Sådan bliver du godsvognmand

Sidst opdateret 18/08/2020
Her kan du læse mere om, hvordan man ansøger om at blive vognmand, og om de krav der stilles i forhold til faglige kvalifikationer, økonomi og lignende. Vær særligt opmærksom på reglerne omkring restancer til det offentlige.

Krav om vognmandstilladelse

Sidst opdateret 01/03/2022

Du skal have en vognmandstilladelse, hvis du vil transportere gods for
andre (godskørsel for fremmed regning) med en lastbil eller et vogntog med en
samlet totalvægt over 3,5 tons.

En "universaltilladelse" udstedes som udgangspunkt for en 10-årig periode, hvorefter den skal fornyes.

 

"Universaltilladelsen" er fællesskabstilladelsen udstedt iht. forordning nr. 1072/2009. Den gælder både til national kørsel i Danmark og til international kørsel indenfor EU.

 

For at få en vognmandstilladelse skal følgende krav være opfyldt:

 

 • Etableringskrav
 • Faglige kvalifikationer
 • Egenkapital
 • Restancer til det offentlige
 • Vandel

Etableringskrav

Sidst opdateret 01/03/2022

For at opfylde etableringskravet skal nedenstående betingelser være opfyldt:

Driftscentral

Virksomheden skal have en driftscentral, hvorfra virksomhedens hovedaktiviteter administreres og hvor virksomheden opbevarer sin originale fællesskabstilladelse.

Dokumentkrav

På virksomhedens forretningssted skal der være adgang til de originale udgaver af virksomhedens kernedokumenter. Det kan være i enten elektronisk eller andet format. 
Dokumenterne er bl.a.: 

 • Transportkontrakter
 • Dokumenter vedrørende de køretøjer, som virksomheden råder over
 • Regnskaber
 • Ansættelseskontrakter
 • Dokumenter vedr. personaleforvaltning
 • SocialsikringsdokumenterDokumenter med oplysninger om afsendelse og udstationering af førere
 • Dokumenter med oplysninger om cabotagekørsel
 • Dokumenter med oplysninger om køre- og hviletider
 • Eventuelle andre dokumenter, som Færdselsstyrelsen skal have adgang til for at kunne kontrollere, om virksomheden opfylder kravene

Skattepligt og momsregistrering

Virksomheden skal være skattepligtig af indtægter og være momsregistreret. Virksomheden skal som udgangspunkt være momsregistreres for at drive virksomheden, medmindre den årlige omsætning er mindre end 50.000 kr. 

 

Køretøjer og fører

Virksomheden skal råde over ét eller flere køretøjer. Det gælder uanset om køretøjet er ejet, leaset, lejet eller andet. Det betyder, at virksomheden skal være registreret som ejer eller bruger af de køretøjer, som virksomheden anvender til vejtransport. Virksomheden skal have indregistreret et antal køretøjer, svarende til det antal tilladelser som virksomheden har tilladelser til. 

Virksomheden kan højst få udstedt én tilladelse pr. køretøj, som er registreret til virksomheden. Virksomheden skal løbende råde over et antal køretøjer og fører, der står i forhold til omfanget af virksomhedens transportaktiviteter. 

Administrativt apparatur

Virksomheden skal effektivt og vedvarende udføre sine administrative og kommercielle aktiviteter med det hensigtsmæssige udstyr og de hensigtsmæssige faciliteter i lokaler beliggende i medlemsstaten og effektivt og vedvarende forvalte sine transporter ved hjælp af de køretøjer med det hensigtsmæssige tekniske udstyr, der befinder sig i medlemsstaten.

 

Køretøjets tilbagevenden hver 8. uge (return of the vehicle)

Virksomheden skal planlægge sine aktiviteter sådan, at køretøjer der er anvendt til international transport, vender tilbage til en af virksomhedens driftscentraler senest 8 uger efter at køretøjet har forladt landet. Det krav går under betegnelsen ”Return of the vehicle”. 
Virksomheden skal ved ansøgning om tilladelse oplyse Færdselsstyrelsen om den vil udføre international godskørsel, eller om den alene vil udføre national transport. Virksomheden skal oplyse om dette i ansøgningen om tilladelse(r). 


