Typegodkendelser

Sidst opdateret 31/08/2020
Her kan du finde oplysninger om typegodkendelser.

Udover oplysninger om, hvilke køretøjer der skal typegodkendes, kan du læse om nye regler og overgangsbestemmelser og de procedurer, du skal igennem, hvis du vil søge en typegodkendelse.

Om typegodkendelser

Sidst opdateret 31/08/2020
Hvad er en typegodkendelse?

Alle nye køretøjer skal som hovedregel være typegodkendt eller godkendt ved syn, før man må bruge dem på de danske veje.

 

Godkendelser kan inddeles to kategorier:

 

 1. Typegodkendelse af et helt eller delvist færdigt opbygget køretøj, eller af en komponent eller et system til køretøjer
 2. Godkendelse af et færdigt køretøj ved syn

 

 

Processen for udstedelse af en typegodkendelse har tre aktører:

 

 1. En fabrikant, der fremstiller køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder.
 2. En teknisk tjeneste, der forestår de krævede prøvninger af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder fremstillet af fabrikanten. Prøvningerne skal eftervise, at fabrikanten har produceret i henhold til gældende regler.
 3. En typegodkendende myndighed, der kontrollerer, at den tekniske tjeneste har udført prøvningerne korrekt, og at fabrikanten dermed har fremstillet produktet efter gældende regler. I Danmark er Færdselsstyrelsen den typegodkendende myndighed.

 

At et køretøj er typegodkendt betyder, at mindst et eksemplar af et specifikt køretøj i sin helhed er blevet prøvet af en teknisk tjeneste for at sikre, at køretøjstypen lever op til gældende tekniske krav til f.eks. bremser, styreapparat, sikkerhedsseler og lygtemontering mv.

 

Efterfølgende har den typegodkendende myndighed i en EU-medlemsstat verificeret prøvningerne og udstedt en typegodkendelse. Herefter kan fabrikanten producere køretøjer, der er i overensstemmelse med det eller de eksemplar(er), der har været prøvet af den tekniske tjeneste.

 

Efterfølgende køretøjer produceret efter samme krav testes altså ikke, men der udtages hvert år et bestemt antal køretøjer til stikprøvekontrol af overensstemmelse med kravene.

 

Den tekniske tjeneste eller den typegodkendende myndighed holder øje med, om fabrikanten stadig producerer i henhold til det typegodkendte køretøj ved at besøge fabrikanten enten ved planlagte eller uanmeldte besøg.

 

Et køretøj er sat sammen af mange systemer og komponenter. De komponenter og systemer, der har betydning for færdselssikkerhed, sundhed og miljø skal ligesom det færdige køretøj typegodkendes. Det kan f.eks. være sikkerhedsseler, bremsesystem og bremsekomponenter samt motorens luftforurening.

 

Komponenter og systemer gennemgår samme godkendelsesproces som køretøjer. Godkendte systemer og komponenter skal være forsynet med et godkendelsesmærke.

 

Er et køretøj ikke typegodkendt, skal det fremstilles til syn for kontrol af, at det opfylder gældende bestemmelser her i landet. Det gælder for en række køretøjer indtil den 31. december 2021. Læs mere om hvilke køretøjer, der kan godkendes ved syn og tages i brug under 'Overgangsbestemmelser indtil den 31. december 2021'. 

 

Læs mere om køretøjer, der er omfattet af kravet om typegodkendelse i afsnittet om ’Regler om typegodkendelse’.

Regler om typegodkendelse

Sidst opdateret 31/08/2020
Her kan du læse om reglerne om typegodkendelser fra den 1. september 2020.

Fra den 1. september 2020 kan Færdselsstyrelsen efter ansøgning udstede EU-typegodkendelser og nationale typegodkendelser for en række køretøjer efter bestemmelserne givet i:

EU-typegodkendelse og national typegodkendelse

EU-typegodkendelse

Der kan udstedes EU-typegodkendelser for køretøjer, der fremstilles i ubegrænsede serier. Dette er normal praksis for f.eks. almindelige person- og varebiler og små påhængskøretøjer. Lastbiler, busser og tunge påhængskøretøjer samt motorcykler og traktorer er ofte også EU-typegodkendte.

