltre, hvor der forelægger dokumentation for at bilen efter montering svarer til en bil af samme model og type med fabriksmonteret partikelfilter, der har et partikeludslip, der ikke
overstiger 5 mg/km skal følgende dokumenter medbringes til syn:

 

 • Erklæring fra fabrikanten eller dennes repræsentant for at din bil, efter monteringen af partikelfilteret, svarer til en bil af samme model og type med fabriksmonteret partikelfilter, der har et partikeludslip, der ikke overstiger 5 mg/km.
 • Et fabriksmonteret partikelfilter som ikke er registreret korrekt i Køretøjsregisteret, kan registreres ved syn hos en synsvirksomhed. Her skal der medbringes dokumentation fra køretøjsfabrikanten, eller dennes repræsentant, om at det konkrete køretøj er forsynet med et fabriksmonteret partikelfilter. 

Bekendtgørelse

BEK nr 1474

Bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter

Gældende fra

24/12/2009

Bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter.

Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre

Sidst opdateret 17/12/2021
Færdselsstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse der fastsætter krav til partikelfiltre, der eftermonteres på person- og varebiler, som er godkendt efter Euro 4, Euro IV eller lavere euronormer.

Bekendtgørelsen fastsætter betingelserne for at visse partikelfiltre kan godkendes og eftermonteres på person- og varebiler.


Det fremgår således af bekendtgørelsen, at partikelfiltre, der er godkendt i medfør af bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter, kan monteres på en anden køretøjstype end omfattet af godkendelsen, såfremt betingelserne i bilag 1 til bekendtgørelsen er opfyldt.


Ligeledes fremgår det af bekendtgørelsen, at partikelfiltre, der ikke er godkendt i medfør af bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter, kan monteres på en anden køretøjstype end omfattet af godkendelsen, såfremt betingelserne i bilag 1 opfyldes.


Bilag 1 indeholder blandt andet 4 modeller for verificerings- og prøvningsmetoder af tidligere godkendte partikelfiltre, ligesom det indeholder kravene til godkendelse af en ny partikelfiltertype til et køretøj.


Som led i godkendelsen af partikelfiltrene skal de verificeres eller prøves af en teknisk tjeneste, der er udpeget til at foretage prøvninger af emissioner fra køretøjer i medfør af EU-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 858/2018.


Den tekniske tjeneste vurderer ved sin undersøgelse, om partikelfiltret lever op til de verificerings- og prøvningsmetoder, der fremgår af bilaget til bekendtgørelsesudkastet.


Eftermonteres et partikelfilter attesterer montøren i form af en erklæring jf. bilag 2, at monteringen er sket i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Køretøjet skal herefter fremstilles og godkendes ved syn, før køretøjet igen kan tages i brug.

Bekendtgørelse

Nr. 2021/2669

Bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre

Gældende fra

28/12/2021

Spørgsmål og svar

Sidst opdateret 17/12/2021

De tekniske krav, som et partikelfilter skal overholde, er helt afhængigt af, om der er tale om et

køretøj over eller under 3500 kg.

 

For køretøjer under 3500 kg dvs. person og varebiler gælder det, at der skal monteres et åbent partikelfilter på køretøjet, der som minimum reducerer udledningen med 30%.

 

For køretøjer over 3500 kg skal partikelfilteret være lukket og reducere med minimum 90%. Færdselsstyrelsen har udvidet godkendelserne for 2 af principgodkendte filtre til også at omfatte person og varebiler.

 

Du kan læse mere på vores hjemmeside i forhold til kravene til partikelfiltre, der kan eftermonteres på tunge køretøjer, varebiler og personbiler.

 

Færdselsstyrelsen er ikke i besiddelse af en liste over godkendte filtre til eftermontering. Du skal derfor henvende dig til en producent eller montør af partikelfiltre for vejledning til hvilket partikelfilter, der passer til netop din bil.

 

 

Du kan læse på vores hjemmeside hvad du skal være opmærksom på når du køber et partikelfilter.

 

Du kan læse på Færdselsstyrelsens hjemmeside hvordan du får godkendt et partikelfilter til et tungt køretøj, en varebil og en personbil her (åbner i nyt vindue)

Når du får eftermonteret et partikelfilter, skal dit køretøj fremstilles til syn. Når dit køretøj er godkendt ved syn Bliver det eftermonterede partikelfilter registret i DMR og du fritages hermed for partikeludledningsafgift.

 

Det er Motorstyrelsen, der er ansvarlig for Køretøjsregistret. Du skal derfor i første omgang kontakte Motorstyrelsen, hvis du har fået eftermonteret et partikelfilter og det er godkendt ved syn, men du stadig betaler partikeludledningsafgift.

Det er Miljøstyrelsen, der er ansvarlig for lovgivningen vedrørende miljøzoner, og det er derfor Miljøstyrelsen der kan dispensere fra kravene om miljøzoner.


Har du spørgsmål eller ønsker dispensation fra lovgivningen om miljøzoner, skal du derfor kontakte Miljøstyrelsen.