Persondatasikkerhed

Sidst opdateret 27/01/2020
Den 25. maj 2018 trådte EU's databeskyttelsesforordning, GDPR, i kraft. Forordningen foreskriver, hvordan bl.a. offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger.

EU-forordning om persondata

Sidst opdateret 27/01/2020
Den 25. maj 2018 trådte EU's databeskyttelsesforordning i kraft. Den kendes også ved forkortelsen GDPR (General Data Protection Regulation). Forordningen foreskriver, hvordan bl.a. offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger.

Forordningen medfører blandt andet, at der gælder nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger. 

 

Færdselsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig, f.eks. i forbindelse med en ansøgning, som du sender til styrelsen via én af vores blanketter eller på anden vis. 

 

Styrelsen arbejder lige nu på at implementere alle de nødvendige tiltag i henhold til databeskyttelsesforordningen. De udeståender vi p.t. arbejder med er af processuel karakter.

 

Blandt tiltagene, vi arbejder med, er at implementere information om styrelsens behandling af personoplysninger i styrelsens mange blanketter. Herved vil de mange brugere af styrelsens blanketter få direkte adgang til information om GDPR.

 

Hvad betyder det for dig?

Helt kort fortalt indebærer den ny forordning, at du som privatperson fremover får bedre overblik over og kontrol med de personoplysninger om dig, som styrelsen er i besiddelse af. 

 

Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, så er du velkommen til at kontakte styrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO – Data Protection Officer) på nedenstående e-mail.

 

Du kan også sende Sikker Post til styrelsens DPO ved at vælge Færdselsstyrelsen under Digital Post og vælge "Databeskyttelsesrådgiveren" i emnefeltet.

 

OBS: Mails fra andre myndigheder til styrelsens DPO via nedenstående mailadresse bliver automatisk krypteret, hvis myndigheden er tilsluttet Tunnelkryptering. Ellers så skal Digital Post benyttes - vælg Færdselsstyrelsen som modtager og vælg herefter "Databeskyttelsesrådgiveren" i emnefeltet.

Når du sender styrelsen en e-mail

Sidst opdateret 27/01/2020
Nedenfor finder du information om, hvordan Færdselsstyrelsen bruger og opbevarer dine personoplysninger, når du sender styrelsen en e-mail.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil indgå i vores sagsbehandlingssystem med det formål, at vi kan besvare henvendelser og behandle klager som led i varetagelsen af vores opgaver. Herudover behandles oplysningerne for at kunne opnå en effektiv og rationel sagsstyring. Endelig anvendes oplysningerne til at holde styr på, hvilke sager vi har behandlet, og til brug for fremsøgning af praksis.

 

Færdselsstyrelsen skal som offentlig myndighed følge de almindelige forvaltningsretlige regler og har derfor pligt til at journalisere efter offentlighedsloven. Det betyder, at de oplysninger, der er sendt til styrelsen, bliver journaliseret i vores sagsbehandlingssystem ved oprettelse af en sag.

 

Offentlighedslovens § 15, stk. 1, betyder, at dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseres, i det omfang dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. 

 

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 

 

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

 

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

 

Behandling af oplysninger om CPR-nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er Færdselsstyrelsen, der behandler din henvendelse og de oplysninger, vi har modtaget fra dig. Hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen, kan det være, at vi videregiver dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder, nævn eller lignende. Det kan fx være til offentlige myndigheder, som skal bidrage til sagens oplysning.

 

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

 

Vurderer vi, at henvendelsen ikke vedrører vores sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2. Du får besked, hvis vi videresender henvendelsen.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores journalsystem. Oplysningerne overføres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os og give besked herom.

 

Ret til at se oplysninger: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler, eller til at søge om aktindsigt.

 

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder alene oplysninger, som ikke er journaliseringspligtige. 

 

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 

Kontaktinformationer 

OBS: Anvend Digital Post, hvis du sender følsomme eller fortrolige personoplysninger.