EU-typegodkendelse af køretøjer fremstillet i små serier

Der kan til personbil M1 og varebil N1, der på årsbasis kun fremstilles i et begrænset antal, udstedes en EU-typegodkendelse af køretøjer fremstillet i en lille serie. Det kræves ved denne godkendelsestype ikke, at der i forbindelse med prøvningen af køretøjet udføres destruktive test. Man kan i stedet udføre beregninger, der godtgør, at køretøjet lever op til sikkerhedskravene.


Grænserne for antallet af køretøjer i en lille serie fremgår af den konkrete forordning.

Individuel EU-typegodkendelse af et køretøj

Personbil M1 og varebil N1 kan få udstedt en individuel EU-godkendelse. Den individuelle EU-typegodkendelse gælder kun for det enkelte køretøj, hvor den godkendende myndighed har udstedt en godkendelse, hvis den tekniske tjenestes prøvninger er udført med tilfredsstillende resultat. Der kræves ved individuel EU-godkendelse ikke destruktive test. Den tekniske tjeneste kan i stedet udføre beregninger, der godtgør, at køretøjet lever op til sikkerheds- og miljøkravene.

Det kræves heller ikke, at der skal udstedes en typegodkendelse for f.eks. en unik fremstillet lygte, eller at lygten forsynes med en godkendelsesmærkning. Lygten skal dog stadig være afprøvet af en teknisk tjeneste, der skal udstede en prøvningsrapport.

National typegodkendelse af køretøjer fremstillet i små serier

Færdselsstyrelsen kan udstede national typegodkendelse af køretøjer fremstillet i små serier inden for de kvantitative mængder, der er fastsat i typegodkendelsesforordningerne.

Ifølge forordningerne kan en medlemsstat fastsætte relevante alternative krav til de krav, der fremgår af forordningerne forudsat, at disse alternative krav har samme sikkerheds- sundheds- og miljømæssigt niveau.

 

De alternative krav kan bl.a. være nationale regler om vægt og dimensioner. De alternative krav til køretøjer fremstillet i små serier fremgår af bilagene til de nævnte bekendtgørelser.


Ligeledes kræves der ikke destruktive test i forbindelse med typegodkendelse af køretøjer fremstillet i små serier. Man kan i stedet udføre beregninger, der godtgør, at køretøjet lever om til sikkerheds- og miljøkravene. Der vil også være mulighed for, at fabrikanten selv kan gennemføre visse prøvninger.


Bemærk: National typegodkendelse af køretøjer fremstillet i små serier har kun gyldighed i det land, hvor godkendelsen er udstedt. Det betyder nødvendigvis ikke, at man ikke må køre med køretøjet i andre lande, men køretøjet kan være godkendt efter nationale regler, der ikke accepteres i andre lande.

UNECE-godkendelser

Komponenter og systemer til køretøjer kan også godkendes separat efter de internationale UNECE-regulativer. Der er mere end 150 forskellige regulativer om komponenter og systemer. EU anvender nu i udstrakt grad disse regulativers krav i de EU-forordninger, der udstedes.

 

Eksempelvis er der omkring 25 UNECE-regulativer om lygter på køretøjer, samt et regulativ om deres montering på de forskellige køretøjer.

Køretøjer, der kan typegodkendes

Følgende køretøjer er omfattet af reglerne om typegodkendelse:

Alle personbiler, varebiler og lastbiler samt påhængskøretøjer hertil (klasse M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3 og O4) efter forordning 2018/858;

Alle traktorer og deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket udstyr (klasse T1, T2, T3, T4, C, R og S) efter forordning 167/2013, og

Alle to- og trehjulede køretøjer og quadricykler (klasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e og L7e) efter forordning 168/2013.

 

Et køretøj typegodkendt efter en af ovennævnte forordninger skal ikke fremstilles til syn, før registrering kan foretages.

Sådan får du en typegodkendelse

Sidst opdateret 31/08/2020

Ansøgning

Ansøgning om typegodkendelse i henhold til ovenstående skal ske elektronisk gennem Virk.