Hvis virksomheden udfører international transport, er det vigtigt, at Færdselsstyrelsen kan få et indblik i, hvordan virksomheden er indrettet med hensyn til return of the vehicle. Virksomheden skal derfor sende en redegørelse til Færdselsstyrelsen, hvor der oplyses om forhold som f.eks. antallet af forventede internationale transporter, transporternes varighed, det tekniske udstyr til overblik over køretøjerne m.v.
Hvis virksomheden udelukkende udfører national transport, opfylder virksomheden i sagens natur return of the vehicle, og der er ikke behov for yderligere oplysninger.

 

 

Egenkapital

Sidst opdateret 01/03/2022
Virksomheden skal dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier svarende til det samlede krav for det antal tilladelser, der ansøges om.

Størrelsen af egenkapitalkravet/sikkerhedsstillelsen bestemmes af, hvor mange tilladelser virksomheden ønsker. Kravet gælder i hele tilladelsesperioden. Virksomheden skal dokumentere en egenkapital/sikkerhedsstillelse på 66.900 kr. for den første tilladelse og herefter 37.150 kr. for hver yderligere tilladelse.

Kravet til opfyldelse af økonomi kan dokumenteres ved:

 1. virksomhedens åbningsbalance ved nyetablerede virksomheder, som endnu ikke har skullet afgive sin første årsrapport
 2. virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
 3. erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller
 4. garanti stillet af et forsikringsselskab eller pengeinstitut med et indhold, der er fastsat af Færdselsstyrelsen


Revisorerklæring og garanti skal udfærdiges med en særlig tekst, som fremgår af styrelsens vejledning om revisorerklæring og vejledning om garantistillelse.

Vi gør opmærksom på, at der ved ansøgning om vognmandstilladelser, skal vedhæftes dokumentation for egenkapital. Sagsbehandlingen påbegyndes ikke før dokumentationen for egenkapital foreligger.

Hvis du allerede har fået udstedt tilladelser, har du mulighed for at stille en ny dokumentation for egenkapital og få den tidligere sikkerhedsstillelse frigivet. Det sker ved anmodning til Færdselsstyrelsen.

Faglige kvalifikationer

Sidst opdateret 01/03/2022

Udpegning af godkendt transportleder

Virksomheden skal udpege en transportleder, der faktisk og vedvarende skal forestå ledelsen af virksomhedens godskørsel. Transportlederen skal have en reel tilknytning til virksomheden, og derudover opfylde betingelser om faglige kvalifikationer, restancer til det offentlige og vandel. 


Der skal foreligge en ansættelseskontrakt for en ansat transportleder, hvoraf det fremgår, , at den pågældende er ansvarlig for virksomhedens transportledelse, og får et vederlag på minimum 15.000 kr. om måneden. Er transportlederen tillige chauffør, skal den pågældende i stedet have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover modtage et vederlag for arbejdet som transportleder på minimum 50.000 kr. om året.

Hvis den udpegede transportleder er ansat som direktør i virksomheden, så er ansættelseskontrakten for direktørstillingen tilstrækkelig til opfyldelse af kravet til transportlederens ansættelseskontrakt.

Hvis transportlederen overtager ansvaret for transportledelsen i virksomheden på baggrund af en tjenesteydelseskontrakt, er der særlige krav til kontraktens indhold. Kontrakten skal specificere transportlederens opgaver og ansvar, og det skal præciseres, at opgaverne udføres udelukkende i virksomhedens interesse og ansvaret udøves uafhængigt af de virksomheder, som den pågældende virksomhed udfører transporter for.

