Tilsyn med fællesskabstilladelse til international godskørsel

Her kan du læse om tilsyn med virksomheder, der har tilladelse til international godskørsel for fremmed regning i varebiler/vogntog over 2.500 kg

Om tilsyn

Hvis virksomheden har en fællesskabstilladelse, vil virksomheden blive indkaldt til et tilsyn. Det sker for at sikre, at virksomheden fortsat lever op til betingelserne for at have en fællesskabstilladelse.

Som virksomhed er man forpligtet til at deltage i tilsynet. Det betyder, at der skal indsendes den dokumentation til Færdselsstyrelsen, som Færdselsstyrelsen skal bruge for at vurdere, om virksomheden opfylder betingelserne for at have en tilladelse. Hvis Færdselsstyrelsen ikke modtager den dokumentation fra virksomheden, som Færdselsstyrelsen anmoder om, træffer Færdselsstyrelsen afgørelse på baggrund af de oplysninger, Færdselsstyrelsen har. Det kan betyde, at Færdselsstyrelsen vurderer, at en eller flere af betingelserne ikke er opfyldt. Opfylder virksomheden ikke en eller flere af betingelserne, kan virksomhedens tilladelse(r) blive tilbagekaldt. På samme måde kan en godkendelse som transportleder tilbagekaldes, hvis transportlederen ikke længere opfylder betingelserne for at være godkendt som transportleder.

Krav, virksomheden skal opfylde

En virksomhed skal råde over samme antal varebiler/vogntog som antallet af udstedte kopier, dvs. at hvis en virksomhed har 10 kopier af sin fællesskabstilladelse, skal virksomheden som udgangspunkt også råde over 10 varebiler/vogntog over 2.500 kg, som kan anvendes til godskørsel. Med et vogntog menes fx en varebil med krog + en trailer, som tilsammen vejer mere end 2.500 kg. En virksomhed kan dokumentere at råde over en varebil/et vogntog ved at registrere sig som ejer og/eller bruger af varebilen/vogntoget i Dansk Motorregister.

Hvis virksomheden leaser en varebil, vil leasingselskabet indregistrere virksomheden som bruger af bilen i Dansk Motorregister.

Færdselsstyrelsen kontrollerer i Motorregistret.

Hvis virksomhedens varebiler/vogntog kun udfører godskørsel for fremmed regning i Danmark, skal virksomheden blot meddele dette til Færdselsstyrelsen. Hvis virksomhedens varebiler/vogntog udfører godskørsel uden for Danmarks grænser, skal virksomheden kunne dokumentere, at de varebiler/vogntog, som kører internationalt, vender hjem til virksomhedens forretningsadresse senest 8 uger efter, at varebilerne/vogntogene har forladt forretningsadressen i Danmark. Dette kan fx dokumenteres ved hjælp af:

 • Takografdata (ddd-filer)
 • Brobizz
 • Færgefakturaer
 • Fragtbreve
 • Tolddokumentation
 • GPS-data

Som minimum skal datoer og registreringsnumre fremgå af dokumentationen.

Hvilken periode skal jeg indsende dokumentation for?
 • Hvis virksomheden har foretaget international godskørsel for fremmed regning inden for de seneste 10 uger, skal der indsendes data for de seneste 10 uger.
 • Hvis virksomheden ikke har udført international godskørsel inden for de seneste 10 uger, skal virksomheden indsende data for den måned, hvor virksomheden senest har udført international godskørsel, plus den efterfølgende måned.
 • Hvis virksomheden ikke har udført international godskørsel inden for det seneste år, skal virksomheden ikke indsende dokumentation, men i stedet meddele til Færdselsstyrelsen, at virksomheden ikke har foretaget international godskørsel inden for det seneste år.

Der skal kun indsendes dokumentation for de varebiler/vogntog, der har udført international godskørsel inden for det seneste år.

Virksomheden skal være momsregistreret. Færdselsstyrelsen kontrollerer, om virksomheden er momsregistreret hos Skattestyrelsen. Bliv momsregistreret her: Link til momsregistrering.