Du skal som ansøger være udpeget af virksomheden, der ønsker godkendelsen, til at håndtere alle henvendelser til og fra myndigheder og tekniske tjenester. Det kan være som en af fabrikkens ansatte; som deres repræsentant, eller som teknisk konsulent. Dokumentation herfor medsendes som bilag.  


Når Færdselsstyrelsen har modtaget din ansøgning, vil du straks efter modtage en mail med kvittering og oplysning om sagens journalnummer, der skal anføres ved alle øvrige henvendelser og ved fremsendelse af bilagsmateriale.

Bilag

Bilag til ansøgningen skal ikke sendes sammen med ansøgningen, men fremsendes separat via et sikkert mailsystem (BlueWhale), der kan håndtere store datamængder. 


Bilag (oplysningsskemaer, afprøvningsrapporter, fotos og tegninger, mv.) skal opfylde kravene i gennemførelsesforordningerne til de tre forordninger:

Du finder en række oplysningsskemaer, der skal benyttes i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse under afsnittet 'Find blanketter'.

 

Færdselsstyrelsen opkræver et gebyr for den sagsbehandling, der gennemføres i forbindelse med udstedelsen.

Overgangsbestemmelser indtil den 31. december 2021

Sidst opdateret 31/08/2020

Følgende køretøjer kan godkendes ved syn og tages i brug uden typegodkendelse:

 

 • Personbiler til højst ni personer (føreren medregnet)
 • Varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg)
 • Motorcykler
 • Store knallerter
 • Traktorer
 • Motorredskaber
 • Påhængs- og campingvogne, som er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser
 • Påhængsvogne til traktorer og motorredskaber
 • Andre påhængsredskaber end campingvogne
 • Blokvogne og mobilkraner
 • EU-typegodkendte personbiler til mere end 9 personer med en tilladt totalvægt på højest 3.500 kg

 

 

Køretøjer listet herover, og som ikke er typegodkendt, kan synes på basis af et af følgende dokumenter:

 

 • Data-erklæring - udstedes af køretøjsfabrikanten, dennes repræsentant(er), en teknisk tjeneste eller en prøvningsinstans.
 • Godkendelseserklæringer.
 • Oplysninger fra køretøjsfabrikanten.
 • Typeattest (CoC) for ukomplet køretøj for køretøjsklasserne:
  • Personbil M1
  • Personbil M2 indtil 3.500 kg
  • Varebil N1
  • Knallert
  • Motorcykel
  • Traktor
  • Påhængskøretøj O1 og O2
  • Påhængsredskab indtil 3.500 kg

 

Det er ikke alle ovennævnte dokumenttyper, der er gyldige til alle køretøjstyper.

 

 

Ved import af brugt person- og varebil, motorcykel eller påhængs- og campingvogn, er der nogle lempelser, når det drejer sig om dokumentation af, om køretøjet opfylder de regler, som gælder i Danmark. Dette gælder bl.a. for køretøjer, som har været registreret mindst tre måneder i et EU-land eller EØS-land (Norge, Island, eller Lichtenstein) eller Schweiz.

Reglerne er nærmere forklaret i 'Vejledning om syn af køretøjer' afsnit 14.02.2.

Godkendelseserklæring (G-erklæring) – som er en godkendelse af et chassis til et enkelt køretøj – til tunge køretøjer (busser M2 og M3, lastbiler N2 og N3, samt påhængskøretøjer O3 og O4) kan udstedes af Færdselsstyrelsen efter ansøgning eller anmeldelse.

De samlede regler om godkendelse af køretøjer kan findes i Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Sagsbehandlingstid

Sidst opdateret 31/08/2020
Målsætning for typegodkendelse af tunge køretøjer.

Sagsbehandling af godkendelser efter overgangsbestemmelserne

Godkendelseserklæringer udstedes som "straksgodkendelser", hvis de er digitalt anmeldt via virk.dk eller typegodkendelser.dk (Anmeldelseskriterier skal være opfyldt). 
Der er ingen sagsbehandlingstid hos Færdselsstyrelsen, men der foretages efterfølgende stikprøvekontrol af anmeldelserne.

 

Godkendelseserklæringer udstedt efter ansøgning (via virk.dk, typegodkendelser.dk eller post). Godkendelsen udstedes under normale omstændigheder senest 4 uger
(20 arbejdsdage) efter den komplette modtagelse (når alle nødvendige oplysninger er til stede).