I tilfælde, hvor transportlederen ikke er ansat i virksomheden, fordi beskæftigelsen udøves som selvstændig erhvervsvirksomhed, skal der ikke foreligge en kontrakt.

Transportlederen skal kunne kontaktes indenfor almindelig arbejdstid fra kl. 10-14. 

Faglige kvalifikationer

Transportlederen skal have gennemgået et godsvognmandskursus, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås.

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis transportlederen kan dokumentere, at personen igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed.  Hvis kursusfritagelsen godkendes, skal prøven fortsat bestås. 

For at ansøge om fritagelse for godsvognmandskursus, skal følgende indsendes til styrelsen:


 • Ansøgning om kursusfritagelse
 • Arbejdsgivererklæring udfyldt af din arbejdsgiver med oplysninger om beskæftigelsens art og ansættelsesperiode


Anden dokumentation for beskæftigelsen kan anvendes, hvis det ikke er muligt at indsende arbejdsgivererklæringen. 

Anden dokumentation kan være kopi af en ansættelseskontrakt, kopi af lønsedler eller R75 fra Skattestyrelsen, eller oplysninger om perioder, hvor beskæftigelsen er udført som udøvelse af selvstændig virksomhed etc.

Ansøgning

Ansøgning om fritagelse for kursus, eller kursus og prøve

Udfyld ansøgning om kursusfritagelse i afsnit I. Afsnit II skal udfyldes af din arbejdsgiver med oplysninger om din beskæftigelse. Ansøgningen skal indsendes til Færdselsstyrelsen

 1. Kursusfritagelse til godskørsel over 2,5 tons og 3,5 tons
 2. Kursusfritagelse til buskørsel
 3. Kursusfritagelse til national godskørsel over 2,5 tons
 4. Kursus og prøvefritagelse til International godskørsel over 2,5 tons
   

Ansættelseskontrakt

 

For en ansat transportleder skal ansættelseskontrakten indsendes til styrelsen. Det skal af ansættelseskontrakten fremgå, at den pågældende ansættes som transportleder og får et vederlag på minimum 15.000 kr. om måneden.

Er transportlederen tillige chauffør, skal den pågældende i stedet have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover modtage et vederlag for arbejdet som transportleder på minimum 50.000 kr. om året.


Er virksomhedens ansatte direktør også transportleder, skal ansættelseskontrakten mellem direktøren og selskabet indsendes til styrelsen. 

Løn- og arbejdsvilkår for virksomhedens chauffører

Sidst opdateret 01/03/2022
En virksomhed, der har vognmandstilladelser, skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Der er ikke krav om, at virksomheden skal være medlem af en arbejdsgiverforening og heller ikke krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening. Men chaufførernes løn- og arbejdsvilkår skal følge en kollektiv overenskomst for chauffører, der udfører godskørsel.

 

Virksomheder som har vognmandstilladelser, har tre muligheder for at opfylde kravet om aflønning af chauffører.

 

 1. følge et omkostningsniveau, som ikke afviger entydigt og væsentligt fra det samlede omkostningsniveau i de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, der findes i de kollektive overenskomster for chauffører, der er indgået af de på denne lovs område, jf. § 1, stk. 1, mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område,
 2. være omfattet af en kollektiv overenskomst, hvis faglige gyldighedsområde dækker arbejde under den i § 1, stk. 1, nævnte tilladelse, og som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark og gælder på hele det danske område, eller
 3. være omfattet af en landsdækkende kollektiv overenskomst for chauffører, som ikke afviger entydigt og væsentligt fra det samlede omkostningsniveau i de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, der findes i de kollektive overenskomster for chauffører, der er indgået af de på denne lovs område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

På nuværende tidspunkt anses følgende overenskomster for at være retningsgivende på godskørselsområdet:

 

Dansk Transport og Logistiks Arbejdsgiverforening (DTL-A) og 3F Transportgruppen

DI/Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL) og 3F Transportgruppen 