Hvis virksomheden mener at være undtaget fra at skulle være momsregistreret, skal virksomheden indsende sin begrundelse til Færdselsstyrelsen.

Virksomheden skal altid kunne leve op til sine økonomiske forpligtelser. Derfor kan virksomheden i forbindelse med et tilsyn blive anmodet om at stille dokumentation for tilstrækkeligt økonomisk grundlag.

Det betyder, at virksomheden skal dokumentere at have egne kontante midler (egenkapital eller sikkerhed) for et beløb, der udregnes ud fra det antal kopier af fælleskabstilladelsen, virksomheden har. Se satserne her.

Tilstrækkeligt økonomisk grundlag (egenkapital eller sikkerhed) skal dokumenteres på en af følgende måder:

Det er ikke muligt at stille dokumentation igennem kapitalforhøjelser, fast ejendom, sikkerhedskonti, lukkede konti eller lignende, ligesom Færdselsstyrelsen ikke har en konto, som beløbet kan indsættes på

Hvis virksomheden er medlem af en arbejdsgiverorganisation, skal virksomheden oplyse Færdselsstyrelsen om, hvilken arbejdsgiverorganisation virksomheden er medlem af. Færdselsstyrelsen vil herefter anmode arbejdsgiverforeningen om at bekræfte oplysningen.

Hvis virksomheden ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, skal virksomheden oplyse til Færdselsstyrelsen, hvilken overenskomst virksomheden følger. Det kunne fx være:

Hvis virksomheden ikke har chauffører/ansatte med chaufførfunktioner ansat, skal virksomheden meddele dette til styrelsen.

Hverken virksomheden eller transportlederen må have ikkepersonlig forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. og derover.

Forfalden gæld betyder gæld til det offentlige, som ikke er betalt inden for fristen (forfaldsdatoen).

Ikkepersonlig gæld betyder gæld til det offentlige, som er opstået i forbindelse med drift af enhver virksomhed., fx gæld på skattekontoen, A-skat, moms, vejtransportafgifter osv.

Personlig gæld, fx SU-gæld, børnebidrag, biblioteksbøder osv., indgår ikke i Færdselsstyrelsens opgørelse af gældens størrelse.

Færdselsstyrelsen indhenter oplysninger om ikkepersonlig forfalden gæld til det offentlige hos Skatteforvaltningen.

Hvis virksomheden mangler at angive fx moms, A-skat eller AM-bidrag, kan Skatteforvaltningen ikke give en fuldstændigt overblik over gældens størrelse. I denne situation kan Færdselsstyrelsen anmode virksomheden om at indberette det manglende.

Hvis virksomhedens og/eller transportlederens gæld er på mere end 100.000 kr., vil Færdselsstyrelsen give virksomheden og/eller transportlederen en frist på maksimalt 6 måneder til at nedbringe gælden til under 100.000 kr. Hvis virksomheden ikke nedbringer gælden inden for den fastsatte frist, må det forventes, at virksomhedens fælleskabstilladelse inklusive kopierne vil blive tilbagekaldt. Hvis transportlederen ikke nedbringer sin gæld inden for den fastsatte frist, må det forventes, at godkendelsen som transportleder vil blive tilbagekaldt.

Hvis virksomheden eller transportlederen har indgået og overholder en betalingsaftale med Skatteforvaltningen (Gælds- og/eller Skattestyrelsen) på hele eller dele af gælden, medregner Færdselsstyrelsen ikke gældsposter omfattet af en sådan aftale i sin opgørelse af forfalden gæld. Hvis en virksomhed fx skylder Skatteforvaltningen 150.000 kr. i alt, men har indgået og overholder en betalingsaftale på en gældspost, som udgør 100.000 kr., vil Færdselsstyrelsen opgøre virksomhedens gæld til 50.000 kr. En betalingslinje uden en fast aftale om afdragenes størrelse og betalingstidspunkter er ikke nok til, at Færdselsstyrelsen ser bort fra gælden. Har virksomheden og/eller transportlederen fået ligningsmæssig henstand på en eller flere af sine gældsposter hos Skatteforvaltningen, vil disse poster ikke indgå i Færdselsstyrelsens opgørelse af gældens størrelse.