Find blanketter

Sidst opdateret 31/08/2020
Her kan du finde blanketter til oplysningskemaer, der skal benyttes i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse.
Bilag

Oplysningsblanketter for to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler

Disse blanketter skal benyttes i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse for to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler. Der henvises desuden til gennemførselsforordningen 901/2014.

Bilag

Oplysningsblanketter for landbrugs- og skovbrugskøretøjer

Disse blanketter skal benyttes i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse for landbrugs- og skovbrugskøretøjer. Der henvises desuden til gennemførselsforordningen 2015/504.

Bilag

Oplysningsblanketter for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder

Disse blanketter skal benyttes i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Der henvises desuden til gennemførselsforordningen 2020/683.

Find typegodkendelse

Sidst opdateret 31/08/2020
Her kan du downloade en kopi af typegodkendelser for motor- og påhængskøretøjer.

Hvilke informationer kan du finde her?

Typegodkendelser for køretøjer indeholder køretøjsoplysninger, som dækker det komplette køretøj, eller chassiset. Oplysningerne er identiske med dem, som finder anvendelse ved syn af køretøjer.


Det er ikke alle køretøjer, som skal være typegodkendte. Det kan du læse mere om under 'regler om typegodkendelse'.


Læs også nedenfor nærmere om, hvilke informationer du ikke kan finde i typegodkendelsen.

Overensstemmelse mellem ældre godkendelser og godkendelser vist på internettet

For ældre godkendelser kan der være forskel mellem opsætningen af data på internettet og de oprindeligt udskrevne i papirformat. Der er ingen forskel i de tekniske oplysninger.

Til visse ældre typegodkendelser for lastbiler og tunge påhængskøretøjer er der udstedt tillæg med supplerende oplysninger. Disse tillæg kan mangle ved download fra internettet. Ved behov for de manglende oplysninger kan du kontakte Færdselsstyrelsen.

Vejledning til 'Find Typegodkendelser'

Forklaring af forskellige søgemuligheder ved søgning af oplysninger om typegodkendelser.

 

Vejledningen indeholder følgende:

 

 • Hvilke informationer kan du finde?
 • Generelt
 • De forskellige søgemuligheder
 • Søg med oplysning om "Fabrikat, model.." eller
 • Søg med oplysning om "Typegodkendelsesnummer" eller
 • Søg med oplysning om "Stelnummer" eller
 • Søg med oplysning om "Datointerval" for udstedelse af godkendelsen
 • Vælg typegodkendelse i listen som resultat af søgningen
 • Hent eller vis typegodkendelsen
 • Ny søgning
 • Tekniske forudsætninger
Typegodkendelser som dækker det komplette køretøj, eller som kun dækker chassiset. Typegodkendelserne er identiske med dem, som finder anvendelse ved syn af køretøjer.

Nyere køretøjer er ofte EU-typegodkendte.


Disse køretøjer er kendetegnet ved, at der på registreringsattesten i rubrikken 'typegodkendelsesnummer' er anført et EU-typegodkendelsesnummer, for eksempel e1*2007/46*0312*03, e4*168/2013*01155*08 eller e24*167/2013*0022*01.


Sådanne EU-typegodkendelser er ikke tilgængelige og kan ikke findes på vores hjemmeside.


Danske typegodkendelser er direkte tilgængelige fra følgende perioder:


 • Personbiler: april 1990 til juni 2012
 • Varebiler: september 1990 juni 2012
 • Motorcykler: februar 1997 juni 2012
 • Påhængsvogne/campingvogne: januar 1998 juni 2012
 • Lastbiler og busser: februar 1992 og frem
 • Store påhængsvogne og sættevogne: februar 1992 og frem

Ældre typegodkendelser findes på papir i Færdselsstyrelsens arkiv, og ved henvendelse til istyrelsen med oplysning om typegodkendelsesnummeret kan du få tilsendt en scanning af den aktuelle typegodkendelse.


Hvis du ikke kender typegodkendelsesnummeret (som står på køretøjets danske registreringsattest, hvis køretøjet er typegodkendt), men du kun kan oplyse bilmodel og variant, vil Færdselsstyrelsen ikke kunne finde en relevant typegodkendelse, da der ikke findes et register over de ældre typegodkendelser.