Derudover anses følgende andre overenskomster for chauffører for ikke at afvige væsentligt og entydigt fra de retningsgivende overenskomster, og kan derfor lægges til grund for en ansøgning om godstilladelser:

 

 • ITD-A og Krifa Overenskomst
 • ITD-A og Krifas fællesoverenskomst 2021-2022
 • ITD-A og Krifas fællesoverenskomst 2020-2021
 • Den tværfaglige Overenskomst 2019-2022 – Kristelig Arbejdsgiverforening

Styrelsen kan ikke rådgive dig om fortolkning af overenskomsterne. Du må derfor hente hjælp hos dine egne rådgivere, hvis du har spørgsmål til den enkelte overenskomst.

Restancer til det offentlige

Sidst opdateret 01/03/2022

Der kan ikke udstedes tilladelser, hvis virksomheden eller transportlederen har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover. Kravet gælder kun for ikkepersonlig gæld til det offentlige. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du har restancer, eller hvad den samlede størrelse af restancen er, bedes du kontakte Gældsstyrelsen.


Hvis virksomheden eller transportlederen har indgået og overholder en betalingsaftale, medregner Færdselsstyrelsen ikke gælden ved opgørelse af forfalden gæld.


Styrelsen indhenter oplysninger om forfalden gæld til det offentlige hos Skattestyrelsen. 

Vandel

Sidst opdateret 01/03/2022

Når der ansøges om tilladelse til godkørsel, indhenter Færdselsstyrelsen efter samtykke straffeattester til offentlig brug og eventuelt enkeltstående oplysninger fra Kriminalregistret. Der indhentes oplysninger om virksomheden og dennes administrerende direktør(er) samt transportlederen, for at bedømme om vandelskravet er opfyldt.


Der ses på, om der er grund til at nære tvivl om transportlederens eller transportvirksomhedens vandel med hensyn til straffe eller sanktioner for alvorlige overtrædelser af nationale regler indenfor bl.a.: 


 • handelsret
 • konkurslovgivning
 • løn og arbejdsvilkår inden for erhvervet
 • færdselslovgivning
 • erhvervsansvar
 • menneskehandel eller narkotikahandel
 • skatteret

Der ses endvidere på om transportlederen eller transportvirksomheden er blevet idømt straf eller pålagt en sanktion for alvorlige overtrædelser af de fællesskabsretlige regler om: 


 • køre- og hviletidsbestemmelser for chauffører, arbejdstid og installation og anvendelse af takografer
 • største tilladte vægt og dimensioner for erhvervskøretøjer i international trafik
 • grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for chauffører
 • syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, herunder obligatorisk teknisk kontrol med motorkøretøjer
 • adgang til det internationale marked for godskørsel hhv. buskørsel
 • sikkerhed i forbindelse med vejtransport af farligt gods
 • installation og anvendelse af hastighedsbegrænsere på visse kategorier af køretøjer
 • kørekort
 • adgang til vejtransporterhvervet
 • dyretransport.
 • udstationering af arbejdstagere inden for vejtransport
 • lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser
 • cabotagekørsel

Ved vurdering af om virksomheden opfylder vandelskravet kan der indgå oplysninger om virksomhedens ejer, transportlederen, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesse i selskabet indenfor de seneste 5 år:


 • er blevet nægtet godkendelse som transportleder eller har fået tilbagekaldt en godkendelse som transportleder af en virksomhed med en tilladelse i henhold til godskørselsloven, buskørselsloven, taxiloven eller forskrifter fastsat i medfør heraf eller
 • har været godkendt som transportleder af eller har haft væsentlige interesser i en gods- eller buskørselsvirksomhed, der
  • er blevet nægtet udstedelse af eller har fået tilbagekaldt en tilladelse i medfør af bestemmelser i godskørselsloven, buskørselsloven, taxiloven eller forskrifter fastsat i medfør heraf
  • i forbindelse med udførelse af godskørselsvirksomhed groft eller gentagende gange har overtrådt bestemmelser nævnt i godskørselslovens § 12, stk. 1, nr. 1, litra a-q, elle
  • har eller har haft økonomiske vanskeligheder, som kan tilskrives forhold, som de pågældende har været ansvarlige for.