Spørgsmål til, om virksomheden eller transportlederen har ikkepersonlig forfalden gæld eller gældens størrelse, skal rettes til Skatteforvaltningen (Skatte- eller Gældsstyrelsen).

En virksomhed eller transportleder må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften i vejtransporterhvervet.

Når en virksomhed er under tilsyn, indhenter Færdselsstyrelsen oplysninger fra Kriminalregisteret til brug for Færdselsstyrelsens bedømmelse af, om virksomheden, transportlederen og virksomhedens administrerende direktør(er) groft eller gentagne gange har overtrådt nationale regler inden for:

 • Handelsret
 • Konkurslovgivning
 • Løn- og arbejdsvilkår inden for erhvervet
 • Færdselslovgivning
 • Erhvervsansvar
 • Menneskehandel eller narkotikahandel
 • Miljølovgivningen
 • Lovgivningen om beskyttelse af dyr under transport

og overtrædelse af de fællesskabsretlige regler inden for:

 • Køre- og hviletidsbestemmelser for chauffører, arbejdstid og installation og anvendelse af kontrolapparater
 • Største tilladte vægt og dimensioner for erhvervskøretøjer i international trafik
 • Grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for chauffører
 • Syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, herunder obligatorisk teknisk kontrol med motorkøretøjer
 • Adgang til det internationale marked for godskørsels hhv. buskørsel
 • Sikkerhed i forbindelse med vejtransport af farligt gods
 • Installation og anvendelse af hastighedsbegrænsere på visse kategorier af køretøjer
 • Kørekort
 • Adgang til vejtransporterhvervet
 • Dyretransport

I vurderingen kan der ligeledes indgå oplysninger om, hvorvidt transportlederen, virksomhedens ejer, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser i selskabet inden for de seneste 5 år er blevet nægtet godkendelse som transportleder eller har fået tilbagekaldt en godkendelse som transportleder i en virksomhed med tilladelse i henhold til godskørselsloven, buskørselsloven eller taxiloven.

Der kan også indgå i vurderingen, om de ovennævnte personer inden for de seneste 5 år har været godkendt som transportleder eller har haft væsentlige interesser i en gods- eller buskørselsvirksomhed:

 • der er blevet nægtet udstedelse af en tilladelse eller har fået tilbagekaldt en tilladelse i overensstemmelse med godskørselsloven, buskørselsloven eller taxiloven,
 • der i forbindelse med udførslen af transportvirksomheden groft eller gentagne gange har overtrådt relevante bestemmelser i nævnte lovgivning, eller
 • der har eller har haft økonomiske vanskeligheder, herunder rekonstruktionsbehandling eller konkurs mm., som kan tilskrives forhold, som de pågældende har været ansvarlige for.

Færdselsstyrelsen foretager en samlet vurdering af, om vognmandsvirksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Fuldmagt/partsrepræsentant

Hvis virksomheden ønsker, at en person eller virksomhed, som hverken er administrerende direktør, ejer eller transportleder, skal kunne gå i dialog med Færdselsstyrelsen om tilsynssagen, skal virksomheden give tilladelse til det. Det kan gøres ved, at administrerende direktør, ejer eller transportleder udfylder og indsender en fuldmagt til info@fstyr.dk

Der skal i fuldmagten noteres, i hvilket omfang den pågældende person eller virksomhed må have adgang til sagens oplysninger. Administrerende direktør, ejer eller transportleder kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten ved at kontakte Færdselsstyrelsen skriftligt eller telefonisk. Fuldmagten bortfalder automatisk, når tilsynssagen afsluttes.

Virksomheden behøver ikke indsende en fuldmagt til Færdselsstyrelsen for, at en medarbejder kan modtage information eller indsende oplysninger på vegne af virksomheden. Hvis medarbejderen skal kunne tale med Færdselsstyrelsen om sagens oplysninger, skal virksomheden dog indsende en fuldmagt. Færdselsstyrelsen kan kun vejlede en medarbejder uden fuldmagt generelt.

Love og regler