Du kan heller ikke finde en typegodkendelse ud fra et køretøjs stelnummer - undtagen når det drejer sig om lastbiler, busser og store påhængskøretøjer, der har en dansk enkeltstyksgodkendelse (godkendelseserklæring på det konkrete stelnummer).


Knallerter var tidligere godkendt på et såkaldt TUM-nummer og senere en K-godkendelse.


Disse godkendelser kan heller ikke fremsøges direkte, men kan tilsvarende tilsendes, hvis du ved henvendelse til styrelsen oplyser TUM- eller K-nummeret for den aktuelle knallert.

 
De forskellige godkendelsestyper er omtalt under punkt "Søg med oplysning om typegodkendelsesnummer". Ved offentliggørelse af ældre typegodkendelser på nettet er der samtidig sket en opstramning af layoutet. Der er ingen forskel på de tekniske oplysninger.

Du har mulighed for at vælge mellem fire forskellige søgemuligheder i samme søgevindue.

 

Hvis du ønsker et generelt overblik, efterhånden som søgningen skrider frem og mulighederne indskrænkes, skal du vælge søgning med oplysning om "fabrikat, model..". Her kan alle interesserede søge.

 

Søgning med oplysning om "typegodkendelsesnummer" bruges som den direkte vej til godkendelsen (Godkendelsesnummeret står på registreringsattesten).

 

Søgning på "Stelnummer" kan kun vælges, hvis køretøjet er godkendt på en godkendelseserklæring (en godkendelsestype, som omfatter godkendelser af chassiset for et enkelt køretøj).

 

Søgning på datointerval bruges, hvis du kender den omtrentlige dato for udstedelse af godkendelsen. Det er udstedelsesdatoen for typegodkendelsen, der søges på – ikke registreringsdatoen for bilen. Der kan kun søges for en måned ad gangen.

 

Søgningen vælges ved at trykke på enten "Fabrikat, model..", "Typegodkendelsesnummer", "Stelnummer", eller "Datointerval".

 

Afhængigt af dit valg kan du fortsætte under en af de næste overskrifter.

Ved valg af "Fabrikat, model.." skal du begynde med køretøjsart, og bevæge dig nedad. En rulleliste ad gangen efterhånden som de bliver aktive. Du skal vælge i alle 4 rullelister før punktet "Fortsæt" bliver aktivt. Bemærk ved rullelister med kun "-", skal dette punkt vælges. Der er eksempelvis ikke krav til, at et køretøj skal have modelbetegnelse, hvorfor det er markeret med "-".

 

Du kan kun vælge i rullelisterne, hvorfor behov, der ikke kan tilgodeses ved klik i disse lister, er ensbetydende med, at "godkendelsen ikke findes".

 

Bemærk yderligere, at ved denne søgning kan der specielt ved tunge køretøjer fremkomme typegodkendelser, som kun omfatter et stelnummer. Et konkret køretøj som er godkendt på en godkendelseserklæring med begyndelsesbogstav "G".

 

Hvis "Fortsæt" bliver aktivt, er det ensbetydende med, at der er resultat af din søgning. Tryk på "Fortsæt".
Hvis der er positivt svar på din søgning, så læs videre under "Vælg typegodkendelse i listen" som resultat af søgningen.

Ved valg af "Typegodkendelsesnummer" fremkommer et felt, som skal udfyldes. Godkendelsesnummeret fremgår af registreringsattesten. På nyere (EU) registreringsattester findes godkendelsesnummeret i rubrikken "Typegodkendelsesnummer" (A-, S-, T- og G-numre) eller i rubrikken "Typeanmeldelsesnummer" (E-numre). Det består af et af de nævnte bogstaver (godkendelsestypen) efterfulgt af nogle tal samt for nogle godkendelser yderligere en streg og endnu et eller flere tal.