Vandelskravet er opfyldt, hvis den pågældende ikke er dømt for strafbare forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgange til at udføre vognmandsvirksomhed. Det bemærkes, at overtrædelser dog vil forældes efter et vist tidsrum.

 

Styrelsen foretager en samlet vurdering af, om vognmandsvirksomheden kan drives på forsvarlig måde. 

 

Ansøg om vognmandstilladelse

Sidst opdateret 01/03/2022
Ønsker virksomheden at søge om tilladelse, kan virksomheden indsende ansøgningen via Virk.dk ved brug af digital signatur.

Drives vognmandsvirksomheden som aktieselskab, anpartsselskab eller interessentskab m.v. indgives ansøgningen af en tegningsberettiget for virksomheden. Virksomheden skal samtidig indgive ansøgning om godkendelse af en transportleder for virksomheden, hvis virksomheden ikke i forvejen har en godkendt transportleder.


Drives vognmandsvirksomheden som personligt ejet virksomhed, indgives ansøgningen af virksomhedens ejer, der samtidig også skal søge om godkendelse som transportleder. 

Der foreligger et link til ansøgningsblanketten nedenfor.

 

Før der indsendes en ansøgning til styrelsen, skal virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan du får et CVR-nr., findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erhvervsstyrelsen.dk. Du kan registrere din virksomhed under ”start virksomhed” på virk.dk.

 

Gå til Erhvervsstyrelsen.dk (nyt vindue) Gå til ansøgning om nye tilladelser til godskørsel på virk.dk (nyt vindue)

Hvad sker der med din henvendelse?

Når vi har modtaget ansøgningen, indhenter vi straffeoplysninger på virksomheden, transportlederen, og de(n) administrerende direktør(er). Der indhentes også oplysninger om forfalden gæld til det offentlige på både ansøgende transportleder og virksomheden samt eventuelt tilknyttede virksomheder med tilladelser.

Hvad kan du forvente?

Det er styrelsens mål, at du kan forvente at få en skriftlig afgørelse senest 8 uger efter, at styrelsen har modtaget din ansøgning om tilladelser. Hvis du allerede har tilladelser og ansøger om yderligere tilladelser, kan du forvente en sagsbehandlingstid på ca. 2 uger fra sagen er fuldt oplyst.

Du må i øjeblikket forvente en forlænget sagsbehandlingstid, ligesom nogle sager kræver længere tid at behandle. Dette er eksempelvis tilfældet ved behov for indhentning af yderligere oplysninger, eller hvis sagen er særligt kompliceret og/eller principiel.

Hvis du får afslag på din ansøgning, får du en begrundelse. Du kan ikke klage over afgørelsen til andre myndigheder. Du kan dog altid henvende dig til os igen, hvis du mener, at der er grundlag for at få sagen genoptaget. 

Når du er blevet vognmand

Som vognmand skal du i hele gyldighedsperioden for dine tilladelser fortsat opfylde kravene til etablering, faglige kvalifikationer, egenkapital, restancer til det offentlige og vandel. Færdselsstyrelsen fører løbende tilsyn med, at alle ovenstående krav er opfyldt. 

 
Erklæring

Revisorerklæring for tilladelser til godskørsel

Brug denne revisorerklæring til at dokumentere, at en ansøger opfylder kravene til egenkapital ved ansøgning om eller fornyelse af tilladelser til godskørsel. Bemærk: Du skal bruge din revisorvirksomheds NemID/MitID medarbejdersignatur
Vejledning
Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved revisorerklæring

Her finder du vejledning til brug for afgivelse af revisorerklæringer

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved revisorerklæring

Her finder du vejledning til brug for afgivelse af revisorerklæringer

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse samt garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse samt garantitekst