International rutekørsel

International rutekørsel defineres ved at være erhvervsmæssig personbefordring efter faste tidsintervaller og i en bestemt trafikforbindelse, hvor af- og påstigning kan ske ved forud fastsatte stoppesteder. 

For at kunne udføre international rutekørsel kræver foruden fællesskabstilladelsen en særlig tilladelse hertil.

Der findes to typer af international rutekørsel, henholdsvis inden for og uden for EU’s grænser.

Hvis både rutens start- og slutdestination er placeret inden for EU’s grænser, er der tale om international rutekørsel inden for EU.

Hvis rutens start- eller slutdestination er placeret i en nation uden for EU's grænser (et tredjeland), er der tale om international rutekørsel uden for EU.

Tilladelser til international rutekørsel udstedes med en gyldighedsperiode på indtil 5 år.

International rutekørsel inden for EU

Ved international rutekørsel inden for EU’s grænser er kørslen og udstedelse af tilladelser reguleret af Forordning (EU) 1073/2009, om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel.

Såfremt en virksomhed ønsker at udføre international rutekørsel mellem to punkter inden for EU’s grænser, skal transportvirksomheden foruden fællesskabstilladelsen have en særlig tilladelse til at udføre rutekørslen.

International rutekørsel uden for EU

Ved international rutekørsel uden for EU er kørslen og udstedelsen af tilladelser ikke reguleret i EU-reglerne. Kørslen skal i stedet være baseret på et gensidighedsprincip. Gensidighedsprincippet betyder, at det er en forudsætning for, at en buskørselsvirksomhed, som er etableret i en EU-medlemsstat, kan opstarte et busrute mellem etableringsmedlemsstaten og et tredjeland, at den pågældende virksomhed har et samarbejde om ruten med en buskørselsvirksomhed i tredjelandet. 

Ønsker en Buskørselsvirksomhed at søge om en tilladelse til international rutekørsel, skal Færdselsstyrelsen modtage overensstemmende ansøgninger fra begge samarbejdspartnere og begge virksomheder skal være i besiddelse af en tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring. Virksomheden, der er etableret i en EU-medlemsstat, skal dokumentere at være indehaver af en fællesskabstilladelse, mens virksomheden, som er etableret i et tredjeland, skal kunne dokumentere at have en tilsvarende tilladelse udstedt af tredjelandsmyndigheden.

Ansøg om tilladelse til international rutekørsel

Ved ansøgning om tilladelse til international rutekørsel inden for EU indsendes ansøgningsskemaet til Færdselsstyrelsen via info@fstyr.dk. Ansøgningsskemaet kan findes nedenfor.

Ved indsendelse af ansøgningen skal følgende dokumenter vedhæftes som bilag:

 • En kopi af virksomhedens tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring (fællesskabstilladelsen)
 • En udførlig køreplan
 • En udfyldt køre- og hviletidsplan for de chauffører, der skal udføre kørslen (se eventuelt hjælpeskabelon til køre- og hviletidsplanen nedenfor)
 • Hvis ruten udføres af underleverandører, skal der vedhæftes en underleverandørliste samt en kopi af samtlige underleverandørers fællesskabstilladelse
 • Et kort over ruten med stoppesteder indsat
 • En taksttabel i både DKK og EURO

Ved ansøgning om international rutekørsel uden for EU er brugen af ansøgningsskemaet frivilligt.
Gøres der ikke brug af ansøgningsskemaet skal følgende som minimum indsendes til Færdselsstyrelsen:

 • En beskrivelse af ruten
 • Oplysning om det ønskede antal tilladelser
 • En beskrivelse af tidsinterval (tidspunkt for opstart af ruten samt gyldighedsperioden)
 • Kopi af virksomhedens tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring (fællesskabstilladelsen eller tilladelsen fra tredjelandsmyndigheden)
 • En udførlig køreplan
 • En køre- og hviletidsplan for de chauffører, der skal udføre ruten (se eventuelt hjælpeskabelon til køre- og hviletidsplanen nedenfor)
 • Kort over ruten med stoppesteder indsat
 • En taktstabel som minimum angivet i EURO