 

De forskellige godkendelsestyper er følgende:

 

 • A, E, S står for godkendelser, som dækker mange masseproducerede køretøjer, hvor godkendelsen omhandler hele køretøjet
 • G står for godkendelser af chassiset for et enkelt køretøj (Godkendelseserklæring)
 • T står for godkendelser, som dækker mange masseproducerede køretøjer, hvor godkendelsen kun omhandler chassiset
 • B står for bremsedataerklæring, som beskriver bremsesystemet på EU-typegodkendte køretøjer med trykluft-mekanisk bremsesystem

 

Der henvises til eksemplet, som vises, når denne søgemulighed vælges. Når godkendelsesnummeret er indtastet, skal du trykke på "Fortsæt". Hvis godkendelsen ikke findes, vil du få en meddelelse om det, og der er ikke grund til at fortsætte.

 

Hvis der er positivt svar på din søgning, læs så videre under "Vælg typegodkendelse i listen" som resultat af søgningen.

Søgningen kan kun anvendes, når køretøjet er godkendt på en godkendelseserklæring. Hvis der er tvivl om køretøjets godkendelsestype, henvises der til de to andre søgemuligheder.

 

Ved valg af "Stelnummer" fremkommer et felt, som skal udfyldes. Bemærk ved udfyldelse af stelnummer, at nyere køretøjer altid har 17 cifre. Gamle køretøjer og specielt tunge køretøjer kan have færre.

 

Når stelnummeret er indtastet, skal du trykke på "Fortsæt".

 

Hvis godkendelsen ikke findes, vil du få en meddelelse om det.

Søgningen kan kun anvendes, når køretøjet er godkendt på en godkendelseserklæring. Hvis der er tvivl om køretøjets godkendelsestype, henvises der til de to andre søgemuligheder.

 

Ved valg af "Stelnummer" fremkommer et felt, som skal udfyldes. Bemærk ved udfyldelse af stelnummer, at nyere køretøjer altid har 17 cifre. Gamle køretøjer og specielt tunge køretøjer kan have færre.

 

Når stelnummeret er indtastet, skal du trykke på "Fortsæt".

 

Hvis godkendelsen ikke findes, vil du få en meddelelse om det.

Ved valg af "Datointerval" skal du udfylde alle tre søgefelter før du trykker på "Fortsæt".

 

Feltet "Køretøjstype" er på forhånd udfyldt med "--Alle køretøjstyper --", men du kan indskrænke søgningen til en bestemt køretøjstype, hvis du ønsker.

 

Datofelterne skal udfyldes med datoformatet dd.mm.åååå, som beskrevet på skærmen. Der kan maksimalt søges på en periode på 31 dage f.eks. 15.01.2003 til 16.02.2003

I denne visning fremkommer resultaterne af søgningen med oplysning om godkendelsesnumre eller godkendelsesnummer, køretøjsdata samt udstedelsesdato.

 

Hvis du søger med "Fabrikat, model.." eller "Datointerval", kan der fremkomme flere godkendelser, som opfylder de kriterier, du har givet. Du klikker på den godkendelse, som skønnes at opfylde dit behov, og trykker "Fortsæt".

 

Ved søgning på "Stelnummer" får du normalt kun et resultat, men tunge køretøjer kan findes i flere udførelser, som kan give en godkendelse pr. udførelse. Hvis der er flere typegodkendelser i "Vælg typegodkendelse i listen" ved søgning på "Stelnummer", skal de vælges en ad gangen.

 

Ved søgning på "Typegodkendelsesnummer" får du vist den søgte godkendelse, og er klar til at gå til næste trin.

Hvis du fjerner godkendelsen ved at klikke på krydset i øverste højre hjørne, fremkommer søgevinduet igen.

 

Ny søgning gøres ved at klikke på "Stelnummer", "Typegodkendelsesnummer", eller "Fabrikat, model..".

For at anvende applikationen "Find typegodkendelse" skal du tillade brug af javascript.

 

Hvis du f.eks. har sat dine generelle sikkerhedsindstillinger til høj i Internet Explorer, vil applikationen ikke virke pga. den manglende understøttelse af javascript. Dette kan løses ved, at du enten nedsætter dine sikkerhedsindstillinger til mellem niveau, eller ved at tilføje den pågældende side til de websider, du har tillid til. I så fald skal du tilføje http://www.fstyr.biltorvet.dk til de websider, du har tillid til, da selve applikationen bliver hosted hos biltorvet.dk.